วันที่ 18 ธันวาคม 2555 
ขอมอบรายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปีที่หนึ่ง(วันที่23 สิงหาคม 2554 - 23สิงหาคม2555) E.กษ0201.06/ว10720 ชป.15638/55
ขอมอบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง "เครื่องกังหันน้ำเติมอากาศด้วยเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้การตรวจวัดคุณภาพน้ำควบคุมกังหันน้ำ" E.วช0007/ว8368 ชป.15135/55
ขอส่งหนังสือผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ E.กษ1304.01/ว1497 ชป.15019/55
ขอส่งหนังสือแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2556 E.วธ0301/5542 ชป.14906 /55
ขอส่งวารสาร "ปัญญาชลสาร"ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตค.55 จำนวน 20 ฉบับ E.ศธ0519.101.1/3397 ชป.15437/55
วันที่ 13 ธันวาคม 2555 
ขอส่งวารสารวิชาการ Topical Cyclone Research and Review(Vol.1,No.3)ประจำเดือนกันยายน 2555 E.ทก0406/1878 ชป.15680/55
รายงานผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติระดับประเทศ ปี 2555 E.กษ1005/ว1233 ชป.15476/55
ขอมอบหนังสือวิชาการประจำปี 2555 E.นร1013.6/416 ชป.15282/55
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์วารสารกรมบัญชีกลาง E.กค0428/ว445 ชป.14777/55
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่วารสาร "อบจ.ชัยภูมิ" E.ชย51001.4/ว693 ชป.14780/55
ส่งหนังสือรายงานประจำปี 2554 E.พม0401/ว3943 ชป.14738/55
วันที่ 12 ธันวาคม 2555 
รายงานโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ E.ทส0604.2/ว969 ชป.15981/55
ขอส่งหนังสือและแผ่นวีดิทัศน์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล E.นร1012/487 ชป.16023/55
วันที่ 6 ธันวาคม 2555 
ขอมอบรายงานสรุปการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการติดตามและประเมินพื้นที่ปลูกข้าวปี 2552/53 รอบที่ 2 E.วท5304/ว3540 ชป.14613/55
ขอนำส่งหนังสือรายงานประจำปี 2554 E.นร0901/ว2326 ชป.14641/55
ขอมอบหนังสือ"สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2554" E.ศป0015/ว217 ชป.14424/55
ขอส่งแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) จำนวน 2 เล่ม E.กษ1104/5486 ชป.14511/55
ขอส่งรายงานประจำปี พ.ศ. 2554 E.กษ2201/ว74 ชป.14513/55
ขอส่งหนังสือรายงานผลการดำเนินงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2554 E.กษ0220/ว4155 ชป14654/55
ขอส่งจุลสารลด-หยุด-ภัย ฉบับประจำเดือน ต.ค. 55 "เตือนอันตรายจุดตัดบนถนน...ขับรถไม่ระวัง...เสี่ยงอุบัติเหตุ" E.มท0627/ว1746 ชป.14562/55
วันที่ 3 ธันวาคม 2555 
ขอส่งแผนการป้องกันและลดมลพิษกรณีอุทกภัย E.ทส0305/ว577 ชป.14668/55
ขอส่งรายงานประจำปี พ.ศ. 2554 E.ศธ0584/1491 ชป.14670/55
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 
ขอส่งหนังสือจดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ ฉบับที่สอง E.ศร0011.2/ว63 ชป.14357/55
ขอมอบหนังสือ การดำเนินชีวิตใหม่ E.กษ0201.06/ว9848 ชป.14399/55
ขอส่งหนังสือผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จำนวน 2 เล่ม E.อก0506/1216 ชป.14321/55
ขอส่งรายงานประจำปี 2554 ฉบับภาษไทย จำนวน 1 เล่ม E.กสทสต.(บ)/222 ชป.14356/55
ส่งหนังสือ"แม่อยากให้เธออยู่กับดิน" E.กษ0801/ว2346 ชป.14317/55
กรมการศาสนาขอมอบหนังสือพระบรมราชูปถัมภ์กิจการศาสนา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว E.วธ0302/82 ชป.14285/55
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 
ขอส่งหนังสือ 84 พรรษา กษัตริย์เกษตร E.กษ0901/ว6112 ชป.14304/55
ขอส่งหนังสือรวบรวมบทความที่ชนะการประกวด รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2555 E.ปช0005/ว0090 ชป.14301/55
ขอนำส่งวารสาร "กกพ. คนกำกับ" เพื่อประชาสัมพันธ์งานด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน E.กษ0201.06/ว9315 ชป.14299/55
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2554 Eกษ2701/ว881 ชป.14308/55
มอบคู่มือการปลูกป่า โครงการประชาอาสา ปลูกป่า 800ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินE.กษ0201.06/ว9607 ชป.14306/55
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 
ขอส่งรายงานประจำปี 2554 สภาพัฒนาการเมือง E.สพม0004/ว304 ชป.13740/55
ส่งหนังสือครบรอบ 19 ปี กรมการจัดหางาน E.รง0303/ว27878 ชป.13756/55
ขอส่งวารสาร "ปัญญาชลสาร" ปีที่ 4 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน กันยายน 2555 E.ศธ0519.101.1/25981 ชป.14069/55
หนังสือที่ระลึกการจัดพิธีเสกและอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 E.มท0801.3/ว2720 ชป.13974/55
ขอส่งจุลสาร E.กค0601/ว1068 ชป.13972/55
ส่งเอกสารรายงานผลการสำรวจระดับการทรุดตัวของพื้นดิน E.กห0314/2495 ชป.14039/55
รายงานประจำปี 2554 ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตE.สศ001/ว1807 ชป.13018/55
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 
จดหมายข่าว "หมายเหตุ ก.พ." ราย 3 เดือน ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2555 E. นร1016.2/51 ชป.12981/55
