วันที่ 14 มีนาคม 2560
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2559 E.ยธ0501/ว4 ชป.3710/60
วันที่ 6 มีนาคม 2560
ขอมอบวารสารวิชาการ Unisearch Jaurnal E.ศธ0512.2/76/383 ชป.3361/60
วันที่ 1 มีนาคม 2560
ขอมอบพจนานุกรมศัพท์อุทกศาสตร์ ไว้ใช้ประโยชน์ในราชการE.กห0531/201 ชป.3057/60
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
การเผยแพร่รายงานประจำปี 2559 ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร E.กษ2807/ว377 ชป.2725/60
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
ขอส่งหนังสือรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ฯ E.คปก.01/ว021 ชป.2100/60
วันที่ 16 มกราคม 2560
สรุปผลการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารเพื่อการบูรณาการส่วนกล่าวและส่วนภูมิภาค E.นร1013.6/4 ชป.487/60