วันที่ 29 เม.ย. 2560
ขอนำส่งหนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559 จำนวน 1 เล่ม E.ศธ0201.4/1335 ชป.6273/60
วันที่ 19 เม.ย. 2560
ขอส่งแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี E.กษ1104/1068 ชป.5767/60
วันที่ 10 เม.ย. 2560
ขอนำส่งหนังสือรายงานประจำปี 2559 E.มท5470-1-3.3/9351 ชป.5387/60
วันที่ 7 เม.ย. 2560
ส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 E.กษ1302.01/ว626 ชป.5271/60
วันที่ 14 มีนาคม 2560
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2559 E.ยธ0501/ว4 ชป.3710/60
วันที่ 6 มีนาคม 2560
ขอมอบวารสารวิชาการ Unisearch Jaurnal E.ศธ0512.2/76/383 ชป.3361/60
วันที่ 1 มีนาคม 2560
ขอมอบพจนานุกรมศัพท์อุทกศาสตร์ ไว้ใช้ประโยชน์ในราชการE.กห0531/201 ชป.3057/60
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
การเผยแพร่รายงานประจำปี 2559 ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร E.กษ2807/ว377 ชป.2725/60
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
ขอส่งหนังสือรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ฯ E.คปก.01/ว021 ชป.2100/60
วันที่ 16 มกราคม 2560
สรุปผลการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารเพื่อการบูรณาการส่วนกล่าวและส่วนภูมิภาค E.นร1013.6/4 ชป.487/60