วันที่ 26 ธันวาคม 2557
ประกาศรายชื่อบุคคบลที่ถูกกำหนดตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติปองกันและปราบการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย2456 E.กษ0201.06/ว8910/57 ชป.19571/57
วันที่ 25 ธันวาคม 2557
เชิญชวนสั่งจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 E.กษ0201.06/ว8879 ชป.19475/57
ขอความอนุเคราะห์ของขวัญวันเด็กประจำปี 2558 E.พิเศษ2/นายรพินพรอ่อนละออ/16ธ.ค.57 ชป.19473/57
วันที่ 22 ธันวาคม 2557
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ E.ศธ04231.07/ว.714 ชป.19185/57
ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการจักสานเข่งปลาทู ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง E.กษ0201.06/ว8637 ชป.19163/57
วันที่ 17 ธันวาคม 2557
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว8631 ชป.19044/57
วันที่ 16 ธันวาคม 2557
ภาวะสังคมไทยไตรมาสที่สามของปี 2557 E.กษ0201.06/ว8591 ชป.18990/57
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิต MAE รุ่นที่ 20 และ MAB รุ่นที่ 14 E.ศธ0513.11003(บพ)/ว.0697 ชป.18816/57
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "การกู้ยืม และการชำระหนี้ กองทุน กรอ.-กยศ." E. กค5108/ว4520 ชป.18839/57
รายงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำปี 2556 (1ต.ค.2555-30ก.ย.2556 E.กษ0201.06/ว8446 ชป.18681/57
วันที่ 15 ธันวาคม 2557
รายงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำปี 2556 (1ต.ค.2555-30ก.ย.2556 E.กษ0201.06/ว8446 ชป.18681/57
การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 E.กษ0201.06/ว8209 ชป.18238/57
ขอความอนุเคราะห์ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 E.กษ0201.06/ว8394 ชป.18640/57
ขอส่งประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ E.กษ0201.06/ว8370 ชป.18647/57
วันที่ 11 ธันวาคม 2557
ข้อมูลโรคอีโบลา E.กษ0201.06/ว8217 ชป.18246/57
การแจ้งลดหย่อนอัตราค่าโดยสาร และโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับผู้โดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ช่วงหัวลำโพง-บางซื่อ E.กษ0201.06/ว8242 ชป18245/57
ขอสนับสนุนการตั้งมูลนิธิ "จำนูญ ฐิตะฐาน" E.กษ0201.06/ว8247 ชป.18254/57
วันที่ 9 ธันวาคม 2557
ขอความอนุเคราะห์ของขวัญวันเด็กปี 2558 Eกษ0201.06/ว8118 ชป.18102/57
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) E.กษ0201.06/ว8119 ชป.18131/57
วันที่ 2 ธันวาคม 2557
ขอความร่วมมือรณรงค์แต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติราชการทุกวันจันทร์ E.กษ020106/ว8063 ชป.17863/57
วันที่ 1 ธันวาคม 2557
นายกรัฐมนตรีมีบัญชา E.กษ0201.06/ว7797 ชป.17284/57
การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประยุกต์ กรมส่งเสริมการเกษตร E.กษ0208/2198 ชป.17255/57
ขอบิณฑบาตรับความอนุเคราะห์ของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ แก่เด็กนักเรียนภาคชนบท E.สบ1007.02/2557 ชป.17601/57
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองในการขอรับการตรวจลงตรา (ฉบับที่3) ลงวันที่ 23 ตุลาคม 2557 E.กษ0201.06/ว7952 ชป.17586/57
ขอส่งวารสารข่าว E.พิเศษ/ข่าวสคบ./พ.ย.57 ชป.17624/57
การจัดทำโครงการ ทิศพิธรรมราชา E.กษ0201.06/ว7985 ชป.17683/57
ขออนุเคราะห์ของขวัญวันเด็กปี 2558 E.พิเศษ10/2557/25พ.ย.57 ชป.17690/57
ขอเชิญชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2558 E.วช0005/ว8296 ชป.17698/57
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
ประชาสัมพันธ์ รับผลงานภาพยนต์สั้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย E.กษ0201.06/ว7887 ชป.17395/57
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่บัดนี้-10 ม.ค.58 E.ศธ0582.38/1578 ชป.17251/57
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท E.ศธ0516.28/ว.3153 ชป.17550/57
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
ประกาศยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) E.กษ0201.06/ว7715 ชป.17172/57
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกวิชาชีพ Work & Travel E.Y0594/2557 ชป.17208/57
ขออุปถึมภ์ทำบุญทอดผ้าป่ากองทุนการศึกษาสามเณร กองทุนพระสยามเทวาธิราช E.พิเศษ/วัดปทุมคงคา/2557 ชป.17223/57
ขอบอกข่าวงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีไถ่ชีวิตโคกระบือ E.พิเศษ/วัดบ้านเมืองดู่/2557 ชป.17237/57
ขอประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการสั่งจององค์พระพิรุณทรงนาคและเหรียญพระพิรุณทรงนาค E.กษ021/ว7992 ชป.17217/57
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว7703 ชป.17141/57
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 9 E.นร1205.4/2191 ชป.16853/57
ขอบอกข่าวงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีไถ่ชีวิตโคกระบือ E.พิเศษ/พระอธิการสุริยพรอาทโร/2557 ชป.16852/57
ขอรับบริจาคของขวัญวันเด็กแห่งชาตE.พิเศษ/2557/วัดโพธิ์ประสิทธิ์ ชป.16888/57
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
ขอความร่วมมือสนับสนุนการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ... E.กษ0201.06/ว7620 ชป.16774/57
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
ขอส่งประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ E.กษ0201.06/ว7535 ชป.16680/57
ขออุปถัมภ์ทำบุญทอดผ้าป่ากองทุนการศึกษาสามเณร กองทุนพระสยามเทวาธิราช กองทุนละ 9 บาท วันที่ 5 ธันวามหาราช พ.ศ.2557 E.พิเศษ/พระครูปทุมสังฆวิสุทธิ์/5พ.ย.57 ชป.16586/57
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
ขอเชิญสั่งซื้อเสื้อโปโลสีเหลืองปักข้อความ "รักพ่อ" E.นร0102/ว6254 ชป.16509/57
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี "ภาคสมทบ" E.มนก.30/ว.626 ชป.16440/57
แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารติดต่อสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) E.ทก(สพธอ)511.02/ว0748 ชป.16484/57
ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต E.ศล.31938/2557 ชป.16227/57
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557
แจ้งเปิดศูนย์บริการแห่งใหม่ และส่วนลดพิเศษสำหรับการใช้บริการ E.พิเศษ/รุ่งนิรัญลายทอง/2557 ชป.16115/57
ขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรE.กษ0201.06/ว7264 ชป.16105/57
ขอแจ้งการจัดงาน เกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์ ประจำปี 2557 E.กษ0201.06/ว7294 ชป.16043/57
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลลอยกระทรง 2557 ของกระทรวงคมนาคม และ เรื่องมาตรการเตรียมความพร้อมและรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง 2557 ของกระทรวงมหาดไทย E.กษ0201.06/ว7274 ชป.15988/57
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแซมเบียถึงแก่อสัญกรรม E.กษ0201.06/ว7254 ชป.15953/57
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
ขอส่งประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ E.กษ0201.06/ว7140 ชป.15620/57
ขอส่งประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ E.กษ0201.06/ว7146 ชป.15622/57
ขอส่งประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ E.กษ0201.06/ว7148 ชป.15624/57
ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฏหมาย ระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง E. กค0401.4/ว320 ชป.15715/57
วันที่ 31 ตุลาคม 2557
แผนการดำเนินงานโครงการลงทุนพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง ปี พ.ศ.2558 E.กษ0201.06/ว7103 ชป.15467/57
แผนการดำเนินโครงการรถไฟรางคู่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 E. กษ0201.06/ว7099 ชป.15470/57
ขอส่งประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการการเลือกและเลือกตั้งกรรมการ E.กษ0201.06/ว7050 ชป.15422/57
การเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ (Logo) ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) E.กษ0201.06/ซ6961 ชป.15419/57
การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ" E.กษ0201.06/ว7042 ชป.15371/57
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 120 ปี วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว E.กค0313/ว150 ชป.15426/57
วันที่ 30 ตุลาคม 2557
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ.2557 E.กษ0201.06/ว6958 ชป.15291/57
ขอเชิญนำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2558 E.วช0005/ว7368 ชป.15206/57
วันที่ 28 ตุลาคม 2557
ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 E.ทส1601.5/ว15093 ชป.15073/57
โครงการอัศจรรย์ทันใจ ประชุมเมืองไทยเชียงใหม่พร้อม (สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) E.กษ0201.06/ว6707 ชป.14685/57
รายงานผลการดำเนินการของฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาตE.กษ0201.06/ว6852 ชป.15099/57
ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2556 และ/หรือโครงการสหกิจศึกษา E.SIIT61/14218 ชป.14886/57
วันที่ 20 ตุลาคม 2557
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตE.สม00014/ว2417 ชป.14504/57
ขอส่งสำเนาคำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" E.กษ0201.06/ว6458 ชป.14229/57
รายงานการจัดทำรายละเอียดแนวทางการพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์จากระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) สำหรับเป็นเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานของประเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรและการโซนนิ่งพื้นที่ E.กษ0201.06/ว5906 ชป.12582/57
ขอความร่วมมือสนับสนุนในการจัดซื้อ "ดอกแก้วกัลยา" E.สสคท.1422/2557 ชป.13381/57
แจ้งการเปิดตรวจการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง E.กษ0201.06/ว6756 ชป.14736/57
ขอความเห็นชอบหลักการให้ข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535 และกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ E.กษ0201.06/ว6742 ชป.14767/57
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว6758 ชป.14769/57
ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งสำนักงานและสถานะภาพขององค์กร E.กษ0201.06/ว6302 ชป.13717/57
วันที่ 17 ตุลาคม 2557
สรุปผลการรับฟังคำชี้แจงและหารือเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล E.กษ0201.06/ว6313 ชป.13714/57
การย้ายที่ตั้งสถานประกอบการของบริษัท E.พิเศษ/นางสาวธนัชภรแสนเจริญ/2557 ชป.14519/57
การประกวดภาพยนต์สั้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย E.กษ0201.06/ว6575 ชป.14533/57
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2557 E.กษ0201.06/ว6535 ชป.14528/57
ขอประชาสัมพันธ์การจัดสร้างองค์พระพิรุณทรงนาคจำลองและเหรียญพระพิรุณทรงนาค E.กษ0201/ว6890 ชป.14568/57
วันที่ 16 ตุลาคม 2557
การขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพิ่มเติมในปี 2557 E.กษ0201.06/ว6609 ชป.14508/57
การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้านในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตE.กษ0201.06/ว6602 ชป.14510/57
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว6566 ชป.14512/57
วันที่ 15 ตุลาคม 2557
ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายดอกประดู่แดง สัญลักษณ์ตำรวจผู้เสียสละ E.สรต.(พิเศษ)032/2557 ชป.14032/57
แจ้งการเปลี่ยนชื่อหัวหน้าส่วนราชการของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ E.กษ2301/ว2712 ชป.14095/57
ขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2558 E.ศธ0517.02/ว07809 ชป.13166/57
มอบหนังสือ "KING IN MY HEART" 1 เล่ม ฟรี และขอเชิญข้าราชการ พนักงานร่วมสั่งจองในราคาพิเศษ เพื่อเทิดพระกียรติและมอบเป็นของขวัญวันสำคัญหรือวันปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง รายได้ทั้งหมดไว้ช่วยเหลือสัตวE.ส.ส.ส.97/2557 ชป.14078/57
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Rebrand เป็น PEA (พีอีเอ) E.มท5311.15/38242 ชป.12336/57
วันที่ 13 ตุลาคม 2557
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศหทยระดับชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8(TSAE 2015) E.TSAE2557/ว.6 ชป.14164/57
การเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ราชอาณาจักรไทย - ช่องจุ๊บโกกี จ.อุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา E.กษ0201.06/ว6412 ชป.14172/57
