วันที่ 25 ธันวาคม 2558
จัดส่งหนังสือประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 E.กษ0201.06/ว11670 ชป.20283/58
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) E.กษ0201.06/ว11682 ชป.20275/58
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน ประจำปี 2559 (The Great Legend of Thai Elephant) ครั้งที่ 5 ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไมE.กษ0201.06/ว11675 ชป.20259/58
การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560 E.วช0005/ว8819 ชป.19947/58
แจ้งเปลี่ยนแปลงวัดจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ E.วธ0302/7241 ชป.19827/58
วันที่ 17 ธันวาคม 2558
ขอเรียนเชิญร่วมจัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2559 E.กษ0201.06/ว11411 ชป.19898/58
วันที่ 15 ธันวาคม 2558
ขอเชิญร่วมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2559 E.วช0005/ว9052 ชป.19758/58
ขอส่งประกาศ เรื่อง การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครE.กษ0201.06/ว11292 ชป.19764/58
ประกาศยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) E.กษ0201.06/ว11190 ชป.19603/58
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ไตเทียม รพ.เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอรE.MKT.-12113/2558 ชป.19668/58
กระเป๋าสตางค์ใบเดียวของประเทศไทยกับการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศ E.กษ0201.06/ว11115 ชป.19583/58
วันที่ 8 ธันวาคม 2558
แจ้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อทราบและพิจารณา E.กษ0201.06/ว11077 ชป.19492/58
ขอส่งมอบ "จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน" E.กษ0201.06/ว11024 ชป.19464/58
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2558-2560 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยว เรื่อง แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ.2559-2563 E.กษ0201.06/ว10984/1 ชป.19404/58
วันที่ 4 ธันวาคม 2558
ขอเสนอโครงการจัดหาอาวุธปืนเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่กรมชลประทาน E.พิเศษ/นายวิชัยสัจเทพ/2558 ชป.19395/58
วันที่ 3 ธันวาคม 2558
ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฎหมาย ระเบียบ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง E.กษ0201.06/ว10984 ชป.19363/58
ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฎหมาย ระเบียบ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง E.กค0401.4/ว464 ชป.19237/58
รายงานผลการดำเนินงาน นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม E.กษ0201.06/ว10971 ชป.19348/58
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน "กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103" E.ปช0004/ว0088 ชป.19162/58
ขออนุเคราะห์ของขวัญวันเด็กปี 2559 E.พิเศษ12/2558/วัดใหม่พิเรนทร์ ชป.18998/58
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
ขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ผ่านทางเว็บไซต์ E.นร1019/324 ชป.18953/58
ขอเชิญเช่าวัตถุมงคล "พระพุทธรูปบูชา และพระผง" พระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัย E.มสยท.ว058/2558 ชป.18956/58
ขอส่งแผ่นพับเรื่อง "การล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศในการทำงาน : ปัญหานี้มีทางออก" E.พม0503/ว4435 ชป.18866/58
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
ส่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน E.กษ0201.06/ว10505 ชป.18877/58
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนประชาสัมพันธ์โครงการและร่วมบริจาคสั่งจองเสื้อเฉลิมพระเกียรติฯ E.กษ0201.06/ว10554 ชป.18841/58
การขับเคลื่อน "คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท" E.กษ0201.06/ว10503 ชป.18764/58
เรียนเชิญเข้าร่วมการบรรยายปกฐกถามหาตมาคานธีอนุสรณ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 (2558) E.กษ0201.06/ว10517 ชป.18753/58

การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐชิลี E.กษ0201.06/ว10588 ชป.18935/58

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน E.กษ0201.06/ว10415 ชป.18668/58
ขอส่งเอกสารรายงานประจำปี 2557 E.กษ1303.01/ว2190 ชป.18344/58
การตรวจสอบใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.43) E.กษ0201.06/ว10364 ชป.18629/58
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
ขออนุญาตทำการนัดหมายเพื่อทำการนำเสนอข้อมูลแนะนำบริการ E.พิเศษ/อุษณีย์บุญเปล่ง/2558 ชป.18569/58
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนการศึกษานอกโรงเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และระเบียบแสดงผลการเรียนการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 E.กษ0201.06/ว10244 ชป.18416/58
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสั่งจองใบโพธิ์บูชา "ยิ่งด้วยพระบารมี" E.กษ0201.06/ว10302 ชป.18457/58
ขอนำส่งแผ่นพับกรอบการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณE.กษ0205/ว1655 ชป.18321/58
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์"งานแนะนำหลักสูตร สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์" E.กษ0201.06/ว10199 ชป.18350/58
ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และค่านิยม ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง E.กษ0201.06/ว10195 ชป.18333/58
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย E.กษ0201.06/ว10284 ชป.18453/58
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.1ป) E.กษ0201.06/ว10086 ชป.18179/58
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือ 12 ตำนานนักธรณี มช. E.ศธ6393(13.4)/ว7014 ชป.18103/58
ขอความอนุเคราะห์งบประมาณหรือสิ่งของสนับสนุนโครงการค่ายเรียนรู้ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน และอบรมจริยธรรม E.กษ0201.06/ว10048 ชป.18142/58
ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต E.ศล.28917/2558 ชป.18105/58
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
