วันที่ 24 กันยายน 2563
ขอความอนุเคราะห์ติดป้ายประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงเว็บไซต์ (Banner) E.กษ0201.06/ว7946 ชป.11837/63
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "สภาวิศวกรเปิดให้บริการต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์สภาวิศวกรในรูปแบบ Online" E.สอ.2478/2563 ชป.11879/63
วันที่ 18 กันยายน 2563
ขอส่งแผ่นพับสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2562 และขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ E.ทส0303/39 ชป.11648/63
ขอเชิญหน่วยงานร่วมส่งบุคลากรเข้าประกวดขวัญใจงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 E.กษ0201.06/ว7830 ชป.11640/63
วันที่ 17 กันยายน 2563
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมประมง ประจำปี 2563 ) E.กษ0501.2/ว929 ชป.11532/63
วันพระราชทานธงชาติไทย) E.กษ0201.06/ว7680 ชป.11534/63
การประกาศใช้ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ำกว่าที่กำหนดในมาตราการ 9 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563) E.กษ0201.06/ว7677 ชป.11522/63
บัญชีนวัตกรรมไทย (เดือนสิงหาคม 2563)) E.กษ0201.06/ว7760 ชป.11561/63
วันที่ 16 กันยายน 2563
รายงานสถานกรณ์ที่เกี่ยวข้องการจ้างงานในราชการพลเรือนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) E.กษ0201.06/ว7580 ชป.11460/63
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธัมมัสสวนE.กษ0201.06/ว7594 ชป.11464/63
การสัมมนาออนไลน์หัวข้อ "Post-COVID-19: Thailand, the Road Ahead" E.กษ0204/ว2001 ชป.11518/63
วันที่ 10 กันยายน 2563
การสนับสนุนสินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชน E.กษ0201.06/ว7503 ชป.11213/63
ขอความอุปถัมภ์ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลต้านภัยแล้ง E.พิเศษ/2563/พระประดิษฐ์ธีรปัญโญ ชป.11142/63
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 E.กษ0201.06/ว7354 ชป.11075/63
ญัตติกรณีชาวต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อหาแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ E.กษ0201.06/ว7375 ชป.11081/63
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์งานของกรมบัญชีกลางผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาE.กษ0201.06/ว7416 ชป.11072/63
วันที่ 9 กันยายน 2563
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ... E.กษ0201.06/ว7393 ชป.11073/63
ขอความอนุเคราะห์สร้างหนังสือเรียน พระภิกษุสามเณร เพื่อเป็นธรรมะวิทยาทาน E.พิเศษ/2563/สมาคมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมฯ ชป.11021/63
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ช่วยเหลือการศึกษาเด็กพิการรุนแรง E.ศธ04007.620/ว16 ชป.11117/63
ขอส่งแผนปฏิบัติราาชการรายปี (พ.ศ.2563) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน E.กษ0201.06/ว7359ชป.11079/63
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 E.กษ0201.06/ว7352ชป.11077/63
วันที่ 8 กันยายน 2563
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 E.กษ0232/ว274 ชป.11030/63
วันที่ 3 กันยายน 2563
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 E.กษ0201.06/ว7288ชป.10835/63
การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 E.กษ0201.06/ว7287 ชป.10852/63
ขอประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ E.อว0653.26/0795 ชป.10698/63
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 E.กษ0201.06/ว7207 ชป.10723/63
การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ.2563 E.กษ0201.06/ว7138 ชป.10602/63
เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ "พุทธพัฒนา : ยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวพุทธ" E.กษ0201.06/ว7089 ชป.10607/63
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) E.กษ0201.06/ว7208 ชป.10716/63
ขอส่งรายงานสรุป สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน จากข้อมูลดาวเทียม ประจำปี 2563 E.กษ0201.06/ว7319 ชป.10893/63
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 2 ปี 2563 E.กษ1304.01/ว1235 ชป10608/63
วันที่ 2 กันยายน 2563
ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน E.กษ0201.06/ว7206 ชป.10722/63
การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค E.กษ0201.06/ว6929 ชป.10235/63
การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน E.กษ0201.06/ว7223 ชป.10720/63