มอบจุลสาร กพร. พิมพ์ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2555 (ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2555) E.อก0501/5773 ชป.13450/55
ส่งรายงานประจำปี 2554 จำนวน 1 เล่ม E.วท5302/ว3271 ชป.13606/55
ส่งเอกสารเพื่อใช้ประโยชนE.กก0305/3473 ชป.13605/55
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 3 ปี 2555 และแนวโน้มปี 2555 E.กษ0201.06/ว9332 ชป.13485/55
ขอมอบจุลสารด้านทรัพยากรบุคคล (Development for fast Journal - D menu) ประจำปี 2555 E.นร1013.3/94 ชป.13333/55
ส่งหนังสือรายงานประจำปี 2554 E.นร0701/ว3 ชป.13126/55
ขอส่งหนังสือข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปี พ.ศ. 2554 E.ทส0905.6/17332 ชป.13263/55
วันที่ 30 ตุลาคม 2555 
มอบหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว E.กษ0201.06/ว8922 ชป.12676/55
ขอส่งหนังสือข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ ปี 2554 E.ทส1603.62/ว.18945 ชป.12704/55
ขอส่งรายงานประจำปี 2554 E.นร0107/ว1448 ชป.12795/55
ขอส่งรายงานประจำปี พ.ศ. 2554 E.กค0905/ว.240 ชป.12745/55
วันที่ 30 ตุลาคม 2555 
ขอส่งหนังสือรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2555 E.กษ0402/504 ชป.12793/55
วันที่ 19 ตุลาคม 2555 
ส่งแผนพัฒนาการเกษตร ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร E.กษ1304.01/ว1275 ชป.12439/55
ขอนำส่งจดหมายข่าวปิดทอง ฉบับที่ 9 E.กษ0201.06/ว8693 ชป.12385/55
ขอส่งรายงานประจำปี 2554 (Annual Report 2011) E.ทก0202/ว9807 ชป.12536/55
รายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ประจำเดือนกันยายน 2555 E.กษ0205/ว1436 ชป.12578/55
ขอส่งจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 7 E.สม0002/ว74 ชป.12542/55
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2554 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน E.นร1016.2/45 ชป.12421/55
ขอส่งข่าวมติการประชุม (ข่าวที่ 48/2555) E.นร0305/ว18401 ชป.13185/55
วันที่ 16 ตุลาคม 2555 
ขอมอบ "บันทึก (6) เปิดโลกงานวิจัย : การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 (Thailand Research Expo 2011) E.วช0007/ว9134 ชป.12274/55
ขอมอบวารสารสำนักงาน ป.ป.ส. ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 (ส.ค. - พ.ย. 55) E.ยธ11251/15930 ชป.12163/55
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 E.ศธ0516.12/ว.2074 ชป.12643/55
วันที่ 15 ตุลาคม 2555 
ขอส่งหนังสือสถิติจัดหางาน ปี 2554 E.รง0303/ว23754 ชป.11915/55
ขอส่งหนังสือ 120 ปี องค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย E.กษ0201.06/ว8391 ชป.11853/55
ขอส่งสารสาร "ปัญญาชลสาร" ปีที่ 4 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 E.ศธ0519.101.1/2287 ชป.12055/55
วันที่ 11 ตุลาคม 2555 
ขอมอบหนังสือ "๔ แผ่นดินราชวงศ์จักรี 100 ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ" E.34/2555/1 ชป.12496/55
ขอส่งหนังสือเอกสาร Tropical Cyclone Research and Review (Volume 1, No.1 และ No.2) E.ทก0406/1411 ชป.11917/55
รายงานการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศาสนสถานฯเล่มไตรมาศที่ 3 ปี 2555 E.ฝบพ.40000/022/55 ชป.12110/55
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงฯ ตามมาตรา 20(6) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 E.ทก0206/ว8889 ชป.11588/55
วันที่ 4 ตุลาคม 2555 
ขอส่งหนังสือรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ - แรงงาน ไตรมาส 2 : เม.ย. - มิ.ย. 2555 E.รง0508/ว007745 ชป.11340/55
ขอส่งรายงานการประเมินผลงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2555 E.ศธ0514.3.1/ว1352 ชป.11735/55
เอกสารรายชื่อรายการวิทยุกระจายเสียง E.ศธ0522.08(01)/ว2182 ชป.11647/55
ขอส่งเอกสารวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง "องค์ประกอบในการพัฒนาอาชีพเกษตรกร" E.กษ1305.01/ว2323 ชป.11584/55
ขอส่งวารสารดีเอสไอไตรสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 E.ยธ0801/ว68 ชป.11494/55
ขอส่งวารสารแรงงาน ปีที่ 10 ฉบับเดือน กันยายน 2555 E.รง0201.4/ว1088 ชป.11549/55
ขอส่งหนังสือรุ่นนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 59 E.มท0207.1/ว13 ชป.11559/55
วันที่ 2 ตุลาคม 2555 
ขอส่งจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 6 E.สม0002/ว59 ชป.11403/55
มอบหนังสือตำรากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา E.กษ0201.06/ว8661 ชป.12346/55
ขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 (ภาษาไทย) E.กษ0901.13/ว427 ชป.11081/55
เผยแพร่หนังสือ "รายงานผลโครงการพัฒนาตุลาการศาลปกครองด้านสิ่งแวดล้อม(Green Judges):พลังงานกับปัญหาสิ่งแวดล้อม" E.ศป0015/ว187 ชป.12106/55
สำนักงานศาลปกครองได้จัดพิมพ์หนังสือ E.ศป0015/ว179 ชป.12104/55
วันที่ 1 ตุลาคม 2555 
