วันที่ 24เม.ย. 2561
ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง E.กษ0201.06/ว3070 ชป.5116/61
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหา เป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง E..กษ0201.06/ว3045 ชป.5112/61
วันที่ 19 เม.ย. 2561
แนวทางการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย) E.กษ0201.06/ว2920 ชป.4904/61
วันที่ 18 เม.ย. 2561
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ E.กษ0201.06/ว2738 ชป.4766/61
วันที่ 17 เม.ย. 2561
การรับสม้ครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามมาตรการ 11(6) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2560 E.กษ0201.06/2846 ชป.4848/61
ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชา -อุปสมบทหมู่ 89 รูปฯ E.พิเศษ/2561/อธช. ชป.4818/61
ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต E.กษ0201.06/ว2803 ชป.4768/61
วันที่ 11 เม.ย. 2561
ขอส่งแผนปฏิบัติการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ E.นศ0006/1893 ชป.4697/61
วันที่ 9 เม.ย. 2561
โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะที่ 2 ของธนาคารออมสิน E.กษ0201.06/ว2693 ชป.4493/61
ขอเชิญติดตามข้อมูล SMEs คนตัวเล็กใน 3 รายการใหม่ทางสถานีโทรทัศน์ Smart SME E.PMG.MK177/2561 ชป.4555/61
วันที่ 5 เม.ย. 2561
ขอเชิญชวนสงข้อเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ ภายใต้ความร่วมมือองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเซียแปซิฟิก (APSCO) E.กษ0201.06/ว2574 ชป.4353/61
กำหนดเลขที่หนังสือ "กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ขาติ และ การสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปยป.กษ)" E.กษ0201.06/ว2644 ชป.4413/61
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง E.กษ0201.06/ว2644/กองกลาง ชป.4436/61
การแบ่งมอบหน้าที่ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 E.กษ0212/ว953 ชป.4136/61
วันที่ 4 เม.ย. 2561
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ E.นร1016.2/3 ชป.4269/61
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 E.ปช0025/ว0015 ชป.4192/61
วันที่ 2 เม.ย. 2561
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่การรับสมัครนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา E.สม0003/ป1 ชป.4237/61
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ของบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ E.กษ0201.06/ว2500 ชป.4214/61
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 E.ปช0025/ว0015 ชป.4192/61
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ Eกษ0201.06/ว2464 ชป.4091/61
จัดตั้งกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน E.กษ0201.06/ว2463 ชป.4106/61
วันที่ 29 มี.ค.. 2561
ขอรับทุนสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนถวายพระราชกุศลฯ และศึกษาต่อ E.กษ0201.06/2430 ชป.4111/61
ขอความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดิ่ม E.กษ0201.06/ว2462 ชป.4104/61
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว2446 ชป.4085/61
วันที่ 28 มี.ค.. 2561
เชิญชมการแสดง "โปรลางและรำสี่ภาค" ของเยาวชน ชุมชนตรอกบ้านพานถม E.พิเศษ/2561/นางพิมพ์ศิรชป.3992/61
วันที่ 27 มี.ค.. 2561
ขอรับทุนสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนถวายพระราชกุศลฯ และศึกษาต่อ E.กษ0201.06/ว2430 ชป.4019/61
วันที่ 23 มี.ค.. 2561
บัญชีนวัตกรรมไทย E.กษ0201.06/ว2150 ขป.3567/61
บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2561) E.กษ0201.06/ว2203 ชป.3694/61
รับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561 E.กษ0201.06/ว2283 ชป.3712/61
วันที่ 22 มี.ค.. 2561
การแต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2561 E.กษ0207/ว1914 ชป.3744/61
การปรับปรุงคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน (กขป.) E.กษ0201.06/ว2036 ชป.3452/61
รายงานผลการทบทวนรายชื่อตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สอินทางปัญญาสุงในประเทศคู่ค้าของสหรัฐฯ (Out-of-Cycle Review of Notorious Markets) ของสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) E.กษ0201.06/ว2014 ชป.3397/61
รายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ปี 2560 E.กษ0201.06/ว2124 ชป.3498/61
การเตรียมการเพื่อการดำเนินนโยบายสำคัญของทางราชการ E.กษ0201.06/2013 ชป.3408/61
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ02014.06/ว2147 ชป.3529/61
การประกาศใช้บังคับมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพ.ศ....ธรรมนูญ E.กษ0201.06/ว2034 ชป.3392/61
การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2561 E.กษ0201.06/ว2027 ชป.3383/61
วันที่ 20 มี.ค.. 2561
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน E.กษ0201.06/ว2193 ชป.3691/61
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน E.กษ0201.06/ว2194 ชป.3687/61
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกิจกรรมมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภE.กษ0201.06/ว2228 ชป.3650/61
วันที่ 12 มี.ค. 2561
ขอแจ้งกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2561 E.กษ0201.06/ว1811 ชป.3026/61
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต(ภาคบัณฑิต) Eนต.0405(1)/02003 ชป.2982/61
วันที่ 8 มี.ค.2561
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว1755 ชป.2965/61
วันที่ 6 มี.ค. 2561
แนวทางในการสนทนาเพื่อใช้ในการชี้แจงและสร้างความเข้าใจแก่ชาวต่างชาติในโอกาสต่างๆ E.กษ0201.06/ว1574 ชป.2618/61