วันที่ 25 สิงหาคม 2563
การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน E.กษ0201.06/ว6942 ชป.10227/63
ขอรับความอนุเคราะห์ประสานงาน E.15/2563/วัดโคกกระเบื้อง ชป.10312/63
วันที่ 20 สิงหาคม 2563
การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อร่างพระราชบัญยัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... E.กษ0201.06/ว6869 ชป.10165/63
ขอรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... เพิ่มเติม E.กษ0201.06/ว6840 ชป.10071/63
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 E.กษ0201.06/ว6839ชป.10137/63
ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวัทยาลัยมหิดลเพื่อพิจารณารับรางวัลมหิดลลทยากร ประจำปี 2563 E.กษ0201.06/ว6819 ชป.10122/63
การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) E.กษ0201.06/ว6820 ชป.10076/63
วันที่ 19 สิงหาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จุดชมวิวมหานคร สกายวอล์ก E.พิเศษ/วรรษมาภรณ์จิตรบรรจง/2563 ชป.10037/63
รับสมัครบุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2563 E.กษ0201.06/ว6795 ชป.10008/63
ขอส่งรายงานประจำปี 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ E.กษ0201.06/ว6769 ชป.10014/63
วันที่ 17 สิงหาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ พระพุทธรูปบูชาพระไพรีพินาศ(จำลอง) E.ร.ม.09/939 ชป.9950/63
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา Thailand Competitiveness Conference 2020 E.กษ0201.06/ว6681 ชป.9863/63
การจัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ ณ พุทธมณฑล E.กษ0201.06/ว6675 ชป.9883/63
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมการแพทย์ ประจำปี 2563 E.กษ0201.06/ว6687 ชป.9885/63
ผลการดำเนินโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า E.กษ0201.06/ว6554 ชป.9859/63
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วุฒิอาสาธนาคารสมอง E.กษ0201.06/ว6639ชป.9858/63
ประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งรัฐมนตรี E.กษ0201.06/ว6635ชป.9856/63
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าใช้งาน "ระบบธรรมาภิบาลออนไลน์" E.กษ0201.06/ว6632 ชป.9860/63
ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นยุทธศาสตร์ "การเกษตรกับผลกระทบด้านสุขภาพ" E.กษ0201.06/ว6694 ชป.9919/63
วันที่ 13 สิงหาคม 2563
ขอนำส่งหนังสือรายงานประจำปี 2562 (ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ) E.มท5470-1-3.3/24271 ชป.9719/63
ขอส่งหนังสือสถิติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2562 E.รง0509/ว4735 ชป.9717/63
วันที่ 11 สิงหาคม 2563
ขออนุญาตนำเสนอสินค้าของ Virtual Solution E.พิเศษ/VirtualSolution ชป9699/63
การขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน สำหรับการใช้งานเป็นการทั่วไป E.กษ0201.06/ว6580 ชป.9680/63
ประกาศนายทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 E.กษ0208/ว1549 ชป.9684/63
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2563 E.พป0001/ว1094 ชป.9657/63
วันที่ 10 สิงหาคม 2563
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมการแพทย์ ประจำปี 2563 E.สธ0301/1866 ชป 9529/63
วันที่ 7 สิงหาคม 2563
ายชื่อผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของส่วนราชการต่าง ๆ (จำนวน 2 ราย) E.กษ0201.06/ว6421 ชป.9425/63
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ รวม 6 ฉบับ E.กษ0201.06/ว6420 ชป.9418/63
วันที่ 6 สิงหาคม 2563
ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต E.ศล.19899/2563 ชป.9400/63
วันที่ 4 สิงหาคม 2563
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย การผลิตยาเพื่อยังชีพแบบพื้นบ้าน หรือการผลิตยาโดยสถานพยาบาลของรัฐ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ หรือการใช้ตำราการแพทย์แผนไทยเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัE.กษ0201.06/ว6271 ชป.9255/63
เสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศประจำปี พ.ศ.2563 E.กษ0201.06/ว6262 ชป.9250/63
โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า E.กษ0201.06/ว6292ชป.9252/63
ขอความอนุเคราะห์ประสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร Eอว0602.05(01)/ว796 ชป.9309/63