เชิญร่วมทอดผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2558 E.พิเศษ/วัดมหันตคาม(บ้านใหญ่)/พ.ย.58 ชป.17920/58
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 E.กษ0201.06/ว9819 ชป.17739/58
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
ขอส่งมอบ "จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน" E.กษ0201.06/ว9926 ชป.17918/58
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตE.กษ0201.06/ว9932 ชป.17914/58
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
การจำหน่าย/จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก E.กษ0201.06/ว9845 ชป.17734/58
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลโครงการ88พรรษาผ้าป่ามหากุศลช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน E.คบท.ว088/2558 ชป.17653/58
ขอเชิญร่วมสนับสนุนเช่าบูชา พระผงสมเด็จพระสังฆราช "พิมพ์ก้าวหน้า" E.กษ0201.06/ว9756 ชป.17650/58
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร สพภ.สาขาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม E.กษ0201.06/ว9886 ชป.17868/58
ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนการศึกษานอกระบบ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 E.กษ0201.06/ว9761 ชป.17654/58
ประกาศยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) E.กษ0201.06/ว9688 ชป.17580/58
ยกเลิกหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานท(ปพ.1) E.กษ0201.06/ว9378 ชป.17055/58
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนประชาสัมพันธ์โครงการและร่วมบริจาคสั่งจองเสื้อเฉลิมพระเกียรติฯ E.กษ0201.06/ว9738 ชป.17658/58
ขอความอนุเคราะห์งบประมาณหรือสิ่งของสนับสนุนโครงการค่ายเรียนรู้ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนและอบรมจริยธรรม E.P.N.Y.S003/2558 ชป..17728/58
วันที่ 29 ตุลาคม 2558
การเปลี่ยนแปลงการบริหารองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ E.กษ0201.06/ว9498 ชป.17292/58
เตรียมการตรวจเยี่ยมพื้นที่ภัยแล้งและการดำเนินการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณE.กษ0206/ว6753 ชป.17181/58
ขอแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์เพื่อใช้ในการติดต่อราชการและประสานงาน E.ศธ0595(1)/1833 ชป.17220/58
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธE.กษ0201.06/ว9489 ชป.17295/58
แจ้งการเปิดตรวจการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง E.กษ0201.06/ว9493 ชป.17281/58
วันที่ 28 ตุลาคม 2558
ขอนำส่งใบฎีกาทำบุญทอดกฐินสามัคคีวัดโพธิ์นิมิต ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท E.กษ0201.06/ว9455 ชป.17257/58
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กศน.1 ต.) E.กษ0201.06/ว9469 ชป.17242/58
ขอแจ้งการจัดงาน "เกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์" ปี 2558 E.กษ0201.06/ว9440 ชป.17244/58
การจำหน่าย/จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก E.กค0313/ว147 ชป.17486/58
ส่งแผ่นพับ "นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" E.กษ0212/ว3551 ชป.17241/58
การใช้คำขึ้นต้นสรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซอง ถึงประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ E.กษ0201.06/ว9708 ชป.17576/58
วันที่ 22 ตุลาคม 2558
จัดส่งคู่มือการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนประเภทผู้ป่วยในสำหรับผู้มีสิทธิในระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ E.กค0422.2/36450 ชป.17412/58
วันที่ 13 ตุลาคม 2558
ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งงบพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร E.กษ0201.06/ว8921 ชป.16360/58
รายงานผลการดำเนินการกิจกรรม NBT World Open House E.กษ0201.06/ว9034 ชป.16630/58
โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี2558 E.กษ0201.06/ว8883 ชป.16399/58
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "รางวัลประชาชนอาเซียน (ASEAN Peoples Award : APA) E.กษ0204.4/ว4972 ชป.16398/58
วันที่ 8 ตุลาคม 2558
ขอส่งมอบ "จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน" E.กษ0201.06/ว8986 ชป.16564/58
วันที่ 7 ตุลาคม 2558
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อได้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ E.กษ0201.06/ว9041 ชป.16584/58
วันที่ 5 ตุลาคม 2558
ขอส่งหนังสือรางวัลองค์กรทีมีความเป็นเลิศในการบริการหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่2 แระจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 E.กค0424/38458 ชป.16124/58
วันที่ 2 ตุลาคม 2558
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท - เอก E.ศธ0524.11/1540 ชป.16128/58
ขอเชิญเข้าร่วมงาน "นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SME " ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม E.กษ0201.06/ว8915 ชป.16260/58
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตE.กษ0201.06/ว8772 ชป.16185/58
วันที่ 28 กันยายน 2558
ใบเสนอราคา และเงื่อนไขบัตรโดยสารสายการบินไทยสมายล์สำหรับลูกค้าองค์กรและหน่วยงานรัฐ Eกษ0201.06/ว8582 ชป.15808/58
ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี E.กษ0201.06/ว8677 ชป.15954/58
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว8644 ชป.16022/58
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือ E.รภ0001/ว1200 ชป.16075/58
วันที่ 25 กันยายน 2558
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 E.กษ0201.06/ว8547 ชป.15754/58
การออกใช้ธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท แบบใหม่(แบบ16) E.ฝกผ.73/2558 ชป.15640/58
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรE.กษ0201.06/ว8505 ชป.15686/58
วันที่ 23 กันยายน 2558
ภาวะสังคมไทยไตรมาสที่สองของปี 2558 E.กษ0201.06/ว8499 ชป.15646//58
วันที่ 22 กันยายน 2558
ขอความร่วมมือสนับสนุนในการสั่งซื้อ "ดอกแก้วกัลยา" E.สสคท.1544/2558 ชป.15311/58
ขอรับการสนับสนุนโครงการประดู่แดงเพื่อตำรวจผู้เสียสละ E.กษ0201.06/ว8440 ชป.15505/58
ขอส่งมอบ "จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน"E.กษ0201.06/ว8388 ชป.15423/58
ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพโครงการขุดบ่อน้ำบาดาล ที่พักน้ำและถังเก็บน้ำต้านภัยแล้ง ณ วัดสีมาพัฒนาราม E.กษ0201.06/ว8437 ชป.15482/58
ขออภินันทนาการหนังสือรวม เรื่อง "ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาประชาธิปไตย พัฒนาชาติ"E.TAF08/232/58 ชป.15314/58
ขอช่วยประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานขอวัดปรินายก วรวิหาร E.กษ0201.06/ว8311 ชป.15293/58
วันที่ 16 กันยายน 2558
ขอความอนุเคราะห์เสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2558 E.กษ0201.06/ว8271 ชป.15149/58
วันที่ 10 กันยายน 2558
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 E.กษ0201.06/ว8126 ชป.14845/58
วันที่ 7 กันยายน 2558
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่สำหรับสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้วยโอกาส เฉลิมพระเกียรติฯ ในรายการพิเศษ "คัดกรองมะเร็งเต้านม ค้นหาปัจจัยเสี่ยง" E.กษ0201.06/ว7996 ชป.14704/58
ขอเชิญร่วมออกร้านแสดงสินค้า ของดีชายแดนใตE.กษ0201.06/ว8018 ชป.14692/58
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการ Lanna Wellness (Toward Aging Society) E.กษ0201.06/ว8002 ชป.14751/58
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน E.กษ0201.06/ว7936 ชป.14643/58
วันที่ 4 กันยายน 2558
ประกาศยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) E.กษ0201.06/ว7867 ชป.14517/58
ประกาศยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ1) E.กษ0201.06/ว7863 ชป.14515/58
การขอยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) E.กษ0201.06/ว7495 ชป.13882/58
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) E.กษ0201.06/ว7496 ชป.13881/58
ยกเลิกระเบียนแสดงการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.1:ป) E.กษ0201.06/ว7497 ชป.13878/58
วันที่ 3 กันยายน 2558
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์E.ศธ0590.27/060 ชป.14095/58
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตั๋วข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ E.พิเศษ/บ.ไทยแอร์เอเซียจำกัด/20ส.ค.58 ชป.14542/58
วันที่ 2 กันยายน 2558
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท E.ศธ0512.15/269 ชป.14466/58
วันที่ 1 กันยายน 2558
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว7808 ชป.14452/58
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) E.กษ0201.06/ว7680 ชป.14150/58
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) E.กษ0201.06/ว7685 ชป.14215/58
การแต่งตั้งเจ้าพนักงานออกบัตร E.กษ0201.06/ว7694 ชป.14214/58
การสนับสนุนการให้สิทธิพิเศษแก่กลุ่มอาชีพในการสั่งซื้อสั่งจ้างผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพไว้ใช้ในราชการ E.มท0405.5/12 ชป.14338/58
ขอขยายระยะเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกเป็นบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปี 2558 E.กษ0201.06/ว7690 ชป.14194/58
วันที่ 26 สิงหาคม 2558
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น E.ศป0020/ว100 ชป.14110/58
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน E.กษ0201.06/ว7396 ชป.13757/58
วันที่ 25 สิงหาคม 2558
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว7584 ชป.13958/58
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี E.กษ0201.06/ว7585 ชป.14055/58
วันที่ 24 สิงหาคม 2558
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณโครงการชีวิตมั่นคงด้วยแผนการเงินสำหรับคนพิการทางการเห็น E.กษ0201.06/ว7250 ชป.13600/58
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธE.กษ0201.06/ว7250 ชป.13600/58
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ภาพยนตร์แอนิเมชั่น ฟ้าทอฝัน ชุดที่ 1 E.กษ0201.06/ว7246 ชป13559/58
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว7411 ชป.13745/58
วันที่ 14 สิงหาคม 2558
ประกาศยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) E.กษ0201.06/ว7118 ชป.13274/58
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) E.กษ0201.06/ว7119 ชป.13273/58
วันที่ 13 สิงหาคม 2558
ประชาสัมพันธ์ร่วมสั่งจอง หนังสือ "ภาพเก่าเล่าเรื่องพ่อ" เพื่อหารายได้ช่วยเหลือสัตว์และดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ในโอกาสครบรอบ 90 ปี การก่อตั้งสมาคมฯ E.กษ0201.06/ว7096 ชป.13261/58
ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี E.นร0719.1/ว85 ชป.13434/58
การส่งเสริมการศึกษาดูงานต่างประเทศบริเวณชายแดนดดยพักค้างในประเทศไทย E.กษ0201.06/ว7211 ชป.13444/58
การพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2558 E.สก.มช.025/2558 ชป.13310/58
ขอส่งจุลสาร Focus On Training E.ศธ0522.08(01)/ว2083 ชป.13319/58
ขอสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าชมงาน THAILAND LAB 2015 E.VNUEAP/L086/15A/1327 ชป.13322/58
วันที่ 11 สิงหาคม 2558
การประชาส้มพันธ์การจัดงาน "SIMA ASEAN Thailand 2015" E.กษ0205/ว1148 ชป.13371/58
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือนักธรรมฯ-กองทุนบรรพชา-อุปสมบทไถ่ชีวิตโคกระบือ E.พิเศษ/2558/31ก.ค.58 ชป.13363/58
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ในจังหวัดบุรีรัมยE.ศธว04262/ว3560 ชป.13352/58
ขอเรียนเชิญร่วมสนับสนุนโครงการจัดหาอุปกรณืทางการแพทยE.มูลนิธิฯ35/2558 ชป.13362/58
ขอความร่วมมือให้การสนับสนุนโครงการ "ประดับธงในดวงใจ" E.กษ0201.06/7177 ชป.13405/58
ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต E. กษ0201.06/ว7022 ชป.13217/58
ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เล่มที่ 3389-3402 ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2558 E.ศล.21348/2558 ชป.13257/58
วันที่ 10 สิงหาคม 2558
ขอเชิญเข้าร่วมจัดแสดงผลงานวัตกรรมในงานมหกรรมนวัตกรรมไทย 3 ภูมิภาค E.กษ0201.06/ว7180 ชป.13345/58
วันที่ 7 สิงหาคม 2558
ประกาศยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) E.กษ0201.06/ว6540 ชป.12508/58
