วันที่ 25 ธ.ค. 2561
ขอมอบเอกสารเผยแพร่ "ดัชนีการวิจัยบันไดสู่การพัฒนาประเทศ ประจำปี 2561" E.วช0005/ว9393 ชป16861/61
วันที่ 21 ธ.ค. 2561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทประจำปีการศึกษา 2562 E.ศธ0513.10609/347 ชป16625/61
วันที่ 20 ธ.ค. 2561
ขอส่งหนังสือมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว E.กษ2606/ว183 ชป16603/61
วันที่ 19 ธ.ค. 2561
ขอส่งหนังสือสถิติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2561 E.รง0509/ว777 ชป16446/61
ขอส่งหนังสือรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ - แรงงาน ไตรมาส 3 Eรง0509/ว3506 ชป16444/61
วันที่ 13 ธ.ค. 2561
ขอมอบวารสารสราญรมย์ ฉบับปีที่ 70 (พ.ศ. 2559-2560) E.สสร.2/2561 ชป16308/61
วันที่ 3 ธ.ค. 2561
ขอส่งเอกสาร "สรุปบทเรียนการทำงานแบบมีส่วนร่วมในการบริหารราชการประจำปี พ.ศ.2561" E.นร1211/881 ชป15924/61
ขอส่งหนังสือข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ฉบับปรับปรุง E.นร0108/ว8364 ชป15848/61
วันที่ 28 พ.ย. 2561
ขอมอบรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564 (ระยะปีแรกของแผน) E.ทส1004.3/ว15846 ชป15484/61
วันที่ 21 พ.ย. 2561
ขอส่งหนังสือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561 E.กค0410.2/ว496 ชป15285/61
วันที่ 6 พ.ย. 2561
ขอมอบเอกสารสุดยอดเพยงไทยในแผ่นดินรัชการที่ 9 Eวธ0504.1/ว6897 ชป 14542/61
ส่งหนังสือที่ระลึกกรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 50 ปEกษ1008/ว1426 ชป 14535/61
วันที่ 31 ต.ค. 2561
กรมทางหลวงชนบท ได้จัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2561 ของกรมทางหลวงชนบทและหรังสือท่องเที่ยววิถีไทย บนสายทางหลวงชนบท Eคค0725.6/2868 ชป 14336/61
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2560 Eกพก0100/ว3166 ชป 14374/61
วันที่ 30 ต.ค. 2561
ส่งเอกสารเผยแพร่บทเพลงจากดวงใจแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 "พระผู้สถิตในหทัยราษฎร์" Eวธ0504.1/6896 ชป 14208/61
ขอส่งหนังสือกรมการจัดหางาน ประจำปี 2560 Eรง0308/184220 ชป 14278/61
วันที่ 29 ต.ค. 2561
รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี 2560 Eศป0019/ว152 ชป 14026/61
วันที่ 24 ต.ค. 2561
ของส่งรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวยราชการและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Eกษ0206.21/ว1489 ชป13931/61
จัดส่งเอกสารผลการดำเนินงานในรอบ 4 ปี (ปี 2558-ปี2561) Eกษ1304.01/ว1230 ชป13950/61
วันที่ 19 ต.ค. 2561
ขอส่งมอบหนังสือ รายงานประจำปี 2559 และหนังสือวันคล้ายสถาปนาครบรอบ 8 ปี กรมหม่อนไหมEกษ2712/ว52 ชป13709/61
ขอส่งหนังสือ"รายงานประจำปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน"Eนร1007.2/106 ชป13764/61
ขอส่งหนังสือแผนฯ 12 ฉบับประชาชนEนร1103/ว059 ชป13785/61
วันที่ 16 ต.ค. 2561
ขอมอบรายงานประจำปี 2560 Eกก0301/2870 ชป113580/61
วันที่ 11 ต.ค. 2561
ขอส่งรายงานกำลังคนภาครัฐ 2560 Eนร1002/60 ชป13405/61
ขอส่งรายงานประจำปี 2560 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นEนร0107/ว6969 ชป13404/61
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้จัดทำหนังสืองานประจำปี 2560 Eกฟก0100/ว3017 ชป13337/61
วันที่ 10 ต.ค. 2561
ขอนำส่งรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ(ฉบับพกพา) Eพิเศษ7/2561/อธช. . ชป13222/61
วันที่ 4 ต.ค. 2561
ขอความอนุเคราะห์ให้ประชาสัมพันธ์จุลสาร "ก.พ.ค. News" E.นร1010/595 ชป12768/61
ส่งคู่มือการให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ระยะที่ 2 E.กษ1201.6/ว782 ชป12842/61
ขอจัดส่งหนังสือ"มุมคิดมุมมอง ๑๑" E.นร1003/580 ชป12925/61
วันที่ 25 ก.ย.2561