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบการก่อสร้างมหาเจดีย์โพธิญาณ ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ธุดงสถานสุทธาวงศ์มงคลราชพรหมปัญโญ ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรE.พิเศษ/สาธิตมณีผาย/28ก.ค.63 ชป.9312/63
วันที่ 3 สิงหาคม 2563
ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต E.ศล.19208/2563 ชป.9083/63
ส่งประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 และประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อการเฝ้าระวัง กรมอนามัย พ.ศ. 2563 E.สธ0908.04/ว4897 ชป.8912/63
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
มาตรการของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) และการช่วยเหลือ เยียวยาประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว E.กษ0201.06/ว6129 ชป.9061/63
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสาธารณสุขไทย E.กค0306/ว11 ชป.8928/63
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2563 E.กษ0212/ว2349 ชป.8882/63
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 E.กษ0201.06/ว6089 ชป 8879/63
กระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่น ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล E.กษ0204/ว1569 ชป 8347/63
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 E.กษ0201.06/ว5963 ชป8803/63
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
การติดต่อราชการกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย E.กษ0201.06/ว6017 ชป.8802/63
อความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจ E.กษ0201.06/ว5930 ชป 8691/63
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหา "Traffy Fondue" E.สพร2563/ว1930 ชป 8582/63
ขอความอนุเคราะห์แสดงความเห็นผ่านการตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholders)ของสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค)พ.ศ.2563-2565 E.กษ0201.06/ว5838 ชป8543/63
การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ... E.กษ0201.06/ว5809 ชป 8584/63
ย้ายที่ทำการสำนักงานชั่วคราว E.ทส1001.1/ว8989 ชป. 8576/63
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ E.กษ0201.06/ว5623 ชป 8392/63
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
การพ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจประจำปี 2563 E.กษ0201.06/ว5668 ชป 8392/63
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2563 E.กษ0201.06/ว5575 ชป 8258/63
แผนการดำเนินโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน E.กษ0201.06/ว5584 ชป 8301/63
การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563 E.กษ0201.06/ว5594 ชป8306/63
(ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2562 - 2565) E.กษ0201.06/ว5576 ชป 8300/63
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2563 E.กษ0201.06/ว5507 ชป 8046/63
ขอเชิญร่วมบริจาคงาน "วันรวมใจประชา เมตตปัญญาอ่อน" E.กษ0201.06/ว5510 ชป 8125/63
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล และกำกับดูแลข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทราวงเกษตรและสหกรณ์ E.กษ0209/ว3907 ชป 795863
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
ประชาสัมพันธ์นโยบายป่าไม้แห่งชาตE.กษ0201.06/ว5424 ชป 7918/63
รายชื่อผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของส่วนราชการต่าง ๆ (จำนวน 4 ราย) E.กษ0201.06/ว5396 ชป 7919/63
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
การจัดทำข้อมูลผลงานของรัฐบาล E.กษ0201.06/ว5389 ชป 7855/63
การสรรหารองประธานกรรมการคนที่สองและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา E.กษ0201.06/ว5381 ชป.7860/63
ขอส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 E.ปง0014.2/ว3495 ชป 7786/63
วันที่ 29 มิถุนายน 2563
ขอส่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 E.กษ2606/ว123/19มิ.ย.63ชป 7615/63
การสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน E.กษ0201.06/ว5341 ชป7754/63
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรมและรายงานประจำปีสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับดิจิทัล) ในรูปแบบ E-Book E.กษ0201.06/ว5230 ชป 7611/63
วันที่ 25 มิถุนายน 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ E.กษ0201.06/ว5228 ชป 7574/63
วันที่ 23 มิถุนายน2563
ขอเชิญร่วมบริจาคงาน "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน" E.ม.ป.อ.244/2563 ชป 7532/63
ขอรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ.2564-2570 E.กษ0201.06/ว5119 ชป 7422/63
เพลงสำคัญของแผ่นดิน E.กษ0201.06/ว5127 ชป7424/63
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร E.อว7213/ว253 ชป 7396/63
ย้ายที่ทำการจากที่ตั้งสำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร E.สผ0003/ว160 ชป 7400/63
ตอบขอบคุณ E.อว8731/1853 ชป 7316/63
วันที่ 19 มิถุนายน2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "ระบบการให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้" E.สวพส/ว.1985 ชป 7308/63
วันที่ 18 มิถุนายน2563
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แพ่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 E.กษ0201.06/ว5023 ชป 7217/63
เรียนเสนอพิจารณาแนวทางการกระจายสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร E.กษ0201.06/ว4950 ชป 7219/63
การสนับสนุนการใช้สินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชน ชุมชน และท้องถิ่น E.กษ0201.06/ว5055 ชป 7226/63
วันที่ 17 มิถุนายน2563
ขอส่งรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ - แรงงาน ไตรมาส 1 (มกราคม - มีนาคม 2563) E.รง0509/ว3410 ชป 7129/63
ขอส่งรายงานผลการศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาต้นทุนส่วนเพิ่มในการลดก๊าซเรือนกระจกจากนาข้าว E.กษ0201.06/ว4999 ชป 7163/63
การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 E.กษ0201.06/ว4935 ชป 7059/63
วันที่ 15 มิถุนายน2563
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 E.กษ0201.06/ว4871 ชป 7017/63
วันที่ 12 มิถุนายน2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสันพันธ์การจัดส่งข้อเสนอโครงการ E.กษ0201.06/ว4898 ชป 7018/63
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาตE.กษ0201.06/ว8880 ชป7015/63
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา E.อว0602.08(01)/ว688 ชป 6967/63
วันที่ 11 มิถุนายน2563
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 E.กษ0201.06/ว4806 ชป 6880/63
ร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. ... E.กษ0201.06/ว4801 ชป 6877/63
ส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ E.กษ1304.01/;765 ชป 6911/63
วันที่ 9 มิถุนายน2563
ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 E.กษ0201.06/ว4713 ชป 6772/63
ขอแจ้งการดาวน์โหลด E-Proceedings E.กษ0201.06/ว4714 ชป 6771/63
ขออนุญาตเสนอการจัดงานสัมมนา และดอกไม้ในโอกาสต่าง ๆ E.พิเศษ/อดิชาตทองเครือ/27พ.ค.63 ชป 6786/63
การสนับสนุนการใช้สินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชน ชุมชน และท้องถิ่น E.กษ0201.06/ว4665 ชป 6709/63
วันที่ 25 พฤษภาคม. 2563
การเลื่อนการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (THA 2021) E.ส.อท./2563-026-003 ชป 6219/63
วันที่ 22 เมษายน . 2563
ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และงานจ้างบริการอบไม้ ไสไม้ อัดน้ำยาไม้ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ E.กษ0201.06/ว3450 ชป 4899/63
ประกาศกรมการศาสนา เรื่องงดการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2563 E.พิเศษ/กรมการศาสนา/15เม.ย.63 ชป .4943/63
วันที่ 20 เมษายน . 2563
ขอส่งรายงานผลการศึกษาวิจัยเรื่อง "แนวทางการพัฒนาระบบประกันภัยภาคการเกษตรของประเทศไทย : กรณีศึกษากุ้งขาวแวนนาไม"ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านการประกันภัยการเกษตร E.กษ0201.06/ว3444 ชป .4886/63
วันที่ 16 เมษายน . 2563
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2563 (ครบ 6 เดือน) E.กษ0201.06/ว3339 ชป .4721/63
วันที่ 14 เมษายน . 2563
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 E.กษ0201.06/ว3246 ชป .4616/63
วันที่ 10 เมษายน . 2563
แผนป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ปคม.ตร.63) และแผนพิทักษ์เด็ก สตรี และครอบครัว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พดส.ตร.63) E.กษ0201.06/ว3142ชป .4383/63
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2563 E.กษ0201.06/ว3146 ชป 4374/63
วันที่ 8 เมษายน . 2563
แนวทางการสนับสนุนจังหวัดในการเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และทิศทางการพัฒนาจังหวัดในระดับพื้นที่ E.กษ0201.06/ว3109 ชป .4315/63
วันที่ 3 เมษายน . 2563
การติดต่อราชการกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) E.กษ0201.06/ว3086 ชป .4279/63