การสร้างภาพลักษณ์และกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศ (การกำหนดให้วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2558 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ) E.กษ0201.06/ว6485 ชป.14232/57
วันที่ 9 ตุลาคม 2557
ขอส่งสำเนาคำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตE.กษ0201.06/ว6213 ชป13608/57
สรุปผลโครงการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจเมืองชายแดนภาคใต้ประชาคมอาเซียน E.กษ0201.06/ว6056 ชป.13190/57
วันที่ 7 ตุลาคม 2557
แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท E.พิเศษ/tokiomarine/2557 ชป.13568/57
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณโครงการสร้างความมั่งคั่งสู่ชีวิตที่มั่นคงด้วยแผนการเงินสำหรับคนพิการทางการเห็น E.กษ0201.06/ว5928 ชป.12709/57
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว6253 ชป.13659/57
วันที่ 1 ตุลาคม 2557
การปรับอัตราค่าตอบแทนรายเดือนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง E.กษ0201.06/ว6052 ชป.13090 /57
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว5859 ชป.12389/57
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ ภาพลักษณ์การดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (ช่วงครึ่งหลัง) พ.ศ.2555-2556 ผ่านทางเว็บไซต์ E.กษ0201.06/ว6021 ชป.12994/57
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท - เอก E.ศธ0524.11/2527 ชป.12986/57
วันที่ 25 กันยายน 2557
ขอส่งประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ E.กษ0201.06/ว5967 ชป.13010/57
ขอส่งประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ E.กษ0201.06/ว5965 ชป.13009/57
ขอส่งประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ E.กษ0201.06/ว5960 ชป.13008/57
ขอส่งประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ E.กษ0201.06/ว5966 ชป.13007/57
ขอส่งประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ E.กษ0201.06/ว5964 ชป.13006/57
ขอส่งประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ E.กษ0201.06/ว5959 ชป.13005/57
ขอส่งประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ E.กษ0201.06/ว5957 ชป.12998/57
วันที่ 18 กันยายน 2557
ขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรE.ศธ5801/4907 ชป.11905/57
การปรับปรุงโครงสร้างในส่วนภูมิภาคของกระทรวงพาณิชย์ E. กษ0201.06/ว5737 ชป.11962/57
ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ครั้งที่1/2557 E.กษ0201.06/ว5769 ชป.12146/57
ขอรับบริจาคสื่อและอุปกรณ์ทางการศึกษา E.กษ0201.06/ว5789 ชป.12239/57
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายพ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว5780 ชป .12234/57
ภาวะสังคมไทยไตรมาสที่สองของปี 2557 E.กษ0201.06/ว5765 ชป.12166/57
วันที่ 17 กันยายน 2557
ขอแจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการดำเนินงานเผ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา E.กษ0201.06/ว5781 ชป.12235/57
วันที่ 16 กันยายน 2557
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครผู้สมควรเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน E.กษ0201.06/ว5792 ชป.12237/57
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒ E.กษ0201.06/ว5776 ชป.12233/57
วันที่ 12 กันยายน 2557
การจัดการประกวดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2558 E.กษ0201.06/ว5577 ชป.11700/57
ขอขอบคุณ E.กษ0201.06/ว5573 ชป.11694/57
ขอส่งประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ E.กษ0201.06/ว5576 ชป.11680/57
แจ้งเปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และส่งประกาศตราสัญลักษณ์ของสำนักงานฯ E.ทก(สพธอ)511.02/ว0588 ชป.11710/57
วันที่ 11 กันยายน 2557
ขอความร่วมมือในการจัดการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมภายในประเทศ E.กษ0201.06/ว5607 ชป.11785/57
วันที่ 8 กันยายน 2557
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติปัองกันและปราบปรามสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว5495 ชป.11524/57
ขอส่งสำเนาคำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตE.กษ0201.06/ว5492 ชป.11527/57
ขอแจ้งยกเลิกใบเสร็จรับเงิน E.มท0403.4/ว1343 ชป.11514/57
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการ ศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒE. กษ0201.06/ว5496 ชป.11508/57
ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ E.กษ0201.06/ว5535 ชป.11555/57
แจ้งการจบภารกิจของ ฝศก.คสช.(2) E.กษ0201.06/ว5567 ชป.11559/57
วันที่ 5 กันยายน 2557
ขอเชิญร่วมบุญมหากุศลไถ่ชีวิตกระบือโค E.พิเศษ/พระอธิการบุญแบนจตตาลโย/2557 ชป.10934/57
ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวน 8 เรื่อง E.กษ0201.06/ว5107 ชป.10987/57
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลประเพณีศิษย์เก่า และสิษย์ปัจจุบัน"ชลกรเกมส์ ครั้งที่ 3" E.อนช.46/2557 ชป.11175/57
เอกสารแผ่นพับแนะนำศูนย์บริการฯ E.รย0006/ว2504/อธช. ชป.11368/57
คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในรายการ คืนความสุขให้คนในชาตE.กษ0201.06/5213 ชป.11089/57
ประกาศยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) E.กษ0201.06/ว5284 ชป.11116/57
วันที่ 4 กันยายน 2557
สนับสนุนประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าชมงาน THAILAND LAB 2014 E.กษ0201.06/ว5129 ชป.10985/57
วันที่ 3 กันยายน 2557
ขอเชิญร่วมงาน "วันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2557 "HAND IN HAND ปฏิรูปการต่อสู้ เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืน" E.กษ0201.06/ว5068 ชป.10938/57
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการกุศล เพื่อหางบประมาณก่อสร้าง อาคารศูนย์บริหารคนตาบอด สาขาภาคเหนือ ตอนบน E.สบท01/020/2557 ชป.10700/57
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1ป) E.กษ0201.06/ว4862 ชป.10689/57
การพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2557 E.สก.มช.039/2557 ชป.10747/57
คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" E.กษ0201.06/ว5011 ชป.10649/57
วันที่ 1 กันยายน 2557
การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติมในปี 2557 E.กษ0201.06/ว5254 ชป.11084/57
