วันที่ 28 ธ.ค. 2561
ขอเชิญร่วมปฏิบัติจิตตภาวนา ปี พ.ศ. 2562 E.พสท/61/18ธ.ค.61 ชป16991/61
ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 E.กษ0201.06/ว10463 ชป16990/61
ขอบิณฑบาตรับความอนุเคราะห์ของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562 E.สบ1007.02/2561 ชป17014/61
วันที่ 27 ธ.ค. 2561
ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็พิการ E.พิเศษ/ว032 ชป16932/61
วันที่ 26 ธ.ค. 2561
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธE.พิเศษ/พลเอกพัฒนศักดิ์/24ธ.ค.61 ชป16856/61
วันที่ 24 ธ.ค. 2561
การติดตามตรวจสอบ และเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละออง PM25 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงระหว่างเดือน ธันวาคม 2561 - เมษายน 2562 E.กษ0201.06/ว10259 ชป16644/61
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. E.กษ0201.06/ว10324 ชป16695/61
ขอความร่วมมืองดการให้กระเช้าหรือของขวัญในเทศกาลปีใหมE.กษ0201.06/ว10321 ชป16691/61
วันที่ 20 ธ.ค. 2561
ขอรับบริจาคของขวัญวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2562 E.พิเศษ/2561/นางสุชีลาสุดสังเกตุ ชป16499/61
วันที่ 19 ธ.ค. 2561
เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศ (SCGI Master Program) E.วท5307/ว2732 ชป16436/61
การย้ายที่ทำการจากที่ตั้งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร E.สผ0003/ว238 ชป16442/61
ขอความอนุเคราะห์ของขวัญวันเด็ก 2562 E.กษ0201.06/ว8564 ชป16534/61
วันที่ 14 ธ.ค. 2561
ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งลูกสร้าง พ.ศ. ... E.กษ0201.06/ว10065 ชป16363/61
ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.... E.กษ0201.06/ว10066 ชป16367/61
วันที่ 13 ธ.ค. 2561
การวิเคราะห์การยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาดออนไลน์ Thaitrade.com E.กษ0201.06/ว9949 ชป16266/61
ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คนใหม่ E.กษ0201.06/ว9950 ชป16273/61
วันที่ 11 ธ.ค. 2561
ขอเชิญชวนบริจาคหนังสือเพื่อสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร E.กษ0201.06/ว9878 ชป16164/61
ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก E.ศพด.630/2561 ชป16168/61
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านฮาลาล Thailand Halal Assembly 2018 E.กษ0201.06/ว9854 ชป16148/61
วันที่ 4 ธ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว9721 ชป15966/61
แนวทางปฏิบัติในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา E.กษ0201.06/ว9690 ชป15967/61
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ E.กษ0201.06/ว9691 ชป15955/61
วันที่ 3 ธ.ค. 2561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) E.ศธ0513.11212/ว199 ชป15849/61
วันที่ 30 พ.ย. 2561
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ E.กษ0201.06/ว9623 ชป15806/61
วันที่ 29 พ.ย. 2561
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แบบเนอร์เว็บไซต์เครือข่ายเฝ้าระวัง สำนักงาน ป.ป.ช. E.กษ0212/ว9517 ชป15735/61
วันที่ 28 พ.ย. 2561
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 20 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 (The 20th TSAE National Conference and The 12th TSAE International Conference : TSAE 2019) E.กษ0201.06/ว9518 ชป15736/61
แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.2561-2564) E.กษ0212/ว3329 ชป15725/61
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพและบริโภคอาหารปลอดภัยGreatFoodGoodRun2018 E.กษ0201.06/ว9510 ชป15715/61
แผนพิทักษ์เด็ก สตรี และครอบครัว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พดส.ตร.62) E.กษ0201.06/ว9441 ชป15543/61
วันที่ 21 พ.ย. 2561
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว9362 ชป15452/61
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 3 ปี 2561 และแนวโน้มปี 2561 E.กษ134.01/ว1338 ชป15234/61
สำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง มอบหมายเขตตรวจราชการและตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน และแผนการตราจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 E.กษ0206.23/ว7852 ชป15245/61
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 Eกษ0201.06/ว9308 ชป15406/61
รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 E.กษ0201.06/ว9312 ชป15403/61
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่คณะรัฐมนตรีควรทราบ E.กษ0201.06/ว9170 ชป15223/61
การสำรวจและบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย E.กษ0201.06/ว9202 ชป15313/61
