วันที่ 18 ก.พ.. 2563
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Smart City Summit 2020 E.กษ0201.06/ว1581 ชป.2143/63
ขอประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง CEO ของกองทุนสิ่งแวดล้อม (Global Environment Facility : GEF) E.กษ0201.06/ว1582 ชป.2120/63
ขอประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ E.อว0653.26/0112 ชป.2123/63
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภE.อพ2563/ว009 ชป.2091/63
กิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล Digital Run 2020 E.กษ0201.06/ว1507 ชป.2052/63
ขอเรียนเชิญร่วมงานอบรม E.กษ0201.06/ว1505ชป.2049/63
วันที่ 17 ก.พ.. 2563
กรมการท่องเที่ยวขอแจ้งสถานที่ทำการใหมE.กก0401/702 ชป.2026/63
ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายเรื่อง Statistical evaluation and dealing with droughts in with wake of climate change : case studies (Iran, Thailand. E.อว0633/ว282 ชป.1970/63
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ E.วธ0302/ว1044 ชป.2018/63
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการสมาชิกสภาพงบประชาชน E.กษ0201.06/ว1457 ชป.1895/63
โครงการคลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ E.กษ0201.06/ว1455 ชป.1893/63
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Smart City Summit 2020 Eสตท.2563/ว007 ชป.1899/63
กระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่น ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล E.กษ0204/ว420 ชป.1847/63
รายงานผลสัมนา เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2562 และแนวโน้มปี 2563 ภาคเกษตรภายใต้เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disrupitive Agricultural Technology: National Agricultural Big data) E.กษ0201.06/ว1435 ชป.1846/63
วันที่ 13ก.พ.. 2563
การประดวกตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 E.วสท.149/2563 ชป.1813/63
ขอเชิญเสนอผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 E.กษ0232/ว63 ชป.1766/63
วันที่ 12ก.พ.. 2563
ปรับเปลี่ยนวิธีเขียนชื่อญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษ E.กษ0204/ว387 ชป.1762/63
ขอเชิญร่วมประกวดคลิปวิดีโอวันอาหารโลกประจำปี พ.ศ.2562 E.กษกษ1400/ว375 ชป.1761/63
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 E.กษ0201.06/ว1382 ชป.1769/63
ขอแจ้งเลื่อนวันจัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศล "Digital Run 2019" E.พนส.2563/ดศว3 ชป.1747/63
วันที่ 11ก.พ.. 2563
ขอความร่วมมือใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 E.กษ0201.06/ว1243 ชป.1618/63
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 E.กษ0201.06/ว1211 ชป.162563
ให้เร่งรัดการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ และการแต่งตั้งคณะกรรมการ E.กษ0201.06/ว1209 ชป.1621/63
โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น E.กษ0201.06/ว1263 ชป.165863
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ E.กษ0201.06/ว1262 ชป.1615/63
วันที่ 7 ก.พ.. 2563
ขอความอนุเคราะห์ในการจัดส่งรายชื่อตำแหน่งและสถานที่ทำงานของบุคคลากรในสังกัด E.0449/2563 ชป.1532/63
ย้ายที่ทำการใหมE.วธ0401/ว408 ชป.1631/63
รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา มาตรการการดำเนินการของรัฐบาลจีน และผลกระทบต่อการนำเข้าสินค้าเกษตรของไทย E.กษ0204.2/ว348 ชป.1628/63
วันที่ 6 ก.พ.. 2563
การมอบหมายให้นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อนุมัติ ให้ความเห็นชอบ หรือมีคำสั่งแทนคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการอันจำกัด ตามมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม E.กษ0201.06/ว1099 ชป.1495/63
การเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงสาธารณรัฐคาซัคสถาน E.กษ0201.06/ว1132 ชป.1493/63
ขอเรียนเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2563 E.TQM004/63 ชป.1516/63
การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) E.กษ0201.06/ว1098 ชป.1494/63
วันที่ 5 ก.พ.. 2563
