วันที่ 22 ธ.ค. 2560
การจัดการเลือกกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 15 (2) (3) (4) E.กษ0201.06/ว8913 ชป.19826/60
ขอความอนุเคราะห์งบประมาณในการจัดทำโครงการฝึกจิตด้วยการปฏิบัติธรรม E.กษ0201.06/ว8910 ชป.19781/60
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพของขวัญและทุนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม E.พิเศษ1/2560/สำนักป่าภถูริปัญโญ ชป.19850/60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิต MAE รุ่นที่ 23 และ MAB รุ่นที่ 17 E.ศธ0513.11003(บพ)/ว.0725 ชป.20038/60
แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ E.กษ0201.06/ว11021 ชป.20020/60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญ เข้าเยี่ยมชมการจัดงาน "สุดยอด SMEs ส่งสุขส่งท้าย ส่งความประทับใจ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม 2560" ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม E.กษ0201.06/ว11118 ชป.20082/60
ภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งภาคใต้ของกระทรวงคมนาคม E.กษ0201.06/ว11024 ชป.19962/60
การจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย E.กษ0201.06/ว88901 ชป.19785/60
การขยายระยะเวลาการแจ้งข้อมูลสมาคมหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทย E.กษ0201.06/ว10960 ชป.19876/60
วันที่ 20 ธ.ค. 2560

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว8888 ชป.19787/60

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในช่วงปี พ.ศ.2555-2560 E.กษ0201.06/ว10968 ชป.19879/60
วันที่ 14 ธ.ค. 2560
การแก้ไขปรับปรุงรหัสตัวพญัญชนะประจำสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ E.กษ0201.06/ว10925 ชป.19821/60
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน E.กษ0201.06/ว8900 ชป.19772/60
วันที่ 12 ธ.ค. 2560
แจ้งแนวทางการคัดเลือกบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจถือหุ้นในสัดส่วนที่มีอำนาจในการควบคุมจัดการ เพื่อเข้าร่วมลงทุนในโครงการอาเซียนโปแตซ (ประเทศไทย) E.กษ0201.06/ว10790 ชป.19575/60
การแก้ไขปรับปรุงรหัสตัวพยัญชนะประจำสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ E.นร0106/ว2160 ชป.19600/60
วันที่ 8 ธ.ค. 2560
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานบริการภาครัฐ ครั้งที่ 2 นวัตกรรมภาครัฐ 4.0 E.กษ0201.06/ว8872 ชป.19614/60
วันที่ 6 ธ.ค. 2560
หนังสือแจ้งบอกยกเลิกรับรองการเลื่อนขั้น เป็ฯ "ชล1" E.พิเศษ/นายสุทัศน์พรอานุภาพกุล/21พ.ย.60 ชป.19264/60
การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ สำหรับเครื่องวิทยุ คมนาคม ประเภทแถบความถี่กว้างยิ่งยวด ย่านความถี่ 1.6-10.6 กิกะเฮิรตซE.กษ0201.06/ว10524 ชป.19210/60
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น คณะเกษตร บุคคล และสถาบัน ที่มีความดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี 2560 E.สก.ว10/2560 ชป.19053/60
ขออนุเคราะห์ของขวัญวันเด็กปี 2561 E.พิเศษ12/2560/อธช. ชป.19055/60
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่สัญญาประชาคมความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง E.กษ0201.06/ว10412 ชป.19079/60
แนวทางการส่งเสริมการออมทั้งระบบ Eกษ0201.06/ว10470 ชป.19078/60
วันที่ 23 พ.ย.2560
ขอรับการสนับสนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และงานจ้างบริการอบไม้ ไสไม้ อัดน้ำยาไม้ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไมE.กษ0201.06/ว10395 ชป.18951/60
ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์งาน Thailand Halal Assembly 2017 E.กษ0201.06/ว10322 ชป.18851/60
ขอส่งรายงานภาวะเศรษกิจการเกษตรไตรมาส 3 ปี 2560 E.กษ1304.01/ว1442 ชป.18815/60
ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อพิจารณารับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2560 E.กษ0201.06/ว10353 ชป.18900/60
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และการให้ข้อมูลข่าวสาร E.สธ0313.4/ว023 ชป.18909/60
วันที่ 21 พ.ย..2560
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค E.มท55613/6120 ชป.18773/60
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง E กษ0201.06/ว102125 ชป.18695/60
ขอประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา E.ศธ0582.38/1181 ชป.18717/60
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องยกเลิกใบเสร็จรับเงิน E.กษ0201.06/ว10109 ชป.18541/60
วันที่ 20 พ.ย.2560
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา E.ศํธ0517.1011/TPQI2560.ว322 ชป.18192/60
วันที่ 17 พ.ย.2560
ขอให้เจ้าหนี้ยื่นคำทวงหนี้ต่อผู้ชำระบัญชีของ บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) E.กปว.สจ..2560/ว1 ชป.18551/60
การขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการฮาลาล (HALAL) จังหวัดตราด E.กษ0201.06/ว9952 ชป.18257/60
ขออนุญาตใช้โลโก้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อประชาสัมพันธ์งานเกษตรเมืองทอง 2018 E.กศ0201.06/ว9899 ชป.18247/60
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รูปธงชาติตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ.2522 E.กษ0201.06/ว9906 ชป.18244/60
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ กิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจำที่ ย่านความถี่ 137-1 ชป4 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) (ฉบับที่ 2) E.กษ0201.06/ว10000 ชป. 18408/60
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ E.กษ0201.06/ว9921 ชป.18204/60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 E.ศธ0517.02/ว11351 ชป.18560/60