การสมัครเข้ารับการคัดสรรเป็น สภาปฏิรูปแห่งชาตE.กษ0201.06/ว5076 ชป.10943/57
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว5194 ชป.11006/57
วันที่ 25 สิงหาคม 2557
ผลงานดีเด่นด้านการศึกษาสำหรับเด็กและสตรี E.กษ0201.06/ว4937 ชป.10582/57
การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู E.กษ0201.06/ว4955 ชป.10583/57
การเผยแพร่การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ OTOP ในจังหวัดร้อยเอ็ด E.กษ0201.06/ว4872 ชป.10513/57
สนับสนุนประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าชมงาน THAILAND LAB 2014 E.VNUEAP/L119-83/14 ชป.10569/57
ขออุปถัมภ์ทำบุญทอดผ้าป่ากองทุนการศึกษาสามเณร กองทุนพระปิยมหาราช กองทุนละ 23 บาท วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2557 E.พิเศษ/พระครูปทุมสังฆวิสุทธิ์/2557 ชป.10519/57
ขอความอนุเคราะห์สั่งซื้อหนังสือ พระปกเกล้ากษัตริย์นักประชาธิปไตย E.พิเศษ/2557/ชมรมรวมนักข่าวฯ/19ก.ค.57 ชป.10557/57
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 E.ศธ0513.13102/ปวก.53/ว.11275 ชป.10545/57
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอใน งานประชุมวิชาการ 9 ปี สช. E.สช.สวค.ว0598/2557 ชป.10551/57
วันที่ 21 สิงหาคม 2557
ขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์ งานวิศวกรรม 57 E.วสท.607/2557 ชป.10251/57
ขยายระยะเวลาผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรแก่แรงงานต่างด้าวเพื่อเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติ E.กษ0201.06/ว4662 ชป.9739/57
ส่งประกาศยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) E.กษ0201.06/ว4556 ชป.9702/57
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว E.กษ0201.06/ว4565 ชป.9701/57
ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่องการตรวจสอบเอกสารทางทหารก่อนเข้ารับราชการหรือรับเข้าทำงาน E.กษ0201.06/ว4609 ชป.9781/57
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3 E.วช0004/ว5549 ชป.9482/57
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว4850 ชป.10314/57
วันที่ 18 สิงหาคม 2557
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ1) E.กษ0201.06/ว4265 ชป.9186/57
ยกเลิกหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ1) E.กษ0201.06/ว4418 ชป.9199/57
โดเมนเนม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร E.กษ0201.06/พิเศษ ชป.8927/57
ขอส่งสำเนาคำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในรายการ คืนความสุขให้คนในชาตE.กษ0201.06/ว4420 ชป.9114/57

รายงานดัชนีการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2556 E.กษ0201.06/ว4457 ชป.9202/57

วันที่ 13 สิงหาคม 2557
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสร้าองพระหลวงปู่ทวด 100 ปี สนามบินดอนเมือง E.กษ0201.06/ว4523 ชป.9457/57
ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต E.ศล.21185/2557 ชป.9826/57
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2557 E.วท5701/1029 ชป.9864/57
ขอส่งสำเนาคำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" E.กษ0201.06/ว4154 ชป.8716/57
วันที่ 7 สิงหาคม 2557
การฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน E.ทส0630/ว.375 ชป.9729/57
วันที่ 4 สิงหาคม 2557
ขอมอบหนังสือ "หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 6" E. ศป0015/ว83 ชป.8969/57
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี พ.ศ.2556 E.มท0506/ว12662 ชป.8367/57
ขอมอบหนังสือคำศัพท์ - คำย่อทางการทูตและการต่างประเทศ E.กต0201/ว.5137 ชป.8608/57
วันที่ 30 กรกฎาคม 2557
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตร 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว4264 ชป.9067/57
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว E.กษ0201.06/ว4349 ชป.9065/57
วันที่ 28 กรกฎาคม 2557
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร E.วศ.อ.08/2557 ชป.8362/57
ส่งสำเนาคำชี้แจงในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาตE.กษ0201.06/ว4019 ชป.8424/57
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง ปี 2558" E.GDRI037/2557 ชป.8593/57
ขอส่งหนังสือประกาศโฆษณาการรับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ E.กษ0201.06/3917 ชป.8163/57
การเพิ่มช่องทางการออกบัตรโดยสารผ่านระบบออนไลน์และการให้ส่วนลดราคาบัตรโดยสารเครื่องบินเส้นทางภายในประเทศ และสำหรับข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจ E.กษ0201.06/ว3871 ชป.8078/57
ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์การเรียนภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม Tell me More E.ศธ0593(3)/ว255 ชป.8007/57
วันที่ 23 กรกฎาคม 2557
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหาร ระดับสูง) E.สม0001/ว1480 ชป.8659/57
วันที่ 21กรกฎาคม 2557
ขอความร่วมมือเผยแพร่เส้นทางบุญในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ปี 2557 E.กษ0201.06/ว3914 ชป.8148/57
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น DBD e-Service ที่ใช้งานบน Mobile Application E.พณ0818/ว.1225 ชป.7988/57
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดงาน 100 ปี การประปาไทย นิมิมาราธอน E.100ปีการประปาไทยมินิมาราธอน4/2557 ชป.7901/57
วันที่ 18 กรกฎาคม 2557
ขอความเห็นต่อร่างกรอบวิจัย ปีงบประมาณ 2558 รองที่ 1 E.กษ0201.06/ว4000 ชป.8356/57
ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า "โครงการ ทอดผ้าป่ามหากุศล สานสายใย สายใจ สู่สายตา" E.ศบนล.012/2557 ชป.8380/57
วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ E.กษ0201.06/ว3922 ชป.8124/57
การมอบสิทธิประโยชน์ส่วนลดค่าห้อง 50% สำหรับกลุ่มข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ E.พิเศษ/สานิตหวังวิชา/2557 ชป.7809/57
ขอความอนุเคราะห์งบประมาณในการจัดทำโครงการทำความดีทดแทนคุณแผ่นดิน E.กษ0201.06/ว3728 ชป.7834/57
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ E.กษ1209/ว628 ชป.7932/57
วันที่ 7 กรกฎาคม 2557
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และ/หรือเสนอชื่อศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจดีเด่น พ.ศ.2557 E.สศบ.มก.34/2557 ชป.7736/57
