วันที่ 24 กันยายน 2563
รายงายผลการปฏิบัติราชการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี E .นร05011/ว(ท)5155 ชป.11935/63
ขอส่งเอกสารพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืน E .ทส1002.5/ว11905 ชป.117984/63
วันที่ 17 กันยายน 2563
ขอส่งรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และจุลสาร "ก.พ.ค. New" ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 E .นร1010/798 ชป.11524/63
วันที่ 10 กันยายน 2563
ขอมอบหนังสือ"ประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"Eวธ0408/513 ชป.10970/63
ขอมอบหนังสือ"พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเอกสารต่างประเทศ"Eวธ0408/512 ชป.10969/63
ขอส่งรายงานการประเมินผลงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 E.อว660301.2.1/ว2094ชป.11016/63
ขอนำส่งรายงานประจำปี 2562 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) E.อว6201/ว1295 ชป.10899/63
ขอมอบหนังสือ "สรุปผลงานวุฒิสภา ประจำปี 2562" E .วง0002/ว85 ชป.10898/63
วันที่ 8 กันยายน 2563
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่คู่มือ E.กษ0201.06/ว7160 ชป.10681/63
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2562 (Annual Report 2019) E.สพร2563/ว2479 ชป.10908/63
วันที่ 3 กันยายน 2563
ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2562 E.ยธ0908/1249 ชป.10517/63
วันที่ 26 สิงหาคม 2563
ขอมอบหนังสือ พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร พุทธศักราช 2515 - 2559 E.รล0014.1/ว14352 ชป.10461/63
วันที่ 25 สิงหาคม 2563
ขอส่งหนังสือ แนวทางในการจัดทำร่างกฎหมาย E.นร0914/ว1ชป.10300/63
ขอส่งหนังสือข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 2562 E.ทส0964.5/16011 ชป.10301/63
ขอส่งรายงานกสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 E.ทส1004.2/ว140593 ชป.10310/63
วันที่ 20 สิงหาคม 2563
ขอส่งคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 4 และ 5 E.กษ0201.06/ว6816 ชป.10146/63
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่คู่มือและประชาสัมพันธ์ E.กษ0201.06/ว6773 ชป.10021/63
วันที่ 6 สิงหาคม 2563
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2562 ศาลรัฐธรรมนูญ E.ศร0010.1/ว58 ชป.9355/63
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
ขอส่งเอกสาร : สถานะข้อมูลตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2562 E.ดศ0504/ว1505 ชป8741/63
ขอนำส่งวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563) E.ผผ16/ว56ชป.8746/63
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2562 E.ยธ0501/473 ชป.8747 /63
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563
ประชาสัมพันธ์นโยบายป่าไม้แห่งชาตE.ทส(คปช)1606.4/ว134 ชป.8518/63
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
ขอมอบหนังสือรมคำวินิจฉับศาลรัฐธรรมนูญประจำปี 2563 E.ศร0012.4/ว38 ชป.8369/63
ขอส่งรายงานประจำปี 2562 E.ยธ0902/891 ชป.8370/63
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
ขอมอบหนังสือคำศัพท์-คำย่อทางการทูตและการต่างประเทศ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4 E.กค0204/ว4656 ชป.8183/63
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
หนังสือสถิติอุทกวิทยา 2560 E.ทส0608.4/768.01 ชป 7942/63
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ส่งรายงานประจำปี 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) E.สวพส./ว2078 ชป 7872/63
รายงายผลการถอดบทเรียนวาระแห่งชาติ "สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" E.ยธ0411/ว277 ชป 7870/63
วันที่ 29 มิถุนายน 2563
ขอส่งคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 3 E.กษ0201.06/ว5309 ชป 7733/63
วันที่ 23 มิถุนายน2563
ขอส่งปฏิทินฤดูกาลสินค้าเกษตร ปี 2563 E.พณ0410/ว1627 ชป.7468/63
วันที่ 19 มิถุนายน2563
ขอมอบหนังสือแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิฉัยของศาลปกครองสูงสุด E.ศป0001/1488 ชป7261/63
วันที่ 17 มิถุนายน2563
ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช2485 E.กบข.5040/ว2831/2563 ชป.7202/63
วันที่ 22 เมษายน . 2563
ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2562 E.ทส0501/ว972 ชป.4858/63
วันที่ 16 เมษายน 2563
ขอส่งคู่มือการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ ที่ ก.พ. รับรอE.นร1004.3/93 ชป4695/63
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2562 การบริหารงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน E.รง0509/ว2260 ชป4699/63
ขอมอบวารสารดีเอสไอไตรสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 E.ยธ0801/865 ชป4694/63
วันที่ 14 เมษายน 2563
อภินันทนาการหนังสือ E.รภ0003/ว308 ชป4592/63
วันที่ 31 มี.ค.. 2563
ขอส่งหนังสือ " 2 ทศวรรษ จัดการที่ดี" E.ชป53406/ว1632 ชป4104/63
ขอมอบหนังสือรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2562 E.สม0005/ว864 ชป4034/63
วันที่ 5 มี.ค.. 2563
หนังสือรายงานประจำปี 2562 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณE.กษ1304.01/ว368 ชป.2887/63
ขอมอบหนังสือเพื่อใช้ประโยชน์ในห้องสมุด E.พิเศษ/ดร.สุรชัยโกเมนธรรมโสภณ/2563 ชป.2840/63
ขอมอบหนังสือจดหมายเหตุวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) พุทธศักราช 2486-2561 ให้เป็นอภินันทนาการ E.วสท.222/25693 ชป.2878/63
วันที่3 มี.ค.. 2563
ขอมอบหนังสือ "แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 9" E.ศป0015/ว30 ชป.2779/63
วันที่ 25 ก.พ.. 2563
ขอมอบหนังสือ "สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2561 - 2562" E.สว0002/ว28 ชป.2316/63
วันที่ 13ก.พ.. 2563
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี พ.ศ.2561 E.อส0007(สท)/ว2 ชป.1816/63
วันที่ 11 ก.พ.. 2563
การเผยแพร่รายงานประจำปี 2562 ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร E.กษ2807/ว263 ชป.1651/63
วันที่ 7 ก.พ.. 2563
ขอส่งหนังสือข้อมูลจำนวนปศุสัตว์ ในประเทศไทย ปี 2562 E.กษ0608/ว1760 ชป.1605/63
วันที่ 4 ก.พ.. 2563
ขอจัดส่งหนังสือชื่อ "มุมมอง มุมคิด 12" E.นร1003/29 ชป.1349/63
วันที่ 29 ม.ค. 2563
ขอมอบหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง ประจำปี 2561 E.นร0911/ว1 ชป.1188/63