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)E.กษ0201.06/ว6489 ชป.12507/58
การตรวจสอบใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.43) E.กษ0201.06/ว6828 ชป.13041/58
นำส่งรายชื่อผู้ประกอบการและหมายเลขทะเบียนรถขนส่งและรถโดยสารของฝ่ายกัมพูชาฉบับปรับปรุง E.กษ0204.4/ว3895 ชป.12952/58
การประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้าน และ 123 อาชีพเกษตรกรรมทางเลือก E.กษ0207/ว4965 ชป.13135/58
ส่งจดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน .E.กษ0201.06/ว7026 ชป.13178/58
โครงการ "ซื้อผ้าไหมให้แม่" E.กษ2701/ว1081 ชป.13173/58
วันที่ 6 สิงหาคม 2558
การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2559 E.กษ0207/ว4878 ชป12833/58
ขอความเห็นชอบกำหนดเลขที่หนังสือใช่ในการราชการ "การยางแห่งประเทศไทย" E.กษ0201.06/ว6760 ชป.12838/58
วันที่ 5 สิงหาคม 2558
ขอส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์ Application ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ E.กษ0205/ว973 ชป.12780/58
วันที่ 4 สิงหาคม 2558
ขอนำส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์สิทธิพิเศษ "ไทวัสดุเพื่อสมาชิก กบข." Eกบข.3050/ว.3706/2558 ชป.12977/58
ขอเชิญร่วมแสดงผลงาน E.ส.วน.2558-2559/039 ชป.12977/58
วันที่ 3 สิงหาคม 2558
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว6645 ชป.12683/58
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบูชาพระพิฆเนศวร์ รุ่น 100 ปี กรมศิลปากร E.วธ0401/พิเศษ ชป.12727/58
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการซื้อผ้าไหมให้แมE.กษ2701.2/ว61 ชป.12901/58
วันที่ 27 กรกฎาคม 2558
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558 E.กษ0201.06/ว6614 ชป.12626/58
กำหนดจัดงาน ตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทย E.กษ2701/ว57 ชป.12685/58
ขอเชิญเข้าชมงานแสดงตราไปรษณียากรแห่งชาติ 2558 E. กษ0201.06/ว6642 ชป.12691/58
วันที่ 21 กรกฎาคม 2558
โครงการตลาด กทม.กระตุ้นเศรษฐกิจตอบสนองนโยบายรัฐบาล E.กษ0201.06/6468 ชป.12401/58
ใคร่ขอเรียนเชิญสนับสนุนโครงการ "แทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2558" E.กษ0201.06/ว6332 ชป.12359/58
ขอแจ้งชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน ของสำนักงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การค้า E.กษ0201.06/ว6319 ชป.12346/58
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่2/2558 E.ศธ0526.05/ว.16 ชป.12321/58
วันที่ 20 กรกฎาคม 2558
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน E.กษ0201.06/ว6407 ชป.12353/58
ขอเชิญชวนร่วมงานและประชาสัมพันธ์งานมหกรรม "เมืองสุขภาพดี วิถีชุมชน" E.กษ0201.06/ว6432 ชป.12350/58
การสร้างตัวแทนพระพุทธเจ้า ตามแนวพระพุทธดำรัส กับการศึกษาพระไตรปิฎก ตามแนวพระราชดำรE.กษ0201.06/ว6252 ชป.12059/58
วันที่ 16 กรกฎาคม 2558
ขอเชิญเสนอผลงานประกวดตราสัญลักษณ์พิพิธภัณฑE.กษ0201.06/ว6206 ชป.11984/58
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดแห่งชาตE.กษ0201.06/ว6229 ชป.11982/58
วันที่ 13 กรกฎาคม 2558
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการบริการรุโดยสารไม่ประจำทาง (เช่าเหมา) ของบริษัท ขนส่ง จำกัด E.บขส.304/1475 ชป.11930/58
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการวิ่งเฉลิมพระเกียรติ 6 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ "วิ่ง รักษ์ ทรัพยากรไทย" E.พว0001(อพ.)4425/2558 ชป.11929/58
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.1:ป) E.กษ0201.06/ว6193 ชป.11917/58
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) E.กษ0201.06/ว6200 ชป.11916/58
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด E.กษ0201.06/ว6160 ชป.11873/58
วันที่ 10 กรกฎาคม 2558
การกำหนดให้มีพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยและวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาตE.กษ0201.06/ว6122 ชป.11803/58
ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านห้นเว็บไซต์กระทรวง (WWW.moac.go.th) E.กษ0209/ว538 ชป.11781/58
วันที่ 9 กรกฎาคม 2558
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการบูรณาการการทำงาน E.กษ0201.06/ว6037 ชป.11662/58
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเรียนเชิญท่านให้เกียรติร่วมบริจาคโลหิต E.กษ0201.06/ว6093 ชป.11736/58
วันที่ 6 กรกฎาคม 2558
ขอความสนับสนุนบูรณปฏิสังขนณ์หอสวดมนต์และหอฉัน E.1/2558/วัดอินจำปา ชป.11565/58
มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว E.กษ0201.06/ว5950 ชป.11551/58
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 18/2558 เรื่องการให้ใช้กรรมการหรือคณะกรรมการตามกฎหมายบางฉบับปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไดE.กษ0201.06/ว5951 ชป.11550/58
วันที่ 3 กรกฎาคม 2558
ขอส่งมอบ "จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน" E.กษ0201.06/ว5877 ชป.11446/58
เปลี่ยนแปลงสถานที่ทำการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ Thailand Arbitration Center : THAC E.กษ0201.06/ว5878 ชป.11430/58
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว5879 ชป.11435/58
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว5908 ชป.11444/58
ขอยกเลิกการจัดแสดงนิทรรศการในงาน Bangkok International ICT Expo 2015 : Shift to Digital Economy E.กษ0201.06/ว5883 ชป.11410/58
ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 E.กษ0201.06/ว5862/58 ชป.11359/58
รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยไตรมาส 1 ปี 2558 E.กษ0201.06/ว5772 ชป.11321/58
แนวทางในการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ E.กษ0201.06/ว5779 ชป.11314/58
วันที่ 30 มิถุนายน 2558
ภาวะสังคมไทยไตรมาสที่หนึ่งของปี 2558 E.กษ0201.03/ว5748 ชป.11254/58
มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว E.กษ0201.06/ว5736/58 ชป.11262/58
รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย ปี 2556 E.กษ0201.06/ว5767 ชป.11259/58
วันที่ 29 มิถุนายน 2558