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2556 E กษ0201.06/ว9889 ชป.18205/60
วันที่ 16 พ.ย.2560/
แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ E.กษ0201.06/ว10025 ชป.18468/60 ชป
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ E.กษ0202/ว6333 ชป.18229/60
วันที่ 9 พ.ย.2560
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี E.กษ0201.6/ว9665 ชป.17853/60
ส่งหนังสือแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และพร้อมส่งวิธีการใช้สื่อ AR Animation Interactive E.กษ0201.06/9671 ชป.17864/60
แจ้งการเปิดตรวจการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง E.กษ0201.06/ว9663 ชป.17785/60
แจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา E.กษ0201.06/ว9658 ชป.17784/60
ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต E.ศล.25470/2560 ชป.17993/60
ขอความอนุเคราะห์ร่วมสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือระบบเดซีเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ E.คบท.106/2560/27ก.ย.60 ชป.18091/60
ขอขอบคุณการจัดกิจกรรมเชญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย E.กษ0201.06/ว9581 ชป.17625/60
ขอเชิญชวนให้การสนับสนุนการจัดพิมพ์ หนังสือภูมิพโลภิกขุ ร่มโพธิ์ของปวงประชา E.กษ0201.06/ว9484 ชป.17430/60
วันที่ 6 พ.ย.2560
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเลือกตั้ง E.กษ0201.06/ว9746 ชป.17949/60
วันที่ 1 พ.ย.2560
รุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 33 (ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2559-30 มิถุนายน 2560) E.กษ0201.06/ว9475 ชป.17406/60
มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน E.กษ0202/ว5988 ชป.17253/60
การมอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณE.กษ0206.1/ว7771 ชป.17412/60
วันที่ 24 ต.ค. 2560
ขอนำส่งหนังสือรายงานประจำปี 2559 E.กษ1903/ว4340 ชป.16931/60
แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน E.ศธ6931/1294 ชป.17277/60
ภาวะสังคมไทยไตรมาสสองปี 2560 E.กษ0201.06/ว9414 ชป.17175/60
วันที่ 20 ต.ค. 2560
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดง ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561 E.วช0005/ว8128 ชป.17044/60
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว9141 ชป.16660/60
การขอหนังสือรับรอง E.กษ0201.06/ว9295 ชป.17007/60
แจ้งเรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอใช้ตราสัญลักษณ์และากรบรรจุกิจกรรมในปฏิทิน "ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน" หรือ "Amazing Thailand Tourism Year 2018 E.กษ0201.06/ว9326 ชป.17009/60
รายชื่อผู้ประกอบการและหมายเลขทะเบียนรถขนส่งและรถโดยสารของฝ่ายกัมพูชาฉบับปรับปรุง E.กษ0204.4/ว3398 ชป.17011/60
รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2558-2560) E.กษ0201.06/ว9293 ชป.17019/60
วันที่ 18 ต.ค. 2560
ขอส่งสำเนาหนังสือรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Procurement Officer) 1 ตำแหน่ง E.ทส0630/ว1810 ชป.16735/60
วันที่ 12 ต.ค. 2560
การดำเนินการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร E.กษ0201.06/ว9127 ชป.16620/60
วันที่ 10 ต.ค. 2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกของภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ E.ศธ0513.10505/0299 ชป.16524/60
ขอความร่วมมือการส่งเสริม "ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน" หรือ "Amazing Thailand Tourism Year 2018" E.กษ0201.06/ว8983 ชป.16320/60
วันที่ 5 ต.ค. 2560
บัญชีนวัตกรรมไทย E.กษ0201.06/ว8941 ชป.16222/60
การจัดให้องค์กรเกษตรกร องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน กองทุนหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เช่าที่ราชพัสดุ E.กษ0201.06/ว8945 ชป.16221/60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานและเรียนเชิญเข้าร่วมงาน I - NNOVATION THAILAND WEEK 2017 E.กษ0201.06/ว8979 ชป.16175/60
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว8854 ชป.16094/60
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/8836 ชป.16097/60
ระกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว8835 ชป.16073/60
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่โปสเตอร์ประชาสัมพันธE.กค5116/ว4345 ชป.15964/60
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ 2559 E.กษ0201.06/8572 ชป.15558/60
วันที่ 29 ก.ย. 2560
ขอส่งหนังสือคู่มือผู้บริโภค "รวมสาระน่ารู้เพื่อผู้บริโภค" และมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภาค ครั้งที่ 8/2560 E.นร0305/14222 ชป.15791/60
รับสมัครสอบแข่งขันรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2561 E.นร1004.1/1112 ชป.15588/60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ E.ศธ0513.10505/1274 ชป.14909/60
วันที่ 27 ก.ย. 2560
ขอนำส่งแผ่นปลิวประชาสัมพันธ์โครงการ "สิทธิพิเศษสมาชิก กบข. ทรูมูฟ เอช" E.กบข.3050/ว5743/2560 ชป.15684/60
วันที่ 25 ก.ย. 2560
ขอส่งแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำเหรียญที่ระลึกเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ E.กค0301/ว136 ชป.15568/60
วันที่ 22 ก.ย. 2560
รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับ : เพชรน้ำหนึ่ง E.กษ0201.06/ว8511 ชป.15456/60
ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติให้รองรับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) E.กษ0212/ว2598 ชป.15488/60