วันที่ 14 พ.ย. 2561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ.2561) E.ศธ575200/9233 ชป15152/61
แนวทางปฏิบัติการขายทอดตลาดและการดำเนินการทางทะเบียนรถที่มีมาจากการขายทอดตลาดของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ E.กษ0201.06/ว9091 ชป15120/61
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรE.กษ0201.06/ว9058 ชป15092/61
วันที่ 12 พ.ย. 2561
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท E.ศธ0526.02/3873 ชป15036/61
วันที่ 6 พ.ย. 2561
ขอส่งรายงานสถานการณ์ทางสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2561 ไตรมาส 3 (กรกฎาคม - กันยายน) E.กษ0201.06/ว8823 ชป14710/61
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2561 E.สธ0601.01/ว1864 ชป14570/61
วันที่ 2 พ.ย. 2561
ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต E.ศล.26460/2561 ชป14455/61
วันที่ 31 ต.ค. 2561
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 E.กษ0201.06/ว7452 ชป14455/61
วันที่ 30 ต.ค. 2561
ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหน่วยงานของแต่ละส่วน/กลุ่ม E.กค0411.1/ว467 ชป14284 /61
ส่งข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง E.กษ0202/ว6253 ชป14269 /61
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 E.สธ6110.2/ว10 ชป140008 /61
วันที่ 29 ต.ค. 2561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 15 E.2/2561/3ต.ค.61 ชป14203 /61
แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับข้อพิพาทของหน่วยงานของรัฐ E.กษ0201.06/ว8450 ชป13998 /61
แนวทางดำเนินการในการนำภาพยนต์ Animation "Blue Hero" ไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงาน E.กษ0201.06/ว8427 ชป14039 /61
การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง E.กษ0201.06/ว8447 ชป14146/61
วันที่ 16 ต.ค. 2561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์"รายงานสรุปผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรอบ 4 ปี" E.กษ0205/ว6020 ชป13825 /61
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) E.กษ0201.06/ว8324 ชป13855 /61
วันที่ 16 ต.ค. 2561
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 E.กษ0201.06/ว8219 ชป13575 /61
วันที่ 10 ต.ค. 2561
ภาวะสังคมไทยไตรมาสสองปี 2561E.กษ0201.06/ว8068 ชป13398 /61
การเสนอชื่อบุคคลสำคัญหรือผู้ที่มีผลงานดีเด่นและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ ในยูเนสโก ประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองในปี 2563-2564E.กษ0201.06/ว8017 ชป13343/61
ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน(ฉบับที่...) พ.ศ.... E.กษ0201.06/ว8019 ชป13326/61
บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย และขอให้ยื่นคำทวงหนี้ต่อผู้ชำระบัญชีของ บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) Eกปว.จพย.2561/ว.1 ชป13330/61
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ E.ศธ0513.10505/1438 ชป13306/61
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น คณะเกษตร บุคคล และสถาบัน ที่มีควา มดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี 2561 E.นร1401/2467 ชป13248/61
เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงานE.สศบม.ว.0278/2561 ชป13314/61
แจ้งย้ายที่ทำการใหมE.สก.ว10/2561 ชป13327/61
วันที่ 5 ต.ค. 2561
ข้อเสนอว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 E.กษ0202/ว5726 ชป13167/61
วันที่ 3 ต.ค..2561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือE.รภ0001/ว1205 ชป.13015/61
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อ ประสบการณ์การทำงานในเรื่องคนไร้รัฐ พัฒนาการและข้อท้าทายในการขจัดความไร้รัฐในประเทศไทย โดยนางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติE.กษ0201.06/ว7910 ชป.13056/61
วันที่ 25ก.ย.2561
ขอเชิญนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2562 E.กษ0201.06/ว7631 ชป.12721/61
วันที่ 21 ก.ย.2561
รายงานผลการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่3
วันที่ 20 ก.ย.2561
ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการ "ปันน้ำใจ ได้กุศล" E.กษ0201.06/ว647ช37 ชป.12355/61
วันที่ 17 ก.ย.2561
การเพิ่มช่องทางการติดตามข้อมูลหนี้สาธารณะและแบบฟอร์มการรายงานข้อมูลหนี้ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องผ่าน PDMO Application E.กษ0201.06/ว7364 ชป.12315/61
ขอเชิญร่วมกิจกรรมและเป็นเจ้าภาพผ้าป่ามหากุศล 67 ปี ร.พ.ราชวิถี เพื่อนำรายได้สมทบศูนย์ส่องกล้องฯ E.ส.ว.บ.ก.213/2561 ชป.12262/61
ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษของสำนักงบประมาณ E.นร0701/ว128 ชป.12221/61
วันที่ 14 ก.ย.2561
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว7276 ชป.12134/61
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ E.กษ0201.06/ว7280 ชป.12129/61
วันที่ 13 ก.ย.2561
ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง (เพิ่มเติม) E.กษ0202/ว5214 ชป.12082/61
บัญชีนวัตกรรมไทย (สิงหาคม2561) E.กษ0201.06/ว7218 ชป.12099/61
วันที่ 10 ก.ย.2561
ขอขอบคุณในการร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561 เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 E.กษ0201.06/ว6173 ชป.11866/61
วันที่ 06 ก.ย.2561
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559E.กษ0201.06/ว7039 ชป.11768/61
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การทำประชาพิจารณ์การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 ผ่านเว็บไซต์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย E.กษ0201.06/ว7009 ชป.11728/61
วันที่ 04 ก.ย.2561
การพ้นจากบัญชีรายชื่อกรรมการวิสาหกิจประจำปี 2561 E.กษ0201.06/ว6814 ชป.11473/61
วันที่ 30 ส.ค.2561
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว6761 ชป.11375/61
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ E.กษ0201.06/ว6762 ชป.11371/61
วันที่ 27 ส.ค.2561
ขอความร่วมมือสนับสนุนสั่งซื้อผลผลิตกระเทียมของเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม จังหวัดเชียงใหม่์ E.กษ0201.06/ว6666 ชป.11168/61
การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนงานจิตอาสา์ E.กษ0201.06/ว6485 ชป.10997/61
วันที่ 24 ส.ค.2561
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลระดับความสูงระบบไลดาร์ ภาพถ่ายอร์โทสีและแผนที่น้ำท่วมของจังหวัดอุตรดิตถ์ E.กษ0201.06/ว5820 ชป.11129/61
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว6578 ชป.11139/61
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ E.กษ0201.06/6533 ชป.11123/61
วันที่ 23 ส.ค.2561
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน ครั้งที่ 17 E.กษ0201.06/ว6479 ชป.11040/61
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง (เพิ่มเติม) E.กษ0201.06/ว5680 ชป.10771/61

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการธนาคารกีฬาเทิดพระเกียรติ E.กษ0201.06/ว5580 ชป.10791/61

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แผ่นพับ E.มศป.0116/พิเศษ/8ส.ค.61 ชป.10767/61
รายงานเหตุการณ์ดินโคลนถล่ม ณ บ้านห้วยขาบ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน E.กษ0201.06/ว6256 ชป.10714/61
วันที่ 16 ส.ค.2561
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว6096 ชป.10401/61
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว6097 ชป.10402/61
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง "เงินทองของรัฐ : ใช้ให้ถูกต้อง - จ่ายให้ปลอดภัย" E.กษ0201.06/ว6265 ชป.10706/61
ขอความร่วมมือสั่งซื้อลำไยของจังหวัดเชียงใหม่ E.กษ0201.06/ว6255 ชป.10719/61
เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ "ร่วมลงขัน ชวนกันไปทำนา" ประจำปี 2561 E.กษ0201.06/ว6264 ชป.10733/61
วันที่ 9 ส.ค.2561
ขอเชิญชวนแต่งกายหรือสวมใส่เสื้อผ้าโทนสีฟ้า E.กษ0201.06/ว6031 ชป.10377/61
วันที่ 7 ส.ค.2561
แจ้งการเปลี่ยนแปลงเมนูบอร์ดใหม่ภายในร้ายกาแฟ Cafe' Amazon E.31300063/017/61 ชป.10086/61
ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต E.ศล.18156/2561 ชป.10169/61
วันที่ 6 ส.ค.2561
ผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2561 E.กษ0201.06/ว5912 ชป.10173/61
วันที่ 3 ส.ค.2561
แจกบัตรเที่ยวไทยช่วยชาติทั่วประเทศ (บัตรฟรีพร้อมเงินสนับสนุนท่องเที่ยว 3,500 บาท) จำนวน 1,000 ใบ E.7/2561/14ก.ค.61 ชป.9926/61
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ E.กษ0201.06/ว5785 ชป.9892/61
แนวทางการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า E.กษ0201.06/;5782 ชป.9890/61
มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ.2561-2570 E.กษ0201.06/ว5782 ชป.9890/61
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และติดตั้งป้ายการจัดงานครบรอบ 80 ปี E.ศธ0567/5144.1 ชป.9902/61
วันที่ 31 ก.ค. 2561
ขอแก้ไขสารสภาวิศวกรหน้าที่ 9 ฉบับที่1 ปี 2561 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2561 E.นร.ว.2553/2561 ชป.9709/61
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์หน่วยงาน ประจำปี 2561 E.กษ0209/ว484 ชป.9731/61
วันที่ 23 ก.ค. 2561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา (ภาคต้น) ปีการศึกษา 2561 E.กษ0201.06/5637 ชป.9602/61