ขอส่งเอกสารยุทธศาสตร์ความมั่นคงอาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณE.กษ1318.01/ว1398 ชป.11267/55
เผยแพร่ เอกสารกรณีศึกษา "การพัฒนา สบจ. ตามกรอบ PMQA ปี 2554" E.มท0212.2/ว4126 ชป.11097/55
วันที่ 26 กันยายน 2555 
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2554 E.วธ0301/3604 ชป.11033/55
แนวทางการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 (เรื่อง การเสนอเรื่องที่อาจเกี่ยวข้องกับบทบัญญัติตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) E.กษ0101.06/ว8303 ชป.11689/55
มอบหนังสือพระไตรปิฎก E.วธ0303/4220 ชป.11020/55
วันที่ 20 กันยายน 2555 
ขอมอบรายงานประจำปี 2554 มหาวิทยาลัยนครพนม E.ศธ0589.1(2)/ว0028 ชป.10722/55
ขอส่งหนังสือสถิติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2554 E.รง0508/ว007218 ชป.10676/55
ขอนำส่งวารสารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปีที่ 8 ฉบับที่ 58 ประจำเดือน ส.ค. 2555 E.กก0201/ว3797 ชป.10724/55
รายชื่อส่งพิมพ์ใหม่ประจำเดือนสิงหาคม 2555 E.กษ0205/ว1301 ชป.10794/55
ขอส่งรายงานการประมวลผลการประเมินเป้าหมายมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น E.นร0107/ว1380 ชป.10895/55
วันที่ 19 กันยายน 2555 
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฎิบัติราชการทางปกครองประจำปี 2554 E.นร0905/ว5 ชป.10774/55
วันที่ 17 กันยายน 2555 
ขอส่งรายงานประจำปี 2554 E.ทส0401/ว2142 ชป.10505/55
ขอส่งหนังสือ "รายงานประจำปี 2554 กรมทางหลวงชนบท" E.คค0720.1/ว2312 ชป.10508/55
ขอมอบหนังสือและซีดีหนังสือ E.นร1101/ว4783 ชป.10234/55
ส่งหนังสือวารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2555 E.ศย009/ว465 ชป.10233/55
วันที่ 13 กันยายน 2555 
ขอส่งเอกสารการประเมินผลการถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง E.กษ1302/ว1654 ชป.10440/55
ขอส่งหนังสือการติดตามประเมินผลตามแผนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานกาณณ์อุทกภัยด้านการเกษตร ปี 2554 E.กษ1302/ว.1706 ชป.10472/55
ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2554 E.อก5102.2.3/ว.3071 ชป.9452/55
จัดส่งสรุปสาระสำคัญแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555-2559) E.กก0305/2450 ชป.9559/55
ส่งหนังสือที่ระลึก "15ปี แห่งการสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี" E.กษ0406/210 ชป.10787/55
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ" (Government Website Standard) E.ทก(สรอ)510/2555/ว.1970 ชป.10933/55
วันที่ 10 กันยายน 2555 
ขอมอบหนังสือ "ภูมิแผ่นดินไทย : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการเสด็จพระราชดำเนินแหล่งมรดกไทย" E.วธ0401/1785 ชป.9915/55
ส่งวารสารแรงงานปีที่ 10 ฉบับเดือนสิงหาคม 2555 E.รง0201.4/ว973 ชป.9847/55
ขอมอบวารสารกรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ก.ค. 2555 E.นร0219.02/ว839 ชป.10044/55
คู่มือดูแลบ้าน 2555 E.มท0705/ว7993 ชป.10382/55
วันที่ 30 สิงหาคม 2555 
วารสารการงบประมาณ ปีที่ 9 ฉบับที่ 27 ได้ออกเผยแพร่ทางเว็บไซท์ของสำนักงบประมาณ (WWW.bb.go.th) E.พิเศษ/นางพนิดาไพศาลยกิจ/2555 ชป.10286/55
วันที่ 20 สิงหาคม 2555 
ขอส่งเอกสารยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณE.กษ1318.01/ว1125 ชป.9441/55
ขอส่งเอกสารแผนงานคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ประจำปี ค.ศ.2012 (MRC Work Programme 2012 ) E.ทส0630/ว767 ชป.9306/55
ขอส่งจุลสารลด-หยุด-ภัย ประจำเดือนสิงหาคม 2555 "แนะคุณแม่พาลูกน้อยเดินทางช่วงหน้าฝน...อย่างปลอดภัย" E.มท0627/ว1189 ชป.9305/55
รายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ประจำเดือนกรกฎาคม 2555 E.กษ0205/ว1152 ชป.9170/55
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิชาการหรือผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ และขอมอบวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร E.ศธ0527.19/ว.140 ชป.9421/55
ขอนำส่งจดหมายข่าวปิดทอง ฉบับที่ 8 E.กษ0201.06/ว7002 ชป.9440/55
วันที่ 8 สิงหาคม 2555 
ส่งหนังสือ"สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ.2553" E.ศป0015/ว124 ชป.8880/55
ขอมอบจุลสารด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Development for fast Moving Journal - D menu) ประจำปี 2555 E.นร1013.3/93 ชป.8976/55
ขอส่งเอกสารตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทยปี 2554 E.กษ1303.01/ว.1291 ชป.8973/55
ขอมอบวารสาร"สลค.สาร" E.กษ0201.06/ว6649 ชป.8940/55
ขอมอบสารสารสำนักงาน ป.ป.ส.ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (เมษายน-กรกฎาคม 2555) E.ยธ1121/12853 ชป.9085/55
ขอมอบวารสารดีเอสไอไตราสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2555 E.ยธ0801/ว2828 ชป.9086/55
ส่งวารสารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปีที่ 8 ฉบับที่ 57 ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 จำนวน 3 เล่ม E.กก0201/ว2973 ชป.8505/55