วันที่ 19 ก.ย. 2560
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ย้ายที่ทำการจากเดิม E.วธ0601/952 ชป.14802/60
ประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ E.กษ0201.06/ว8149 ชป.14654/60
เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน E.สศบม.ว.0372/2560 ชป.15154/60
แจ้งเพิ่มบริการวงจรสำรองแก่องค์กร E.TOLMIG004082560 ชป.15038/60
วันที่ 12 ก.ย. 2560
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุติในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ E.กษ0201.06/ว0808 ชป.14537/60
ขอจัดส่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2560 E.คศ0406/ว12 ชป.14623/60
วันที่ 11 ก.ย. 2560
ขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูและการจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ 2561 E.กษ0201.06/ว7939 ชป.14219/60
การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง E.กษ0201.06/ว.7897 ชป.14090/60
วันที่ 8 ก.ย. 2560
ขอเชิญร่วมทำบุญเช่าบูชาพระกริ่ง-เหรียญ "พระพุทธโสธร"รุ่น"ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 60" รายได้สมทบทุนการศึกษาเยาวชนด้อยโอกาสทั่วประเทศ E.กษ0201.06/ว7947 ชป.14222/60g
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกรนด์กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.1) E.กษ0201.06/ว7951 ชป.14196/60
ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 6 - 4 /2560 จำนวน 1 ชุด E.นร0304/ว13280 ชป.14289/60
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญการพยากรณ์อุทกภัย (River Flood Forecasting Specialist) E.ทส0630/ว424 ชป.14211/60
วันที่ 6 ก.ย. 2560
ขอความอุปถัมภ์จตุปัยจัยเพื่อสนับสนุนโครงการฯ E.พิเศษ/2560/วัดโนนทองหลาง ชป.13761/60
วันที่ 5 ก.ย. 2560
ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค E.กษ0201.06/ว7829 ชป.14006/60
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ที่ตั้งอาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรมแห่งใหมE.กษ0201.06/ว7858 ชป.14031/60
ประกาศยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) E.กษ0201.06/ว7722 ชป.13755/60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือ" 130ปี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 130 พฤกษพรรณพื้นถิ่นแดนดิน จปร." E.กษ0201.06/ว7746 ชป.13818/60
แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ E.กษ0201.06/ว7851 ชป.13995/60
วันที่ 4 ก.ย. 2560
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06//ว7755 ชป.13813/60
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและเผยแพร่ขยายอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 E.กษ0201.06/ว7691 ชป.13729/60
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา15แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้ายและเผยแพร่ขยายอาวุที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว7720 ชป.13730/60
วันที่ 30 ส.ค. .2560
ส่งรายงานภาวะเศรษกิจ E.กษ1304.01/ว1079 ชป.13600/60
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ย้ายที่ทำการ E.วธ0301/ว4411 ชป.13553/60
วันที่ 29 ส.ค. .2560
การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับกรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน) E.กษ0201.06/ว7436 ชป. 13317/60
ขอเชิญเข้าร่วมสมัครเป็นศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนการทำการค้าออนไลน์และวิทยาการ E-Commerce ชุมชน ภายใต้โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม Village E-Commerce E.กษ0201.06/ว7496 ชป.13358/60
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2560 (NBTC Annual Review 2017) E.สทช2007/28057 ชป.13400/60
วันที่ 18 ส.ค. .2560
ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) E.กษ1304.01/ว1025 ชป.12917/60
เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ "พุทธธรรมกับสังคม สู่เยวชน" E.กษ0201.06/ว7253 ชป.12918/60
วันที่ 17 ส.ค. 2560
ขอความอนุเคราะห์เสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2560 E.กษ0201.06/ว7164 ชป.12867/60
วันที่ 15 ส.ค. 2560
สนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 E.กษ0201.06/ว6970 ชป.12464/60
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว6926 ชป.12398/60
เชิญชวนส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 E.กษ0201.06/ว6913 ชป.12393/60
วันที่ 11 ส.ค.2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน" 25 ปี สกว. : สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต"E.พิเศษ/นพ.สุทธิพันธ์จิตพิมลมาศ/7ส.ค.60 ชป.12554/60
วันที่ 8 ส.ค.2560
ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต E.ศล.17597/2560 ชป.12331/60
ขอขอบคุณ E.ซธ0580.100.1/0207 ชป.12244/60
แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ E.กษ0201.06/ว6803 ชป.12193/60
ผลสำรวจการรับรู้ เข้าใจ และความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ปัญหาสำคัญของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ E.กษ0201.06/ว6796 ชป.12158/60
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560 E.กษ0201.06/ว6790 ชป.12131/60
ขอส่งใบปลิวประชาสัมพันธ์ "ซื้อผ้าไหมให้แม่" เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 E.กษ2701./ว418 ชป.12283/60
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญระดับชาติ ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง จำนวน 1 ตำแหน่ง E.ทสl0630/ว1397 ชป.12261/60
