วันที่ 23 ธันวาคม 2556 
ขอความอนุเคราะห์ในการจัดซื้อหนังสือ "คมคำคมคิด ชีวิตเปลี่ยนได้" E.กษ0201.06/ว11575 ชป.17834/56
วันที่ 19 ธันวาคม 2556 
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมทางหลวง, เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี โรงเรียนเพาะช่าง และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60 ปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน E.กค0309/166 ชป.17550/56
ขอความอนุเคราะห์ของขวัญเด็กประจำปี 2557 E.พิเศษว.15/2556 ชป.17634/56
วันที่ 13 ธันวาคม 2556 
ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่47 E.ยธ0723/11892 ชป.17382/56
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย วันที่ 17 ม.ค. 57 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรE.ศธ0526.07/ว890 ชป.17426/56
วันที่ 6 ธันวาคม 2556 
การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2557 E.กษ0212/ว11755 ชป.16395/56
ขอเชิญเข้าชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณE.กค0305/พิเศษ/26พ.ย.56 ชป.17219/56
วันที่ 4 ธันวาคม 2556 
นำเสนอของขวัญปีใหม่ 2557 E.ปณทตป.(ส)/3877 ชป.17193/56
วันที่ 3 ธันวาคม 2556 
ขอความอนุเคราะห์ของขวัญวันเด็กปี 2557 E.กษ0201.6/ว11219 ชป.17128/56
การดำเนินการรองรับมาตรา 3 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 E.กษ0201.06/ว11129 ชป.17083/56
วันที่ 2 ธันวาคม 2556 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก E. กษ0201.06/ว11099 ชป.17049/56
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 
ขออนุเคราะห์ของขวัญวันเด็กปี 2557 E.พิเศษ/นายจักรพงษ์สุวรรณเสนีย์/2556 ชป.16729/56
ขอส่งเอกสารแนะนำสถานที่ E.สอ.พร.ขสมก.8192/2556 ชป.16718/56
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการส่งบทคัดย่อเพื่อเข้าร่วมจัดประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่19 E.ศธ14.4.2/ว2409 ชป.16870/56
สนับสนุนบุคลากรเข้าศึกษาระดับปริญญาโท E.ศธ0513.11003(บพ)/ว.0922 ชป.16725/56
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน ในประเทศฟิลิปปินสE.สผ0008/ว736 ชป.16883/56
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 
ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือการปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ.2556) E.กค0401.4/ว428 ชป.16818/56
การประชาสัมพันธ์งานมหกรรม "8 ปี สายใยรักแห่งครอบครัวฯ ประจำปี 2556" E.กษ0212/ว2623 ชป.16706/56
คำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเกี่ยวกับคดีปราสาทพระวิหาร E.กษ0201.06/ว11067 ชป.16793/56
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 
การขยายระยะเวลาแผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งขาติและยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่ง และมลพิษหมอกควันและแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหา พ.ศ.2556-2562 ภายใต้แผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติ E.กษ0201.06/ว10802 ชป.16412/56
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และแนะนำบุคคลเข้าศึกษา E.พิเศษ/อรทัยก๊กผล/2556 ชป.16386/56
การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (29-30 พฤศจิกายน 2556) E.กษ0201.06/ว10788 ชป.16387/56
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิต MAE รุ่นที่ 19 และ MAB รุ่นที่ 13 E.ศธ0513.11003(บพ)/ว0913 ชป.16333/56
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ศึกษาต่อระดับปริญญาโท E.ศธ0526.11/319 ชป.16216/56
โครงการหลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต E.ศ๔ธ0512.15/167 ชป.16219/56
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 
การติดต่อประสานงานกับกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร E.กษ0229/ว11676 ชป.16201/56
ข้อเสนอความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว E.กษ0201.06/ว10513 ชป.15977/56
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว10475 ชป.15974/56
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว10483 ชป.15973/56
ขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งบริษัท E.TP/RID/56016 ชป.16108/56
ประชาสัมพันธ์โครงการ "Workshop ความรู้เรื่องลงทุน" E.กบข.3051/ว.6411/2556 ชป.16114/56
ขอความอนุเคราะห์ทุนทรัพย์สนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวามหาราช 2556 E.กษ0201.06/ว10538 ชป.16141/56
ขอจัดสรรงบประมาณค่า ใช้จ่ายในการขายข้าวสารที่ใช้ไปในโครงการตามนโยบายของรัฐบาล E.กษ0201.06/ว10532 ชป.16133/56
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กาจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 E.กษ0201.06/ว10557 ชป.16124/56
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 
ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต E.ศล.29014/2556 ชป.15803/56
การขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร E.กษ0201.06/ว10261 ชป.15548/56
การจัดประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2557 E.กษ0201.06/ว10306 ชป.15656/56
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ1) E.กษ0201.06/ว10310 ชป.15657/56
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 
ขอเชิญเข้าชมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก" E.พว.0001(อพ.)0200/2557 ชป.15519/56
รายงานการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2556 E.กษ0201.06/ว10163 ชป.15382/56
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ E.กษ0201.06/ว10169 ชป.15431/56
การจัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศ E.กษ0201.06/ว10105 ชป.15302/56
มอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิบัติราชการแทน E.กษ0202/ว5761 ชป.15434/56
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 E.กษ0201.06/ว10285 ชป.15512/56
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเลือกตั้ง E กษ0201.06/ว10249 ชป.15522/56
วันที่ 31 ตุลาคม 2556 
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนประชาสัมพันธ์โครงการฯ และขอพื้นที่เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ E.กษ0201.06/ว10056 ชป.15243/56
วันที่ 30 ตุลาคม 2556 
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย E.กษ0201.06/ว9942 ชป.15127/56
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท E.ศธ0513.10209/คส-ว1409 ชป.15169/56
การแต่งตั้งเจ้าพนักงานออกบัตร E.กษ0201.06/ว10001 ชป.15182/56
ประชาสัมพันธ์เวปไซด์ด้านความมั่นคงอาหารของสมาชิกเอเปค E.กษ0204.3/ว6491 ชป.15000/56
วันที่ 24 ตุลาคม 2556 
ขอความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดทำ DVD VCD และCD บทเพลงเทิดพระเกียรติฯ E.กษ0201.06/ว9788 ชป.14961/56
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการ Low Protein and Net Energy Concepts : The Ways for Sustainable Animal Production E.กษ0201.06/ว9773 ชป.14958/56
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ ครม. คณะที่1 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ครั้งที่ 9/2556 E.กษ0201.06/ว9761 ชป.14926/56
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราช อาณาจักรและกำหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ผ่านการตรวจของพนักงาน เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ลงวันที่ 10 กันยายน 2556 E.กษ0201.06/ว9752 ชป.14904/56
วันที่ 18 ตุลาคม 2556 