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว3667.1 ชป.7739/57
ขอส่งสำเนาคำชี้แจงฉบับสมบูรณ์ของหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาตE.กษ0201.06/ว3689 ชป.7731/57
ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฎหมาย ระเบียบ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง E.กค0401.4/ว159 ชป.7600/57
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่40(วทท40) E.วทท40/001 ชป.7530/57
ขอส่งสำเนาคำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตE.กษ0201.06/ว.3635 ชป.7559/57
วันที่ 3 กรกฎาคม 2557
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1ป) E.กษ0201.06/ว3520.1 ชป.7298/57
ขอส่งประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ E.กษ0201.06/ว3518 ชป.7297/57
ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 E.กษ0201.06/ว3487 ชป.7309/57
โครงการสัมมนา เรื่อง หลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล E.ว.พ.ปค.ว132/2557 ชป.7228/57
วันที่ 2 กรกฎาคม 2557
ขอเชิญชวนร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2557 E.ศป0024/ว74 ชป.7460/57
ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "มิติใหม่ในการเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาความจำผู้บริหารและบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์การ และกลยุทธ์การฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบใหม่ที่ได้ผลสำหรับคนไทย" E.IGET570601 ชป.7500/57
ขอเชิญเข้าฟังการบรรยาย E.กษ0201.06/ว3599 ชป.7505/57
วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
แจ้งข้อมูลที่ตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) E.กษ0201.06/ว3557 ชป.7370/57
บอกบุญผ้าป่าสามัคคE.มพด.112/2557 ชป.7381/57
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกรรมการคัดเลือกตามมาตร 35 และกรรมการกำกับดูแลตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว34425 ชป.7193/57
สรุปผลการประชุม คสช. ประจำวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 E.กษ0201.06/ว3494 ชป.7308/57
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคE.กษ0201.06/ว3515 ชป.7312/57
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว3486 ชป.7294/57
วันที่ 26 มิถุนายน 2557
แนวทางการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาตE.กษ0201.06/ว3454 ชป.7196/57
ข้อสั่งการของหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาตE.กษ0201.06/ว3455 ชป.7195/57
คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตE.กษ0201.06/ว3503 ชป.7249/57
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ E.วธ0302/2993 ชป.7067/57
ขออุปถัมภ์ทำบุญทอดผ้าป่ากองทุนพระชัยหลังช้าง ผู้ทำบุญบริจาคหนึ่งกองทุนรับเหรียญพระชัยหลังช้าง รุ่นพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่แหวน สุจิณโณ ด้านหลังเหรียญเป็นองค์หลวงปู่แหวน สุจิณโณ จารึกข้อความว่า แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง หรือท่านจะทำบุญต่ำกว่าหนึ่งกองทุน E.กษ0201.06/ว3395 ชป.7096/57
ขอความอนุเคราะห์รับบริจาควัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์เพื่อการจัดการศึกษา E.ศธ04063.139/246 ชป.7071/57
วันที่ 19 มิถุนายน 2557
คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตE.กษ0201.06/ว3353 ชป.6923/57
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการเสวนาวิชาการเรื่อง "สื่อสารดีช่วยชีวีให้พ้นภัย" E.กษ0201.06/ว3295 ชป.6897/57
วันที่ 17 มิถุนายน 2557
ขอส่งรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 2549 และ2550 E.กค0423.4/ว138 ชป.6726/57
ขอส่งประกาศ เรื่องการดำเนินการเลือกตั้ง กรรมการสภาการแพทย์แผนไทย E. กษ0201.06/ว3288 ชป.6787/57
ขอส่งประกาศคณะอนุกรรมการ อำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ E.กษ0201.06/ว3291 ชป.6789/57
ส่งประกาศ สถานที่ตั้ง และเวลาทำการสำนักงานคณะกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย E.กษ0201.06/ว3286 ชป.6783/57
วันที่ 16 มิถุนายน 2557
การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์บริการคนพิการ E.พม0603/3058 ชป.6763/57
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบูชาพระพิฆเนศวร์ รุ่น 100 ปี กรมศิลปากร E.วธ0401/พิเศษ ชป.6636/57
ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย E.พ.09/2557/27พ.ค.57 ชป.6705/57
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม "นักบัญชียุคใหม่" รุ่นที่ 14 และโครงการอบรม "การบัญชีเพื่อผู้บริหาร" รุ่นที่ 14 E.ภ.บช.035/2557 ชป.6723/57
วันที่ 13 มิถุนายน 2557
เจตนารมณ์/นโยบายหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ E.กษ0201.06/ว3225 ชป6650/57
คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ E.กษ0201.06/ว3210 ชป6649/57
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) E.กษ0201.06/ว3188 ชป.6583/57
ขอแจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) E.กษ0201.06/ว3190 ชป.6580/57
วันที่ 10 มิถุนายน 2557
ขอความอนุเคราะห์บริจาคงบประมาณซ่อมแซมประตู/หน้าต่าง/หลังคา เพื่อความปลอดภัยโรงเรียนบ้านจือแร E.ศธ04078.105/097 ชป.6527/57
ขอแจ้งแผนผังการจัดงานและแผนผังการจราจรงาน เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ปี 2557 E.กษ0201.06/ว3135 ชป.6419/57
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว3137 ชป.6418/57
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการบรรยายพิเศษเรื่อง "Steel Fibre Reinforced Concrete - Material Technology for Underground and Industrial Floor Construction" E.วสท.408/2557 ชป.6336/57
วันที่ 9 มิถุนายน 2557
ขอเชิญร่วมบริจาคงาน "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน" E.ม.ป.อ.289/2557 ชป.6129/57
ขอเชิญส่งผลงาน และประชาสัมพันธ์ "การประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2557-2558" E.80000017/67 ชป.6121/57
คำชี้แจง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตE.กษ0201.06/ว3103 ชป.6180/57
วันที่ 5 มิถุนายน 2557
การเปิดรับสมัครทุนนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2557 E.สวก0600/ว.946 ชป.6108/57
วันที่ 3 มิถุนายน 2557
การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 E.กษ0201.06/ว2980 ชป.5798/57
ขอส่งประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ E.กษ0201.06/ว3002 ชป.5879/57
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว3107 ชป.5877/57
ขอนำส่งรายงานผลสำเร็จข้อมูล GEM ประเทศไทยประจำปี 2555 (GEM Thailand 2012 National Report) E.กษ0201.06/ว3020 ชป.5876/57
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
ขอเชิญเข้าร่วม/ส่งบทความงานประชุมวิชาการสังคมศาสตร์สุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 E.ศธ.0517.12/1206 ชป.5582/57
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ "The 1 st Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2014): Global Climate Change and Sustainabilit Pathways" E.ศธ0517.15/1197 ชป.5683/57
การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราห์สมาชิกสหกรณ์ออกมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย รอบที่3/2557 E.สสอ.รรท.ว.142/2557/1 ชป.5684/57
สรุปสถานการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงราย E.กษ0201.06/ว2935 ชป.5728/57
วันที่ 23 พฤษภาคม 2557
ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต E.ศล12807/2557 ชป.5287/57
ขอเชิญเข้าชมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3 E.พว0001(อพ.)5213/2557 ชป.5302/57
วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บ.ไปรษณีย์ไทย จก. และการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ E.กษ0201.06/ว2800 ชป.5193/57
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ E.สอ.ชป.2162/2557 ชป.5152/57
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ เพิ่มเติม E.กษ0201.06/ว2785 ชป.5192/57
วันที่ 20 พฤษภาคม 2557
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ E.ศธ0513.11211/ ชป.4707/57
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 E.กษ0201.06/ว2665 ชป.4919/57
ขอส่งหนังสือประกาศโฆษณาการรับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ E.กษ0201.06/ว2636 ชป.4916/57
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ "สื่อสรรค์สร้าง สังคมสมานฉันท์" E.กษ0201.06/ว2654 ชป.4918/57
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นในประเด็น โทษประหารชีวิตยังจำเป็นต่อสังคมไทยหรือไม่ ผ่านทางเว็บไซตE.กษ0201.06/ว2655 ชป.4917/57
ประชาสัมพันธ์การออกใช้ธนบัตรแบบใหมE.ฝกผ.44/2557 ชป.5031/57
ขอเชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 เรื่องความท้าทายด้านความมั่นคงทางด้านพลังงาน อาหารและการจัดการน้ำจากมุมมองที่หลากหลาย E.กษ0201.06/ว2743 ชป.5034/57
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว2759 ชป.5120/57
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว2763 ชป.5118/57
ขอความอนุเคราะห์บริจาคงบประมาณ ซ่อมแซมประตู/หน้าต่าง/หลังคา เพื่อความปลอดภัย โรงเรียนบ้านจือแร E.กษ0201.06/ว2730 ชป.5035/57
วันที่ 19 พฤษภาคม 2557
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1 ป) E. กษ0201.06/ว2454 ชป.4665/57
ขอเชิญร่วมงานและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ Thailand International Conference on Tea 2014 E.กษ0201.06/ว2681 ชป.4920/57
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) E.กษ0201.06/ว2388 ชป.4372/57
วันที่ 16 พฤษภาคม 2557
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการผังเมืองเรื่อง การวางผังและออกแบบเมืองเขียว E.กษ0201.06/ว2579 ชป.4717/57
เชิญเช่าบูชาวัตถุมงคล พระพุทธสิทธัตถศาสดา รุ่น กรมบัญชีกลาง 120 ปE.กค0401.4/ว102 ชป.4628/57
ขอนำส่งหนังสือ "พลังงานทดแทน...พลังแห่งน้ำพระทัย" E.สว(กมธ1)0009/ว1976 ชป.4392/57
ขอส่งพระบรมราโชวาท เพื่อเผยแพร่แก่ข้าราชการ E.นร1016.2/21 ชป.4394/57
วันที่ 8 พฤษภาคม 2557
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ E.กษ0201.06/ว2577ชป.4720/57
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการระดับชาตE.กษ0201.06/ว2466 ชป.4634/57
การประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) งาน "IP Innovation and Technology Expo - IPITEx. 2014" E.วช0005/ว3430 ชป.4529/57
วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
สรุปสาระสำคัญของการประชุมระหว่างหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงกับผู้บริหาร ศอ.รส. E.กษ0201.06/ว2303 ชป.4175/57
มาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในงานก่อสร้างภาครัฐ E.กษ0201.06/ว2331 ชป.4277/57
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอส่ง เรื่อง ให้ใช้ไปรณียนิเทศ พ.ศ.2557 E.กษ0201.06/ว2332 ชป.4279/57
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตร4แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว2386 ชป.4304/57
วันที่ 29 เมษายน 2557
แต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2557 E.กษ0207/ว2453 ชป4110/57
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2557 E.กษ0201.06/ว2271 ชป.4131/57
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว2227 ชป.4133/57
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว2229 ชป.4132/57
แจ้งข้อมูลเว็บไซต์เกี่ยวกับคุณลีดษณะพื้นฐายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด E.กษ0201.06/ว2230 ชป.4134/57
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธE.ศธ0518.03/บธ.บ.ลจ.1 ชป.4114/57
ขอความอุปถัมภ์ร่วมโครงการครั้งหนึ่งในชีวิต ช่วยไถ่ชีวิตโค - กระบือ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และ 86 พรรษา พ่อของแผ่นดิน ปีที่ 2 E.กษ0201.06/ว2144 ชป.3966/57
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557 E.กษ0201.06/ว2161 ชป.3968/57
เวียนแจ้งการประกาศใช้กฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 จำนวน 5 ฉบับ E.กษ0201.06/ว2149 ชป.3958/57
การประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) งาน "มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ" (IP Innovation and Technology Expo - IPITEx. 2014) E.วช0005/ว2246 ชป.4007/57
วันที่ 24 เมษายน 2557
ขอส่ง "ไปรษณียนิเทศ พ.ศ.2557" E.0202/ว2158 ชป.4045/57
วันที่ 22 เมษายน 2557