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วัดงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561" E.กษ0201.06/ว5069 ชป.9562/61
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 E.กษ0201.06/ว5065 ชป.9548/61
ขอความอนุเคราะห์สร้างหนังสือเรียน พระภิกษุสามเณร เพื่อเป็นธรรมะวิทยาทาน E.พิเศษ/2561/จำลองดำสิม ชป.9485/61
ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ E.กองทุนฯ26/2561 ชป.9436/61
วันที่ 20 ก.ค. 2561
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการของ สพธอ. "Future Economy and Internet Governance : Big Change to Big Chance" E.กษ0201.06/ว5625 ชป.9540/61
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล ช่วยเหลือการศึกษาเด็กพิการรุนแรง E.ศธ04007.620/ว17/อธช. ชป.9424/61
วันที่ 19 ก.ค. 2561
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์เย็น ปฏิบัติธรรม งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศษสนา เนื่องในเทศกาลอาอาฬหบูรชาและเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 E.วธ0303/ว3654 ชป.9475/61
วันที่ 13 ก.ค. 2561
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว5346 ชป.9173/61
วันที่ 12 ก.ค. 2561
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม E.ศธ0526.01/นพ.ว.059 ชป.8949/61
วันที่ 10 ก.ค. 2561
ภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่งปี 2561 E.กษ0201.06/ว5182 ชป.8822/61
รายงานสรุปการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนที่สำคัญของประเทศไทย ภายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561 E.กษ0201.06/5126 ชป.8721/61
สรุปผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยสถาบัน IMD ปี 2561 E.กษ0201.06/ว5180 ชป.8812/61
ขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล "DIGITAL RUN 2018" E.ดศ0412/ว11 ชป.8910/61
ขอนำส่งแผ่นปลิวประชาสัมพันธ์โครงการ "สิทธิพิเศษสมาชิก กบข. ทรูมูฟ เอช" E.กบข.3050/ว4596/2561 ชป.8922/61
รายงานผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 51 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน + 3 ครั้งที่ 21 E.กษ0201.06/5181 ชป.8824/61
วันที่ 9 ก.ค. 2561
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหาสามัคคีในวันแม E.พิเศษ/2561/วัดอินทาราม ชป.8550/61
ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำ - ห้องสุขา จำนวน 8 ห้อง เพื่อถวายพระภิกษุ - สามเณร E.พิเศษ/2561/วัดดอนพัฒนาราม ชป.8616/61
ขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว "น้ำดื่มสปริงเคิล" E.พิเศษ/นายพิสัยเลาหธนาพร/2561 ชป.8566/61
วันที่ 3 ก.ค. 2561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 30 E.กษ0501.6/ว849 ชป.8597/61
วันที่ 2 ก.ค. 2561
การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาระหว่างรัฐและเอกชน E.กษ0201.06/ว4956 ชป.8453/61
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2561 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 E.วธ0303/ว3289 ชป.8457/61
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว4968 ชป.8440/61
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว4967 ชป.8436/61
วันที่ 28 มิ.ย. 2561
ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ Whisper of Ovary มะเร็งรังไข่เป็นภัยเงียบ รู้ไว้รักใครให้บอกต่อ E.ศวม792/2561 ชป.8314/61
บัญชีนวัตกรรมไทย (มิถุนายน 2561) E.กษ0201.06/ว4875 ชป.8302/61
การใช้ตราสัญลักษณ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม E.กษ0201.06/ว4940 ชป.8360/61
ขอเชิญชวนบริจาคหนังสือภายใต้โครงการสร้างโอกาสทางปัญญา บูชา พระกรุณาธิคุณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี E.กษ0201.06/ว4388 ชป.8181/61
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561 E. สม0002/ว108 ชป.8157/61
วันที่ 22 มิ.ย. 2561
ขอมอบแผ่นซีดี (CD) " 98 กษาปณ์ แห่งองค์ราชัน" พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร E.กค0301/ว17 ชป.7686/61
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้งกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กศ0201.06/ว4636 ชป.7853/61
อเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุน E.พิเศษ/มูลนิธิเพื่อพัฒนาเด็ก/18มิ.ย.61 ชป.7844/61
ขอความร่วมมือส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช) E.กษ0201.06/4612 ชป.7849/61
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตร 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว4667 ชป.7910/61
บัญชีนวัตกรรมไทย (พฤษภาคม 2561) E.กษ0201.06/ว4684 ชป.7905/61