ส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2554 จำนวน 1 เล่ม E.ก.ส.ล.นล.ว0334/2555 ชป.8646/55
ขอส่งหนังสือ "80 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี" E.นร0101/ว1506 ชป.8625/55
จดหมายข่าว "หมายเหตุ ก.พ." ราย 3 เดือน ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2555 E.นร1016.2/31 ชป.8652/55
ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2554 E.วท0404.6/3654 ชป.8594/55
รายงานประจำปี 2554 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน และสถานการณ์คุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อม E.ทส0305/7351 ชป.8506/55
วันที่ 7 สิงหาคม 2555 
ขอมอบหนังสือไว้ใช้ในราชการ(หนังสือรวมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ) E.นร1001/153 ชป.9172/55
วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 
ขอนำส่งนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555 - 2564) E.วท6001/ว.364 ชป.8496/55
สิทธิพิเศษเมื่อเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ผ่านบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2555 E.เคทีซี355/2555 ชป.8475/55
ขอส่งหนังสือ"ประมวลจริยธรรมของหน่วยงานราชการต่างๆ" E.สพม.0002/ว198 ชป.8195/55
ส่งจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 11 ฉ่บับที่ 5 E.สม0002/ว46 ชป.8797/55
วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 
ส่งหนังสือรายงานผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2553 E.กษ0223/ว185 ชป.8152/55
ขอส่งวารสารแรงงาน ปีที่ 10 ฉบับเดือน ก.ค. 55 E.รง0201.4/ว875 ชป.8245/55
คู่มือการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 E.กษ2307/ว1430 ชป.8285/55
ขอส่งรายงานประจำปี 2554 (1 ต.ค.53 - 30 ก.ย.54) E.กร0006/ว.004 ชป.8229/55
วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 
ขอส่งจดหมายข่าว กรมทรัพยากรปีที่ 5 ฉบับที่ 58 ประจำเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2554 E.ทส0601.5/ว337 ชป.7699/55
ขอมอบวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินและหนังสือที่จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี ผู้ตรวจการแผ่นดิน E.ผผ17/129 ชป.7853/55
ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2554 E.กค0301/ว105 ชป.8046/55
วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 
ขอส่งหนังสือรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ-แรงงาน ไตรมาส 1: มกราคม - มีนาคม 2555 E.รง0508/ว005284 ชป.7628/55
ขอส่งสารสารรักษ์ ทช.ปีที่ 9 ฉบับที่ 33 มกราคม-มีนาคม 2555 E.ทส0401.5/ว1427 ชป.7503/55
ขอส่งหนังสือวารสารกรมบังคับคดีปีที่ 15 ฉบับที่ 79 ประจำเดือน พ.ค. - มิ.ย. 55 E.ยธ0501/3774 ชป.7832/55
วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 
ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี พ.ศ. 2554 ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย E.คปก.01/17 ชป.7544/55
ขอมอบจุลสาร กพร.ประจำปีงบประมาณ 2555 E.อก0501/3587 ชป.7510/55
หนังสือการทบทวนนโยบายการค้าของไทย ภายใต้องค์การการค้าโลก ครั้งที่ 6 E.พณ0601/ว1926 ชป.7477/55
ขอส่งจดหมายข่าว มุมมองสิทธิ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 E.สม0002/ว43 ชป.7475/55
วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 
ขอนำส่งหนังสือรายงานประจำปี 2554 E.กบข.3010/ว2964/2553 ชป.7835/55
ส่งหนังสือสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2548-2552 E.กค0403.2/ว228 ชป.7779/55
ส่งจุลสารลด-หยุด-ภัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2555 E.มท0627/ว1022 ชป.7777/55
วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 
ส่งหนังสือ "แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 3" E.ศป0015/ว111 ชป.7789/55 ( ดาวน์โหลดหนังสือ )
ขอนำส่งวารสารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปีที่ 8 ฉบับที่ 56 ประจำเดือน มิ.ย. 2555 E.กก0201/ว2612 ชป.6940/55
ขอส่งหนังสือวารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน ธ.ค.2554-ม.ค.2555 E.ศย009/ว311 ชป.7042/55
วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 
ขอส่งวารสารบางกอง Economy (Volume 19) E.กษ0201.06/ว5591 ชป.7289/55
ขอมอบหนังสือ "หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 4" E.ศป0015/ว94 ชป6997/55
วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 
ขอจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำบัญชีประชาชาติที่คิดรวมต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม : ทรัพยากรน้ำและทรัพยากรใต้พิภพ E.นร1114/วสทว.9 ชป.6782/55
ขอส่งรายงานประจำปี 2554 E.สวพส./ว1354 ชป.7052/55
รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 E.ปิดทอง55/205 ชป.6944/55
วันที่ 28 มิถุนายน 2555 