แจ้งการเปิดตรวจการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง E.กษ0201.06/ว9627 ชป.14600/56
การจัดงาน เกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์ ประจำปี 2556 ณ บริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ E.กษ0201.06/ว9573 ชป.14608/56
ขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง (ระยะที่ 13 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557) E.กษ0201.06/ว9588 ชป.14577/56
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายพ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว9595 ชป.14578/56
การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญครู และบทร้อยกรองเทิดพระเกียรติคุณครE.กษ0201.06/ว9504 ชป.14503/56
การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ E.กษ0201.06/ว9442 ชป.14504/56
วันที่ 17 ตุลาคม 2556 
ขอเชิญร่วมงานดีเฟนส์และซีคิวริตี้ 2013 (Defense & Security 2013) วันที่ 4-7 พ.ย. 56 เวลา 10.00 - 17.00 น. ณ อาคาร 7 และ 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี E.กห0215/1610 ชป.14548/56
วันที่ 14 ตุลาคม 2556 
การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดลพบุรี(31 ตุลาคม 2556 - 1 พฤศจิกายน 2556) E.กษ0201.06/ว9424 ชป.14257/56
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว9401/56 ชป.14208/56
ขอส่งประกาศ เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 51 เลขที่ 2501-2550 E.ศธ6393(2)9/058 ชป.14197/56
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตร 4 และมาตรา 5 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว9390 ชป.14207/56
วันที่ 11 ตุลาคม 2556 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือนักธรรมฯ-กองทุนบรรพชา-อุปสมบทไถ่ชีวิตโคกระบือ E.พิเศษ/อาจารย์จำลองดำสิม/2556 ชป.13847/56
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา (ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2556 E.ศธ0513.10510/544 ชป.13254/56
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ E.ทส1400/576 ชป.13788/56
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม E.นร0106/ว5792 ชป13790/56
การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 E.กษ0201.06/ว8996 ชป.13639/56
ส่งประกาศยกเลิกระบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) E.กษ0201.06/ว9142 ชป.13839/56
ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฎหมาย ระเบียบ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง E.กค0401.4/ว334 ชป.13264/56
ขอส่งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว8910 ชป.13497/56
ขอให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตโดยเคร่งครัด E.กษ0201.06/ว8841 ชป.13401/56
วันที่ 10 ตุลาคม 2556 
ขอเชิญร่วมสนับสนุนโครงการ "ข่าวข้น ด้วยเกล้า ด้วยข้าว" Rice for The King E.กษ0201.06/ว8860 ชป.13462/56
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินี E.กษ0201.06/ว8807 ชป.13287/56
รายงานผลการดำเนินการของกระทรวงคมนาคมกรณีการชุมนุมของชาวสวนยางและปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคใตE.กษ0201.06/ว8698 ชป.13149/56
ขอความอนุเคราะห์บริจาคเงินสนับสนุนโครงการจัดงานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนา E.กษ0201.06/ว8630 ชป.13009/56
วันที่ 8 ตุลาคม 2556 
ขอความร่วมมือสนับสนุนในการจัดซื้อ "ดอกแก้วกัลยา" E.สสคท.1657/2556 ชป.13908/56
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย โครงการ "การบรรยายเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์" วันที่ 2 พ.ย. 56 เวลา 09.00-12.00 น. ณ เรือนสรรค์ปัญญา อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ E.อฉว./1059 ชป.13258/56
วันที่ 7 ตุลาคม 2556 
ขอเชิญร่วมให้การสนับสนุนบริจาคเครื่องบริโภคในการจัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย E.สลก 693/2556
วันที่ 4 ตุลาคม 2556 
เรียนเชิญเข้าร่วมชมงานแสดงสื่อ เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย (Worlddidac Asia) 2013 E.พิเศษ/วันเวลาวนะภูมติ/2556 ชป.13652/56
วันที่ 1 ตุลาคม 2556 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายทุนการศึกษาอุปถัมภ์พระนิสิตอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน 7 เดือน E.กษ0201.06/ว8547 ชป.12885/56
ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฎหมาย ระเบียบ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง E.กษ0201.06/ว8973 ชป.13574/56
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 E.ศธ0513.20103(3)/ว.2272 ชป13559/56
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ ภาคพิเศษ E.ศธ0526.05/ว.7 ชป.13104/56
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 E.กษ0201.06/ว8376 ชป.12627/56
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับที่ผ่าน การทดสอบข้อเขียนในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาล ปกครองชั้นต้น E.กษ0201.06/ว8669 ชป.13015/56
วันที่ 30 กันยายน 2556 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ "การประกันคุณภาพการศึกษา" ประจำปี พ.ศ.2556 E.มศ0005/(ว)1974 ชป.13410/56
ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเรื่อง"การจัดการอันตรายจากโฟมที่ใช้สำหรับภาชนะบรรจุอาหาร" E.กษ0201.06/ว8381 ชป.12636/56
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลทั่วไปศึกษาต่อปริญญาโท E.ศธ0516.28/1364 ชป.12434/56
วันที่ 26 กันยายน 2556 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตE.กษ0201.06/ว8795 ชป.13284
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครผู้สมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้ง E.กษ0201.06/ว8794 ชป.13285
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดโพธิ์นิมิต จ.ชัยนาท E.สลก657/2556
วันที่ 25กันยายน 2556 
โครงการส่งเสริมปฏิบัติธรรม สังฆราชบูชา ตลอดพรรษกาล 2556 ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม E.กษ0201.06/ว8837 ชป.13227/56
วันที่ 24 กันยายน 2556 
ทำบุญกฐินอนุรักษ์ป่า วัดธาตุถิ่นหลวง E.19/2556/วัดพระธาตุถิ่นหลวง ชป.12530/56
ขอความอนุเคราะห์งบประมาณหรือสิ่งของสนับสนุนโครงงานค่ายเรียนรู้ศึกาปัญหาชนบทและอบรบจริยธรรม E.กษ0201.06/ว8269 ชป.12461/56
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานเเก้ไขปัญหาการชุมนุมเรียนกร้อนนาคายางพาราและปาล์มน้ำมัน E.กษ0201.06/ว8254 ชป.12394/56
ขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษา E.กษ0201.06/ว8311 ชป.12465/56
การบริหาราจัดการแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา E.กษ0201.06/ว7404 ชป.11173/56
ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ 2 ทศวรรษหน้า E.กษ0201.06/ว8325 ชป.12573/56
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายทุนการศึกษาอุปถัมภ์พระนิสิตอบรมวิปัสสนากัมมัฎฐาน 7 เดือน E.ศธ6100/954 ชป.12669/56
ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียน(ปพ.1) E.กษ0201.06/ว8689 ชป.12639/56
ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) E.กษ0201.06/ว8390 ชป.12641/56
วันที่ 23 กันยายน 2556 
ขอประชาสัมพันธ์งานแสดงมุฑิตาจิต คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE.ศธ0513.10205/1414 ชป.12038/56
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 E.ศธ0516.12/ว.1427 ชป.12045/56
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อสร้าง พ.ศ. 2556 E.กษ0201.06/ว7767 ชป.11729/56