ขอส่งหนังสือรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2560 E.ทส0301/585 ชป12713/61
วันที่ 24 ก.ย.2561
หนังสือสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 E.กค0413.3/37407 ชป12223/61
วันที่ 21 ก.ย.2561
ขอส่งเอกสารวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร E.กษ1305.01/ว2056 ชป.12213/61
วันที่ 20 ก.ย.2561
สำนักงบประมาณขอส่งรายงานประจำปี 2560(Annual report 2017) ของสำนักงบประมาณ จำนวน 1 เล่ม มายังหน่วยงานของท่าน Eนร0701/ว133 ชป.12308/61
สำนักงานศาลปกครองได้จัดพิมพ์หนังสือ "แนวทางการปฎิบัติราชการจากคำนิจัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ.2560" E.ศป0001/3238 ชป.12307/61
ขอมอบหนังสือรวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญประจำปี 2560 E.ศร0012.4/ว86 ชป.12406/61
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2560 (Annual Report 2017) E.สพร2561/ว2836 ชป12222/61
วันที่ 13 ก.ย.2561
ขอส่งรายงานประจำปี 2560 E.ยธ0902/1566 ชป.12112/61
วันที่ 04 ก.ย.2561
ขอส่งเอกสารตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทยปี 2560 E.กษ1303.01/ว1779ชป.11612/61
นำส่งซีดีรายงานประจำปี 2560 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2560 ของการประปาส่วนภูมิภาคE.มท55020/4468ชป.11536/61
แนวทางปฎิบัติเพื่อรองรับการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น และการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561E.นร1008.4/คปร./101ชป.11513/61
การนิคมอุตสหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2560 จำนวน 1 เล่มE.อก5103..2.2/ว3048ชป.11503/61
วันที่ 29 ส.ค.2561
ขอมอบเอกสารเผยแพร่ "รายงานการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ประจำปี 2560"E.วช0005/ว6678ชป.11336/61
วันที่ 28 ส.ค.2561
ขอส่งรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560E.ทส10042.2/ว46ชป.11280/61
วันที่ 27 ส.ค.2561
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ วารสาร BEST ฉบับที่ 10 ครั้งที่ 2 ประจำเดือนตุลาคม 2560E.ธ(ป)00219/2561 ชป.11155/61
ขอส่งรายงานประจำปี 2560 ของ ททท.E.กก5201/ก84 ชป.10588/61
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2560E.ยธ0501/0699 ชป.10362/61
ขอมอบรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ 3 (12กันยายน 2556 - 12 กันยายน 2560)E.กษ0201.06/ว5992 ชป.10258/61
ขอมอบหนังสือ "86 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี"E.นร0101/ว1792 ชป.10220/61
หนังสือส่ง "เสน่ห์เที่ยว เสน่ห์ไทย"E.กก0404/ว7866 ชป.11081/61
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 2 ปี 2561 และแนวโน้มปี 2561E.กษ1304.01/ว961 ชป.10782/61
ขอส่งหนังสือข้อมูลจำนวนปศุสัตว์ ในประเทศไทย ปี 2561E.กษ0608/ว20912 ชป.10781/61
ขอส่งรายงานการประเมินผลงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2561E.ศธ05143.1/ว2234 ชป.10219/61
วันที่ 15 ส.ค.2561
ขอมอบรายงานประจำปี 2560 E.มศ0005/719 ชป.10670/61
วันที่ 9 ส.ค.2561
ขอมอบหนังสือ "รายงานประจำปี 2560"E.วช0001.8/ว1172 ชป.1017/61
ขอส่งรายงานประจำปี 2560 (Annual Report 2017) ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 3 เล่ม E.กษ0212/ว2132 ชป.10181/61
ขอนำส่งวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561) E.ผผ16/ว38 ชป.9990/61
ขอส่งรายงานประจำปี 2560 E.อก0507/ว3176 ชป.10027/61
ขอส่งหนังสือรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจแรงงาน ไตรมาส 1 : มกราคม - มีนาคม 2561 E.รง0509/ว2404 ชป.10033/61
ขอส่งรายงานประจำปี 2560 E คศ0205/ว5961 ชป.10034/61
วันที่ 7 ส.ค.2561