ขอส่งหนังสือผลงานการศึกษาวิจัยมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวเพื่อป้องกันการทุจริต การศึกษาวิจัยมาตรการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังเพื่อป้องกันการทุจริต และการศึกษาวิจัยมาตรการแทรกแซงตลาดลำไยเพื่อป้องกันการทุจริต E.ปช0003/ว0097 ชป.6950/55
วันที่ 25 มิถุนายน 2555 
ขอนำส่งจดหมายข่าวปิดทองหลังพระ ฉบับที่ 7 E.กษ0201.06/ว5005 ชป.6465/55
ขอนำส่งวารสารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปีที่ 8 ฉบับที่ 55 ประจำเดือน พ.ค. 2555 E.กก0201/ว2322 ชป.6562/55
หนังสือ"พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา" E.กษ0201.06/ว5137 ชป.6609/55
ขอนำส่งหนงสือคู่มือ ประชุมเมืองไทย ไดเร็คทอรี ภายใต้โครงการ "ประชุมเมืองไทย D-MICE มั่นใจเมืองไทยพร้อม" E.สสปน0501/ว.591 ชป.6718/55
วันที่ 22 มิถุนายน 2555 
ส่งรายงานประจำปี 2554 E.กษ1004/ว649 ชป.6530/55
คู่มือเพื่อความปลอดภัยและการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยฉบับประชาชน , หนังสือผังเมืองของเรา และคู่มือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด E.กษ0201.06/ว5301 ชป.6857/55
ขอส่งวารสารแรงงาน ปีที่ 10 ฉบับเดือนมิถุนายน 2555 E.รง0201.4/ว0718 ชป.6850/55
วันที่ 20 มิถุนายน 2555 
มอบวารสารกรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 E.นร1209.02/ว759 ชป.6645/55
ขอส่งหนังสือผู้สนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงประจำปี 2554 E.ล0355/0172 ชป.5951/55
ขอส่งรายงานประจำปี 2554 กระทรวงคมนาคม E.คค0201/ว3167 ชป.6139/55
คู่มือเพื่อความปลอดภัยและการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสียงภัยฉบับประชาชน, หนังสือผังเมืองของเรา และคู่มือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด E.มท0705/ว4594 ชป.6134/55
วันที่ 13 มิถุนายน 2555 
ขอส่งเอกสารวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 2 เล่ม E.กษ1305.01/ว1293 ชป.5848/55
ส่งรายงานการวิจัย E.วช0007/ว3861 ชป.5711/55
คู่มือมาตรฐานการให้บริการของกรมบัญชีกลาง E.กค0424/19405 ชป.5712/55
วันที่ 12 มิถุนายน 2555 
ขอส่งเอกสารวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (จำนวน 5 เล่ม) E.กษ1305.01/ว1256 ชป.5851/55
ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2554 E.ฝบพ.40000/010/55 ชป.6221/55
ขอนำส่งรายงานประจำปี 2554 E.สพภ021/ว562 ชป.6346/55
รายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ประจำเดือนพฤษภาคม 2555 E.กษ0205/ว867 ชป.6386/55
วันที่ 8 มิถุนายน 2555 
ขอส่งจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 E.สม0002/ว33 ชป.6334/55
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ วารสาร BEST E.ธ313/2555 ชป.6031/55
รายงานสรุปสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ฉบับผู้บริหาร ประจำไตรมาสที่1/2555 E.กษ0201.05/ว4652 ชป.6007/55
รายงานประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ E.กษ0212/ว4824 ชป.6078/55
วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 
ส่งรายงานการวิจัย E.วช0007/ว3662 ชป.5709/55
วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 
มาตรการช่วยเหลือพิเศษแก่บุคลากรภาครัฐ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ปี 2554 ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย E.รกพ.21809/2555 ชป.5752/55
ขอส่งหนังสือ E.นร0716/ว62 ชป.5715/55
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ วารสาร BEST E.ธ(ป)00049/2555 ชป.5732/55
ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี จำนวน 1 เล่ม E.ทก0401/ว1331 ชป.5721/55
ขอมอบวารสารดีเอสไอไตรสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 (ประจำเดือน ก.ค.-ก.ย. 54) E.ยธ0801/ว ชป.5701/55
วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 
มอบหนังสือ "สรุปผลงานวุฒสภา ประจำปี 2554 E.สว0002/ว2439 ชป.5382/55
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2553 E.นร0901/ว2535 ชป.5380/55
ขอมอบหนังสือการประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 E.วช0008/ว3728 ชป.5488/55
ขอส่งวารสารแรงงาน ปีที่ 10 ฉบับเดือน พ.ค. 2555 E.รง0201.4/ว0549 ชป.5633/55
ขอมอบวารสารข่าววิศวกรรมสาร ฉบับประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2555 E.ศธ.0525.4/120 ชป.5418/55
วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 
ส่งเอกสาร งบประมาณโดยสังเขปประจำปี 2555 แผนปฏิบัติการประจำปี 2555 และรายงานประจำปี 2554 ของกระทรวงเกษตร และสหกรณE.กษ1304.01/ว533 ชป.5309/55
วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 
ส่งจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 E.สม0002/ว26 ชป.5130/55
รายงานการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศาสนสถานฯเล่มไตรมาสที่1 ปี 2555 E.ฝบพ.40000/ว005/55 ชป.5075/55
ส่งวารสารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปีที่ 8 ฉบับที่ 54 ประจำเดือน เมษายน 2555 E.กก0201/ว1696 ชป.5129/55
ขอมอบรายงานประจำปี พ.ศ.2553 E.ปง0002.3/ว858 ชป.4905/55
วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 
ส่งหนังสือ "รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2554" E.ผผ04/ว38 ชป.4790/55
วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 
ขอส่งหนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2554 E.ศธ0201.4/3515 ชป.4704/55
วันที่ 27 เมษายน 2555 
มอบจดหมายข่าวยุติธรรมปีที่ 3 ฉบับที่ 30 ประจำปี พ.ศ.2554 E.ยธ02001/1159 ชป.4360/55
ส่งรายงานประจำปี 2554 E.กษ1210/ว398 ชป.4465/55
ขอส่งหนังสือวารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ต.ค.-พ.ย. 54 E.ศย009/ว177 ชป.4358/55
ขอส่งวารสารการงบประมาณ ปีที่ 8 ฉบับที่ 26 E.พิเศษ/สำนักงบประมาณ/2555 ชป.4473/55
วันที่ 25 เมษายน 2555 
ส่งหนังสือรายงานประจำปี 2553 เกี่ยวกับการกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนนโยบายของรัฐบาลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ E.นร1016.2/10 ชป.4185/55
ส่งวารสารแรงงาน ปีที่ 10 ฉบับเดือนเมษายน 2555 จำนวน 2 เล่ม E.รง0201.04/ว0360 ชป.4251/55
ขอส่งวารสารดีเอสไอไตรสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (ประจำเดือน เม.ย.-มิ.ย.2554) E.ยธ0801/ว28 ชป.4302/55
จดหมายข่าว "หมายเหตุ ก.พ." ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2554 E.นร1016.2/9 ชป.4070/55
วันที่ 23 เมษายน 2555 
ส่งเอกสารสถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2554 และข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจการเกษตรปี 2554 E.กษ1303.01/ว.508 ชป.4045/55
วันที่ 19 เมษายน 2555 
ขอส่งหนังสือ "มุมมองมุมคิด4" E.นร1003/109 ชป.4304/55
ขอมอบวารสารกรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ม.ค. 55 E.นร0219.02/ว684 ชป.4303/55
วันที่ 10 เมษายน 2555 
มอบสารสารสำนักงาน ป.ป.ส. ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (ธันวาคม 2554-มีนาคม 2555) E.ยธ1121/5466 ชป.3855/55
ขอส่งรายงานการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยปี 2551-2552 E.สม0004/ว767 ชป.3854/55
ส่งวารสารการพยากรณ์ผลผลิตการเกษตร ปีเพาะปลูก 2555/56 ไตรมาสที่ 1 เดือนมีนาคม 2555 E.กษ1303.01/ว.506 ชป.3859/55
รายงานการประเมินผลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ E.กษ1302/ว605 ชป.3913/55
ส่งหนังสือรายงานประจำปี พ.ศ.2553 E.ยธ1001/ว0806 ชป.3916/55
ขอมอบวารสาร สลค.สาร E.กษ0201.06/ว3087 ชป.3922/55
รายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ประจำเดือนมีนาคม 2555 E.กษ0205/ว580 ชป.3920/55
ขอส่งรายงานประจำปี 2553 E.ยธ0501/1620 ชป.3932/55
ขอนำส่งวารสาร"คนกำกับ"เพื่อประชาสัมพันธ์งานด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน E.กษ0201.06/ว2268 ชป.3967/55
ขอนำส่งจดหมายข่าวปิดทอง ฉบับที่ 6 E.กษ0201.06/ว3167 ชป.3968/55
วันที่ 4 เมษายน 2555 
การมอบหนังสือแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2555 E.กษ0201.06/ว2203(หนังสือ) ชป.3349/55
ส่งวารสารดีเอสไอไตรสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2(ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2554) E.ยธ0801/ว17 ชป.3291/55
ขอนำส่งวารสารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปีที่ 8 ฉบับที่ 53 ประจำเดือน มี.ค. 2555 E.กก0201/ว1059 ชป.3458/55
มอบวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย(Thailand's Nature and Environment Journal) ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2554) E.ทส1002.2/ว376 ชป.3292/55
มอบเอกสารนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8(พ.ศ.2555-2559) E.วช0003/ว2012 ชป.3289/55
ขอส่งจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 E.สม0002/ว16 ชป.3717/55
วันที่ 23 มีนาคม 2555 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 E.อพท05/119 ชป.3211/55
ขอประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2553 E.กค0901/ว.59 ชป.3210/55
นำส่งหนังสือรายนามคณะกรรมการ สทท.และผู้แทน E.สทท/ว009/2555 ชป.3217/55
รายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 E.กษ0205/ว404 ชป.3123/55
ส่งวารสารแรงงาน ปีที่ 10 ฉบับเดือนมีนาคม 2555 E.รง0201.4/ว0262 ชป.3208/55
วันที่ 21 มีนาคม 2555 
ส่งหนังสือรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 E.กค0401.6/08664 ชป.3179/55
ขอส่งแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 E.กษ0201.06/ว2190 ชป.3126/55
รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 E.กษ1201/ว240 ชป.3125/55
ส่งวารสาร สจส.ทางสะดวก ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 E.กษ0201.06/ว2385 ชป.3009/55
ขอส่งจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 12 E.สม0002/ว14 ชป.2982/55
ขอส่งหนังสือ "รายงานประจำปี 2554 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี" E.นร0101/ว1761 ชป.3120/55
ขอส่งหนังสือรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ-แรงงาน ไตรมาส 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2554 E. รง0508/ว001956 ชป.2945