เรียนเชิญร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ Believe Thailand 2015 Smart Country Technology E.กษ0201.06/ว2169 ชป.3951/57
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไปประจำปีงบประมาณ 2557 E.ปณทกย.(สบ.4)/229 ชป.3869/57
แนวทางปฏิบัติของข้าราชการพลเรือน E.กษ0201.06/ว2123 ชป.3921/57
วันที่ 18 เมษายน 2557
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธE.วสท.221/2557 ชป.3396/57
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตรสัญลักษณ์ คลังข้อมูลงานวิจัยไทย : Thai National Research Repository TNRR) E.วช0007/ว398 ชป.3672/57
ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต E.กษ0201.06/ว2044 ชป.3683/57
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 E.กษ0201.06/ว2007 ชป.3681/57
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 E.กษ0201.06/ว2011 ชป.3680/57
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน E.กษ0201.06/ว2037 ชป.3685/57
ขอเชิญร่วมประกวดโครงการดีเด่นทางวิศวกรรมปฐพี 2556 E.วสท.261/2557 ชป.3743/57
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ และตอบแบบสำรวจ E.สล060/2557 ชป.3825/57
วันที่ 17 เมษายน 2557
ขอเชิญเสนอผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ Asia SIS 2014 E.วท5307/ว805 ชป.3827/57
วันที่ 11 เมษายน 2557
ให้เร่งรัดำเนินคดีกรณีกลุ่มผู้ชุมนุมบุกรุกสถานที่ราชการ E.กษ0201.06/ว2015 ชป.3676/57
ขอจัดส่งรายงานสรุปสถานการณ์หมอดควันของประเทศไทย E.กษ0201.06/ว1972 ชป.3580/57
รายงานสรุปสถานการณ์หมอกควันของประเทศไทย E.กษ0201.06/ว1963 ชป.3587/57
ขอจัดส่งรายงานสรุปสถานการณ์หมอกควันของประเทศไทย E.กษ0201.06/ว1856 ชป.3456/57
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว1964 ชป.3567/57
ขอความอุปถัมพ์ร่วมโครงการครั้งหนึ่งในชีวิตช่วยไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและ 86 พรรษาพ่อของแผ่นดินปีที่ 2 E.พิเศษ/2557/วัดภูดวงดาว ชป.3558/57
วันที่ 8 เมษายน 2557
ขอจัดส่งรายงานสรุปสถานการณ์หมอกควันของประเทศไทย E.กษ0201.06/ว1806 ชป.3330/57
ขอนำส่งรายงานการศึกษา แนวทางและข้อเสนอแนะการปฏิรูปเศรษฐกิจหลังข้ามผ่านวิกฤตการเมือง E.กษ0201.06/ว1778 ชป.3328/57
แต่งตั้งคณะบุคคลเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อย E.กษ0201.06/ว1831 ชป.3342/57
ขอจัดส่งรายงานสรุปสถานการณ์หมอกควันของประเทศไทย E.กษ0201.06/ว1837 ชป.3357/57
วันที่ 2 เมษายน 2557
สรุปรายงานการประชุมดำเนินคดีกับแกนนำ กปปส.ที่บุกรุกหรือทำให้เสียหายกับสถานที่ราชการโดยเร็ว E.กษ0201.06/ว1762 ชป.3234/57
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 E.กษ0201.06/ว1767 ชป.3238/57
ของดการจัดงานกาชาดประจำปี 2557 E.กษ0201.06/ว1755 ชป.3231/57
วันที่ 28 มีนาคม 2557
การเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 181(1)และ (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย E.กษ0201.06/ว1617 ชป.2961/57
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธธรรมาจักรนิมิต E.นร.5115/159 ชป.3010/57
ขอจัดส่งรายงานสรุปสถานการณ์หมอกควันของประเทศไทย E.กษ0201.06/ว1680 ชป.3076/57
ขอจัดส่งรายงานสรุปสถานการณ์หมอกควันของประเทศไทย E.กษ0201.06/ว1663 ชป.3055/57
ขอจัดส่งรายงานสรุปสถานการณ์หมอกควันของประเทศไทย E.กษ0201.06/ว1664 ชป.3054/57
การพิจารณาประกาศพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร E.กษ0201.06/ว1694 ชป.3112/57
วันที่ 26 มีนาคม 2557
ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมงาน "สินค้าสหกรณ์ไทย ปลอดภ้ย ได้มาตรฐาน" E.กษ1109/1992 ชป.3092/57
วันที่ 25 มีนาคม 2557
การดำเนินคดีกับแกนนำ กปปส. ที่บุกรุกหรือทำให้เสียหายกับสถานที่ราชการ E.กษ0201.06/ว1639 ชป.3053/57
วันที่ 24 มีนาคม 2557
ขอประชาสัมพันธ์โครงการสวนสุนันทาฟุตบอลแคมปE.ศธ0567.3/ว488 ชป.2832/57
เชิญสั่งจอง "พระพุทธลีลาประทับรอยพระพุทธบาทสระบุรี" E.สบ0018/ว1269 ชป.2860/57
แจ้งผลการคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2557 E.กษ0201.06/ว1565 ชป.2869/57
วันที่ 21 มีนาคม 2557
ขอจัดส่งรายงานสรุปสถานการณ์หมอกควันของประเทศไทย E.กษ0201.06/ว1571 ชป.2891/57
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม 1 Domestic MICE Mart (DMM2014) ครั้งที่1 ปี 2557 E.กษ0201.06/ว1548 ชป.2846/57
วันที่ 19 มีนาคม 2557
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการสรรหา เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตE.กษ0201.06/ว1551 ชป.2872/57
สรุปสถานการณ์หมอกควันของประเทศไทย E.กษ0201.06/ว1480 ชป.2787/57
สรุปสถานการณ์หมอกควันของประเทศไทย E.กษ0201.06/ว1478 ชป.2788/57
การจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2557 E.กษ0201.06/ว1485 ชป.2784/57
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี ธนาคารออมสิน และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 72 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE.กค0313/ว12 ชป.2780/57
สรุปรายงานการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครอง ประจำปี 2556 E.กษ0201.06/ว1517 ชป.2783/57
ขอเรียนเชิญร่วมงานการจัดนิทรรศการ น้ำกับพลังงาน เนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก E.กษ0201.06/ว1506 ชป.2769/57
วันที่ 17 มีนาคม 2557
ส่งทำเนียบผู้ประสานงานกระทรวงเกษตรและสหกรณE.กษ0201.06/ว1327 ชป.2571/57
ขอรับบอกข่าวบุญสร้างศาลาปฎิบัติธรรม E.พิเศษ/วัดวังโรงน้อย/10มี.ค.57 ชป.2654/57
วันที่ 14 มีนาคม 2557
การบริการทางวิชาการ E.กษ0201.06/ว1311 ชป.2540/257
การกำหนดเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรไทย-กัมพูชา E.กษ0201.06/ว1324 ชป.2569/57
แจ้งประกาศเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ - ห้วยทราย) E.กษ0201.06/ว1388 ชป.2556/57
ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง E.กษ0201.06/ว1243 ชป.2173/57
เผยแพร่ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด และประกาศอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นในแต่ละศาลที่ได้นำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา E กษ0201.06/ว1239 ชป.2172/57
วันที่ 13 มีนาคม 2557
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน E.ศธ0516.12/ว.416 ชป.2532/57
ขอเชิญชมคอนเสิร์ต "เกษตรศาสตร์ ร่วมกู้ชีพชาวนา" และร่วมบริจาค E.พิเศษ/กลุ่มมก.ร่วมกู้ชาติ/4มี.ค.57 ชป.2445/57