ส่งหนังสือบทสรุปสำหรับผู้บริหาร ผลงานรัฐบาลปีที่ 3 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรE.นร0409/ว6464 ชป.9749/61
วันที่ 6 ส..ค. 2561
ชอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2560 E.กษ0401/ว1025 ชป.9717/61
วันที่ 25 ก.ค. 2561
ขอส่งหนังสือคู่มือ (Guidebook) และหนังสือคู่มือชุดเครื่องมือ (Toolkit) E.นร1205/ว35 ชป.9449/61
ขอส่งหนังสือวารสารกรมบังคับคดี ปีที่ 21 ฉบับที่ 109 ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2560 E.ยธ0501/5845 ชป.9501/61
ขอส่งรายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่อง "การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบพนักงานราชการ" E.สว(สนช)(กมธ)0010/2668 ชป.9314/61
ส่งหนังสือ "รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2560" E.ผผ16/ว32 ชป.9315/61
คู่มือการใช้งานระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) สำหรับผู้ปฏิบัติงาน/นักเทคนิค และคู่มือแนวทางการรักษาความปลอดภัยของการให้บริการข้อมูลผ่านระบบ NGIS Portal E.วท5300.3/ว1521 ชป.9257/61
เอกสารผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรอบ 6 เดือน E.กษ1304.01/ว829 ชป.9246/61
วันที่ 17 ก.ค. 2561
การมอบหนังสือ "คู่มือข้อแนะนำทางสถาปัตยกรรมเพื่อรองรับภัยพิบัติ" E.สภส406.70/2561 ชป.9160/61
ขอมอบวารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 19 เล่ม 57 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560 E.ศร0012.1/ว61 ชป.9156/61
ขอมอบรายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง "การนำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณ าวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ" E.ศร0012.1/ว65 ชป.9153/61
ขอมอบหนังสือ "การส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม" ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) E.กษ0232/ว139 ชป.9169/61
วันที่ 12 ก.ค. 2561
ขอมอบหนังสือ สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 E.(รธน)132/2561 ชป.9011/61
ขอส่งหนังสือข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชปี ๒๕๖๐ E.ทส0905.6/15212 ชป.9010/61
แผนแม่บทการพัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคการเกษตร พ.ศ.2560-2564 พร้อมแผนงาน/โครงการ ปี 2560-2564 E. กษ1304.01/ว799 ชป.9042/61
ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการวาระแห่งชาติด้านการสหกรณE.กษ1104/1188 ชป.8385/61
ขอส่งสารสารการงบประมาณ ปีที่ 14 ฉบับที่ 49 E.พิเศษ/สำนักงบประมาณ ชป.8387/61
ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2560 E.วท5309/1444 ชป.8363/61
ขอส่งมอบรายงานประจำปี 2560 ขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนE.อพท01/732 ชป.8161/61
ส่งรายงานประจำปี 2560 E.นร0101/ว4776 ชป.8954/61
วันที่ 9 ก.ค. 2561
รายงานประจำปี 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) E.ทส1003.5/ว7506 ชป.8444/61
ขอจัดส่งเอกสารเผยแพร่ "คู่มือการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม และแหล่งมรดกทางธรรมชาติเป็นแหล่งมรดกโลก" E.สวพส./ว1845 ชป.8447/61
วันที่ 21 มิ.ย. 2561
ขอส่งหนังสือรายนามผู้ประกอบการที่ได้รับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุมและประเภทสถานที่จัดแสดงสินค้า) Thailand MICE Venue Standard Directory E.สสปน.3402/ว00853 ชป.7731/61
วันที่ 7 มิ.ย.2561
การจัดส่งรายงานประจำปี และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ประจำปี 2560 E.กบข.3062/ว3499/2561 ชป.6998/61
รายงานประจำปี 2560 กรมธนารักษ์ E.กค0301/ว60 ชป.7113/61
รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 E.พณ0410/ว1339 ชป.7112/61
วันที่ 31 พ.ค. 2561