ขอส่งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี E.กษ0201.06/ว7596 ชป.11686/56
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร E.สปร.ว07/2556 ชป.12892/56
การกระจายผลผลิตด้านการเกาตรสู่ผู้บริโภค 74,963 หมู่บ้าน (MOI Distribution Center) กระทรวงมหาดไทย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร E.กษ0201.06/ว7752 ชป.11730/56
ส่งเอกสารสำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณE.กษ0202/ว4515 ชป.11945/56
ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) E.กษ0201.06/ว8007 ชป.12148/56
ขอความอนุเคราะห์แผยแพร่ลักษณะการกระทำฯของผู้ได้รับรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต E.กษ0201.06/ว7996 ชป.12145/56
วันที่ 20 กันยายน 2556 
ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำสุขา 6 ห้อง เพื่อถวายพระภิกษุ สามเณร E.กษ0201.06/ว8016 ชป.12154/56
การเปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายเเดนไทย-สาธารรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ บ้านเขาผาซี หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง E.กษ0201.06/ว8219 ชป.12403/56
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน -วิ่ง "กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน ครั้งที่ 12" วันที่ 6 ต.ค. 56 ณ บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถ.แจ้งวัฒนะ กทม. E.กค0401.4/ว324 ชป12810/56
โครงการจัดหาเครื่องมือแพทย์และจัดหาทุนค่ายาเพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย E.นร0111/ว5414 ชป.12811/56
วันที่ 19 กันยายน 2556 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นสาขาต่าง ๆ E.พม0403/ว2335 ชป.12900/56
วันที่ 18 กันยายน 2556 
ขอเชิญชวนเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กพิการ E.กษ0201.06/ว8012 ชป.12151/56
การพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2556 E.สก.มช.042/2556 ชป.11561/56
วันที่ 13 กันยายน 2556 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคโนโลยีระบบเกษตร E.ศธ0513.10201/ว.3185 ชป.12338/56
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 E.ศธ0516.22/(บ.วย.56/ว.103) ชป.11791/56
วันที่ 9 กันยายน 2556 
ขอเชิญส่งคนพิการและหน่วยงานของรัฐที่เป็นแบบอย่างด้านการทำงานและการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ E.กษ0201.06/ว8056 ชป.12227/56
เรียนเชิญชมงานเป็นหมู่คณะ และขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์งาน E.กษ0201.06/ว8061 ชป.12230/56
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำ หน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ E.กษ0201.06/ว8089 ชป.12226/56
วันที่ 6 กันยายน 2556 
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา สกว : TRF IP Expo 2013 ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556 E.กษ0201.06/ว7980 ชป.12155/56
ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ส่งบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต E.ปช0032/ว0064 ชป.11788/56
แจ้งราคามาตราฐานเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา E.กษ0201.06/ว7773 ชป.11735/56
แจ้งแนวทางการเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา E.กษ0201.06/ว7769 ชป.11736/56
วันที่ 3 กันยายน 2556 
ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต E.ศล.21570/2556 ชป.11485/56
ส่งเอกสารหลักและมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว7582 ชป.11510/56
ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2556 E.กษ0201.06/ว7593 ชป.11516/56
การกำชับให้ผู้บังคับบัญชารักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา E.นร1011/ว12 ชป.11566/56
ขอความอนุเคราะห์และสนับสนุนให้ตู้ยาพระราชทานพร้อมเวชภัณฑ์ฯ เป็นบริวารกฐินหรือผ้าป่าในการถวายแก่วัดที่หน่วยราชการและหน่วยงานต่างๆ เป็นเจ้าภาพ E.กษ0201.06/ว7649 ชป.11603/56
อาสาสมัครในส่วนราชการ E.กษ0201.06/7701 ชป.11672/56
ขอแจ้งรายชื่อผู้ประกอบการขนส่งและรถโดยสารของฝ่ายกัมพูชาฉบับปรับปรุง E.กษ0204.4/ว5213 ชป.11671/56
ขอส่งเอกสารเรื่องแจ้งบัญชีคำสั่งการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด E.กษ0202/ว8768 ชป.11695/56
ส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์ซื้อเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก E.กษ0201.06/ว7737 ชป.11737/56
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจ้างงานคนพิการในหน่วยงานภาครัฐ E.กษ0201.06/ว7762 ชป.11733/56
วันที่ 2 กันยายน 2556 
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมมุ่งเป้า (ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา อ้อย และ ปาล์มน้ำมัน) ประจำปี 2556 E.วช0007/ว5486 ชป.11793/56
ขอเชิญนำผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและเข้าร่วมประกวดผลงานในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2557 E.วช0007/ว5466 ชป.11782/56
ขอเชิญร่วมงาน"วันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2556" E.กษ0201.06/ว7740 ชป.11625/56
วันที่ 30 สิงหาคม 2556 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2557 ของหลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ (MBE) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรE.ศธ0516.15/ว464 ชป.11630/56
การกำหนดแนวทางการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ด้วยโอกาส E.กษ0201.06/ว7503 ชป.11303/56
ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวง "Green Highway" E. คค.0640/5861 ชป.11236/56
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1:ป) E.กษ0201.06/ว7346 ชป.11190/56
วันที่ 20 สิงหาคม 2556 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ 1669 แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน และการงดเว้นโทรแจ้งเหตุก่อกวน E.กษ0201.06/ว7292 ชป.11013/56
การจัดตั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจ(Special Purpose Vehicle : SPV) E.กษ0201.06/ว7324 ชป.11025/56
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร E.ศธ0520.107/พิเศษ/1ส.ค.56 ชป.10764/56
แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อกำหนดการควบคุมกัญชา E.กษ0201.06/ว7261 ชป.10885/56
วันที่ 16 สิงหาคม 2556 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ E.กษ0201.06/ว7118 ชป.10677/56
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 และมาตรา5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว7069 ชป.10562/56
ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "มาตรการเชิงรุก เชิงรับสำหรับสินค้าเกษตร (ยางพารา) เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" E.กษ0201.06/ว7076 ชป.10565/56
วันที่ 15 สิงหาคม 2556 
ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ รุ่นที่ 16 E.บ.สช.02/2556 ชป.10468/56
การถวายและฉลองพระวิหารหลวงปู่ทวด พร้อมห้องปลดทุกข์และกถฎิหลวงพ่อเณร ให้เกิดผลสำเร็จในเจตนาบุญ E.พิเศษ/เกรียงศักดิ์บุณยะสุต/2556 ชป.10398/56
วันที่ 9 สิงหาคม 2556 
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพงานชลประทาน ปี 2556 E.สสช.03/324/2556 ลก 6528/56
ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 20 พ.ศ.2556 E.พิเศษ/ไพรัชธัชยพงษ์/2556 ชป.10039/56
การประเมินแผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 [ไฟล์แนบ [1] [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] E.กษ0201.06/ว6998 ชป.10476/56