การติดต่อราชการกับสำนักงานป.ป.ส.ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 E.กษ0201.06/ว3084 ชป .4280/63
การติดต่อราชการกับสำนักงนคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) E.กษ0201.06/ว3082 ชป .4278/63
ขอเสนอบริการรับขนส่งและกระจายสินค้าอุปโภค บริโภค ในช่วงไวรัสโคโรนา 2019 แพร่ระบาด E.กษ0201.06/ว3004 ชป .4181/63
การติดต่อราชการกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.)ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) E.อว5101/ว1350 ชป .4236/63
ขอเลื่อนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยประราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2563 E.ส.มก.(พิเศษ)84/2563 ชป .4113/63
วันที่ 1 เมษายน . 2563
การซ้อมความเข้าใจในแนวทางการดำเนินการการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี และงานกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ และการกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปในการต่าง ๆ E.กษ0201.06/ว3027 ชป .4173/63
วันที่ 31 มี.ค.. 2563
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญยัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 E.กษ0201.06/ว2938 ชป.4059/63
การติดต่อราชการกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) E.กษ0201.06/ว2921 ชป.4054/63
การติดต่อราชการกับสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกาในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) E.กษ0201.06/ว2922 ชป.4052/63
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 E.กษ0201.06/ว2899 ชป.4022/63
การขอรับทุนวิจัยของสหภาพยุโรปแก่นักวิจัยไทย E.กษ0204.5/ว852 ชป.4020/63
วันที่ 26 มี.ค.. 2563
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 E.กษ0201.06/ว2893 ชป.3989/63

ขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐในการเข้าทดสอบระบบเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ E.กษ0201.06/ว2849 ชป.3964/63

วันที่ 26 มี.ค.. 2563
การใช้บริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้เช่าเหมา) ที่จะทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย E.กษ0201.06/ว2817 ชป.3908/63
บัญชีนวัตกรรมไทย (เดือนมีนาคม 2563) E.กษ0201.06/ว2836 ชป.3896/63
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม) E.กษ0201.06/ว2829 ชป.3894/63
ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญยัตE.กษ0201.06/ว2820ชป.3907/63
การติดต่อราชการกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) E.นร0901/ว433 ชป.3949/63
มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) E.กษ0201.06/ว2804 ชป.3893/63
ขอมอบหนังสือแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ E.ทส(กอก)1003/ว24 ชป.3932/63
วันที่ 23 มี.ค.. 2563
ขอส่งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562 E.กษ0201.06/ว2660 ชป.3683/63
ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ E.สผ0014.77/ว13 ชป.3711/63
หลักเกณฑ์สำหรับการให้พนักงานราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ในกรณีการป้องกัน ควบคุมแก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) E.นร1008.5/89 ชป.3704/63
มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง E.กษ0201.06/ว2538 ชป.3505/63
วันที่ 19 มี.ค.. 2563
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 E.กษ001.06/ว2628 ชป.3617/63
บทวิเคราะห์ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อภาคเกษตรของประเทศญี่ปุ่นและการนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศไทย ฉบับที่ 3 E.กษ0204/ว789 ชป.3629/63
มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ชุดที่ 1 E.กษ0201.06/ว2567 ชป.3585/63
มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชน ดูแลปัญหาภัยแล้ง และกระตุ้นเศรษฐกิจ E.กษ0201.06/ว2572 ชป.3569/63
มาตรการเร่งรัดให้ทุกส่วนราชการจัดประชุมและสัมมนาภายในประเทศ 3 เดือน (เมษายน ถึง มิถุนายน 2563 เพื่อพยุงอุตสากรรมการท่องเที่ยว E.กษ0201.06/ว2568 ชป.3572/63
วันที่ 17 มี.ค.. 2563
ขอสนับสนุนงบประมาณให้เหล่าเจ้าหน้าที่หนูนักเตะชายแดนใต้ 150 ชีวิต ได้ออกมามีอนาคตที่สดใสนอพื้นที่เพื่อลดจำนวนร่วมผู้ก่อความไม่สงบ E.กษ0201.06/ว2526 ชป.3437/63
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย เนื่องใน วันสายใจไทย ประจำปี 2563 E.กษ0201.06/ว2505 ชป.3435/63
วันที่ 16 มี.ค.. 2563