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ (yingthai.dwf.go.th) E.พม0503/ว152 ชป.1448/63
วันที่ 4 ก.พ.. 2563
นิยามและประเภทครอบครัว E.กษ0201.06/ว1080 ชป.1432/63
วันที่ 31 ม.ค. 2563
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 E.สอ.พพ.54/2563 ชป.1331/63
ขอเชิญเสนอผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 E.ปช0037/ว0002 ชป.1322/63
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบรรยายพิเศษ และการเสวนาทางวิชาการ E.กษ0201.06/ว1011ชป.1291/63
ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต E.ศล.2292/2563ชป.1284/63
วันที่ 30ม.ค. 2563
พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. 2563 E.กษ0201.06/ว932
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE.กษ0201.06/ว963
วันที่ 29 ม.ค. 2563
ระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธีหรือพิธีการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 E.กษ0201.06/ว857ชป.1193/63
วีดิทัศน์การปฏิบัติถวายความเคารพ การถวายบังคม เเละการหมอบกราบ E.กษ0201.06/ว866 ชป.1191/63
วันที่ 24 ม.ค. 2563
ข้อพึงปฏิบัติโดยทั่วไปในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท E.กษ0201.06/ว719 ชป.976/63
วันที่ 24 ม.ค. 2563
ขอมอบหนังสือ การส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ปี 2562 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาตE.กษ0201.06/ว672 ชป.934/63
ขอส่งวารสารกระบวนการยุติธรรม ปีที่ 12 เล่มที่ 3 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 E.ยธ0902/96 ชป.925/63
วันที่ 23 ม.ค. 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 E.กษ0201.06/ว717 ชป.886/63
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค E.กษ0201.06/ว647 ชป.876/63
แนวทางการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน E.กษ0201.06/ว615 ชป.788/63
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 E.อว.67.21/ว8 ชป.854/63
วันที่ 20 ม.ค. 2563
ทำการโอนย้ายระบบฐานข้อมูล Call Center จังมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพทE.พณ0301.01/ว45 ชป.711/63
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค E.,มท55612/298 ชป.710/63
แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน E.H2O/004/2563 ชป.675/63
มอบหนังสือ "พระเมรุในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" E.วธ0408/1075 ชป.701/63
ขอส่งรายงานประจำปี 2562 E.อว67.11/สวมธ.ว.5400/2562 ชป.650/63
วันที่ 15 ม.ค. 2563
ขอความร่วมมือในการดำเนินมาตราการควบคุมมลพิษจากยานพหนะเพื่อป้องกันเเละแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 E.กษ0201.06/ว452 ชป.543/63
การพ้นจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจประจำปี 2562 E.กษ0201.06/ว435 ชป.555/63
วันที่ 14 ม.ค. 2563
แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี E.กษ0201.06/ว412 ชป.518/63
การบูรณาการข้อมูลร่วมกันของศูนย์บริการของภาครัฐในชุมชน E.กษ0201.06/ว302 ชป.380/63
วันที่ 13 ม.ค. 2563
ขอส่งหนังสือ "สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้มปี 2563" E.กษ1305.01/54 ชป.464/63
วันที่ 10 ม.ค. 2563
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. 2563 E.กษ0201.06/ว299 ชป.379/63
วันที่ 8 ม.ค. 2563
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ ในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม E.กษ0201.06/ว100 ชป.212/63
วันที่ 6 ม.ค. 2563
แผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ 2564-2567) E.กษ0201.06/ว49 ชป.90/63
การปรับปรุงการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการ (Call center) และส่วยด่วน (Hotline) ต่าง ๆ E.กษ0201.06/ว50 ชป.173/63
ขอนำส่งวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) E.ผผ16/ว55 ชป.142/63
วันที่ 3 ม.ค. 2563
วีดิทัศน์การปฏิบัติการถวายความเคารพ การถวายบังคม และการหมอบกราบ E.กษ0201.06/ว10647 ชป.14/63
วันที่ 2 ม.ค. 2563
ขอบิณฑบาตรับความอนุเคราะห์ของขวัญวันเด็กแห่งชาตE.วนส.1007 ชป.15810/62
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีเด่นประจำปี พ.ศ.2563 E.FPST034-03 ชป.15804/62