วันที่ 7 ส.ค.2560
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการ KM DAY สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 2017 E.กษ0201.06/ว6847 ชป.12214/60
วันที่ 4 ส.ค.2560
ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโยบี ครั้งที่ 24 พ.ศ.2560 E.พิเศษ/ดร.ไพรัชธัชยพงษ์/25ก.ค.60 ชป.11789/60
วันที่ 3 ส.ค.2560
โครงการกระจายผลผลิตลำไยผ่านศูนย์ประสานการกระจายผลผลิตด้านการเกษตรสู่ผู้บริโภค (MOI Distribution Center) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยจังหวัดเชียงใหม่ E.กษ0201.06/ว6547 ชป.11743/60
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว6542 ชป.11750/60
ขอแจ้งเลขที่หนังสือออกที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร E.กษ0201.06/ว6552 ชป.11752/60
วันที่ 31 ก.ค. .2560
รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน E.กษ0201.06/ว6572 ชป.11724/60
วันที่ 27 ก.ค. .2560
ขอมอบเอกสิทธิ์ส่วนลดราคาพิเศษสำหรับการใช้บริการที่ห้องรับรองผู้โดยสาร มิราเคิล เลานจ์ (Miracle Lounge) E.พิเศษ/นายสิริพงษ์กองเกตุ/2560 ชป.11474/60
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว6408 ชป.11571/60
วันที่ 24 ก.ค. .2560
บัญชีนวัตกรรมไทย E.กษ0201.06/ว6312 ชป.11375/60
ขอแจ้งเลขที่หนังสือออก ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย E.มท0601/ว08144 ชป.11392/60
ขอส่งรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พงศ.2557 E.กค0410.1/ว226 ชป.11393/60
สรุปผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยสถาบัน IMD ปี 2560 E.กษ0201.06/ว6150 ชป.11083/60
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพทE.กษ0201.06/ว6194 ชป.11097/60
ขอส่งสำเนาประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตทำงาน และการอนุญาตให้ทำงาน ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าย พ.ศ.2560 E.กษ0201.06/ว6239 ชป.11148/60
ประกาศยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) E.กษ0201.06/ว6196 ชป.11181/60
วันที่ 17 ก.ค. .2560
ขอเชิญร่วมชมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี" E.นร0107/ว6512 ชป.10940/60
ประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการ Agritech 2018 E.กษ0204.4/ว5343 ชป.10639/60
ขอนำส่งเอกสารรายงานพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ E.กษ0201.06/ว5973 ชป.10731/60
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว6047 ชป.10933/60
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว5934 ชป.10733/60
ขอนำส่งบันทึกตกลงความร่วมมือสานพลังประชารัฐ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย "โครงการ Amazing Thai Taste" E.กษ0201.06/ว5982 ชป.10734/60
วันที่ 14 ก.ค. .2560
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด E.กษ0201.06/ว6029 ชป.10777/60
วันที่ 11 ก.ค. .2560
ข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับมาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 E.กษ0201.06/ว5832 ชป.10572/60
วันที่ 7 ก.ค. .2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไปภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี ข้าราชการ พนักงานหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ และบุคลากรทางการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีการสอบสัมภาษณE.ศธ0524.11/1148 ชป.10441/60
วันที่ 5 ก.ค. .2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ E.ศธ052602/501 ชป.10367/60
วันที่ 4 ก.ค. .2560
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) E.กษ0201.06/ว5631 ชป.10294/60
วันที่ 3 ก.ค. .2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 E.ศธ0580.100.1/0164 ชป.10059/60
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ E.กษ0201.06/ว5563 ชป.10102/60
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว5583 ชป.10097/60
วันที่ 30 .มิ.ย.2560
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (วทท 43) E.วทท43/006/2560 ชป.11053/60
วันที่ 29 .มิ.ย.2560
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพและเรียงความ E.กษ0201.06/ว5494 ชป.9937/60
วันที่ 28 .มิ.ย.2560
แนวทางการจัดทำร่างกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เพิ่มเติม) E.กษ0201.06/ว5406 ชป.9788/60
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว5399 ชป.9784/60
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว5398 ชป.9785/60
นำส่งโครงการเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์สำหรับผู้กำลังจะเกษียณอายุงาน E.กษ0201.06/ว5486 ชป.9826/60
วันที่ 27 .มิ.ย.2560
โครงการปฏิบัติธรรมส่งเสิรมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2560 E.วธ0303/ว3477 ชป.9787/60
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน E.กษ0201.06/ว5435 ชป.9714/60
ภาวะสังคมไทยไตรมาสแรกปี 2560 E.กษ0201.06/ว5336 ชป.9515/60
ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 E.กษ0201.06/ว5383 ชป.9499/60
วันที่ 26 .มิ.ย.2560
ขอส่งหนังสือ "ปฏิทินฤดีกาลสินค้าเกษตร ปี 2560" E.พณ0410/ว1554 ชป.9431/60
วันที่ 23 .มิ.ย.2560
รับสมัครงานตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพยากรณ์อุทกภัย จำนวน 1 ตำแหน่ง E.ทส0630/ว1068 ชป.9426/60
วันที่ 22 .มิ.ย.2560
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธE.ทส1415/1399 ชป.9148/60
การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2561 E.กษ0207/ว4601 ชป.9044/60