ขอรับการสนับสนุนให้ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชมภาพยนต์เพื่อการศึกษา เรื่องเศรษฐกิจพอเพยงและอยู่อย่างสมดุลย์กับธรรมชาตE.กษ0201.06/ว2442 ชป.3388/63
ขอความร่วมมือปฏิบัติและดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 E.กษ0201.06/ว2488 ชป.3386/63
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นหน่วยปฏิบัติการ (Execution Body - EB) แผนงานยุวชนสร้างชาตE.กษ0201.06/ว2480ชป.3387/63
กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 E.กษ0208/ว508 ชป.3339/63
วันที่ 12 มี.ค.. 2563
การเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 E.กษ0201.06/ว2388 ชป.33216/63
วันป่าชายเลนแห่งชาติ E.กษ0201.06/ว2383 ชป3208/63
การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล E.กษ0201.06/ว2384 ชป.3198/63
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น E.ศป0020/ว48 ชป.3220/63
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน E.กษ0201.06/ว3254 ชป.3210/63
วันที่ 11 มี.ค.. 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับการเสนอชื่อบุคคล ซึ่งเป็นผู้แทนจากองค์กรชุมชนเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตกแหน่ง กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน E.กษ0201.06/ว2297 ชป.3154/63
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย E.กษ0201.06/ว2310 ชป.3153/63
วันที่ 9 มี.ค.. 2563
ขอส่งแผ่นพับเพื่อสร้างการรับรู้ความเป็นมา ภารกิจ บทบาท ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และขั้นตอนการขอรับทุนฯ E.คศ0403.4/ว16 ชป.3137/63
วันที่ 9 มี.ค.. 2563
ขอความอุปถัมภ์โครงการพรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ E.กษ0201.06/ว2238 ชป.3022/63
วันที่ 5 มี.ค.. 2563
แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดงาน "วันข้อมูลเปิดสาธารณะ (Niternational Open Data Day 2020)" E.กษ0201.06/ว2233 ชป.3002/63
วันที่ 5 มี.ค.. 2563
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธูที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 E.กษ0201.06/ว2130 ชป.2925/63
บทวิเคราะห์ผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อภาคเกษตรของประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี E.กษ0204/ว609 ชป.2751/63
วันที่ 4 มี.ค.. 2563
การกำหนดเลขประจำตัวของเจ้าของเรื่องของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม ในส่วนภูมิภาค E.กษ0201.06/ว2068 ชป.2854/63
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโทการบัญชี ภาคพิเศษ รุ่นที่ 14 E.อว.6501.0506.2/087 ชป.2833/63
วันที่3 มี.ค.. 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต) นอกเวลาราชการ Eนต.0405/02001 ชป.2759/63
ขอรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 E.กษ0201.06/ว1995 ชป2715/63
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 E.กษ0201.06/ว1924 ชป.2651/63
ขอเผยแพร่คู่มือการพิจารณาเอกสารเกี่ยวกับที่ดินเพื่อขอรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GAP และ Organic ฉบับทบทวน ปี 2563 E.กษ0203/ว440 ชป.2742/63
ผลกระทบของการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อการส่งผลไม้ไทยไปจีน E.กษ0204/ว619 ชป.2717/63
บัญชีนวัตกรรมไทย (เดือนมกราคม 2563) E.กษ0201.06/ว1926ชป.2654/63
ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดาวเทียม จำนวน 3 ฉบับ E.กษ0201.06/ว1957 ชป.2656/63
อเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล E.กษ0201.06/ว2031 ชป.2792/63
วันที่ 27 ก.พ.. 2563
การขยายระยะเวลาส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอวันอาหารโลกประจำปี พ.ศ. 2562 E.กษ1400/ว571 ชป.2650/63
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สายงานกลยุทะ์และการขับเคลื่อนองค์กร E.กษ0201.06/ว1853 ชป.2581/63
วันที่ 26 ก.พ.. 2563
ขอส่งรายงานประจำปีของระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance and Potential System - HiPPS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 E.นร1003/66 ชป.2567/63
กรมสรรพสามิต ได้จัดทำรายงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 E.กค0601/ว444 ชป.2499/63
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาวของราชการ พ.ศ.2540 E.กษ0201.06/ว2768 ชป.2450/63
วันที่ 25 ก.พ.. 2563
ขอเชิญเข้าร่วมงาน "วันข้อมูลเปิดสาธารณะ (International Open Data Day 2020)" E.กษ0201.06/ว1837 ชป.2524/63
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตรE.อว6501.0701/ว0546 ชป.2304/63
