วันที่ 27 เม.ย. 2560
การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่ม E.กษ0201.06/ว3345 ชป.6159/60
วันที่ 25 เม.ย. 2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย E.กษ0201.06/ว3303 ชป.6063/60
การเสนอชื่อบุคคลและขอความร่วมมือประกาศและประชาสัมพันธ์การสรรหารองประธานกรรมการคนที่สองและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ E.กษ0201.06/ว3282 ชป.6091/60
วันที่ 24 เม.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์การบริการของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย E.ศธ0512.2.77/00185 ชป.5928/60
ขออนุเคราะห์ช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง E. ศพด.01/0118.3/2560 ชป.5883/60
แนวทางและมาตรการกณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2560 (สงกรานต์แบบไทยใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าทุกชีวาปลอดภัย) E.กษ0201.06/ว3244 ชป.5937/60
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทดำลายล้างสูงพ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว3220 ชป.5944/60
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว3226 ชป.5898/60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท E.ศธ0581.05/1191 ชป.5986/60
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น "บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย" E.วช0005/ว2019 ชป.5988/60
ขอส่งเอกสารเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน E.กษ0202/ว2085 ชป.5890/60
วันที่ 20 เม.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017 E.วช0005/ว2032 ชป5836/60
ร่างกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเพิ่มเติม พ.ศ. ... E.กษ0208/802 ชป.5813/60
การเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาล สกสค. E.กษ0201.06/ว3150 ชป.5820/60
ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต E. กษ0201.06/ว3093 ชป.5818/60
วันที่ 19 เม.ย. 2560
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันประหยัดไฟฟ้าในช่วงหน้าร้อน E.พน0606/ว2003 ชป.5766/60
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่ 89 รูป E.พิเศษ/2560/สมาคมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมฯ ชป.5784/60
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ภาคต้น 2560 E.พิเศษ/ดร.เมธินีวงศ์วานิชรัมภกาภรณ์/2560 ชป.5769/60
ขอส่งแผ่นพับการเปิดรับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดทองคำขัดเงาเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเงินขัดเงา และเหรียฐกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) E.กค0301/ว80 ชป.5771/60
วันที่ 12 เม.ย. 2560
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยว เรื่อง แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ.2560-2564 E.กษ0201.06/ว29814 ชป.5605/60
ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย E.กษ0201/ว2001 ชป.5604/60
วันที่ 11 เม.ย. 2560
การผ่อนผันให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทาง เพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2560 E. กษ0201.06/ว2990 ชป.5597/60
วันที่ 10 เม.ย. 2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศึกษาต่อระดับปริญญาโท E.ศธ.6221/ว0478 ชป.5452/60
รับฟังความคิดเห็นร่างวาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน E.กษ0201.06/ว2905 ชป.5377/60
วันที่ 7 เม.ย. 2560
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว2929 ชป.5410/60
แจ้งการเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย E.กษ0201.06/ว2845 ชป.5315/60
วันที่ 4 เมษายน 2560
กำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าเรื่องของสำนักบูรณาการการศึกษา E.กษ0201.06/ว2667 ชป.4973/60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) E.มธบ0411(1)/03188 ชป.5143/60
การแต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2560 E.กษ0207/ว2518 ชป.5090/60
แนวปฏิบัติในการใช้ตราสัญลักษณ์ในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน E.กษ0204.4/ว1083 ชป.5034/60
วันที่ 30 มีนาคม 2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ E.มทม(บฑว)60/ว003 ชป.4931/60
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานโครงการในภาพรวม "ESCO ก้าวหน้า ประชารัฐก้วไกล พาไทยประหยัดพลังงาน" E.14/2218/2560 ชป.4892/60
วันที่ 27 มีนาคม 2560
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว2582 ชป.4822/60
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเชียนว่าด้วยการส่งเสริมแลุคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก E.กษ0201.06/2538 ชป.4697/60
ขอความอนุเคราะห์สั่งซื้อหนังสือพระราชประวัติรัชกาลที่ 5 และรัชการที่ 9 E.พิเศษ/นายวิสัยเพชร/2560 ชป.4773/60
วันที่ 24 มีนาคม 2560
รายงานผลการจัดงาน Smart Startup 2017 โอกาสสู่ธุรกิจยุคใหมE.กษ0201.06/ว2514 ชป.4536/60
วันที่ 23 มีนาคม 2560
ขอเชิญเยี่ยมชมและประชาสัมพันธ์งาน "วิถีไทยชายแดนใต้ กินดี อยู่ได้ เข้าใจกัน" E. กษ0201.06/ว2432 ชป.4456/60
วันที่ 21 มีนาคม 2560
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายหนังสือ "แนวคำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง เล่ม 1" E.กษ0201.06/ว2337 ชป.4245/60
วันที่ 20 มีนาคม 2560
รับสมัครผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศด้านอุทกภัยและอุทกวิทยา จำนวน 1 ตำแหน่ง และผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 1 ตำแหน่ง E.ทส0630/ว430 ชป.4196/60