วันที่ 20 .มิ.ย.2560
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 E.กษ0201.06/ว5062 ชป.9009/60
คำสั่งปฎิบัติการปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบการค้าประเวณีเด็ก สำนักตำราจแห่งชาติ E.กษ0201.06/ว5156 ชป.9226/60
ขอความร่วมมือเผยแพร่การรับสมัครนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา E.สม002/ว1369 ชป.9017/60
การปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มบุคคลและองค์กรภาคเอกชนไทยที่เป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลตุรกE.กษ0204.5/ว1936 ชป.8905/60
ขอทำความตกลงทำลายเอกสาร E.วธ0424/525 ชป.8993/60
วันที่ 14 .มิ.ย.2560
ขอนำส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ "อิ่มทั่วไทย จ่ายไม่แพง" และ "บัตรบางจาก-กบข." E.กบข.3050/ว3444/2560 ชป.8878/60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา E.ศธ0522.08(01)/ว871 ชป.8762/60
เรียนเชิญร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ KQ M8 GNSS และสัมมนา E.กษ0201.06/ว4886 ชป.8716/60
วันที่ 8 มิ.ย. 2560
ขอสนับสนุนสร้างกำแพงวัด E.1/2560/วัดอินจำปา ชป.8362/60
วันที่ 7 มิ.ย. 2560
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน E.กษ0201.06/ว4710 ชป 8398/60
วันที่ 5 มิ.ย. 2560

ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) E.กษ0201.06/ว4667 ชป.8349/60

แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขที่หนังสือ E.กษ0201.06/ว4615 ชป.8241/60
วันที่ 30 พ.ค. 2560
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ E.อคส.1022/ว.2052 ชป.7935/60
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) E.กษ0201.06/ว4392 ชป.7914/60
วันที่ 29 พ.ค. 2560
เชิญชวนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 E.กษ0230/ว3994 ชป.7827/60
รับสมัครงานตำแหน่งหัวหน้าศูนย์บริหารจัดการและบรรเทาอุทกภัยระดับภูมิภาค จำนวน 1 ตำแหน่งและตำแหน่งหัวหน้านักอุทกวิทยา จำนวน 1 ตำแหน่ง E.ทศ0630/898 ชป.7862/60
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์ไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ.2560 E.กษ0201.06/ว4379 ชป.7856/60
ขอความอุปถัมภ์ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการครั้งหนึ่งในชีวิตช่วยไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้องถวายเป็นพระราชการกุศลแด่องค์พ่อหลวงของแผ่นดินปีที่ 3 E.กษ0201306/ว4379 ชป.7856/60
ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฎรบนพื้นที่สูง E.ที่พิเศษ/พระประดิษฐ์ธิรปญโญ/2560 ชป.7832/60
การขออนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า E.กษ0201.06/ว4359 ชป.7858/60
วันที่ 25 พ.ค. 2560
ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรณีกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยเคร่งครัด E.กษ0201.06/ว4167 ชป.7550/60
วันที่ 23 พ.ค. 2560
การกำหนดให้สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ E.กษ0201.06/ว4218 ชป.7527/60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท คณะภาษาและการสื่อสาร E.ศธ0526.09/ว02 ชป.7488/60
วันที่ 22 พ.ค. 2560
ขอเชิญร่วมสมทบทุนผ้าป่าสร้างอาคารแด่น้อง E.มพด.222/2560 ชป.7388/60
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว4119 ชป.7193/60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 31 E.ศธ0526302(3)/329.1 ชป.7424/60
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 1ปี 2560 E.กษ1304.01/ว585 ชป.7410/60
วันที่ 18 พ.ค. 2560
เชิญชวนปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและความสามัคคE.ชมรมจักรยาน ชป.7236/60
ประกาศและระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม E.กษ2700/ว3440 ชป.7220/60
วันที่ 16 พ.ค. 2560
ขอเขิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด "อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)"ประจำปี2560 E.วช0005/ว2418 ชป.7199/60
วันที่ 15 พ.ค. 2560
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) E.กษ0201.06/ว3861 ชป.7053/60
ขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560 E.วช0005/ว2822 ชป.7075/60
การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน E.กษ0201.06/ว3897 ชป.7037/60
วันที่ 11 พ.ค. 2560
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล E.กษ0201.06/ว3831 ชป.6941/60
ขอขอบพระคุณ E.กษ0201.06/ว3847 ชป.6912/60
วันที่ 9 พ.ค. 2560
ขอเชิญประดับธงชาติไทย E.กษ02014.06/ว3789 ชป.6869/60
การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช E.กษ0201.06/ว3758 ชป.6812/60
วันที่ 8 พ.ค. 2560
หมายกำหนดการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2560 E.กษ0201.06/ว3675 ชป.6570/60
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว3713 ชป.6668/60
วันที่ 4 พ.ค. 2560
สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2560 E.กษ0212/ว3399 ชป.6509/60
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว3650 ชป.6519/60
วันที่ 3 พ.ค. 2560
ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต E.ศล.9300/2560 ชป.6474/60
ขอความเห็นชอบกำหนดเลขที่หนังสือและอักษรย่อของ "ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต" E.กษ0201.06/ว3589 ชป.6404/60
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 E.กษ0201.06/ว3585 ชป.6403/60
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 E.กษ0201.06/ว3599 ชป.6476/60
ขอแสดงความขอบคุณ และชมเชย เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน จังหวัดชัยนาท E.พิเศษ/นายประดิษฐศิริมา/2560 ชป.6242/60