วันที่ 7 สิงหาคม 2556 
ยกเลิกหลักฐานแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) E.กษ0201.06/ว6829 ชป.1334/56
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) E.กษ0201.06/ว6828 ชป.10337/56
วันที่ 6 สิงหาคม 2556 
ขอส่งแผ่นบันทึกข้อมูลทำเนียบท้องที่ พุทธศักราช 2555    [ไฟล์แนบ1] [ไฟล์แนบ 2] E.กษ0201.06/ว6774 ชป.10331/56
ขอเชิญร่วมงานบูชาพระคุณองค์หลวงตาฯ ในโอกาส 100 ปี ชาตกาล ในวันที่ 9-12 ส.ค. 2556 E.ม.ธ.ป.084/2556 ชป.10275/56
ขอส่งสรุปผลการประชุม เรื่องอุตสาหกรรมอาหาร E.กษ0201.06/ว6777 ชป.10245/56
วันที่ 2 สิงหาคม 2556 
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดแห่งชาตE.กษ0201.06/ว6618 ชป.9972/56
วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 
ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "แนวทางการาจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ประจำจังหวัด" E.กษ0201.06/ว6633 ชป.9927/56
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2557 E.ศธ0517.02/ว05716 ชป.9879/56
ขอความอนุเคราะห์ทุนทรัพย์สนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ทรงเจริญพระชนมายุ 81 พรรษา 12 สิงหา มหาราชินี E.กษ0201.06/ว6588 ชป.9850/56
ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1ประจำปี 2556 E.กษ0201.06/ว6603 ชป.9852/56
วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 
การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม E.กษ0201.06/ว6489 ชป.9672/56
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.1) E.กษ0201.06/ว6479 ชป.9671/56
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรครึ่งแรกของปี 2556 และแนวโน้มปี 2556 E.กษ0201.06/ว6502 ชป.9670/56
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณโครงการทำความดีทดแทนคุณแผ่นดิน E.กษ0201.06/ว6500 ชป.9684/56
วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว6506 ชป.9686/56
ส่งแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 ฉบับภาษาอังกฤษ E.กษ0201.06/ว6477 ชป.9688/56
ขอเรียนเชิญร่วมสนับสนุนโครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทญ์ให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า E.มูลนิธีฯ11/2556 ชป.9586/56
วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 
ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556" (Thailand Research Expo 2013) ในวันที่ 23 - 27 ส.ค. 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ E.วช0007/ว4972 ชป.9619/56
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการศึกษาแก่บุคลากร E.คพ.ม.508/2556 ชป.9303/56
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา E.ศธ0525.6/0409 ชป.9137/56
วันที่ 24 กรกฎาคม 2556 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพัธ์ การรับสมัครผู้สำเร็จปริญญาตรี ทุกสาขา เข้าศึกษาต่อปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการการจัดการทางการเมือง รุ่นที่ 11 E.กษ0201.06/ว6176 ชป.9152/56
แจ้งผลการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย Eกษ0201.06/ว6170 ชป.9151/56
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ E.ศธ0517.0131/00776 ชป. 9232/56
การประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการ จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เรียนของสำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปี พ.ศ. 2556 E.นร1205.2/600 ชป.9216/56
วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 E.กษ0201.06/ว6211 ชป.9148/56
โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา E.กษ0201.06/ว6152 ชป.9073/56
การจัดสวัสดิการอาวุธปืนให้แก่ข้าราชการ E.กษ0202/ว6909 ชป.8672/56
วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 
ขอความอนุเคราาะห์สนับสนุนประชาสัมพันธ์โครงการฯ และร่วมบริจาคสั่งจองเสื้อสลักรูปดอกบานชื่นถวายพระพร E.พิเศษค.พ.3/2556 ชป.8999/56
วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 
ขออนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด E.กษ0201.06/ว5908 ชป.8680/56
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ E.กษ0201.06/ว6001 ชป.8815/56
ขอการสนับสนุนประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าชมงาน THAILAND LAB 2013 E.VNUEAP/L113/13 ชป.8685/56
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธE.ทส0630/ว.304 ชป.8650
วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมคนพิการ E.กษ0201.06/ว5982 ชป.8767/56
ขอความร่วมมือจากลูกค้า ในการจ่ายชำระค่าสินค้าและบริการผ่านทาง 2 ช่องทาง E.BANGKOKKOMATSU ชป.8787/56
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปวาระประจำปี 2556-2557 E.กษ0201.06/ว5976 ชป.8794/56
ยกเลิกแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) E.กษ0201.06/ว6008 ชป.8832/56
เร่งรัดการควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออกไป 2556 E.กษ0201.06/ว5911 ชป.8677/56
วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 E.TCN.ป.03/2556 ชป.8574/56
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง" ประจำปี 2557 E.GDRI117/2556 ชป.8580/56
รายงานการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2556 E.กษ0201.06/ว5832 ชป.8595/56
วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 E.ศธ0514.4.2/ว1084 ชป.8289/56
วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 
ขอเชิญเข้าชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์เครื่องราชอิสริยาภรณE.กค0305/พิเศษ ชป.8492/56
วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 
ขอเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำ E.ธอท.(บพ.)29/2556 ชป.8458/56
ผลการจัดอันดับประเทศไทย ตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ ประจำปี 2556 E.กษ0201.06/ว5730 ชป.8466/56
ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรื่อง การยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐทำการเรี่ยไรได้โดยไม่ต้องขออนุมัติต่อคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยวไรของหย่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัดตามข้อ19(4) และ(5)แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ E.นร0106/ว3053 ชป.8440/56
แต่งตั้งผู้ประสานงาน E.กษ0201.06/ว5741 ชป.8464/56
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป วาระประจำปี 2556-2557 E.กษ0201.06/ว5734 ชป.8463/56
วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ(ในวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2556 ณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ) E.กร0010/1475 ชป.8384/56
ขอเชิญฟังธรรมในโครงการพบพระธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม E.กษ0201.06/ว5652 ชป.8343/56
วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 
ขอเชิญร่วมทำบุญผ้าป่าการศึกษาสามัคคีมหากุศล E.กษ0201.06/ว5621 ชป.8262/56
วันที่ 27 มิถุนายน 2556 
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) E.กษ0201.06/ว5540 ชป.8154/56
ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) E.กษ0201.06/ว5543 ชป.8153/56
ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) E.กษ0201.06/ว5484 ชป.8098/56
ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวเขาและพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูป E.กษ0201.06/ว5455 ชป.8003/56
ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย E.กษ0201.06/ว5533 ชป.8155/56
ขอเชิญร่วมทำบุญผ้าป่าการศึกษาสามัคคีมหากุศล E.สปค.วอศ.อด.002/5/ว.9 ชป.8054/56
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท E.ศธ0513.10209/คส-ว.01015 ชป.8166/56
ขอความอนุเคราะห์ในการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่บุคลากรในหน่วยงานของท่าน E.กค5106/ว1991 ชป.8158/56
วันที่ 21 มิถุนายน 2556 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท E.มนช.(01)ว.254/2556 ชป.7774/56
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท E.ศธ0513.10209/คส-ว.1031 ชป.7785/56
เร่งรัดการควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของโรคไข้เลือดออก ปี 2556 E.กษ0201.06/5298 ชป.7755/56
การเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี E.กษ0201.06/ว5300 ชป.7756/56
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา E.กษ0201.06/ว5401 ชป.7906/56
ขอความอนุเคราะห์ให้การแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่บุคคลากรในหน่วยงานของท่าน E.กษ0201.06/ว5395 ชป.7917/56
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่องค์การสะพานปลา E.กษ0201.06/ว5281 ชป.7788/56
คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer E.กษ0212/ว6166 ชป7687/56
วันที่ 18 มิถุนายน 2556 
ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) E.กษ0201.06/ว5210 ชป.7587/56
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวสารและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรรัฐประศษสตรมหาบัณฑิต E.ศธ0512.15/103 ชป.7623/56
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการ E. ส.วศ.มก.153/2556 ชป.7433/56
ประกาศเปิดจุดผ่านแดนถาวร E.กษ0201.06/ว5140 ชป.7469/56
ขอเรียนเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นและศิษญ์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2556 E.กษ0201.06/ว5153 ชป.7534/56
ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวเขาและพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูป E.มพ2556/389/1 ชป.7529/56
วันที่ 17 มิถุนายน 2556 
ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซตE.กษ0210/ว1522 ชป.7682/56
วันที่ 14 มิถุนายน 2556 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธE.ศธ0517.15/1322 ชป.6632/56
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด E.กษ0201.06/ว4960 ชป.7133/56
ขอขอบคุณในการ่วมบริจาคปัจจัย โครงการบุญไถ่ชีวิตโค - กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 E.กษ0202/5753 ชป.7034/56
ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายมหาชน เพื่อพิจารณาจัดพิมพ์ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญ E.กษ0201.06/ว4649 ชป.6758/56
ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือข้อหารือการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฎิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ E.กค0421.2/ว202 ชป.6880/56
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา เพื่อเข้าศึกษาต่อปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 15 E.กษ0201.06/ว4650 ชป.6761/56
การมอบส่วนลดค่าห้องพักผู้ป่วยใน E.พิเศษ/คุณกิตติพจน์เพียรเลิศ/2556 ชป.7293/56
วันที่ 12 มิถุนายน 2556 
ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย E. พ.19/2556 ชป.7103/56
ขอส่งเอกสารแนะนำสถานที่ E.สอ.พร.ขสมก.6380/2556 ชป.6894/56
การกระจายผลผลิตด้านการเกษตรสู่ผู้บริโภค 74,963 หมู่บ้าน (MOI Distribution Center) E.กษ0201.06/ว4783 ชป.6948/56
ขอเชิญชวนร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย E.จฬ.ปชส.2414/2556 ชป.6965/56
ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฎหมาย ระเบียบ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง E.กค0401.4/ว208 ชป.6913/56
วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 
การสัมมนาเนื่องในวันรับรองระบบงานโลก(World Accreditation day) E.กษ0201.06/ว4638 ชป.6717/56
วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 
ขอเชิญท่านรับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ ทำนองหลวง ในงานวันวิสาขบูชาโลก ปีที่ 27 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ E.กษ0201.06/ว4594 ชป.6666/56
วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2556 E.กษ0609/ว138 ชป.6520/56
การตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ E.กษ0201.06/ว4517 ชป.6511/56
ขอเชิญร่วมอุปถัมภ์งานบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ E.พิเศษ/เจ้าอธิการไสวโชติธมฺโม/2556/1 ชป.6554/56
ขอเชิญร่วมบริจาคงาน "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน" E.ม.ป.อ.328/2556 ชป.6516/56
ขอพระราชทานถวายพระราชสมัญญา E.กษ0201.06/ว4552 ชป.6587/56
วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมและขอเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย E.วธ0700/ว.0334 ชป.6409/56
การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 E.กษ0201.06/ว4414 ชป.6458/56
วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2556 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒธรรม .E.กษ0201/ว5253 ชป.6447/56
ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ E.กษ0201.06/ว4275 ชป.6283/56
ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต E.ศล.11855/2556 ชป.6257/56
การเปิดจุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคำ หมู่ที่1 บ้านสบรวก ต.เวียง อ.เชียงแสง จ.เชียงราย E.กษ0201.06/ว4160 ชป.6160/56
การเปิดจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ หมู่ที่ 2 ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ E.กษ0201.06/ว4159 ชป.6161/56
แจ้งข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ E.กษ0212/ว1032 ชป.6123/56
แจ้งมุมมองของสหรัฐ ฯ ต่อโครงการอุดหนุนสินค้าเกษตรกรของไทย E.กษ0204.3/ว2619 ชป.6092/56
ขอความเห็นชอบกำหนดเลขที่หนังสือและอักษรย่อของ "กองเกษตรอาเซียน" E.กษ0201.06/ว4325 ชป.6284/56
วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา (ภาคต้น) ปีการศึกษา 2556 E.ศธ0513.10510/258 ชป.6024/56
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร E.ศธ0518.16.51/073.7 ชป.5959/56
วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 
ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธE.วสท.357/2556 ชป.6028/56
รายงานการนำสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่1ปีงบประมาณ 2556 E.กษ0201.06/ว4153 ชป.5985/56
การแต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2556 E.กษ0212/ว4787 ชป.5977/56
วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 
ขอความอนุเคราะห์ซื้อแผ่น DVD เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน E.ศท04136.0160/ว049 ชป.5809/56
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3 E.ทส0608.2/ว.205 ชป.5721/56
ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) E.กษ0201.06/ว4073 ชป.5877/56
ยกเลิกระเบียยแสดงผลการเรียนหลักสูตรแนกกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.1) E.กษ0201.06/ว3925 ชป.5733/56
ขอเชิญส่งผลงาน และประชาสัมพันธ์ "การประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2556" E.800000011/677 ชป.5800/56
วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายธรรมในโครงการ"ใฝ่คุณธรรม สร้างสรรค์ความดี" ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30-15.30 น.E.กษ0202/ว4691 ชป.5854/56
วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 
ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.1) E กษ0201.06/ว3907 ชป.5730/56
ยกเลิกหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.1) E.กษ0201.06/ว3930 ชป.5735/56
วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 
ขอความอนุเคราะห์เอกสารงานวิจัยในรูปสื่อดิจิทัล E.กษ0201.06/3884 ชป.5600/56
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2556 E.กษ0205/ว658 ชป.5685/56
โครงการบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 E.กษ0202/ว4563 ชป.5594/56
วันที่ 30 เมษายน 2556 
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) E.กษ0201.06/ว3854 ชป.5490/56
ขอส่งประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่องการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล E.กษ0201.06/ว3860 ชป.5492/56
ขอส่งพระบรมราโชวาทมาเพื่อเผยแพร่แก่ข้าราชการพลเรือนในหน่วยงานE.นร1016.2/49 ชป.5465/56
ขอเชิญร่วมกิจกรรมบรรยายธรรม เรื่อง"พุทธธรรมนำชีวิต สู่ปัญญา ความสำเร็จ และสันติสุข" เพื่อเผยแผ่ธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า(ศีล สมาธิ ปัญญา)ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2556 E.ครป.41/2556 ชป.5568/56
การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงจังหวัดเชียงใหมE.กษ0201.06/ว3936 ชป.5550/56
วันที่ 30 เมษายน 2556 
ขอความร่วมมือในการเสินชื่อนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก.ดีเด่นและดีเด่นดาวรุ่ง ประจำปี 2556 E.ส.วศ.มก.ว.10/2556 ชป.5388/56
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กระบวนการคัดเลือกกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด หรือกรรมการ ป.ป.จ. และการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. E.ปช0025/ว0038 ชป.5355/56 *** ไฟล์แนบส่งทางไปรษณีย์***
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.1) E.กษ0201.06/ว3612 ชป.5315/56
ขอความอนุเคราะห์แพร่ข่าวการรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) E.นร1004.1/752 ชป.5319/56
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2556 E.กษ0201.06/ว3751 ชป.5298/56
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.1:3) E.กษ0201.06/ว3616 ชป.5342/56
วันที่ 29 เมษายน 2556 
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาศ 1 ปี 2556 และแนวโน้มปี 2556 E.กษ0201.06/ว3344 ชป.4764/56
ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมให้ความคิดเห็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อเกษตรกร E.กษ0201.06/ว3342 ชป.4769/56
การถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์(Smart Card) E.กษ0201.06/ว3397 ชป.4827/56
แจ้งเตือนบุคคลแอบอ้าง E.กษ0201.06/ว3651 ชป.5218/56
ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการ "รถไฟสายความสุข...เศรษฐกิจใหม่จากรางสู่เมือง" E.กษ0201.06/ว3633 ชป.5217/56
วันที่ 25 เมษายน 2556 
หลักสูตรปริญญาโทจาก Indian Institute of Technology,Roorkee E.พน0502/ ชป.5194/56
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาประเภททั่วไป ประจำปีงบปรมาณ 2556 E.ปณทกย.(สบ.4/233) ชป.4833/56
ขอเรียนเชิญใช้บริการศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต E.กษ0201.06/ว3346 ชป.4786/56
วันที่ 24 เมษายน 2556 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2556 E.กษ0201.06/ว3505 ชป.5022/56
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศรับสมัคร E.กษ0201.06/ว3507 ชป.5021/56
ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.1) E.กษ0201.06/ว3538 ชป.5097/56
วันที่ 23 เมษายน 2556 
ขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง (ระยะที่ 12 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556) E.กษ0201.06/ว3403 ชป.4842/56
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคำขวัญการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวุฒิสภา E.กษ0201306/ว3458 ชป.4909/56
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) E.กษ0201.06/ว3439 ชป.4910/56
วันที่ 19 เมษายน 2556 
ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) E.วท6201/273 ชป.4735/56
วันที่ 17 เมษายน 2556 
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปชลประทานบพิตร E.สชป 3/2556 ลก4331/56
วันที่ 11 เมษายน 2556 
การมอบหมายรัฐมนตรีกำกับดูแลพื้นที่จังหวัดประสบภัยแล้ง E.กษ0201.06/ว3343 ชป.4721/56
วันที่ 10 เมษายน 2556 
ขอเชิญรพน้ำขอพร ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี คนที่ 21 เนื่องในวันสงกรานต์ E.กษ0201.06/ว333/10เมย.56 ชป.4689/56
ขอความอนุเคราะห์สั่งซื้อหอมแดงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงจังหวัดเชียงใหมE.กษ0201.06/ว3324 ชป.4663/56
วันที่ 9 เมษายน 2556 
การจัดระบบการใช้พื้นที่ชั้น 2 บริเวณห้องประชุมคณะรัฐมนตรE.กษ0201.06/ว2982 ชป.4301/56
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 E.ศธ0513.11206/045 ชป.4258/56
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และ/หรือ เสนอชื่อศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจดีเด่น พ.ศ.2555 E.กษ0201.06/ว2911 ชป.4243/56
ขอเชิญเสนอรายชื่อและรายละเอียดของผลงานที่สมควรได้รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว2903 ชป.4226/56
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และ/หรือ เสนอชื่อศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจดีเด่น พ.ศ.2555 E.สศบว.2/2556 ชป.4000/56
การปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ E.กษ0201.03/ว2964 ชป.4303/56
ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการสัมมนาภาษาอังกฤษ หลักสูตรเข้มข้น สำหรับนักประชาสัมพันธ์ (เตรียมตัวสู่อาเซียน) E.สม.850/2556 ชป.4478/56
การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย E.กษ0201.06/ว3092 ชป.4448/56
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0208/ว3677 ชป.4500/56
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานคร E.กษ0201.06/ว3174 ชป.4512/56
วันที่ 4 เมษายน 2556 
ประกาศบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติมในปี 2555 E.กษ0201.06/ว2910 ชป.4245/56
ขอรับการสนับสนุนในการดำเนินงานของมูลนิธิเกษตราธิการ E.กษ0201.06/ว2908 ชป.4240/56
เชิญเช่าบูชาวัตถุมงคลสุดยอดพระบูชา พระพุทธศิทธัตถศาสดา รุ่น กรมบัญชีกลาง 120 ปี E.กค0401.2/ว114 ชป.4220/56
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39(วทท39) E.วทท39/001/2556 ชป.4212/56
ขอความอนุเคราะห์สั่งซื้อหนังสือ "พระปกเกล้ากษัตริย์นักประชาธิปไตย" E.พิเศษ/2556/นักข่าว ชป.4144/56
ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ "ผ้าป่ามหากุศล สานสายใย สายใจ สู่สายตา" E.สบพ.004/2556 ขป.3999/56
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนางาน "มหากรรม ทีวีรักษ์โลก 360 องศา 2013 Save the World EXPO " E.044/2556 ชป.4410/56
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท E.ศธ0524.11/566 ชป.4082/56
ขอรับทุนสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ E.กษ0201.06/2830 ชป.4097/56
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ ภาคพิเศษ E.ศธ0526.05/ว.4 ชป.4005/56
ตรวจสอบบัญชีรายชื่อสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรา 6 (1) (ค) แห่งพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2543 E.กษ0201.06/ว2970 ชป.4318/56