แจ้งเปลี่ยนชื่อประเทศราชอาณาจักรสวาซิแลนดE.กษ0204.5/ว1932 ชป.7922/61
รับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร (Personal Assistant to CEO) จำนวน 1 ตำแหน่งE.ทส0620/ว1027 ชป.7707/61
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งแต่งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ E.กษ0201.06/ว4722 ชป.7934/61
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32 E.กษ0201.06/ว4724 ชป.7959/61
วันที่ 20 มิ.ย. 2561
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคล ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน E.กษ0201.06/ว4634 ชป.7761/61
วันที่ 14 มิ.ย. 2561

ขอส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธE.วธ0208/ว600 ชป.7602/61

ขอความอนุเคราะห์เสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช2561 E.กษ0201.06/ว4552 ชป.7639/61
ร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ...และร่างกฎหกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่ พ.ศ. ...รวม 2 ฉบับ E.กษ0201.06/ว4534 ชป.7628/61
ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนงาน "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน" E.ม.ป.อ.400/2561 ชป.7615/61
การโอนกิจการให้บริการน้ำดื่ม E.พิเศษ/นายลูค้าแมสซิมิลิกาโน่คิโอด้า/2561 ชป.7612/61
ขอความอนุเคราะห์ E.พิเศษที่/พระครูรัตนโชติวัตร/2561 ชป.7564/61
วันที่ 12 มิ.ย. 2561
การจัด Satellite Constellation Seminar E.กษ0204.6/ว1844 ชป.7509/61
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเป็นคณะกรรมการตรวจสอบภายใน E.ทส0620/ว216 ชป7554/61
วันที่ 11 มิ.ย. 2561
ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฎรบนพื้นที่สูง E.มพ2561/39 ชป.7382/61
วันที่ 8 มิ.ย. 2561
แจ้งการติดต่อประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า E.กษ0201.06/ว4278 ชป.7285/61
ขอเชิญชวนรับชมรายการจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT 2 HD) E.กษ0205/ว729 ชป.7294/61
ขอความสนับสนุนสร้างหลังคาทรงไทยทางขึ้นกุฏิสงฆ์ E.1/2561/พระสมุห์มงคล ชป.7306/61
ขอส่งหนังสือจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปE.กษ0201.06/ว4321 ชป.7203/61
แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงาน รัฐมนตรีที่กำกับดูแล และวัตถุประสงค์การจัดตั้งของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) E.กษ0201.06/ว4310 ชป.7255/61
วันที่ 6 มิ.ย. 2561
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว4291 ชป.7288/61
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2018 E.วช0005/ว2690 ชป.7196/61
วันที่ 5 มิ.ย. 2561
ขอความร่วมมือในการสั่งซื้อผลผลิตกระเทียม จังหวัดเชียงใหมE.ศธ0526.02/292 ชป.7091/61
ขอเชิญร่วมบริจากเงินหรือสิ่งของสนับสนุนการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 E.สพร2561/ว1835 ชป.7061/61
แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงาน รัฐมนตรีที่กำกับดูแล และวัตถุประสงค์การจัดตั้งของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) E.กษ0201.06/ว4135 ชป.7005/61
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร E.กษ0201.06/ว4170 ชป.7067/61
วันที่ 1 มิ.ย. 2561
รับสมัครงานตำแหน่งที่ปรึกษาระดับประเทศ (National Consultant) E.ทส0620/939 ชป.7026/61
วันที่ 31 พ.ค. 2561
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น E.ศป0020/ว73 ชป.6949/61
วันที่ 29 พ.ค. 2561
แจ้งเปลี่ยนชื่อ "โรงงานยาสูบ"กระทรวงการคลัง E.กษ0201.06/ว4033 ชป.6761/61
วันที่ 25 พ.ค. 2561
ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล E.นร1013/ว6 ชป6671/61
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปริญญาตรี ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ E.มธบ.0411(1)/ ชป.6678/61
วันที่ 24 พ.ค. 2561
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายเขตตรวจราชการและตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน E.กษ0202/ว2908 ชป.6591/61
รับสมัครครอบครัวเจ้าภาพ โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561 E.กษ0201.06/ว3906 ชป.6594/61
การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.) E.กษ0201.06/ว3911 ชป.6551/61
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 1 ปี 2561 และแนวโน้มปี 2561 E.กษ1304.01/ว610 ชป.6439/61
วันที่ 22 พ.ค. 2561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) และโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (สำหรับบุคคลทั่วไป) วันจันทร์ – วันศุกร์ E.ศธ0567.3/1809 ชป.6472/61
เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจ E.กษ0201.06/ว3374 ชป.6379/61