วันที่ 27 เม.ย. 2560
การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่ม E.กษ0201.06/ว3345 ชป.6159/60
วันที่ 25 เม.ย. 2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย E.กษ0201.06/ว3303 ชป.6063/60
การเสนอชื่อบุคคลและขอความร่วมมือประกาศและประชาสัมพันธ์การสรรหารองประธานกรรมการคนที่สองและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ E.กษ0201.06/ว3282 ชป.6091/60
วันที่ 24 เม.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์การบริการของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย E.ศธ0512.2.77/00185 ชป.5928/60
ขออนุเคราะห์ช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง E. ศพด.01/0118.3/2560 ชป.5883/60
แนวทางและมาตรการกณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2560 (สงกรานต์แบบไทยใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าทุกชีวาปลอดภัย) E.กษ0201.06/ว3244 ชป.5937/60
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทดำลายล้างสูงพ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว3220 ชป.5944/60
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว3226 ชป.5898/60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท E.ศธ0581.05/1191 ชป.5986/60
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น "บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย" E.วช0005/ว2019 ชป.5988/60
ขอส่งเอกสารเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน E.กษ0202/ว2085 ชป.5890/60
วันที่ 20 เม.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017 E.วช0005/ว2032 ชป5836/60
ร่างกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเพิ่มเติม พ.ศ. ... E.กษ0208/802 ชป.5813/60
การเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาล สกสค. E.กษ0201.06/ว3150 ชป.5820/60
ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต E. กษ0201.06/ว3093 ชป.5818/60
วันที่ 19 เม.ย. 2560
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันประหยัดไฟฟ้าในช่วงหน้าร้อน E.พน0606/ว2003 ชป.5766/60
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่ 89 รูป E.พิเศษ/2560/สมาคมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมฯ ชป.5784/60
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ภาคต้น 2560 E.พิเศษ/ดร.เมธินีวงศ์วานิชรัมภกาภรณ์/2560 ชป.5769/60
ขอส่งแผ่นพับการเปิดรับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดทองคำขัดเงาเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเงินขัดเงา และเหรียฐกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) E.กค0301/ว80 ชป.5771/60
วันที่ 12 เม.ย. 2560
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยว เรื่อง แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ.2560-2564 E.กษ0201.06/ว29814 ชป.5605/60
ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย E.กษ0201/ว2001 ชป.5604/60
วันที่ 11 เม.ย. 2560
การผ่อนผันให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทาง เพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2560 E. กษ0201.06/ว2990 ชป.5597/60
วันที่ 10 เม.ย. 2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศึกษาต่อระดับปริญญาโท E.ศธ.6221/ว0478 ชป.5452/60
รับฟังความคิดเห็นร่างวาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน E.กษ0201.06/ว2905 ชป.5377/60
วันที่ 7 เม.ย. 2560
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว2929 ชป.5410/60
แจ้งการเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย E.กษ0201.06/ว2845 ชป.5315/60
วันที่ 4 เมษายน 2560
กำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าเรื่องของสำนักบูรณาการการศึกษา E.กษ0201.06/ว2667 ชป.4973/60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) E.มธบ0411(1)/03188 ชป.5143/60
การแต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2560 E.กษ0207/ว2518 ชป.5090/60
แนวปฏิบัติในการใช้ตราสัญลักษณ์ในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน E.กษ0204.4/ว1083 ชป.5034/60
วันที่ 30 มีนาคม 2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ E.มทม(บฑว)60/ว003 ชป.4931/60
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานโครงการในภาพรวม "ESCO ก้าวหน้า ประชารัฐก้วไกล พาไทยประหยัดพลังงาน" E.14/2218/2560 ชป.4892/60
วันที่ 27 มีนาคม 2560
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว2582 ชป.4822/60
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเชียนว่าด้วยการส่งเสริมแลุคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก E.กษ0201.06/2538 ชป.4697/60
ขอความอนุเคราะห์สั่งซื้อหนังสือพระราชประวัติรัชกาลที่ 5 และรัชการที่ 9 E.พิเศษ/นายวิสัยเพชร/2560 ชป.4773/60
วันที่ 24 มีนาคม 2560
รายงานผลการจัดงาน Smart Startup 2017 โอกาสสู่ธุรกิจยุคใหมE.กษ0201.06/ว2514 ชป.4536/60
วันที่ 23 มีนาคม 2560
ขอเชิญเยี่ยมชมและประชาสัมพันธ์งาน "วิถีไทยชายแดนใต้ กินดี อยู่ได้ เข้าใจกัน" E. กษ0201.06/ว2432 ชป.4456/60
วันที่ 21 มีนาคม 2560
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายหนังสือ "แนวคำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง เล่ม 1" E.กษ0201.06/ว2337 ชป.4245/60
วันที่ 20 มีนาคม 2560
รับสมัครผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศด้านอุทกภัยและอุทกวิทยา จำนวน 1 ตำแหน่ง และผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 1 ตำแหน่ง E.ทส0630/ว430 ชป.4196/60