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา เพื่อเข้าศึกษาาต่อปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 17 E.กษ0201.06/ว5693 ชป.11209/58
กรมควบคุมโรคได้จัทำสื่อประชาสัมพันธ์ E.กษ0201.06/ว5699 ชป.11205/58
วันที่ 25 มิถุนายน 2558
ขอความอนุเคราะห์งบประมาณในการจัดทำโครงการทำความดีทดแทนคุณแผ่นดิน E.กษ0201.06/ว5572 ชป.10963/58
วันที่ 23 มิถุนายน 2558
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว5575 ชป.10941/58
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซตE.กษ0201.06/ว5501 ชป.10930/58
จดหมายขอแจ้งแผนปรับเปลี่ยนเส้นทางการจัดการจราจร งาน เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ปี 2558 E.กษ0201.06/ว5551 ชป.10914/58
วันที่ 19 มิถุนายน 2558
เครือข่ายสายสัมพันธ์บัณฑิตอินเตอร์ไทย E.ชน.บท./ว2 ชป.10654/58
ส่งสำเนาบันทึกช่วยจำ E.กษ0201.06/ว5446 ชป.10665/58
ขอเรียนเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่า มข. เพื่อคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2558 E.กษ0201.06/5459 ชป.10692/58
ขอสนับสนุนการประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก E.นน0034/3725 ชป.10646/58
วันที่ 18 มิถุนายน 2558
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน E.กษ0201.06/ว5409 ชป.10644/58
การปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2557 E.กษ0201.06/ว5357 ชป.10575/58
วันที่ 17 มิถุนายน 2558
ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวเขา E.มพ2558/199 ชป.10549/58
วันที่ 16 มิถุนายน 2558
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.1ป) และระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศีกษาตอนต้น (ปพ.1: บ) E.กษ0201.06/ว5314 ชป.10491/58
วันที่ 15 มิถุนายน 2558
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธE.ม.กร.1403/พิเศษ ชป.10425/58
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมคุณธรรมผู้นำองค์กรคนพิการตามวิถีพุทธ E.กษ0201.06/ว5176 ชป.10431/58
ขอเชิญร่วมสังเกตการณ์และให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ณ สาธารณรัฐสิงคโปรE.กษ0201.06/ว5306 ชป.10382/58
วันที่ 11 มิถุนายน 2558
การออกประกาศกระทรวงมหาดไทยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 และวันที่ 3 มีนาคม 2558 E.กษ0201.06/ว5164 ชป.10160/58
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ E.กษ0201.06/ว5165 ชป.10163/58
วันที่ 10 มิถุนายน 2558
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒE.กษ0201.06/ว5152 ชป.10161/58
ข้อเสนอปรับปรุงร่างรัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักร E.กษ0201.06/ว5103 ชป.10119/58
ขอแจ้งแผนผังการจัดงานและแผนผังการจราจรงาน เพื่อพึ่ง(ภาฯ) เกษตรแฟร์ ปี 2558 E.กษ0201.06/ว5094 ชป.10116/58
การกำหนดให้วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เป็นวันรัฐพิธี E.กษ0201.06/ว5110 ชป.10118/58
วันที่ 8 มิถุนายน 2558
สรุปผลการจัดนิทรรศการ "นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และเกษตรกร"ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จ.ประจวบคีรีขันธE.กษ0201.06/ว5054 ชป.10024/58
แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานใหญ่ E.พิเศษ/นายจิระศักดิ์จริยโกศล/2558 ชป.10065/58
ขอส่งมอบ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ฉบับประจำวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2558 E.กษ0201.06/ว4987 ชป.9952/58
กำหนดหน่วยงานภายในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรขึ้นใหมE.กษ0201.06/ว5035 ชป.9951/58
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษา โครงการพิเศษสำหรับข้าราชการพนักงานหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ และบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์(รอบสอง) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 E.ศธ0524.11/736 ชป.9975/58
วันที่ 5 มิถุนายน 2558
ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาตE.กษ0201.06/ว5029 ชป.9924/58
ขอส่งกำหนดการออกอากาศภาพยนตร์สารคดีข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พงศ.2557 เพื่อประชาสัมพันธ์ E.นร1019/141 ชป.9894/58
ขออนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร E.กษ0201.06/ว5018 ชป.9907/58
แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรE.กษ0201.06/ว4995 ชป.9922/58
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ E.กษ0201.06/ว4922 ชป.9871/58
วันที่ 4 มิถุนายน 2558
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว4934 ชป.9860/58
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว4954 ชป.9856/58
วันที่ 3 มิถุนายน 2558
ขอส่งมอบ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน E.กษ0201.06/ว4679 ชป.9439/58
ส่งแคตตาล็อกโครงการเทิดพระเกียรติ "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" E.กษ0230/ว3347 ชป.9487/58
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานใหญE.พิเศษ/นายอภิชาติธนวิบูลย์ชัย/2558 ชป.9657/58
วันที่ 29 พฤษภาคม 2558
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน (หลักสูตรนานาชาติ) E.กษ0201.06/ว4723 ชป.9455/58
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ E.กษ0201.06/ว4716 ชป.9460/58
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บัตรท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ Muse Pass ประจำปี 2558 E.กษ0201.06/ว4681 ชป.9467/58
การกำหนดวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เป๊นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ E.กษ0201.06/ว4712 ชป.9484/58
วันที่ 26 พฤษภาคม 2558
ส่งวารสาร "จำขึ้นใจ" E.กษ0201.06/ว4665 ชป.9391/58
วันที่ 25 พฤษภาคม 2558
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมคุณธรรมผู้นำองค์กรคมพิการตามวิธีพุทธ E.สสงช.309/2558 ชป.9257/58
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติปัองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว4628 ชป.9323/58
การสนับสนุนรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชน E.กษ0201.06/ว4608 ชป.9322/58
วันที่ 22 พฤษภาคม 2558
