คู่มือปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ กรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2555..

ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน

 แขวงดุสิต กรุงเทพฯ 10300 Tel :  02 241 2690  (สายใน 2384, 2750)
พัฒนาโดย คุณอรุณี พงษ์พรประเสริฐ
, คุณณัฐฑิฎา แดงเดช
brochureFree Hit Counter