ขอความร่วมมือปฏิบัติตามคำประกาศเจตจำนงของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น E.กษ0201.06/ว2317 ชป.4136/60
วันที่ 15 มีนาคม 2560
ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี2560 E.กษ0201.06/ว2284 ชป.4044/60
วันที่ 15 มีนาคม 2560
ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร E.วท0201/362 ชป.3948/60
ขยายระยะเวลาการรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภา E.กษ0201.06/ว2166 ชป.3892/60
เชิญชวนบุคลากรร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 E.กษ0201.06/ว2167 ชป.3880/60
วันที่ 14 มีนาคม 2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท - เอก E.ศธ0524.11/223 ชป.3819/60
วันที่ 10 มีนาคม 2560
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน E.กษ0201.06/ว2038 ชป.3665/60
สภาธรรมาภิบาลแห่งชาติ (สธช) E.กษ0201.06/ว2034 ชป.3662/60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท E.ศธ.0518.03/พิเศษ/27ก.พ.60 ชป.3649/60
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว2021 ชป.3636/60
วันที่ 9 มีนาคม 2560
ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมที่จังหวัดนครศรีธรรมราช E.กษ0201.06/ว1948 ชป.3569/60
ขอมอบหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 6 พร้อมแผ่น CD - ROM E.ศป0015/ว17 ชป.3621/60
วันที่ 8 มีนาคม 2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโทและปริญญาเอกคณะสถิติประยุกต์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 E.ศธ0526.05/ว15 ชป.3522/60
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายหนังสือ แนวคำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดชอบทางแพ่ง เล่ม 1 E.กค0401.5/ว58 ชป.3544/60
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว2009 ชป.3558/60
วันที่ 7 มีนาคม 2560
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2559 ของ สศช. E.นร1103/ว68 ชป.3498/60
วันที่ 6 มีนาคม 2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และแนะนำบุคคลเข้าศึกษาต่อ E.พิเศษ/ดร.สุพิณเกชาคุปต์/2560 ชป.3370/60
ขอความร่วมมือปฏิบัติตามเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต E.กษ0201.06/ว1919 ชป.3436/60
โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน E.กษ0201.06/ว1907 ชป.3391/60
วันที่ 3 มีนาคม 2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธE.ศธ0525.12/077 ชป.3240/60
ขอเรียนเชิญสมัครใช้บริการ "กรุงไทยพร้อมเพย์" พร้อมรับโปรโมชั่น SMS Alert จ่าย 1 เดือน ใช้ได้ 4 เดือน E.รกพ.1/783/2560 ชป.3237/60
การกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ E.กษ0201.06/ว1764 ชป.3197/60
วันที่ 1 มีนาคม 2560
ขอเชิญร่วมค้นหา 70 บุคคลต้นแบบ 7 ล้านความดี E.กษ0201.06/ว1737 ชป.3128/60
ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน E.กษ0201.06/ว1733 ชป.3120/60
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช E.กษ0201.06/ว1736 ชป.3126/60
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน E.กษ0201.06/ว1696 ชป.3043/60
ยกเลิกใบเสร็จรับเงินเฉพาะราย E.กษ0201.06/ว1703 ชป.3045/60
ขอเชิญหน่วยงานเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย E.กษ0201.06/ว1694 ชป.3028/60
การศึกษาเขตพิเศษยุทธศาสตร์คันไซ E.กษ0201.06/ว1713 ชป.3025/60
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้อยและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 Eกษ0201.06/ว1671 ชป.2962/60
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
การสั่งการในงานที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 E.กษ0201.06/ว1487 ชป.2724/60
ขอส่งประกาศเจตจำนงเกียรติภูมิกระทรวงพาณิชย์ E.กษ0201.06/ว1469 ชป.2671/60
ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน E.กษ0201.06/ว1440 ชป.2670/60
ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก E.กษ0201306/ว1445 ชป.2660/60
ขอประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4 E.วท5401/ว.1437 ชป.2655/60
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒE.กษ0201.6/ว1352 ชป.2536/60
ขอความร่วมมือจำหน่ายบัตรนำโชค ร้านสภาสังคมสงเคราะห์ฯ งานกาชาด ประจำปี 2560 E.กษ0201.06/ว1289 ชป.2537/60
แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ธปท.(พ.ศ.2560-2562) E.กษ0201.06/ว1373 ชป.2587/60
นำเสนอแพ็คเกจการจัดงานประชุมสำหรับหน่วยงานราชการ E.พิเศษ/อัจฉราวรรณศุภางคะรัตน์/15ก.พ.60 ชป.2597/60
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 Eปช0025/ว0007 ชป.2507/60
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ E.สนง.บภร.วพศ.001/2560 ชป.2468/60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิต MAE รุ่นที่ 22 และ MAB รุ่นที่ 16 E.ศธ0513.11003(บพ)/ว.0072 ชป.2462/60
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
ขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการสวทช.E.วท5401/ว1092 ชป.2405/60
ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน E.กษ0201.06/ว1285 ชป.2351/60
หนังสือกำหนดรหัสเลขที่หนังสือออกของสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2559 E.นร0701/ว54 ชป.2260/60
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว1227 ชป.2240/60
ข้อส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสานพลังประชารัฐ E.กษ0201.06/ว1240 ชป.2241/60
การปรับปรุงภาคผนวก 1 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 E.กษ0201.06/ว1286 ชป.2333/60