วันที่ 2 เมษายน 2556 
ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่) E.กษ0201.06/ว2974 ชป.4299/56
ขอความอนุเคราะห์ สนับสนุน และประชาสัมพันธ์ การจัดการแข่งขัน"เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติวันจักรี ครั้งที่ 4 และการแข่งขันกรุงเทพฯ ไตรกีฬา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ E.กษ0201.06/ว2921
ชป.4202/56
ขอความอนุเคราะห์ในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร เป็นกรรมการอัยการผู้ทรงวุฒE.กษ0201.06/ว2899 ชป.4221/56
วันที่ 1 เมษายน 2556 
ขอความสนับสนุนเผยแพร่ใบสั่งจองหนังสือ "ชลประทานชวนชิม" ่ E.สสช.03/200/2556 ลก3976/56
วันที่ 29 มีนาคม 2556 
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงจังหวัดเชียงใหม่ E.กษ0201.06/ว2930 ชป.4192/56
วันที่ 26 มีนาคม 2556 
ประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย "ป้องกันภัยเชิงรุกและจัดการภัยพิบัติยั่งยืน E.มท0627/ว339 ชป.3869/56
ขอความอุปถัมภ์ทุนทรัพย์สนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรและศีลจาริณีภาคฤดูร้อน E.1/56/วัดพังตรี ชป.3871/56
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2556 E.กษ0201.06/ว2754 ชป.3946/56
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อสนับสนุนโครงการ "วันสร้างพลังความรู้สู่คนหูหนวกไทยพัฒนา" E.กษ0201.06/ว2751 ชป.3962/56
ประกาศการขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน E.กษ0201.06/ว2752 ชป.3949/56
ขอความอนุเคราะห์ทุนทรัพย์สนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ที่ทรงเจริญพระชนมายุ 86 พรรษา E.กษ0201.06/ว2753 ชป.3947/56
วันที่ 22 มีนาคม 2556 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก E.ศธ0513.11503/ว.156 ชป.3702/56
โครงการประกวดรางวัลตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ของกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระราชูปภัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร E.วสท.159/2556 ชป.3786/56
วันที่ 21 มีนาคม 2556 
บทบาทการควบคุมโรคไข้เลือดออกปี 2556 E.กษ0201.06/ว2576 ชป.3725/56
ขอความอนุเคราะห์ผลิตภัณฑE.กษ0201.06/ว2617 ชป.3777/56
ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง"บทบาทขององค์การประชาสังคมในการพัฒนา" E.กษ0201.06/ว2468 ชป.3621/56
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมศาสนกุศลและสาธารณประโยชนE.กษ0201.06/ว2520 ชป.3670/56
วันที่ 19 มีนาคม 2556 
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณหรือสิ่งของ E.กษ0201.06/ว2475 ชป.3620/56
วันที่ 18 มีนาคม 2556 
ขอความร่วมมือจัดหาของรางวัลสนับสนุนงานกาชาด ประจำปี 2556 E.กษ0201.06/ว2491 ชป.3585/56
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน E.กษ0201.06/ว2442 ชป.3547/56
ประชาสัมพันธ์วารสารกรมบัญชีกลาง E.กษ0201.06/ว2256 ชป.3332/56
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร E.ศธ0526.15/20 ชป.3432/56
วันที่ 13 มีนาคม 2556 
ขอเรียนเชิญร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย E.ศธ0526.07/ว161 ชป.3231/56
วันที่ 12 มีนาคม 2556 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัคครบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ E.กษ0201.06/ว2275 ชป.3306/56
วันที่ 11 มีนาคม 2556 
ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 51,52 E.ทส0806/ว1281 ชป.3141/56
วันที่ 8 มีนาคม 2556 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมศาสนกุศลและสาธารณประโยชนE.วสก.พล.004/2556 ชป.3086/56
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติ ครั้งที่6 ประจำปี 2556 (TSAE 2013) E.กษ0201.06/ว2103 ชป.3101/56
ขอประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต E.กษ0201.06/ว.2090 ชป.3105/56
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ "การบริหารจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากน้ำในศตวรรษที่ 21" E.สลก02/63/2556 ฝชน.
ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1:3) E.กษ0201.06/ว2092 ชป.3024/56
วันที่ 6 มีนาคม 2556 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมเกษตรในเมืองและสุดยอดวิสาหกิจชุมชนกรุงเทพมหานคร E.กษ0201.06/ว2009 ชป.2938/56
วันที่ 5 มีนาคม 2556 
ขอประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต E.ศธ.0567.9/ว.นก.244 ชป.2860/56
แถลงการณ์สภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ เรื่อง กรณีเหตุกรณ์คนร้ายลอบยิงเกษตรกรชาวจังหวัดสิงห์บุรีและสุพรรณบุรี ในพื้นที่อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีและเหตุการณ์ลอบยิงพ่อค้ารับซื้อผลไม้ ชาวจังหวัดระยองในพื้นที่อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา E.กษ0201.06/ว1956 ชป.2808/56
แจ้งข้อมูลที่ตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) E.กษ0201.06/ว1775 ชป.2690/56
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 
ขอแจ้งข่าวบุญมหากุศลไถ่ชีวิตโคกระบือมอบให้ครอบครัวทหาร E.พิเศษ/เจ้าอธิการไสวโชติธมฺโม/2556 ชป.2635/56
ขอเชิญชวนสั่งจองแผนที่ทางหลวง ขุดกล่องของขวัญปีใหมE.กษ0201.06/ว1743 ชป.2644/56
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษา E.ศธ0516.59/ศอศ.ว.052/2556 ชป.2629/56
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 
ขอเชิญส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการในการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3 E.ทส0608.2/ว91 ชป.2590/56
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2556 E.ศธ0513.10609/0469 ชป.2589/56
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกข้าวกินเอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2556 E.กษ0201.06/ว1679 ชป.2553/56
บอกบุญผ้าป่าสามัคคี E.กษ0201.06/ว1656 ชป.2496/56
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 
การประชาสัมพันธ์งาน "Organic & Natural Expo 2013" E.กษ0201.06/ว1602 ชป.2456/56
การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมชายแดนไทย-กัมพูชา E.กษ0201.06/ว1506 ชป.2371/56
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือนักธรรมฯ-กองทุนบรรพชา-อุปสมบทไถ่ชีวิต โคกระบือ E.กษ0201.06/ว1571 ชป.2443/56
ขอความร่วมมือจำหน่ายบัตรนำโชค ร้านสภาสังคมสงเคราะห์ฯ งานกาชาดประจำปี 2556 E.กษ0201.06/ว1591 ชป.2438/56
แผนประชากรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) E.กษ0201.06/ว1603 ชป.2436/56
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายธรรมในโครงการ"ใฝ่คุณธรรม สร้างสรรค์ความดี"ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2556 E.กษ0202/ว1936 ชป.2383/56
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศลเพื่อสร้างศูนย์การศึกษาและศูนย์การฝึกอบรมอาชีพให้กับคนพิการในจังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 25 กพ.56 E.กษ0201.06/ว1554 ชป.2405/56
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 
มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) E.กษ0201.06/ว1348 ชป.2052/56
ขอความอนุเคราะห์ในการติดข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางซื่อ-ราษฎร์บูรณะงานศึกษา ทบทวนรายละเอียดความเหมาะสมออกแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา และดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ พ.ศ.2535 E.L-BMTP-13-016 ชป.2103/56
บอกบุญผ้าป่าสามัคคE พิเศษ/นายเชษฐามั่นคง/2556 ชป.2240/56.