วันที่ 21 พ.ค. 2561
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรม Eกษ0201.06/ว3721 ชป.6421/61
อความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง E.กษ0201.06/ว3828 ชป.6398/61
วันที่ 18 พ.ค. 2561
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปีพุทธศักราช 2561 E.กษ0201.06/ว3773 ชป.6287/61
แจ้งมติคณะรัฐมตรี เรื่อง ความคืบหน้าการดำเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ E.กษ0201.06/ว3774 ชป.6331/61
วันที่ 11 พ.ค. 2561
บัญชีนวัตกรรมไทย (เมษายน 2561) E.กษ0201.06/ว3592 ชป.5995/61
วันที่ 10 พ.ค. 2561
รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน (Finance Officer) E.ทส0620/ว751 ชป.5938/61
วันที่ 9 พ.ค. 2561
ขอนำส่งหนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 ในรูปแบบแผ่นดิจิทัลอเนกประสงค์ (แผ่นดีวีดี) E.ศป0201.4/5914 ชป.5856/61
โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 E.กษ0201.06/ว3525 ชป.5868/61
บัตร Krungthai Travel Card E รกพ1./1128/2561 ชป.5892/61
วันที่ 8พ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว3492 ชป.5825/61
รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2560 E.กษ0201.06/ว3413 ชป.5743/61
ความคืบหน้าการดำเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ E.กษ0201.06/ว3460 ชป.5820/61
วันที่ 3 พ.ค. 2561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่นที่ 33 E.Y0031/2561 ชป.5512/61
วันที่ 1 พ.ค. 2561
ประกาศรับสมัครงานจำนวน 2 ตำแหน่ง E.ทส0620/ว720 ชป.5439/61
ขอขอบคุณในความรวมมือบริจาคโลหิต Eศล.9834/2561 ชป.5498/61
วันที่ 26เม.ย. 2561
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว3157 ชป.5300/61
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล ครบ 3 ปี 6 เดือน E.กษ0201.06/ว3156 ชป.5299/61
วันที่ 25เม.ย. 2561
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 E.กษ0201.06/ว3054 ชป.5130/61
บัญชีนวัตกรรมไทย E.กษ0201.06/ว2982 ชป.5083/61
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 E.กษ0201.06/ว2956 ชป.5019/61
ขอความอนุเคราะห์ผลักดันและส่งเสริมนโยบายจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ E.กษ0201.06/ว2977 ชป.5022/61
การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2561 E.กษ0201.06/ว2991 ชป.5080/61
ปรับเปลี่ยนสิทธิพิเศษ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของบัตรโดยสารกลุ่มลูกค้าข้าราชการ สายการบินนกแอร์ E.SO046/2561 ชป.5079/61
วันที่ 24เม.ย. 2561
ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง E.กษ0201.06/ว3070 ชป.5116/61
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหา เป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง E..กษ0201.06/ว3045 ชป.5112/61
วันที่ 19 เม.ย. 2561
แนวทางการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย) E.กษ0201.06/ว2920 ชป.4904/61
วันที่ 18 เม.ย. 2561
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ E.กษ0201.06/ว2738 ชป.4766/61
วันที่ 17 เม.ย. 2561
การรับสม้ครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามมาตรการ 11(6) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2560 E.กษ0201.06/2846 ชป.4848/61
ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชา -อุปสมบทหมู่ 89 รูปฯ E.พิเศษ/2561/อธช. ชป.4818/61
ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต E.กษ0201.06/ว2803 ชป.4768/61
วันที่ 11 เม.ย. 2561
ขอส่งแผนปฏิบัติการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ E.นศ0006/1893 ชป.4697/61
วันที่ 9 เม.ย. 2561
โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะที่ 2 ของธนาคารออมสิน E.กษ0201.06/ว2693 ชป.4493/61
ขอเชิญติดตามข้อมูล SMEs คนตัวเล็กใน 3 รายการใหม่ทางสถานีโทรทัศน์ Smart SME E.PMG.MK177/2561 ชป.4555/61
วันที่ 5 เม.ย. 2561
ขอเชิญชวนสงข้อเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ ภายใต้ความร่วมมือองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเซียแปซิฟิก (APSCO) E.กษ0201.06/ว2574 ชป.4353/61
กำหนดเลขที่หนังสือ "กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ขาติ และ การสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปยป.กษ)" E.กษ0201.06/ว2644 ชป.4413/61
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง E.กษ0201.06/ว2644/กองกลาง ชป.4436/61
การแบ่งมอบหน้าที่ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 E.กษ0212/ว953 ชป.4136/61
วันที่ 4 เม.ย. 2561
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ E.นร1016.2/3 ชป.4269/61