ขอความร่วมมือปฏิบัติตามคำประกาศเจตจำนงของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น E.กษ0201.06/ว2317 ชป.4136/60
วันที่ 15 มีนาคม 2560
ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี2560 E.กษ0201.06/ว2284 ชป.4044/60
วันที่ 15 มีนาคม 2560
ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร E.วท0201/362 ชป.3948/60
ขยายระยะเวลาการรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภา E.กษ0201.06/ว2166 ชป.3892/60
เชิญชวนบุคลากรร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 E.กษ0201.06/ว2167 ชป.3880/60
วันที่ 14 มีนาคม 2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท - เอก E.ศธ0524.11/223 ชป.3819/60
วันที่ 10 มีนาคม 2560
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน E.กษ0201.06/ว2038 ชป.3665/60
สภาธรรมาภิบาลแห่งชาติ (สธช) E.กษ0201.06/ว2034 ชป.3662/60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท E.ศธ.0518.03/พิเศษ/27ก.พ.60 ชป.3649/60
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว2021 ชป.3636/60
วันที่ 9 มีนาคม 2560
ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมที่จังหวัดนครศรีธรรมราช E.กษ0201.06/ว1948 ชป.3569/60
ขอมอบหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 6 พร้อมแผ่น CD - ROM E.ศป0015/ว17 ชป.3621/60
วันที่ 8 มีนาคม 2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโทและปริญญาเอกคณะสถิติประยุกต์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 E.ศธ0526.05/ว15 ชป.3522/60
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายหนังสือ แนวคำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดชอบทางแพ่ง เล่ม 1 E.กค0401.5/ว58 ชป.3544/60
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว2009 ชป.3558/60
วันที่ 7 มีนาคม 2560
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2559 ของ สศช. E.นร1103/ว68 ชป.3498/60
วันที่ 6 มีนาคม 2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และแนะนำบุคคลเข้าศึกษาต่อ E.พิเศษ/ดร.สุพิณเกชาคุปต์/2560 ชป.3370/60
ขอความร่วมมือปฏิบัติตามเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต E.กษ0201.06/ว1919 ชป.3436/60
โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน E.กษ0201.06/ว1907 ชป.3391/60
วันที่ 3 มีนาคม 2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธE.ศธ0525.12/077 ชป.3240/60
ขอเรียนเชิญสมัครใช้บริการ "กรุงไทยพร้อมเพย์" พร้อมรับโปรโมชั่น SMS Alert จ่าย 1 เดือน ใช้ได้ 4 เดือน E.รกพ.1/783/2560 ชป.3237/60
การกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ E.กษ0201.06/ว1764 ชป.3197/60
วันที่ 1 มีนาคม 2560
ขอเชิญร่วมค้นหา 70 บุคคลต้นแบบ 7 ล้านความดี E.กษ0201.06/ว1737 ชป.3128/60
ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน E.กษ0201.06/ว1733 ชป.3120/60
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช E.กษ0201.06/ว1736 ชป.3126/60
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน E.กษ0201.06/ว1696 ชป.3043/60
ยกเลิกใบเสร็จรับเงินเฉพาะราย E.กษ0201.06/ว1703 ชป.3045/60
ขอเชิญหน่วยงานเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย E.กษ0201.06/ว1694 ชป.3028/60
การศึกษาเขตพิเศษยุทธศาสตร์คันไซ E.กษ0201.06/ว1713 ชป.3025/60
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้อยและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 Eกษ0201.06/ว1671 ชป.2962/60
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
การสั่งการในงานที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 E.กษ0201.06/ว1487 ชป.2724/60
ขอส่งประกาศเจตจำนงเกียรติภูมิกระทรวงพาณิชย์ E.กษ0201.06/ว1469 ชป.2671/60
ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน E.กษ0201.06/ว1440 ชป.2670/60
ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก E.กษ0201306/ว1445 ชป.2660/60
ขอประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4 E.วท5401/ว.1437 ชป.2655/60
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒE.กษ0201.6/ว1352 ชป.2536/60
ขอความร่วมมือจำหน่ายบัตรนำโชค ร้านสภาสังคมสงเคราะห์ฯ งานกาชาด ประจำปี 2560 E.กษ0201.06/ว1289 ชป.2537/60
แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ธปท.(พ.ศ.2560-2562) E.กษ0201.06/ว1373 ชป.2587/60
นำเสนอแพ็คเกจการจัดงานประชุมสำหรับหน่วยงานราชการ E.พิเศษ/อัจฉราวรรณศุภางคะรัตน์/15ก.พ.60 ชป.2597/60
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 Eปช0025/ว0007 ชป.2507/60
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ E.สนง.บภร.วพศ.001/2560 ชป.2468/60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิต MAE รุ่นที่ 22 และ MAB รุ่นที่ 16 E.ศธ0513.11003(บพ)/ว.0072 ชป.2462/60
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
ขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการสวทช.E.วท5401/ว1092 ชป.2405/60
ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน E.กษ0201.06/ว1285 ชป.2351/60
หนังสือกำหนดรหัสเลขที่หนังสือออกของสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2559 E.นร0701/ว54 ชป.2260/60
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว1227 ชป.2240/60
ข้อส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสานพลังประชารัฐ E.กษ0201.06/ว1240 ชป.2241/60
การปรับปรุงภาคผนวก 1 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 E.กษ0201.06/ว1286 ชป.2333/60
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
การประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ของกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร E.วสท.093/2560 ชป.2188/60
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์ หรือผลงานเพื่อแต่งตั้งเป็น กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (กวฉ.) E.กษ0201.06/ว1148 ชป.2137/60
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 E.สอ.พพ.69/2560 ชป.2138/60
วันที่ 6 กุมภาพันธ์2560
FAO แจ้งวันครบกำหนดเสนอชื่อประธานสภามนตรีอิสระ (ICC) E กษ02014.3/ว431 ชป.2017/60
การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม E.กษ0201.06/ว1048 ชป.2024/60
การเปิดรับบุคลากรเข้าศึกษาระดับปริญญาโทในระบบโควตา ปีการศึกษา 2560 E.ศธ0517.15/ว162 ชป.1878/60
การปรับปรุงภาคผนวก 1 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2520 E.นร0106/ว148 ชป.1589/60
ขอมอบหนังสือคู่มือปฏิบัติตามกระบวนการมาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 สำหรับหน่วยงานภาครัฐE.ดท0410/ว207 ชป.1847/60
วันที่ 3 กุมภาพันธ์2560
ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัครขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษณ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560 E.กษ0201.06/ว915 ชป.1673/60
ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัครขอรับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษณ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560 E.กษ0201.06/ว880 ชป.1677/60
ขอความอนุเคราะห์จำหน่าย เสื้อรุ่นพิเศษ น้อมถวายความอาลัย เพื่อนำรายได้จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช E.กษ0201.06/ว875 ชป.1581/60
หนังสือประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า E.กษ0201.06/ว862 ชป.1584/60
ขอความเห็นชอบกำหนดรหัสเลขที่หนังสือใช้ในราชการของสำนักงานติดตามงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ E.กษ0201.06/ว891 ชป.1599/60
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติอนุมัติให้คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจบภารกิจ E.กษ0201.06/ว1016 ชป.1793/60
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 E.กษ0201.06/ว847 ชป.1573/60
วันที่ 2 กุมภาพันธ์2560
การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมE.นร0106/ว146 ชป.1587/60
วันที่ 31 มกราคม 2560
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน E.พน0601/ว404 ชป.1561/60
การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 E.สข0005/ว235 ชป.1519/60
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตร 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ การแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว803 ชป.1532/60
วันที่ 30 มกราคม 2560
การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 E.กษ0201.06/ว690 ชป.1458/60
วันที่ 26 มกราคม 2560
สิทธิพิเศษเมื่อเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ผ่านบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2560 E.เคทีซี039/2560 ชป.1290/60
การแก้ไขปรับปรุงรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม E.กษ0201.06/ว675 ชป.1219/60
วันที่ 25 มกราคม 2560
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ โครงการฝึกจิตด้วยการปฏิบัติธรรม E.กษ0201.06/ว662 ชป.1182/60
วันที่ 24 มกราคม 2560
การแก้ไขปรับปรุงรหัสตัวพยัญชนำประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศราฐกิจและสังคม E.นร0106/ว65 ชป.1062/59
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ E.ศธ0518.05/พิเศษ ชป.1144/59
วันที่ 23 มกราคม 2560
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ.2560 E.FPST039-03 ชป.937/60
รับสมัครหัวหน้านักอุทกวิทยา (Chief Hydrologist) E.ทส0630/ว72 ชป.879/60
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณโครงการฝึกจิตด้วยการปฏิบัติธรรม E.สศชพบ083/2560 ชป.759/60
วันที่ 20 มกราคม 2560
หนังสือประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า E.กษ0201.06/ว436 ชป.661/60
ความคืบหน้าการดำเนินการกำกับดูแลสินค้าที่ใช้ได้สองทางของไทย E.กษ0201.06 ชป725/60
แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน E.ศธ0516.41/สวมธ.ว.42/2560 ชป.670/60
วันที่ 16 มกราคม 2560
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว255 ชป.454/60
ขอส่งมติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่5/2559 E.นร0305/ว266 ชป.529/60
วันที่ 12 มกราคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมงานการบรรยายพิเศษ TU-ASEAN Special Lecture E.กษ0201.06/ว189 ชป.348/60
ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์สั้นเรื่อง "เราจะเล่าเรื่องในหลวง ใน 2 นาทีได้อย่างไร" E.กษ0201.06/ว179 ชป.314/60
วันที่ 10 มกราคม 2560
ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมการประสานรวม 3 ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) E.กษ0201.06/ว150 ชป.285/60
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร่าย พ.ศ. 2556 E.กษ0201.06/ว167 ชป.282/60
วันที่ 9 มกราคม 2560
ขอเรียนเชิญร่วมจัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 E.กษ0201.06/ว99 ชป.258/60
วันที่ 6 มกราคม 2560
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไมE.ทส1400/1044 ชป.88/60
วันที่ 5 มกราคม 2560
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2560 "ด.เด็กคิดี...Thai PBS Kids Day" E.ส.ส.ท.01/901/2559 ชป.17/60