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ประกวดภาพถ่ายบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจที่เกิดขึ้นในนิด้า NIDA PHOTO CONTEST : วันดี ๆ ที่นิด้า ครั้งที่ 2 (One Fine day in NIDA#2)" Eศธ0526.01/ว209 ชป.2656/61
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และแนะนำบุคคลเข้าศึกษา E.พิเศษ/สุพิณเกชาคุปต์/2561 ชป.2884/61
วันที่ 26 ก.พ. 2561
ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงหรืองดการจัดกิจกรรมในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ E.กษ0201.06/ว1522 ชป.2562/61
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด E.ศป0020/ว31 ชป.2515/61
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ E.สศด.0603.2/ว286 ชป.2488/61
วันที่ 23 ก.พ. 2561
การปรับปรุงคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน (กขป.) E.กษ0201.06/ว1400 ชป.2298/61
วันที่ 20 ก.พ. 2561
ขอความอนุเคราะห์ในการติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ E.วสท.135/2561 ชป.2277/61
การประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ของกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร E.วสท.136/2561 ชป.2280/61
ขอแนะนำสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม E.SMECN005/2561 ชป.1982/61
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว1271 ชป.2028/61
ขอความอนุเคราะห์เป็นกรณีพิเศษ ขอเชิญประชาสัมพันธ์และร่วมบุญ "ผ้าป่า 12 เมษาฯ สืบหน่อต่อแขนงคลังหลวง บูชาคุณองค์หลวงตาประจำปี 2561" เนื่องในวาระโอกาสมหามงคล "20 ปีโครงการช่วยชาติ" E.พิเศษ004/2561/มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชชป.2208/61
ภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งภาคตะวันออกกระทรวงคมนาคม E.กษ0201.06/ว1270 ชป.2026/61
วันที่ 14 ก.พ. 2561
ขอส่งประเด็นสื่อสารหลัก 66 ข้อ (Key Message) เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน E.กษ0201.06/ว1170 ชป.1918/61
วันที่ 13 ก.พ. 2561
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ E.พม0504/ว323 ชป.1838/61
วันที่ 9 ก.พ. 2561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ ประจำปีการศึกษา 2561 E.ศธ0516.46/ว0118 ชป.1740/61
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 E.สอ.พพ.121/2561 ชป.1733/61
แนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย E.กษ0201.06/ว1072 ชป.1706/61
วันที่ 8 ก.พ. 2561
ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต E.ศล.3030/2561 ชป.1567/61
ข้อหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานในกำกับของสถาบันการศึกษา E.กษ0208/225 ชป.1558/61
แจ้งการเปิดให้บริการทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ E.ศวม48/2561 ชป.1327/61
วันที่ 5 ก.พ. 2561
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดออกแบบสื่อ Infographic ภายใต้หัวข้อ บริหารด้วยธรรมาภิบาล บริการอย่างมืออาชีพ E. อคส.1022/ว449 ชป.1448/61
แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2560-2564 E.กษ0201.06/ว902 ชป.1457/61
ขอชื่นชมการทำงานของกรมชลประทาน E.สค.พิเศษ/2561 ชป.1241/61
วันที่ 31 ม.ค. 2561
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2561 E.กษ0201.06/ว751 ชป.1262/61
วันที่ 25 ม.ค. 2561
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว640 ชป.1015/61
การประกาศใช้แนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณาลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ E.กษ0201.06/ว573 ชป.1026/61
วันที่ 23 ม.ค. 2561
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร E.สวก0900/ว132 ชป.731/61
วันที่ 22 ม.ค. 2561
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 E.นร0106/ว81 ชป.779/61
วันที่ 17 ม.ค. 2561
แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อสังคมของส่วนราชการ E.กษ0201.06/ว375 ชป.654/61
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน E.กษ0201.06/ว357 ชป.638/61
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว316 ชป.624/61
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 Eกษ0201.06/ว318 ชป625/61
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของคณะกรรมาธิการ E.กษ0201.06/ว338 ชป.613/61
สิทธิพิเศษเมื่อเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐผ่านบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2561 E.เคทีซี1164/2561 ชป.545/61
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ กรณีคณะรัฐมนตรีขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าระหว่างกรมศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทย และกรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 178 E.กษ0201.06/ว271 ชป.555/61
ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561 E.วสช.06/2561 ชป.462/61
หลักในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรE.กษ0201.06/ว257 ชป.473/61
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษษ 2561 E.ศธ0513.10609/001 ชป.492/61
วันที่ 8 ม.ค. 2561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร E.ศธ0513.10505/1626 ชป.20461/60
ขอเชิญร่วมปฏิบัติจิตตภาวนา ปี พ.ศ. 2561 E.พิเศษ/พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย/2560 ชป.20302/60
ข้อสังเกตุเชิงสรุปของคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบต่อรายงานปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 6 -7 (ฉบับรวม) ของประเทศไทย E.กษ0201.06/ว11214 ชป.20257/60
แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อสังคมของส่วนราชการ E.กษ0201.06/ว11414 ชป.20493/60
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง E.กษ0201.06/ว12 ชป.79/61