วันที่ 8 ธ.ค. 2560
รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครองประจำปี 2559 E.ศป0019/ว141 ชป.19514/60
ขอนำส่งรายงานประจำปี 2559 E.อก0507/ว5796 ชป.18760/60
ขอความร่วมมือโปรดประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล E.นร1013.3/36/25ต.ค.60 ชป.18502/60
หนังสือ "สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2559-2560 E.สว0002/ว5955 ชป.18420/60
ขอส่งประมวลรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายฯ E.สม0004/ว3098 ชป.18433/60
วันที่ 7 ธ.ค. 2560
ขอนำส่งรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2559 การประปานครหลวง E.มท5410-3-3.2/32480/2560 ชป.17987/60
วันที่ 21 พ.ย..2560
ส่งรายงานประจำปี 2559 E.วท5309/ว3219 ชป17829/60
วันที่ 5 ต.ค.2560
ขอส่งเอกสารรายงานหมู่บ้านชนบทไทย จากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2560 E.มห0405.6/ว1905 ชป.15763/60
ขอมอบเอกสารเผยแพร่ "ดัชนีการวิจัย : บันไดสู่การพัฒนาของประเทศไทย ประจำปี 2560" E.วช0005/ว7566 ชป.15408/60
วันที่ 6 ก.ย. 2560
ขอมอบหนังสือ "รายงานประจำปี 2559 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี" E.นร0101/ว8277 ชป.14043/60
วันที่ 5 ก.ย. 2560
หนังสือสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 E.กค0413.3/ว000318 ชป.13731/60
วันที่ 15 ส.ค. 2560
ขอส่งหนังสือรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2559 E.ทส0301/503 ชป.12528/60
วันที่ 3 ส.ค.. .2560
ขอนำส่งรายงานวิจัยเรื่อง การพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดด้านการสอบสวนคดีพิเศษ E.ยธ0817/648 ชป.11858/60
วันที่ 23 มิ.ย.. 2560
ขอมอบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 E.ปง0009.6/ว2652 ชป.9192/60
ส่งหนังสือ รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2559 E. ผผ17/ว56 ชป.9249/60
วันที่ 9 มิ.ย.. 2560
หนังสือ สมช.ยุคใหม่ ก้าวสู่อนาคต E.นร0801.307/5917 ชป.8554/60
วันที่ 31 พ.ค. 2560
ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2559 E.ทส0501/ว1844 ชป.8079/60
วันที่ 30 พ.ค. 2560
ขอส่งสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร E.กษ0403/ว8 ชป.7850/60
การจัดส่งรายงานประจำปี และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ประจำปี 2559 E.กบข.3062/ว.2740/2560 ชป.7962/60
วันที่ 29 พ.ค. 2560
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาตE.กก0203/ว2349 ชป.7821/60
วันที่ 23 พ.ค. 2560
ขอส่งรายงานประจำปี 2559 E.ยธ0902/922 ชป.7586/60
วันที่ 15 พ.ค. 2560
ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2559 E.ฝบพ.40000/034 ชป.7058/60
วันที่ 11 พ.ค. 2560
ขอนำส่งรายงานประจำปี พ.ศ.2559 E.สทท/ว038/2560 ชป 7007/60
วันที่ 4 พ.ค. 2560
ขอนำส่งธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 E.สช.สน.ว.0472/2560 ชป.6492/60
ขอส่งรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ.2558 E.นร1207.4/120 ชป.6451/60
วันที่ 29 เม.ย. 2560
ขอนำส่งหนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559 จำนวน 1 เล่ม E.ศธ0201.4/1335 ชป.6273/60
วันที่ 19 เม.ย. 2560
ขอส่งแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี E.กษ1104/1068 ชป.5767/60
วันที่ 10 เม.ย. 2560
ขอนำส่งหนังสือรายงานประจำปี 2559 E.มท5470-1-3.3/9351 ชป.5387/60
วันที่ 7 เม.ย. 2560
ส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 E.กษ1302.01/ว626 ชป.5271/60
วันที่ 14 มีนาคม 2560
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2559 E.ยธ0501/ว4 ชป.3710/60
วันที่ 6 มีนาคม 2560
ขอมอบวารสารวิชาการ Unisearch Jaurnal E.ศธ0512.2/76/383 ชป.3361/60
วันที่ 1 มีนาคม 2560
ขอมอบพจนานุกรมศัพท์อุทกศาสตร์ ไว้ใช้ประโยชน์ในราชการE.กห0531/201 ชป.3057/60
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
การเผยแพร่รายงานประจำปี 2559 ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร E.กษ2807/ว377 ชป.2725/60
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
ขอส่งหนังสือรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ฯ E.คปก.01/ว021 ชป.2100/60
วันที่ 16 มกราคม 2560
สรุปผลการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารเพื่อการบูรณาการส่วนกล่าวและส่วนภูมิภาค E.นร1013.6/4 ชป.487/60