วันที่ 10 มีนาคม 2557
ขอให้ร้องทุกข์ กล่าวโทษและดำเนินคดีกับแกนนำ กปปส.ที่บุกรุกหรือทำให้ราชการเสียหาย E.กษ0201.06/ว1221 ชป.2152/57
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
ขอนำเสนอรีสอร์ทเปิดใหมE.พิเศษ/ดร.ไพโรจน์สุขจั่น/2557 ชป.1881/57
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) E.กษ0201.06/ว1005 ชป.1864/57
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร E.ศธ.6611.11/พิเศษ ชป.2001/57
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว1026 ชป.1929/57
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
ขอความร่วมมือจำหน่ายบัตรนำโชค ร้านสภาสังคมสงเคราะห์ฯ งานกาชาด ประจำปี 2557 E.กษ0201.06/ว918 ชป.1735/57
ขอเชิญเข้าร่วมงาน POP by TCDCCONNECT E.กษ0201.06/ว920 ชป.1755/57
ขอเชิญเข้าร่วมงาน Aor Por Tor Summit 2014 E.กษ0201.06/ว824 ชป.1756/57
ขอความอนุเคราะห์อุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ E.กษ0201.06/ว939 ชป.1781/57
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2557 E.สนง.บภร.วดจ.001/2557 ชป.1604/57
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท - เอก E.ศธ0524.11/134 ชป.1616/57
ชปนะนำเว็บไซต์ของการบินไทย และราคาพิเศษเส้นทางภายในประเทศ สำหรับบุคลากรภาครัฐ E.กษ0201.06/ว854 ชป.1716/5
ขอเรียนเชิญส่งบทความเข้าร่วมโครงการประกวดบทความวิชาการทางวิศวกรรมปฐพีครั้งที่1 E.วสท.113/2557 ชป.1656/57
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต E.ศล.3620/2557 ชป.1595/57
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นเจ้าหน้าที่ E.สวพส./ว338 ชป.1564/57
เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง และประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด ที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา E.ศป0024/ว15 ชป.1414/57
การปฏิบัติตามมาตรา 80 และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555 E.กษ0201.06/ว800 ชป.1400/57
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2556" E.สช.ว0806/2556 ชป.1404/57
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 E.ศธ0516.12/ว.147 ชป.1261/57
ขอเชิญร่วมรับฟังการสัมมนาทางวิชาการ E.กษ0201.06/ว746 ชป.1309/57
การประเมินความเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุชุมนุมทางการเมือง E.กษ0201.06/ว716 ชป.1284/57
วันที่ 30 มกราคม 2557
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จ.นนทบุรี อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี และอ.บางพลี จ.สมุทรปราการ E.กษ0201.06/ว650 ชป.1095/57
การจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2557 E.กษ0201.06/ว618 ชป.1043/57
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E. กษ0201.06/ว599 ชป.1047/57
วันที่ 28 มกราคม 2557
แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามมาตรา 181 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย E.กษ0201.06/ว564 ชป.964/57
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง E.สวพส./ว164 ชป.980/57
ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่นเพื่อมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2557 E.กษ0201.06/ว562 ชป.966/57
วันที่ 27 มกราคม 2557
ขอเชิญโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ E.วธ0302/382 ชป.957/57
ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการ "Hello World เราจะออกแบบอนาคตกันอย่างไร" E.กษ0201.06/ว509 ชป.851/57
วันที่ 22 มกราคม 2557
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่การประกวดสัญลักษณ์และคำขวัญรณรงค์ป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา E.ปช0007/ว0001 ชป.815/57
ส่งประกาศยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) E.กษ0201.06/ว457 ชป.811/57
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว449 ชป.777/57
การจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2557 E.กษ0201.06/ว432 ชป.747/57
รายงานความคืบหน้าการสรรหารองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตE.นร5119.1/54 ชป.682/57
วันที่ 20 มกราคม 2557
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภายใต้สถานการณ์ชุมนุมของประชาชน E.กษ0201.06/ว334 ชป.609/57
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์"โครงการหนึ่งการให้ ได้สองเท่า" E.กษ0201.06/ว337 ชป.610/57
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551(ป.พ.1) E.กษ0201.06/ว288 ชป.580/57
เผยแพร่รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน E. กษ0201.06/ว262 ชป.581/57
การขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรไทย-กัมพูชา ด้านจังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดสุรินทรE.กษ0201.06/ว281 ชป.582/57
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว267 ชป.579/57
วันที่ 16 มกราคม 2557
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการท่าเรื่อแห่งประเทศไทย E. กษ0201.06/ว118 ชป.259/57
เชิญชวนสนับสนุนหนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ "ราชนครินทรานิทรรศน์ 9 ทศวรรษ พระดำรัสสร้างคน" E.กษ0201.06/ว264 ชป.570/57
วันที่ 15 มกราคม 2557
ขอให้ดำเนินการปกป้องสถานที่ E.กษ0201.06/ว121 ชป.251/57
วันที่ 10 มกราคม 2557
ส่งเอกสารสำคัญต่าง ๆ ที่บรรจุในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 E.กษ0201.06/ว122 ชป.312/57
วันที่ 9 มกราคม 2557
ส่งประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาตE.กษ0201.06/ว108 ชป.257/57
วันที่ 6 มกราคม 2557
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557 E.ศธ0513.10609/4030 ชป.18132/56
วันที่ 3 มกราคม 2557
ขอรับการสนับสนุนของขวัญปีใหม่และของขวัญวันเด็กแห่งชาติ E.กษ0201.06/ว11698 ชป.40/57
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาตE.ศธ0423.07/820 ชป.17976/56
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมทางหลวง เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี โรงเรียนเพาะช่าง และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60 ปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน E.กษ0201.06/ว11676 ชป.18102/56