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 E.ปช0025/ว0015 ชป.4192/61
วันที่ 2 เม.ย. 2561
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่การรับสมัครนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา E.สม0003/ป1 ชป.4237/61
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ของบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ E.กษ0201.06/ว2500 ชป.4214/61
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 E.ปช0025/ว0015 ชป.4192/61
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ Eกษ0201.06/ว2464 ชป.4091/61
จัดตั้งกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน E.กษ0201.06/ว2463 ชป.4106/61
วันที่ 29 มี.ค.. 2561
ขอรับทุนสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนถวายพระราชกุศลฯ และศึกษาต่อ E.กษ0201.06/2430 ชป.4111/61
ขอความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดิ่ม E.กษ0201.06/ว2462 ชป.4104/61
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว2446 ชป.4085/61
วันที่ 28 มี.ค.. 2561
เชิญชมการแสดง "โปรลางและรำสี่ภาค" ของเยาวชน ชุมชนตรอกบ้านพานถม E.พิเศษ/2561/นางพิมพ์ศิรชป.3992/61
วันที่ 27 มี.ค.. 2561
ขอรับทุนสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนถวายพระราชกุศลฯ และศึกษาต่อ E.กษ0201.06/ว2430 ชป.4019/61
วันที่ 23 มี.ค.. 2561
บัญชีนวัตกรรมไทย E.กษ0201.06/ว2150 ขป.3567/61
บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2561) E.กษ0201.06/ว2203 ชป.3694/61
รับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561 E.กษ0201.06/ว2283 ชป.3712/61
วันที่ 22 มี.ค.. 2561
การแต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2561 E.กษ0207/ว1914 ชป.3744/61
การปรับปรุงคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน (กขป.) E.กษ0201.06/ว2036 ชป.3452/61
รายงานผลการทบทวนรายชื่อตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สอินทางปัญญาสุงในประเทศคู่ค้าของสหรัฐฯ (Out-of-Cycle Review of Notorious Markets) ของสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) E.กษ0201.06/ว2014 ชป.3397/61
รายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ปี 2560 E.กษ0201.06/ว2124 ชป.3498/61
การเตรียมการเพื่อการดำเนินนโยบายสำคัญของทางราชการ E.กษ0201.06/2013 ชป.3408/61
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ02014.06/ว2147 ชป.3529/61
การประกาศใช้บังคับมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพ.ศ....ธรรมนูญ E.กษ0201.06/ว2034 ชป.3392/61
การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2561 E.กษ0201.06/ว2027 ชป.3383/61
วันที่ 20 มี.ค.. 2561
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน E.กษ0201.06/ว2193 ชป.3691/61
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน E.กษ0201.06/ว2194 ชป.3687/61
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกิจกรรมมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภE.กษ0201.06/ว2228 ชป.3650/61
วันที่ 12 มี.ค. 2561
ขอแจ้งกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2561 E.กษ0201.06/ว1811 ชป.3026/61
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต(ภาคบัณฑิต) Eนต.0405(1)/02003 ชป.2982/61
วันที่ 8 มี.ค.2561
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว1755 ชป.2965/61
วันที่ 6 มี.ค. 2561
แนวทางในการสนทนาเพื่อใช้ในการชี้แจงและสร้างความเข้าใจแก่ชาวต่างชาติในโอกาสต่างๆ E.กษ0201.06/ว1574 ชป.2618/61
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ประกวดภาพถ่ายบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจที่เกิดขึ้นในนิด้า NIDA PHOTO CONTEST : วันดี ๆ ที่นิด้า ครั้งที่ 2 (One Fine day in NIDA#2)" Eศธ0526.01/ว209 ชป.2656/61
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และแนะนำบุคคลเข้าศึกษา E.พิเศษ/สุพิณเกชาคุปต์/2561 ชป.2884/61
วันที่ 26 ก.พ. 2561
ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงหรืองดการจัดกิจกรรมในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ E.กษ0201.06/ว1522 ชป.2562/61
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด E.ศป0020/ว31 ชป.2515/61
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ E.สศด.0603.2/ว286 ชป.2488/61
วันที่ 23 ก.พ. 2561
การปรับปรุงคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน (กขป.) E.กษ0201.06/ว1400 ชป.2298/61
วันที่ 20 ก.พ. 2561
ขอความอนุเคราะห์ในการติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ E.วสท.135/2561 ชป.2277/61
การประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ของกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร E.วสท.136/2561 ชป.2280/61
ขอแนะนำสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม E.SMECN005/2561 ชป.1982/61
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว1271 ชป.2028/61
ขอความอนุเคราะห์เป็นกรณีพิเศษ ขอเชิญประชาสัมพันธ์และร่วมบุญ "ผ้าป่า 12 เมษาฯ สืบหน่อต่อแขนงคลังหลวง บูชาคุณองค์หลวงตาประจำปี 2561" เนื่องในวาระโอกาสมหามงคล "20 ปีโครงการช่วยชาติ" E.พิเศษ004/2561/มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชชป.2208/61
ภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งภาคตะวันออกกระทรวงคมนาคม E.กษ0201.06/ว1270 ชป.2026/61
วันที่ 14 ก.พ. 2561
ขอส่งประเด็นสื่อสารหลัก 66 ข้อ (Key Message) เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน E.กษ0201.06/ว1170 ชป.1918/61
วันที่ 13 ก.พ. 2561
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ E.พม0504/ว323 ชป.1838/61
วันที่ 9 ก.พ. 2561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ ประจำปีการศึกษา 2561 E.ศธ0516.46/ว0118 ชป.1740/61
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 E.สอ.พพ.121/2561 ชป.1733/61
แนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย E.กษ0201.06/ว1072 ชป.1706/61
วันที่ 8 ก.พ. 2561
ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต E.ศล.3030/2561 ชป.1567/61
ข้อหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานในกำกับของสถาบันการศึกษา E.กษ0208/225 ชป.1558/61
แจ้งการเปิดให้บริการทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ E.ศวม48/2561 ชป.1327/61
วันที่ 5 ก.พ. 2561
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดออกแบบสื่อ Infographic ภายใต้หัวข้อ บริหารด้วยธรรมาภิบาล บริการอย่างมืออาชีพ E. อคส.1022/ว449 ชป.1448/61
แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2560-2564 E.กษ0201.06/ว902 ชป.1457/61
ขอชื่นชมการทำงานของกรมชลประทาน E.สค.พิเศษ/2561 ชป.1241/61
วันที่ 31 ม.ค. 2561
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2561 E.กษ0201.06/ว751 ชป.1262/61
วันที่ 25 ม.ค. 2561
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว640 ชป.1015/61
การประกาศใช้แนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณาลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ E.กษ0201.06/ว573 ชป.1026/61
วันที่ 23 ม.ค. 2561
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร E.สวก0900/ว132 ชป.731/61
วันที่ 22 ม.ค. 2561
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 E.นร0106/ว81 ชป.779/61
วันที่ 17 ม.ค. 2561
แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อสังคมของส่วนราชการ E.กษ0201.06/ว375 ชป.654/61
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน E.กษ0201.06/ว357 ชป.638/61
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว316 ชป.624/61
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 Eกษ0201.06/ว318 ชป625/61
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของคณะกรรมาธิการ E.กษ0201.06/ว338 ชป.613/61
สิทธิพิเศษเมื่อเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐผ่านบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2561 E.เคทีซี1164/2561 ชป.545/61
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ กรณีคณะรัฐมนตรีขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าระหว่างกรมศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทย และกรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 178 E.กษ0201.06/ว271 ชป.555/61
ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561 E.วสช.06/2561 ชป.462/61
หลักในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรE.กษ0201.06/ว257 ชป.473/61
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษษ 2561 E.ศธ0513.10609/001 ชป.492/61
วันที่ 8 ม.ค. 2561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร E.ศธ0513.10505/1626 ชป.20461/60
ขอเชิญร่วมปฏิบัติจิตตภาวนา ปี พ.ศ. 2561 E.พิเศษ/พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย/2560 ชป.20302/60
ข้อสังเกตุเชิงสรุปของคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบต่อรายงานปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 6 -7 (ฉบับรวม) ของประเทศไทย E.กษ0201.06/ว11214 ชป.20257/60
แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อสังคมของส่วนราชการ E.กษ0201.06/ว11414 ชป.20493/60
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง E.กษ0201.06/ว12 ชป.79/61
ชป