"กรมชลประทานเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่มากกว่า 26,000 คน จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่งที่จะพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้ครบถ้วนทั่วถึง เพื่อให้เกิดความสุข ความรัก ความผูกพันธ์ต่อองค์กรอย่างไรก็ดีด้วยความพร้อมของกรมที่มีสถานที

เครื่องจักร เครื่องมือ ที่จะเอื้ออำนวยต่อการสร้างเสริมกิจกรรมขององค์กรให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมสืบต่อจากรากฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวชลประทานที่ ม.ล.ชูชาต กำภู''บิดาชลกร''ได้ทำไว้ในอดีตโดยการสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ จัดตั้งโรงพยาบาล วัด โรงเรียน ตลาดและสนามกีฬาการจัดวางแนวทางและระบบการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณค่า เพื่อความสำเร็จขององค์กรใที่สุด"


นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ

อธิบดีกรมชลประทาน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่างประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (E-Bidding) (จ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)

แผนผังเส้นทางจราจรขณะมีการก่อสร้างอาคารควบคุมน้ำ

ประกาศเรื่องการจัดระเบียบการจอดรถยนต์และการจราจรเนื่องจากผลกระทบในช่วงที่มีการก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมน้ำ

แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ ดูแลความเรียบร้อยการปฏิบัติงาน อันเนื่องจากผลกระทบการก่อสร้าง อาคารควบคุมและติดตามการบริหารจัดการน้ำเพื่อการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน [22/09/2557]

มติที่ประชุมคณะทำงานจัดระเบียบการจอดรถยนต์ภายในบริเวณกรมชลประทาน สามเสน

DOWNLOAD แบบฟอร์มขออนุญาตต่างๆของฝ่ายอาคารสถานที่ 1

ประกาศกรมชลประทาน เรื่องนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงา

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 03 กรกฏาคม 2015 เวลา 11:26 น.
   

สมัครสมาชิก

สถิติผู้เข้าชม

สมาชิก : 56
Content : 18
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 22389

ผู้อำนวยการส่วนอาคารสถานที่ที่1

surachet11.jpg

สถานะออนไลน์

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสอบถาม

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการบริการของฝ่ายอาคารสถานที่1