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
การประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ของกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร E.วสท.093/2560 ชป.2188/60
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์ หรือผลงานเพื่อแต่งตั้งเป็น กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (กวฉ.) E.กษ0201.06/ว1148 ชป.2137/60
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 E.สอ.พพ.69/2560 ชป.2138/60
วันที่ 6 กุมภาพันธ์2560
FAO แจ้งวันครบกำหนดเสนอชื่อประธานสภามนตรีอิสระ (ICC) E กษ02014.3/ว431 ชป.2017/60
การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม E.กษ0201.06/ว1048 ชป.2024/60
การเปิดรับบุคลากรเข้าศึกษาระดับปริญญาโทในระบบโควตา ปีการศึกษา 2560 E.ศธ0517.15/ว162 ชป.1878/60
การปรับปรุงภาคผนวก 1 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2520 E.นร0106/ว148 ชป.1589/60
ขอมอบหนังสือคู่มือปฏิบัติตามกระบวนการมาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 สำหรับหน่วยงานภาครัฐE.ดท0410/ว207 ชป.1847/60
วันที่ 3 กุมภาพันธ์2560
ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัครขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษณ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560 E.กษ0201.06/ว915 ชป.1673/60
ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัครขอรับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษณ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560 E.กษ0201.06/ว880 ชป.1677/60
ขอความอนุเคราะห์จำหน่าย เสื้อรุ่นพิเศษ น้อมถวายความอาลัย เพื่อนำรายได้จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช E.กษ0201.06/ว875 ชป.1581/60
หนังสือประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า E.กษ0201.06/ว862 ชป.1584/60
ขอความเห็นชอบกำหนดรหัสเลขที่หนังสือใช้ในราชการของสำนักงานติดตามงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ E.กษ0201.06/ว891 ชป.1599/60
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติอนุมัติให้คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจบภารกิจ E.กษ0201.06/ว1016 ชป.1793/60
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 E.กษ0201.06/ว847 ชป.1573/60
วันที่ 2 กุมภาพันธ์2560
การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมE.นร0106/ว146 ชป.1587/60
วันที่ 31 มกราคม 2560
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน E.พน0601/ว404 ชป.1561/60
การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 E.สข0005/ว235 ชป.1519/60
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตร 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ การแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว803 ชป.1532/60
วันที่ 30 มกราคม 2560
การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 E.กษ0201.06/ว690 ชป.1458/60
วันที่ 26 มกราคม 2560
สิทธิพิเศษเมื่อเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ผ่านบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2560 E.เคทีซี039/2560 ชป.1290/60
การแก้ไขปรับปรุงรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม E.กษ0201.06/ว675 ชป.1219/60
วันที่ 25 มกราคม 2560
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ โครงการฝึกจิตด้วยการปฏิบัติธรรม E.กษ0201.06/ว662 ชป.1182/60
วันที่ 24 มกราคม 2560
การแก้ไขปรับปรุงรหัสตัวพยัญชนำประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศราฐกิจและสังคม E.นร0106/ว65 ชป.1062/59
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ E.ศธ0518.05/พิเศษ ชป.1144/59
วันที่ 23 มกราคม 2560
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ.2560 E.FPST039-03 ชป.937/60
รับสมัครหัวหน้านักอุทกวิทยา (Chief Hydrologist) E.ทส0630/ว72 ชป.879/60
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณโครงการฝึกจิตด้วยการปฏิบัติธรรม E.สศชพบ083/2560 ชป.759/60
วันที่ 20 มกราคม 2560
หนังสือประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า E.กษ0201.06/ว436 ชป.661/60
ความคืบหน้าการดำเนินการกำกับดูแลสินค้าที่ใช้ได้สองทางของไทย E.กษ0201.06 ชป725/60
แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน E.ศธ0516.41/สวมธ.ว.42/2560 ชป.670/60
วันที่ 16 มกราคม 2560
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว255 ชป.454/60
ขอส่งมติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่5/2559 E.นร0305/ว266 ชป.529/60
วันที่ 12 มกราคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมงานการบรรยายพิเศษ TU-ASEAN Special Lecture E.กษ0201.06/ว189 ชป.348/60
ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์สั้นเรื่อง "เราจะเล่าเรื่องในหลวง ใน 2 นาทีได้อย่างไร" E.กษ0201.06/ว179 ชป.314/60
วันที่ 10 มกราคม 2560
ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมการประสานรวม 3 ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) E.กษ0201.06/ว150 ชป.285/60
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร่าย พ.ศ. 2556 E.กษ0201.06/ว167 ชป.282/60
วันที่ 9 มกราคม 2560
ขอเรียนเชิญร่วมจัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 E.กษ0201.06/ว99 ชป.258/60
วันที่ 6 มกราคม 2560
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไมE.ทส1400/1044 ชป.88/60
วันที่ 5 มกราคม 2560
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2560 "ด.เด็กคิดี...Thai PBS Kids Day" E.ส.ส.ท.01/901/2559 ชป.17/60