ส่งรายงานประจำปี 2554 E.สวก0800/285 ชป.3118/55
วันที่ 16 มีนาคม 2555 
ขอส่งรายงานผลการศึกษาการประเมินผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปี 2554 E.กษ0207/ว1824 ชป.2612/55
ส่งรายงานประจำปี 2554 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร E.กษ1302/ว398 ชป.2613/55
ส่งรายงานประจำปี 2555 ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง E.รย0005/ว764 ชป.2529/55
ส่งหนังสือรายงานประจำปี 2554 แผนฯ11...สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน E.ยน1103/ว36 ชป.2415/55
รายงานสรุปสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ฉบับผู้บริหาร ประจำไตรมาสที่ 4/2554 E.กษ0201.05/ว1866 ชป.2616/55
วันที่ 14 มีนาคม 2555 
ขอส่งวารสาร รักษ์...ทช. E.ทส0401/ว436 ชป.2701/55
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2554 E.กษ0401/ว.191 ชป.2699/55
วันที่ 13 มีนาคม 2555 
ขอมอบวารสารกรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2554 E.นร0219.02/ว580 ชป.2700/55
ขอส่งปฏิทินฤดูกาลสินค้าเกษตรปี 2555 E.พณ0407/ว.2246 ชป.2818/55
วันที่ 5 มีนาคม 2555 
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี พ.ศ. 2554 E.มท0506/ว5131 ชป.2313/55
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555  
ส่งแผนปฏิบัติราชการสี่ปE.กษ1304.0/ว207 ชป.2010/55
ขอส่งหนังสือสรุปสถานการณ์สาธารณภัย 2553 E.มท0616/ว1592 ชป.2106/55
ขอส่งวารสารแรงงาน ปีที่10 ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2555 E.รง0201.4/ว0149 ชป.1964/55
มอบจุลสาร กพร. ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2554 E.อก0501/762 ชป.1940/55
ขอมอบหนังสือผลงานกองทัพบก ประจำปี 2554 E. กห0407.24/121 ชป.1984/55
จัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2553 E.พม0401/0001 ชป.1921/55
ขอส่ง จุลสารข่าวแสตมป์ไทยเล่มที่1/2555 E.ปณทตป.(จส)/435 ชป.2087/55
ขอมอบจดหมายข่าวยุติธรรมปีที่ 3 ฉบับที่ 29 ประจำปี 2555  E.ยธ02001/0300 ชป.2085/55
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555  
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่หนังสือ "พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา" E.กษ0201.06/ว1578 ชป.2068/55
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555  
ขอส่งแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559  กษ0201.06/ว1456 ชป.1769/55
ขอมอบหนังสือ นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย  E.กษ0201.06/ว1433 ชป.1770/55
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555  
ขอมอบวารสารกรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พ.ย. 2554  E.นร0219.02/ว544 ชป.1681/55
มอบวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย(Thailand'Nature and Environment Journal)ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 เรื่อง การจัดการทรัพยากรรรมชาติภายใต้กรอบอนุสัญญา  E.ทส1002.2/ว9479  ชป.1674/55
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
ขอส่งแผ่นดีวีดีบันทึกภาพกิจกรรมและภาพถ่ายการรับการรับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน  E.นร1205.1/67 ชป.1464/55
ส่งจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 10 จำนวน 2 เล่ม  E.สม0002/ว5 ชป1516/55
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555
ขอส่งหนังสือสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้ม ปี 2555  E.กษ1305.01/ว277 ชป.1348/55
ขอส่งจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 9  E.สม0002/ว3 ชป.1347/55
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555
ขอส่งเอกสารของสำนักงานฯ  E.ทส1002.2/ว11095 ชป.1132/55
นำส่งคู่มือท่องเที่ยวเชียงใหม่ CHIANG MAI MICE CITY  E.ชม0035/ว.0118 ชป.1006/55
ส่งหนังสือวารสารกรมบังคับคดีปีที่ 15 ฉบับที่ 78  E.ยธ0501/ว.3 ชป.1125/55
รายงานสรุปสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ฉบับผู้บริหาร ประจำไตรมาสที่3/2554  E.กษ0201.05/ว801 ชป.1199/55
การกำหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ.2542  E.กษ0201.06/ว1109 ชป.1270/55
รายงานผลการจัดงาน OTOP ทั่วไทย รวมใจช่วยภัยน้ำท่วม  E.กษ0201.06/ว1045 ชป.1269/55
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา eLearning โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่ 23 - 24 ก.พ. 55 E.ELAP0436/2555 ชป.1150/55
วันที่ 27 มกราคม 2555
ขอนำส่งดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2554 E.สทท/ว003/2555 ชป.858/55
ขอมอบจุลสาร กพร. E.อก0501/137 ชป.746/55
จัดพิมพ์วารสารยุติธรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในกระบวนการยุติธรรม E.ยธ0201/7274 ชป.744/55
รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี 2553 E.ศป0019/ว203 ชป.792/55
วันที่ 24 มกราคม 2555