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล โครงการ "ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือ และมีงานทำ" และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ E.คบท.ว036/2563 ชป.2361/63
วันที่ 20 ก.พ.. 2563
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ E.กษ0201.06/ว1593 ชป.2228/63
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณและประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการในการออกบูธแสดงสินค้า E.กษ0201.06/ว1595 ชป.2232/63
วันที่ 18 ก.พ.. 2563
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Smart City Summit 2020 E.กษ0201.06/ว1581 ชป.2143/63
ขอประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง CEO ของกองทุนสิ่งแวดล้อม (Global Environment Facility : GEF) E.กษ0201.06/ว1582 ชป.2120/63
ขอประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ E.อว0653.26/0112 ชป.2123/63
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภE.อพ2563/ว009 ชป.2091/63
กิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล Digital Run 2020 E.กษ0201.06/ว1507 ชป.2052/63
ขอเรียนเชิญร่วมงานอบรม E.กษ0201.06/ว1505ชป.2049/63
วันที่ 17 ก.พ.. 2563
กรมการท่องเที่ยวขอแจ้งสถานที่ทำการใหมE.กก0401/702 ชป.2026/63
ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายเรื่อง Statistical evaluation and dealing with droughts in with wake of climate change : case studies (Iran, Thailand. E.อว0633/ว282 ชป.1970/63
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ E.วธ0302/ว1044 ชป.2018/63
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการสมาชิกสภาพงบประชาชน E.กษ0201.06/ว1457 ชป.1895/63
โครงการคลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ E.กษ0201.06/ว1455 ชป.1893/63
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Smart City Summit 2020 Eสตท.2563/ว007 ชป.1899/63
กระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่น ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล E.กษ0204/ว420 ชป.1847/63
รายงานผลสัมนา เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2562 และแนวโน้มปี 2563 ภาคเกษตรภายใต้เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disrupitive Agricultural Technology: National Agricultural Big data) E.กษ0201.06/ว1435 ชป.1846/63
วันที่ 13ก.พ.. 2563
การประดวกตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 E.วสท.149/2563 ชป.1813/63
ขอเชิญเสนอผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 E.กษ0232/ว63 ชป.1766/63
วันที่ 12ก.พ.. 2563
ปรับเปลี่ยนวิธีเขียนชื่อญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษ E.กษ0204/ว387 ชป.1762/63
ขอเชิญร่วมประกวดคลิปวิดีโอวันอาหารโลกประจำปี พ.ศ.2562 E.กษกษ1400/ว375 ชป.1761/63
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 E.กษ0201.06/ว1382 ชป.1769/63
ขอแจ้งเลื่อนวันจัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศล "Digital Run 2019" E.พนส.2563/ดศว3 ชป.1747/63
วันที่ 11ก.พ.. 2563
ขอความร่วมมือใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 E.กษ0201.06/ว1243 ชป.1618/63
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 E.กษ0201.06/ว1211 ชป.162563
ให้เร่งรัดการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ และการแต่งตั้งคณะกรรมการ E.กษ0201.06/ว1209 ชป.1621/63
โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น E.กษ0201.06/ว1263 ชป.165863
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ E.กษ0201.06/ว1262 ชป.1615/63
วันที่ 7 ก.พ.. 2563
ขอความอนุเคราะห์ในการจัดส่งรายชื่อตำแหน่งและสถานที่ทำงานของบุคคลากรในสังกัด E.0449/2563 ชป.1532/63
ย้ายที่ทำการใหมE.วธ0401/ว408 ชป.1631/63
รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา มาตรการการดำเนินการของรัฐบาลจีน และผลกระทบต่อการนำเข้าสินค้าเกษตรของไทย E.กษ0204.2/ว348 ชป.1628/63
วันที่ 6 ก.พ.. 2563
การมอบหมายให้นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อนุมัติ ให้ความเห็นชอบ หรือมีคำสั่งแทนคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการอันจำกัด ตามมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม E.กษ0201.06/ว1099 ชป.1495/63
การเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงสาธารณรัฐคาซัคสถาน E.กษ0201.06/ว1132 ชป.1493/63
ขอเรียนเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2563 E.TQM004/63 ชป.1516/63
การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) E.กษ0201.06/ว1098 ชป.1494/63
วันที่ 5 ก.พ.. 2563
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ (yingthai.dwf.go.th) E.พม0503/ว152 ชป.1448/63
วันที่ 4 ก.พ.. 2563
นิยามและประเภทครอบครัว E.กษ0201.06/ว1080 ชป.1432/63
วันที่ 31 ม.ค. 2563
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 E.สอ.พพ.54/2563 ชป.1331/63
ขอเชิญเสนอผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 E.ปช0037/ว0002 ชป.1322/63
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบรรยายพิเศษ และการเสวนาทางวิชาการ E.กษ0201.06/ว1011ชป.1291/63
ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต E.ศล.2292/2563ชป.1284/63
วันที่ 30ม.ค. 2563
พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. 2563 E.กษ0201.06/ว932
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE.กษ0201.06/ว963
วันที่ 29 ม.ค. 2563
ระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธีหรือพิธีการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 E.กษ0201.06/ว857ชป.1193/63
วีดิทัศน์การปฏิบัติถวายความเคารพ การถวายบังคม เเละการหมอบกราบ E.กษ0201.06/ว866 ชป.1191/63
วันที่ 24 ม.ค. 2563
ข้อพึงปฏิบัติโดยทั่วไปในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท E.กษ0201.06/ว719 ชป.976/63
วันที่ 24 ม.ค. 2563
ขอมอบหนังสือ การส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ปี 2562 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาตE.กษ0201.06/ว672 ชป.934/63
ขอส่งวารสารกระบวนการยุติธรรม ปีที่ 12 เล่มที่ 3 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 E.ยธ0902/96 ชป.925/63
วันที่ 23 ม.ค. 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 E.กษ0201.06/ว717 ชป.886/63
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค E.กษ0201.06/ว647 ชป.876/63
แนวทางการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน E.กษ0201.06/ว615 ชป.788/63
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 E.อว.67.21/ว8 ชป.854/63
วันที่ 20 ม.ค. 2563
ทำการโอนย้ายระบบฐานข้อมูล Call Center จังมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพทE.พณ0301.01/ว45 ชป.711/63
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค E.,มท55612/298 ชป.710/63
แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน E.H2O/004/2563 ชป.675/63
มอบหนังสือ "พระเมรุในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" E.วธ0408/1075 ชป.701/63
ขอส่งรายงานประจำปี 2562 E.อว67.11/สวมธ.ว.5400/2562 ชป.650/63
วันที่ 15 ม.ค. 2563
ขอความร่วมมือในการดำเนินมาตราการควบคุมมลพิษจากยานพหนะเพื่อป้องกันเเละแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 E.กษ0201.06/ว452 ชป.543/63
การพ้นจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจประจำปี 2562 E.กษ0201.06/ว435 ชป.555/63
วันที่ 14 ม.ค. 2563
แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี E.กษ0201.06/ว412 ชป.518/63
การบูรณาการข้อมูลร่วมกันของศูนย์บริการของภาครัฐในชุมชน E.กษ0201.06/ว302 ชป.380/63
วันที่ 13 ม.ค. 2563
ขอส่งหนังสือ "สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้มปี 2563" E.กษ1305.01/54 ชป.464/63
วันที่ 10 ม.ค. 2563
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. 2563 E.กษ0201.06/ว299 ชป.379/63
วันที่ 8 ม.ค. 2563
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ ในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม E.กษ0201.06/ว100 ชป.212/63
วันที่ 6 ม.ค. 2563
แผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ 2564-2567) E.กษ0201.06/ว49 ชป.90/63
การปรับปรุงการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการ (Call center) และส่วยด่วน (Hotline) ต่าง ๆ E.กษ0201.06/ว50 ชป.173/63
ขอนำส่งวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) E.ผผ16/ว55 ชป.142/63
วันที่ 3 ม.ค. 2563
วีดิทัศน์การปฏิบัติการถวายความเคารพ การถวายบังคม และการหมอบกราบ E.กษ0201.06/ว10647 ชป.14/63
วันที่ 2 ม.ค. 2563
ขอบิณฑบาตรับความอนุเคราะห์ของขวัญวันเด็กแห่งชาตE.วนส.1007 ชป.15810/62
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีเด่นประจำปี พ.ศ.2563 E.FPST034-03 ชป.15804/62