ขอส่งเอกสารวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง การศึกษาความเต็มใจจ่ายประกันภัยข้าวนาปีของเกษตรกร จำนวน 1 เล่ม E.กษ1305.01/ว1220 ชป.6939/61
วันที่ 29 พ.ค. 2561
ขอส่งรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 E.กร0006/ว1445 ชป.6710/61
วันที่ 25 พ.ค. 2561
ขอส่งหนังสือ "ปฏิทินฤดูกาลสินค้าเกษตร ปี 2561" E.พณ0410/ว1257 ชป.6609/61
ขอมอบรายงานประจำปี 2560 กระทรวงคมนาคม ประจำปี 2560 E.คค0201/ว3719 ชป.6582/61
วันที่ 18 พ.ค. 2561
มอบหนังสือสถิติอุทุกวิทยา ประจำปี พ.ศ.2558(2015) E.ทส0608.4/ว573 ชป.6226/61
ขอมอบหนังสือรายงานประจำปีกรมประชาสัมพันธ์ปี 2560 E.นร0219.03/ว792 ชป.6192/61
ขอมอบหนังสืองานวิจัย เรื่อง ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อวอเตอร์ฟุตพรินต์การขาดแคลนน้ำของพืชเศรษฐกิจในลุ่มน้ำชีตอนบน E.วช0004/2929 ชป.6307/61
วันที่ 9 พ.ค. 2561
ขอจัดส่งหนังสือจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี E.ศธ0201.2/1198 ชป.5834/61
วันที่ 3 พ.ค. 2561
ขอนำส่งหนังสือรายงานประจำปี Annual Report และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน SD Report (Sustainable Development Report) ประจำปี 2560 E.กษ1901/ว2689 ชป.5575/61
ขอนำส่งรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 2 ฉบับภาษาอังกฤษ (Second Biennial Update Report of Thailand) E.ทส1006.4/ว5274 ชป.5548/61
วันที่ 1 พ.ค. 2561
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ ก.พ. รับรอง E.นร1004.3/105 ชป.5500/61
วันที่ 27 เม.ย. 2561
หนังสือ "108 คำถามพนักงานราชการ 2 "E.ยธ0301/ว160 ชป.5159/61
ขอมอบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 E.รง0809/ว2719 ชป.5156/61
กรมวิชาการเกษตร ขอส่งรายงานประจำปี 2559 E.กษ1302/ว1358 ชป.5106/61
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไตรมาสที่ 1 E.กษ0901/ว2149 ชป.5296/61
ส่งหนังสือรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจแรงงาน ไตมาส 4 E.ปง0009.6/ว167.3 ชป.5388/61
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2560 E.นร1008.5/41 ชป.5158/61
วันที่ 20 เม.ย. 2561
รายงานศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร E.กษ1302.01/ว849 ชป4984/61
การเผยแพร่ยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร E.กษ2807/ว987 ชป.4982/61
วันที่ 19 เม.ย. 2561
ขอส่งคู่มือรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกบุคลากรเข้ารับราชการ E.นร1004.2/155 ชป.4953/61
ขอนำส่งดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ.2561 E.สทท/ว018/2561 ชป.4925/61
วันที่ 11 เม.ย. 2561
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ สนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้ารับอารพัฒนาตนเองผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (HRD e-Learning) E.นร1013.3/21 ชป.4650/61
วันที่ 10 เม.ย. 2561
ขอนำส่งหนังสือรายงานประจำปี 2559 E.สวก1000/ว967 ชป.4013/61
ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี พ.ศ. 2559 E.นร0901/ว203 ชป.4011/61
ขอส่งมอบหนังสือผลงานกองทัพบก 2560 E.กห0407.24/60 ชป.4110/61
ขอส่งรายงานประจำปี 2560 E.กษ0606/ว729 ชป.4381/61
ขอส่งมอบรายประจำปี 2560 สผ. E.ทส1088.2/ว4424 ชป.4585/61
วันที่ 4 เม.ย. 2561
รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2560 และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 E.สม0004/ว1334 ชป.4251/61
วันที่ 30 มี.ค.. 2561
ขอส่งสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร E.กษ0403/ว46 ชป.3724/61
รายงานการวิจัยเรื่อง "การศึกษาการบริหารจัดเก็บค่าน้ำชลประทานในอัตราที่เหมาะสม" E.วช0004/1777 ชป.3393/61