ขอส่งวารสารฉบับที่ 1 E.นร1019/117 ชป.9113/58
แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายและรับรองผลิตภัณฑE.201505/0754 ชป.8972/58
ขอเชิญชวนส่งประวัติเพื่อเข้ารับการคัดเลือกนักสถิติวิชาชีพดีเด่นแห่งชาติ ประจำปร 2558 E.กษ0201.06/ว4568 ชป.9182/58
การแก้ไขปัญหามลพิษอันเกิดจากการเผาตอซัง ฟางข้าว และเศษวัสดุทางการเกษตร E.กษ0201.06/ว4565 ชป.9130/58
วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน "เปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร 2558" E.กษ0901/ว2431 ชป.9061/58
วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรE.กษ0201.06/ว4465 ชป.9012/58
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 E.กษ0201.06/ว4417 ชป.9027/58
วันที่ 19 พฤษภาคม 2558
การประชาสัมพันธ์โครงการประกันภัย E.พิเศษ/ทิพยประกันภัย/7พ.ค.58 ชป.8893/58
ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต E.ศล.13822/2558 ชป.8875/58
ขอความร่วมมือเผยแพร่ผลการดำเนินงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน E.กษ0201.06/ว4403 ชป.8803/58
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคล และเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรคE.กษ0201.06/ว4347 ชป.8759/58
วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรม การประปานครหลวง ครั้งที่ 4 (MWA Innovation Awards 2015) นวัตกรรมสีเขียวเพื่อกิจการประปา E.มท5410-4-1.1/9399 ชป.8720/58
รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในโครงการบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ E.ศธ0513.10803/CPEG148 ชป.8902/58
วันที่ 14 พฤษภาคม 2558
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว4292 ชป.8620/58
ขอเสนอบริการจำหน่ายตั่วเครื่องบินและบริการอื่น ๆ E.กษ0201.06/ว4221 ชป.8550/58
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2558 E.กษ0201.06/ว4254 ชป.8549/58
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 E.ปช0025/ว0035 ชป.8407/58
ขอส่งแผ่นพับแนะนำการใช้งาน ระบบสารสนเทศด้านสังคม E.กษ0201.06/ว4248 ชป.8547/58
วันที่ 7 พฤษภาคม 2558
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว4069 ชป.8184/58
วันที่ 6 พฤษภาคม 2558
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) E.กษ0201.06/ว4022 ชป.8027/58
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว3991 ชป.8007/58
วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
ประกาศบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติมในปี 2557 E.กษ0201.06/ว3887 ชป.7959/58
รายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสองปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 E.กษ0201.06/ว3919 ชป.7960/58
โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรรายย่อยผ่านระบบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร E.กษ0201.06/ว3894 ชป.7954/58
ยกเลิกคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ E.กษ0220/ว2559 ชป.7950/58
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ "จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน" E.กษ0201.06/ว3941 ชป.7944/58
วันที่ 30 เมษายน 2558
การชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาตE.กษ0201.06/ว3816 ชป.7894/58
วันที่ 29 เมษายน 2558
ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการ "Essential Eames ต้นแบบงานดีไซน์แห่งศตวรรษที่ 20 " E.กษ0201.063734 ชป.7735/58
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ E.วธ0302/2469 ชป.7414/58
ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพบูรณะเปลี่ยนหลังคาศาลาการเปรียญที่มีสภาพรั่วเสื่องโทรมตามกาลเวลาให้มั่นคงถาวรสืบต่อไป E.พิเศษ/2558/15เม.ย.58 ชป.7715/58
วันที่ 24 เมษายน 2558
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรE.กษ0201.06/ว3703 ชป.7403/58
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายพ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว3635 ชป.7424/58
นิทรรศการ International Oatari Agricultural Exhibition ครั้งที่ 4 E.กษ0204.4/ว2222 ชป.7205/58
วันที่ 23 เมษายน 2558
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ซัมเมอร์แคมป์ต่างประเทศ E.วช.ว.101/2558 ชป.7364/58
เชิญชวนสมัครเข้ารับการเลือกกันเองเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิ E.กษ0201.06/ว3507 ชป.7216/58
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการให้บริการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช E.ศธ0522.08(01)/ว905 ชป.7207/58
ขอเชิญสมทบทุนมูลนิธิในโอกาสจัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึกงาน ฉลองครบ 100 ปีชาตกาลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ในปี 2558 E.กษ0201.06/ว3502 ชป.7218/58
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน E.กษ0201.06/ว3511 ชป.7224/58
ขอเชิญชวนร่วมบริจาควัสดุอลูมิเนียมที่ใช้แล้วมาจัดทำชิ้นส่วนอุปกรณ์ขาเทียม E.ยธ02001/ว127 ชป.7243/58
วันที่ 22 เมษายน 2558
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท E.ศธ0513010209/คส-ว.438 ชป.7122/58
วันที่ 17 เมษายน 2558
ประเด็นการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2557-31 มกราคม 2558) E.กษ0201.06/ว3278 ชป.6724/58
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก E.ศธ0526.09/ว.07 ชป.6950/58
ช่องทางการรับแจ้งเรื่องสำหรับชาวต่างประเทศ E.กษ0202/ว2337 ชป.6967/58
ขอความร่วมมือส่งเสริม สนับสนุนการใช้ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย E.กษ0201.06/ว3181 ชป.6460/58
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่นที่ 30 E.Y0036/2558 ชป.6949/58
ขอส่งแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำเหรียญกษาปณ์และเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารE.กค0301/ว92 ชป.6767/58
ผลการออกรางวัลสลากกาชาดของร้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ E.กษ0202/ว2287 ชป.6786/58
วันที่ 10 เมษายน 2558
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/3108 ชป.6462/58
วันที่ 9 เมษายน 2558