ขอส่งวารสารแรงงาน ปีที่ 10 ฉบับเดือน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. และ ม.ค. 2555 E. รง0201.4/ว0010-ชป.636/55
การเผยแพร่การดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับจังหวัดที่เป็นกรณีศึกษาที่ดE. นร1211/128 -ชป.627/55
ขอมอบวารสารกรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ต.ค. 2554 E. นร0219.02/ว498 ชป.698/55
วันที่ 20 มกราคม 2555
ขอส่งหนังสือวารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2554 -E.ศย0009/ว769-ชป.625/55
วันที่ 18 มกราคม 2555
ขอนำส่งวารสารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปีที่ 8 ฉบับที่ 51 ประจำเดือน ม.ค. 2555 -E กก0201/ว80-ชป.476/55
ขอจัดส่งรายงานประจำปี 2553 -E.กษ0201.06/ว424-ชป507/55
ขอส่งวารสารบางกอก Economy (Volume 18) -E กษ0201.06/ว416-ชป.508/55
วันที่ 13 มกราคม 2555
ขอมอบวารสาร สลค.สาร -E. กษ0201.06/ว224 ชป.306/55
ขอส่งหนังสือ เรื่อง "คู่มือต่อต้านการทุจริตตามอนุสัญญาสหประชาชาติ (UNCAC) ฉบับประชาชน" -E. ปช0027/ว0037 ชป.267/55
ขอมอบวารสารนิติศาสตร์ ม.นเรศวรและขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ -E.ศธ0527.19/ว0311 ชป.181/55
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี พ.ศ.2553 -E. อส0007(สท)/ว25 ชป.268/55
วันที่ 9 มกราคม 2555
รายงานประจำปี 2553 กรมวิชาการเกษตร -E.กษ0901/ว7963 ชป.104/55
วันที่ 6 มกราคม 2555
ขอส่งหนังสือเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลมาเพื่อเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในราชการ -E.นร1012/697 ชป.27/55
ขอส่งหนังสือแนวทางการกำหนดชื่อตำแหน่งในการบริหารงานตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน -E. นร1008/125 ชป.26/55
ขอส่งจุลสารที่ระลึกเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2555 -E. กค0901/ว.215 ชป.29/55
วันที่ 4 มกราคม 2555
คู่มือ "ตรวจสอบและซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลด" -E.มท0705/ว8431 ชป.13320/54
ส่งข่าวการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม -E. นฐ0005/ว20006 ชป.13315/54
ขอจัดส่งวารสารวิชาการข้าว -E.กษ2602/ว216 ชป.13314/54
วันที่ 29 ธันวาคม 2554
รายงานการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศาสนสถานฯ ประจำปี 2554 -E.ฝบพ.40000/079/54 ชป.13282/54
ขอส่งรายงานประจำปี 2553 สภาพัฒนาการเมือง -E. สพม0004/ว ชป.13143/54
ส่งรายงานประจำปี 2553 -E. รฟม001/2109 ชป.13185/54
ส่งรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำปี พ.ศ.2552 -E. ปช0021/ว0071 ชป.13184/54
วันที่ 26 ธันวาคม 2554
ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2552 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตE. สม0001/ว1985 ชป.13053/54
วันที่ 21 ธันวาคม 2554
ขอมอบหนังสือ "84 พรรษามหาราชา ตามรอยพระบาทศาสตร์แห่งดิน" จำนวน 1 เล่ม E. กษ0801/ว2626-ชป.12903/54
ส่งหนังสือ"จดหมายเหตุ 50 ปี กิจการพลังงานปรมณูเพื่อสันติของประเทศไทย" E.วท0404.6/5533-ชป.12870/54
วันที่ 20 ธันวาคม 2554
ขอส่งจดหมายข่าวกรมทรัพยากรน้ำ ปีที่ 5 ฉบับที่ 51 - 57 ประจำเดือนมีนาคม - กันยายน 2554  E. ทส0601.5/ว912-ชป.12856/54
วันที่ 19 ธันวาคม 2554
ขอส่งหนังสือ "เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง" และหนังสือ"โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่" E.กษ0207/ว10937-ชป.12751/54
ขอส่งหนังสือรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ - แรงงาน ไตรมาส3 : กรกฎาคม - กันยายน 2554 E.รง0508/ว02505-ชป.12792/54
วันที่ 16 ธันวาคม 2554
อภินันทนาการหนังสือรายงานประจำปี 2553 -E .รถ0001/ว1756-ชป.12582/54
ขอมอบวารสารวิศวกรรมสารฉบับประจำเดือน ก.ย. - ต.ค. 2554 -E. ศธ.0525.4/439-ชป.12632/54
ขอมอบวารสารวิศวกรรมสารฉบับเดือน ก.ค. - ส.ค. 2554 -E.ศธ.0525.4/415-ชป.12631/54
วันที่ 9 ธันวาคม 2554
ขอส่งรายงานการประเมินผลโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเข้าชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี -E กร0011/3750-ชป.12468/54
วันที่ 7 ธันวาคม 2554
ขอส่งรายงานประจำปี 2553 ศาลรัฐธรรมนูญ -E. ศร0004/ว85-ชป.12222/54
ส่งรายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก กรณีศึกษา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จำนวน 1 เล่ม พร้อมซีดี จำนวน 1 แผ่น -E.มท0628/ว1556-ชป.12270/54
วันที่ 6 ธันวาคม 2554
ส่งหนังสือ "จริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมอนามัยบันทึกเตือนใจ พ.ศ.2555" จำนวน 5 เล่ม -E. สธ0902.07/ว6829-ชป.12274/54
วันที่ 2 ธันวาคม 2554
ส่งรายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก กรณีศึกษา อำเภอเมืองชัยภูมิ และอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 เล่ม พร้อมซีดี 1 แผ่น -E.มท0628/ว1613-ชป.12226/54
ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 3 ปี 2554 และแนวโน้มปี 2554-2555 -E. กษ0201.06/ว10023-ชป.12218/54
วันที่ 1 ธันวาคม 2554