ขอส่งรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (Annual Inspection Report : Fiscal Year 2017) E.นร0110/ว1642 ชป.3111/61
วันที่ 8 มี.ค.. 2561
คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 E.นร1200/ว3 ชป.2592/61
ขอมอบวารสารดีเอสไอไตรสาร ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 E.ยธ0801/ว538 ชป.2601/61
ขอส่งรายงานประจำปี 2560 E.ปิดทอง61/072 ชป.2602/61
ขอส่งวารสารส่งเสริมการเกษตร E.กษ1008/ว339 ชป.2943/61
สำนักงาน ก.พ.ร. จึงขอส่งรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ.2559 E.นร1207.4/081 ชป.2576/61
วันที่ 7 มี.ค.. 2561
ขอส่ง ผลการศึกษาโครงการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จำนวน 1 ชุด E.ทส1002.2/ว2123 ชป.2668/61
ขอจัดส่งคู่มือและเอกสารการท่องเที่ยวของจังหว้ดเพชรบูรณ์ E.พช0017.2/ว30 ชป.2797/61
วันที่ 22 ก.พ. 2561
ขอมอบหนังสือ "แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 7" E.ศป0015/ว17 ชป.2104/61
จัดส่งหนังสือครบรอบ 100 ปี สหกรณ E.กษ1111/4644 ชป.2138/61
วันที่ 14 ก.พ. 2561
รายงานประจำปี พ.ศ.2560 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ E.กษ1304.01/ว193 ชป.1920/61
หนังสือรายงานประจำปี 2558 ศาลรัฐธรรมนูญ E.ศร0010.1/ว011 ชป.1872/61
วันที่ 12 ก.พ. 2561
ขอมอบหนังสือ "แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พงศ. 2559" E.ศป0001/267 ชป.1751/61
วันที่ 9 ก.พ. 2561
ขอส่งรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการเลขานุการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ E.ทส0604.6/ว32 ชป.1709/61
วันที่ 8 ก.พ. 2561
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี E.วท0201.5/578 ชป.1328/61
การเผยแพร่รายงานประจำปี 2560 ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร E.กษ2807/ว281 ชป.1491/61
วันที่ 5 ก.พ. 2561
ขอนำส่ง ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส ที่ 4 ปี พ.ศ. 2560 Eสทท/ว005/2561 ชป.1446/61
วันที่ 30 ม.ค. 2561
ขอส่งวารสารกระบวนการยุติธรรม ปีที่ 10 เล่มที่ 3 ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2560 E.ยธ0902/93 ชป.1163/61
วันที่ 29 ม.ค. 2561
ขอส่งหนังสือ Thailand's Budget in Brief Fiscal Year 2018" E.นร0728/ว35 ชป.1151/61
วันที่ 23 ม.ค. 2561
ส่งเอกสารวิชาการ ส่งเสริมการอนุรักษ์พืชพรรณรักษ์ไว้เพื่อไทยทั้งชาตE.กษ1005/ว9 ชป.811/61
ขอจัดส่งรายงานการประเมินผลโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนเขาซับแกงไก่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ E.กร0011/145 ชป.809/61
ขอส่ง เอกสาร แผน ฯ 12 สำหรับนักบริหาร เพื่อการพัฒนาประเทศไทย E.นร1103/ว016 ชป.776/61
วันที่ 15 ม.ค. 2561
ส่งหนังสือรวมกฎหมายเกษตรมาเพื่อการใช้ประโยชน์ในราชการ E.กษ0208/ว69/ชป. ชป.484/61
ขอส่งแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2561 - 2564) E.กร0006/ว74 ชป.439/61
ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2558 และ 2559 E.คศ(สรอ)510/2560/ว3677 ชป.467/61
ขอส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ E.สม0004/ว4244 ชป192/61
ขอส่งหนังสือเรื่อง "สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้มปี 2561" Eกษ1305.01/ว3086 ชป.18/61
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ.2561 E.EPST077-03/อธช. ชป.397/61
บัญชีนวัตกรรมไทย E.กษ0201.06/ว121 ชป.304/61
ขอนำส่งสารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) E.ผผ17/ว110 ชป.258/61
วันที่ 11 ม.ค. 2561
ขอมอบรายงานประจำปี พ.ศ. 2559 (กรมอุตุนิยมวิทยา) E.คศ0301/ว3764 ชป.20591/61
เอกสารงบประมาณโดยสังเขปประจำปี พ.ศ.2561 E.กษ1304.01/ว1579 ชป.20238/61