ภาวะสังคมไทยไตรมาสที่สี่ และภาพรวมของปี 2557 E.กษ0201.06/ว3198 ชป.6602/58
แต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2558 E.กษ0207/ว2093 ชป.6277/58
การจัดตั้งกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือกรมกิจการผู้สูงอายุ E.กษ0201.06/ว3120 ชป.6388/58
วันที่ 7 เมษายน 2558
การจัดสร้างพระรุ่นพิเศษ 150 ปี มหาสารคาม E.มค0017.3/3703 ชป.6294/58
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธE.ศธ0629.3/ว075 ชป.6361/58
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนเขตอำเภอท่าปลากับอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2558 E.กษ0201.06/ว3062 ชป.6337/58
วันที่ 1 เมษายน 2558
ขอขอบคุณและชมเชยหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณดีเด่น (รายจ่ายงบลงทุน) E.กษ0201.06/ว2939 ชป.6003/58
ขอเชิญส่งโครงการเข้าร่วมประกวด TCA Concrete Practice Award E.สคท.049/2558 ชป.5996/58
การกำหนดอัตราดอกเบี้ยและการขอชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการรัฐ E.กษ0203/ว1518 ชป.6011/58
การชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ E.กษ0201.06/ว2913 ชป.5889/58
วันที่ 30 มีนาคม 2558
การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประยุกต์ กรมส่งเสริมการเกษตร E.กษ1008/ว364 ชป.5872/58
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน "วิถีข้าว วิถีไทย" E.กษ2603/ว80 ชป.5999/58
วันที่ 26 มีนาคม 2558
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธE.กษ0201.06/ว2802 ชป.5756/58
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว2758 ชป.5737/58
ผลสำรวจความคิดเห็นฯ ต่อรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" เมื่อ 13 ก.พ.58 E.กษ0201.06/ว2782 ชป.5731/58
วันที่ 25 มีนาคม 2558
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ E.กษ0201.06/ว2792 ชป.5710/58
วันที่ 24 มีนาคม 2558
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล E.กษ0201.06/ว2629 ชป.5619/58
แจ้งการเปลี่ยนชื่อของสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) E.กต1601/ว.1114 ชป.5609/58
ขอมอบหนังสือที่ระลึก "72ปี เกษตรศาสตร์ พิพัฒน์แผ่นดินไทย" E.ศธ0513.10102/2205 ชป.5333/58
เสนอข้อมูลผลการวิจัยเกี่ยวกับการผลิตพืชอินทรียE.พิเศษ/สมชัยอนุสนธิ์พรเพิ่ม/2558 ชป.5423/58
วันที่ 23 มีนาคม 2558
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 E.กค0313/ว50 ชป.5416/58
วันที่ 20 มีนาคม 2558
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.)" E.คปก.01/ว367 ชป.5330/58
วันที่ 19 มีนาคม 2558
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอบคุณการทำงานของข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของกระทรวง E.กษ0100/ว1649 ชป.5141/58
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ศูนย์วิจัย 12 ศูนย์ สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตรE.ศธ0526.06/ว.25 ชป.5020/58
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) E.กษ0201.06/ว2327 ชป.5038/58
ขอนำส่งเอกสาร ประเมินผลงาน 8 เดือน คสช. E.กษ0201.06/ว2323 ชป.5037/58
ประชาสัมพันธ์งาน Expo Veneto E.กษ0204/ว1400 ชป.5100/58
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคE.พิเศษ/2558/วัดอินทาราม ชป.5093/58
ขออนุเคราะห์งบประมาณหรือสิ่งของสนับสนุนโครงงานค่ายอาสาพัฒนาชนบท และอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน E.กน(กก)326/57/พิเศษ ชป.4900/58
วันที่ 17 มีนาคม 2558
ราชบัณฑิตยสถาน เป็นสำนักงานราชบัณฑิตราชบัณฑิตยสภา พ.ศ.2558 E.กษ0201.06/ว2192 ชป.4681/58
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษา E.กษ0201.06/ว2264 ชป.4831/58
ขอความอนุเคราะห์ทุนทรัพย์สนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 E.กษ0201.06/ว2038 ชป.4263/58
การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อส่วนราชการและการกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำส่วนราชการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา E.กษ0201.06/ว2139 ชป.4464/58
ขอความร่วมมือจำหน่ายบัตรนำโชค ร้านสภาสังคมสงเคราะห์ฯ งานกาชาด ประจำปี 2558 E.กษ0201.06/ว2029 ชป.4266/58
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายพ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว2034 ชป.4257/58
วันที่ 12 มีนาคม 2558
การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 E.กษ0201.06/ว2189 ชป.4687/58
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว2158 ชป.4662/58
การออกใช้ธนบัตรชนิดราคา 100 บาท แบบใหม่(แบบ16) E.ฝกผ.20/2558 ชป.4293/58
วันที่ 11 มีนาคม 2558
ขอเรียนเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 16 Symposium on TQW - Best Practices in Thailand ปี 2558 E.กษ0201.06/ว2045 ชป.4252/58
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "สื่อสรรค์สร้าง สังคมสมานฉันท์" E.กษ0201.06/ว2137 ชป.4457/58
ขอส่งแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธE.กค0301/ว37 ชป.4067/58
วันที่ 5 มีนาคม 2558
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.) E.มธบ0411(1)/02152 ชป.4028/58
วันที่ 3 มีนาคม 2558
การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อส่วนราชการและการกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำส่วนราชการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา E.นร106/ว497 ชป.3918/58
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนหล่อพระประธาน E.ศธ6100.1/3 ชป.3989/58
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธE.ศธ0518.05/พิเศษ ชป.3665/58
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
เชิญชวนร่วมบริจาคหนังสือเข้าร่วมโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 E.กษ0201.06/ว1670 ชป.3581/58
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ในหัวข้อ "พระผู้สร้างรอยยิ้ม" E.กษ0201.06/ว1612 ชป.3550/58
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่6 และการประชุมวิชาการนานาชาติวิศวกรรมแหล่งน้ำ ครั้ง 3 E.ศธ0530.14/ว.265 ชป.3299/58