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "มาตรฐานเพื่อสังคมไทยก้าวไกลอย่างยั่งยืน" วันที่ 25 มี.ค. 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม. E.อก0706/ว0481 ชป.2006/56
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการอภอปรายธรรมะ เรื่อง "สร้างบุญแท้แผ่สุขทุกชีวิต" ตามโครงการ "งามด้วยศีล สมาธิ ปัญญา พาก้าวไปในบุญ" E. ครป.03/2556 ชป.2133/56
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 
กำหนดเลขที่หนังสือใช้ในราชการ"กรมฝนหลวงและการบินเกษตร" E.กษ0201.06/ว1240 ชป.1966/56
วันที่7กุมภาพันธ์ 2556 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา (ภาคฤดูร้อน) E.ศธ0513.10510/43 ชป.1712/56
การประชาสัมพันธ์การจำหน่ายหนังสือเตรียมตัวการสอบภาษาอังกฤษ (ทักษะทางด้านการอ่าน) E.กต1501/594 ชป.1729/56
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และ/หรือ เสนอชื่อศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจดีเด่น พ.ศ.2555 E.กษ0201.06/ว1203 ชป.1894/56
พิธีบำเพ็ญกุศลมงคลสมัยสมโภชพระอารามหลวงครบ 16 ปี ยกฉัตรพระประธานพระอุโบสถ, เททองหล่อพระกริ่งพุทโธและพิธีบำเพ็ญกุศาลฉลองอายุวัฒนมงคล 80 ปี พระเทพปัญญามุนี(ทองดี) E.อว.15/2556 ชป.1857/56
วันที่7กุมภาพันธ์ 2556 
ขอความร่วมมือติดประกาศและประชาสัมพันธ์เชิญชวน จนท. ส่งบทความภายใต้แนวคิด "ป้องกันภัยเชิงรุกและจัดการภัยพิบัติยั่งยืน" E.มท0627/ว148 ชป.1709/56
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 และสัมมนาเชิงวิชาการ E.กษ0201.06/ว1029 ชป.1550/56
ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. ...(จัดตั้งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร) E.กษ0201.06/ว1033 ชป.1548/56
ขอความอนุเคราะห์งบประมาณหรือสิ่งของสนับสนุนโครงงานค่ายอาสาพัฒนาชนบทและอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน E.กน(กก)326/55/พิเศษ ชป.1350/56
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และ/หรือ เสนอชื่อศิษย์เก่าเศรษศาสตร์และบริหารธุรกิจดีเด่น พ.ศ. 2555 E.สศบ.ว.1/2556 ชป.1485/56
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 
การเปิดรับนักศึกษาระบบโควตา เข้าศึกษาระดับมหาบัณฑิต ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา 2556 E.ศธ0517.15/115 ชป.1385/56
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ โครงการทอดผ้าป่าการกุศล เพื่อจัดถวาย พระแก้วมรกต สมทบจัดซื้อ เครื่องมือแพทย์ บริจาคสมทบทุนให้กับมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย และจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียน E.กษ0201.06/ว966 ชป.1382/56
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเชิญเจ้าหน้าที่ของรัฐส่งบทความเข้าร่วมประกวดเพื่อการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยกธรรม ประจำปี 2556 E.ปช0005/ว0003 ชป.1244/56
บันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกาสื่อสาร ในการสนับสนุน"นโยบาย Smart Farmer/Smart Officer" E.กษ0206/ว66 ชป.1291/56
การกำหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 E.กษ0201.06/ว932 ชป.1304/56
วันที่ 30 มกราคม 2556 
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 70 ปี ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 E.กษ0201.06/ว914 ชป.1269/56
วันที่ 28 มกราคม 2556 
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 70ปE.กษ0201.06/ว735 ชป.1060/56
ขอความอนุเคราะห์ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวิ่งการกุศลแคนเซอร์ แคร์ ครั้งที่ 6 E.กษ0201.06/ว786 ชป.1109/56
วันที่ 24 มกราคม 2556 
การเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าให้สถาบันเกษตรกร E. กษ0201.06/ว613 ชป.950/56
ขอส่งบัญชีรายชื่อผู้บริหารฝ่ายการเมือง E.กษ0201.06/ว690 ชป.949/56
วันที่ 18 มกราคม 2556 
การขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม - คำม่วน) จังหวัดนครพนม E.กษ0201.06/ว481 ชป.712/56
วันที่ 17 มกราคม 2556 
ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการสัมมนาพิเศษ "ก้าวสู่ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ ยุคใหม่" รุ่น 53 E.สม.799/2556 ชป.670/56
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องแมาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกหรือการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางประเภท พ.ศ.... E.กษ0201.06/ว11777 ชป.49/56
วันที่ 15 มกราคม 2556 
ขอส่งเอกสาร E.กษ0202/ว155 ชป.480/55
การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในระยะต่อไป E.กษ0201.06/ว266 ชป.418/56
รายงานผลการสัมนาเรื่องภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2555 และแนวโน้มปี 2556 "ทิศทางเกษตรไทย ในยุค 4 Gs" E.กษ0201.06/ว269 ชป.424/56
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการประกาศนียัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน E.ศธ0516.12/ว.109 ชป.497/56
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 80 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กระทรวงคมนาคม และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติจอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษี สว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ในโอกาสที่วันประสูติครบ 150 ปE.กค0309/ว201 ชป.334/56
วันที่ 14 มกราคม 2556 
กำหนดเลขที่หนังสือใช้ในราชการ "ศูนย์ข้อมูลการเตรียมความพร้อมภาคการเกษตรสู่ประชาคมอาเซียน" E.กษ0201.06/ว250 ชป.411/56
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือนักธรรมฯ-กองทุนบรรพชา-อุปสมบทไถ่ชีวิตโคกระบือE.พิเศษ/2555/4 ชป.211/56
วันที่ 10 มกราคม 2556 
สารของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 E.กษ0201.06/ว197 ชป.332/56
วันที่ 9 มกราคม 2556 
ขอความอนุเคราะห์ซื้อบัตรชมงานแสดง"วงดนตรีลูกทุ่งปัญญาไทย"เพื่อการกุศล E.กษ0201.06/ว47 ชป.168/56
ขอเชิญเข้ารับการปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติแก่ผู้เกี่ยวข้องกับด้านวิเทศ รุ่นที่ 72 (จังหวีดขอนแก่น) E.กษ0201.06/ว39 ชป.162/56
นำส่งรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2554 และปี 2555 E.กษ0201.06/ว11613 ชป.16852/55
วันที่ 8 มกราคม 2556 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเขียนจดหมายภายใต้หัวข้อ "ทำไมน้ำจึงมีคุณค่า" E.สสช.03/5/2556 ลก.143/56
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาตE.ศธ04231.07/880 ชป.214/56
ขอสนับสนุนของขวัญปีใหม่และของขวัญวันเด็กแห่งชาตE.กษ0201.06/ว52 ชป.156/56
วันที่ 7 มกราคม 2556 
ขอส่งแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 E.กษ0201.06/ว11664 ชป.16977/55
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดสุขภาพเด็กงานกาชาด ประจำปี 2555 E.กษ0201.06/ว11637 ชป.16889/55
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "85 พรรษา มหาราชา 80 พรรษา มหาราชินีฯ"E.พชด.0001/ว195 ชป.16939/55
ขอประชาสัมพันธ์โครงการจัดสวัสดิการอาวุธปืน E.กศ0202/ว7273 ชป.17024/55
การน้อมนำพระราชดำรัสไปปฏิบัตE.กษ0201.06/ว11706.1 ชป.16973/55
การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน E.กค0420.5/ว482 ชป.17031/555
ขอความอนุเคราะห์ของขวัญวันเด็กประจำปี 2556 E.กษ0201.06/ว11689 ชป.16974/55
แจ้งรายชื่อสมาชิกการพัฒนาการเมือง E.กษ0201.06/ว11305 ชป.16464/55