วันที่ 20 เม.ย. 2561
รายงานศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร E.กษ1302.01/ว849 ชป4984/61
การเผยแพร่ยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร E.กษ2807/ว987 ชป.4982/61
วันที่ 19 เม.ย. 2561
ขอส่งคู่มือรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกบุคลากรเข้ารับราชการ E.นร1004.2/155 ชป.4953/61
ขอนำส่งดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ.2561 E.สทท/ว018/2561 ชป.4925/61
วันที่ 11 เม.ย. 2561
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ สนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้ารับอารพัฒนาตนเองผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (HRD e-Learning) E.นร1013.3/21 ชป.4650/61
วันที่ 10 เม.ย. 2561
ขอนำส่งหนังสือรายงานประจำปี 2559 E.สวก1000/ว967 ชป.4013/61
ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี พ.ศ. 2559 E.นร0901/ว203 ชป.4011/61
ขอส่งมอบหนังสือผลงานกองทัพบก 2560 E.กห0407.24/60 ชป.4110/61
ขอส่งรายงานประจำปี 2560 E.กษ0606/ว729 ชป.4381/61
ขอส่งมอบรายประจำปี 2560 สผ. E.ทส1088.2/ว4424 ชป.4585/61
วันที่ 4 เม.ย. 2561
รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2560 และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 E.สม0004/ว1334 ชป.4251/61
วันที่ 30 มี.ค.. 2561
ขอส่งสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร E.กษ0403/ว46 ชป.3724/61
รายงานการวิจัยเรื่อง "การศึกษาการบริหารจัดเก็บค่าน้ำชลประทานในอัตราที่เหมาะสม" E.วช0004/1777 ชป.3393/61
ขอส่งรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (Annual Inspection Report : Fiscal Year 2017) E.นร0110/ว1642 ชป.3111/61
วันที่ 8 มี.ค.. 2561
คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 E.นร1200/ว3 ชป.2592/61
ขอมอบวารสารดีเอสไอไตรสาร ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 E.ยธ0801/ว538 ชป.2601/61
ขอส่งรายงานประจำปี 2560 E.ปิดทอง61/072 ชป.2602/61
ขอส่งวารสารส่งเสริมการเกษตร E.กษ1008/ว339 ชป.2943/61
สำนักงาน ก.พ.ร. จึงขอส่งรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ.2559 E.นร1207.4/081 ชป.2576/61
วันที่ 7 มี.ค.. 2561
ขอส่ง ผลการศึกษาโครงการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จำนวน 1 ชุด E.ทส1002.2/ว2123 ชป.2668/61
ขอจัดส่งคู่มือและเอกสารการท่องเที่ยวของจังหว้ดเพชรบูรณ์ E.พช0017.2/ว30 ชป.2797/61
วันที่ 22 ก.พ. 2561
ขอมอบหนังสือ "แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 7" E.ศป0015/ว17 ชป.2104/61
จัดส่งหนังสือครบรอบ 100 ปี สหกรณ E.กษ1111/4644 ชป.2138/61
วันที่ 14 ก.พ. 2561
รายงานประจำปี พ.ศ.2560 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ E.กษ1304.01/ว193 ชป.1920/61
หนังสือรายงานประจำปี 2558 ศาลรัฐธรรมนูญ E.ศร0010.1/ว011 ชป.1872/61
วันที่ 12 ก.พ. 2561
ขอมอบหนังสือ "แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พงศ. 2559" E.ศป0001/267 ชป.1751/61
วันที่ 9 ก.พ. 2561
ขอส่งรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการเลขานุการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ E.ทส0604.6/ว32 ชป.1709/61
วันที่ 8 ก.พ. 2561
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี E.วท0201.5/578 ชป.1328/61
การเผยแพร่รายงานประจำปี 2560 ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร E.กษ2807/ว281 ชป.1491/61
วันที่ 5 ก.พ. 2561
ขอนำส่ง ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส ที่ 4 ปี พ.ศ. 2560 Eสทท/ว005/2561 ชป.1446/61
วันที่ 30 ม.ค. 2561
ขอส่งวารสารกระบวนการยุติธรรม ปีที่ 10 เล่มที่ 3 ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2560 E.ยธ0902/93 ชป.1163/61
วันที่ 29 ม.ค. 2561
ขอส่งหนังสือ Thailand's Budget in Brief Fiscal Year 2018" E.นร0728/ว35 ชป.1151/61
วันที่ 23 ม.ค. 2561
ส่งเอกสารวิชาการ ส่งเสริมการอนุรักษ์พืชพรรณรักษ์ไว้เพื่อไทยทั้งชาตE.กษ1005/ว9 ชป.811/61
ขอจัดส่งรายงานการประเมินผลโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนเขาซับแกงไก่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ E.กร0011/145 ชป.809/61
ขอส่ง เอกสาร แผน ฯ 12 สำหรับนักบริหาร เพื่อการพัฒนาประเทศไทย E.นร1103/ว016 ชป.776/61
วันที่ 15 ม.ค. 2561
ส่งหนังสือรวมกฎหมายเกษตรมาเพื่อการใช้ประโยชน์ในราชการ E.กษ0208/ว69/ชป. ชป.484/61
ขอส่งแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2561 - 2564) E.กร0006/ว74 ชป.439/61
ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2558 และ 2559 E.คศ(สรอ)510/2560/ว3677 ชป.467/61
ขอส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ E.สม0004/ว4244 ชป192/61
ขอส่งหนังสือเรื่อง "สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้มปี 2561" Eกษ1305.01/ว3086 ชป.18/61
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ.2561 E.EPST077-03/อธช. ชป.397/61
บัญชีนวัตกรรมไทย E.กษ0201.06/ว121 ชป.304/61
ขอนำส่งสารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) E.ผผ17/ว110 ชป.258/61
วันที่ 11 ม.ค. 2561
ขอมอบรายงานประจำปี พ.ศ. 2559 (กรมอุตุนิยมวิทยา) E.คศ0301/ว3764 ชป.20591/61
เอกสารงบประมาณโดยสังเขปประจำปี พ.ศ.2561 E.กษ1304.01/ว1579 ชป.20238/61