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว และจัดหาวัสดุครุภัณฑ์การศึกษาให้เด็กพิการ E.ศธ04007.221/ว32 ชป.3179/58
สั่งจองเสื้อสีม่วง ปักตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 E.กษ0202/ว1072 ชป.3196/58
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมคนพิการ E.กษ0201.06/ว1374 ชป.3166/58
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณโครงการฝึกจิตด้วยการปฏิบัติธรรม E.กษ0201.06/ว1379 ชป.3156/58
ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ E.สนง.บภร.วพศ.001/2558 ชป3099/58
กำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องหน่วยงานในสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย E.วธ0601/180 ชป.3087/58
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
ประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแสยาเสพติด E.กษ0201.06/ว1190 ชป.2873/58
ขอมอบบทความ เรื่องน่ารู้จาก สคบ.E.นร0305/ว2150 ชป.2856/58
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
ขอมอบแผ่นดีวีดีดภาพยนต์การ์ตูนแอนิเมชั่น บทพระราชนิพนธ์ เรื่องพระมหาชนก E.สอชช.1400/ว1364 ชป.2818/58
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำที 2557 E.สอ.พณ(ว)203 ชป.2731/58
การประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ของกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร E.วสท.088/2558 ชป.2812/58
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณโครงการฝึกจิตด้วยการปฏิบัติธรรม E.สศชพบ416/2558 ชป.2806/58
ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต E.ศล.3908/2558 ชป.2794/58
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) E.กษ0201.06/ว1193 ชป.2786/58
เชิญชวนสวมเสื้อแจ็กเกตและเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์ E.นร0102/ว279 ชป.2760/58
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 E.ศธ0526.05/ว.10 ชป.2640/58
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ.2558 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558) E.กษ0201.06/ว1002 ชป.2460/58
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Thailand Research Symposium 2015 E.กษ0201.06/ว963 ชป.2399/58
ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น E.กษ0201.06/ว926 ชป.2401/58
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
บทสรุปแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557-2561) E.กษ0201.06/ว744 ชป.1974/58
ขอความอุปถัมภ์ E.กษ0201.06/ว758 ชป.1977/58
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในจุลสาร ป.ป.ช.สารสู่โรงเรียน E.กษ0201.06/ว686 ชป.1980/58
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 E.กษ0201.06/ว749 ชป.1973/58
ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ ขอบเขตพื้นที่ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนครั้งที่1/2558 E.กษ1302/ว824 ชป.2235/58
แจ้งสิทธิพิเศษในการค้ำประกันโครงการให้ความช่วยเหลือใหม่แก่ผู้ประกอบการ SMEs ตามนโยบาย คสช. E.กษ0201.06/ว820 ชป.2247/58
ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารสิทธิมนุษยชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ E.กษ0201.06/ว775 ชป.2287/58
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
ขอความเห็นต่อร่างกรอบการวิจัยด้านการต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 2558 E.วช0004/ว642 ชป.2212/58
แจ้งสิทธิพิเศษในการค้ำประกันโครงการให้ความช่วยเหลือใหม่แก่ผู้ประกอบการ SMEs ตามนโยบาย คสช. E.บสย.0011/2558 ชป.1756/58
วันที่ 29 มกราคม 2558
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน E.กษ0201.06/ว718 ชป.1889/58
วันที่ 27 มกราคม 2558
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกวดแบบตราสัญลักษณ์(โลโก้) E.ยธ02001/658 ชป.1755/58
การจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2558 E.กษ0201.06/ว578 ชป.1661/58
ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง E.สวพส./ว154 ชป.1326/58
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือ E.รถ0001/ว42 ชป.1343/58
วันที่ 21 มกราคม 2558
การขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสายแแห่งที่ 1 (แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก) อ.แม่สาย จ.เชียงราย เป็นการชั่วคราว E.กษ0201.06/ว359 ชป.1200/58
วันที่ 19 มกราคม 2558
เชิญร่วมบริจาคเงินสนับสนุนกิจการของมูลนิธิอัลเกาษัร E.มอษ.094/57 ชป.639/58
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและเงินฝากของธนาคาร E.สป.พฑ.(สค)ภายนอก2/2558 ชป.897/58
วันที่ 13 มกราคม 2558
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ร่วมการประชุมทางวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่20 E.ศธ0525/3441 ชป.642/58
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์"งานแนะนำหลักสูตร สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์" E.กษ0201.06/ว188 ชป.783/58
การพ้นจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจประจำปี 2558 E.กษ0201.06/ว189 ชป.716/58
ขอส่งประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ E.กษ0201.06/ว190 ชป709/58
ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรE.กษ0201.06/ว178 ชป.659/58
วันที่ 12 มกราคม 2558
โครงการเรียนภาษาอังกฤษ Online เตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC E.อฟ9999/57 ชป.457/58
ข้อคิดเห็นของคณะรักษาความสงบแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรE.กษ0201.06/ว121 ชป.574/58
วันที่ 9 มกราคม 2558
ขอส่งสำเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องจัดตั้งสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน E.กษ0201.06/ว70 ชป.214/58
วันที่ 8 มกราคม 2558
ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2558 E.กษ0201.06/ว65 ชป.185/58
ขอทบทวนข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 E.กษ0201.06/ว49 ชป.175/58
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรE.กษ0201.06/ว43 ชป.121/58
ขอส่งหนังสือประกาศโฆษณาการรับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ E.กษ0201.06/ว19 ชป.134/58