วันที่ 16 ธันวาคม 2559
ขอมอบหนังสือ พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส "99 พระบรมราโชวาทน้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์" และหนังสือ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" E.กษ0201.06/ว11190 ชป.19064/59
ขอส่งแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) E.กษ11047/3825 ชป.19062/59
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
รายงานผลการตรวจราชการ E.กษ0201.21/ว3840 ชป.17174/59
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี 2558 E.ศป0019/ว153 ชป.16266/59
วันที่ 7 พศจิกายน 2559
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอส่งสรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2558 - 2559 จำนวน 1 เล่ม E.สว0002/ว1000 ชป.15993/59
วันที่ 31 ตุลาคม 2559
กรมอุตุนิยมวิทยาขอมอบรายงานประจำปี 2557 และ 2558 E.ดท0301/ว3316 ชป.15725/59
ขอนำส่งหนังสือรายงานประจำปี 2558 E.สวก1000/ว.2603 ชป.15573/59
สำนักงาน ก.พ. ขอส่งหนังสือชื่อมุมมองมุมคิด 9 (3) และมุมคิดมุมมอง 10 E.นร1003/532 ชป.15548/59
ขอส่งหนังสือข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ ปี 2558 จำนวน 1 เล่ม E.ทส1606.44/14181 ชป.15558/59
วันที่ 17 ตุลาคม 2559
ขอส่งหนังสือ Thailand State of Pollution Report 2015 E.ทส0301/10479 ชป.14962/59
วันที่ 11 ตุลาคม 2559
ขอเผยแพร่ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 E.กษ0805.07/1273 ชป.14698/59
ขอส่งหนังสือ"คู่มือการจัดทำเอกสารวิจัยและเอกสารประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร" E.กษ1305/ว3551 ชป.14700/59
ขอมอบหนังสือ "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)" E.วช0005/ว7792 ชป.14524/59
ประกาศ เรื่องการปฏิบัติการหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน E. ผผ01/ว110 ชป.14735/59
วันที่ 6 ตุลาคม 2559
ขอส่งหนังสือรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 E.กค0422/036416 ชป.14321/59
ส่งหนังสือรายงานประจำปี 2558 E.ยธ0912/1613 ชป.14319/59
วันที่ 30 กันยายน 2559
ขอมอบหนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ของ ก.พ.ค. E.นร1010/338 ชป.13832/59
ขอส่งหนังสือรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ - แรงงานไตร 2 : เมษายน - มิถุนายน 2559 E.รง0509/ว7359 ชป.13624/59
หนังสือ "สมช.ยุคใหม่ : ก้าวสู่อนาคต" E.นร0801.07/6939 ชป.13944/59
ขอส่งรายงานกำลังคนภาครัฐ E.นร1002/79 ชป.13719/59
ขอส่งหนังสือสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2558 E.กค0413.3/ว372 ชป.14058/59
สำนักงบประมาณขอส่งรายงานประจำปี 2558 (Annual Report 2015) จำนวน 1 เล่ม E.นร0701/ว.122 ชป.14005/59
วันที่ 19 กันยายน 2559
ขอมอบหนังสือประจำปี2558 E.นร0901/ว1060 ชป.13312/59
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอส่งรายงานประจำปี 2558 (Annual Report 2015) E.ทก0202/ว10016 ชป.13248/59
ขอมอบหนังสือแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 1 เล่ม เพื่อเผยแพร่ E.ศป0001/3244 ชป.13243/59
ขอมอบหนังสือ "รายงานประจำปี 2558 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี" E.นร0101/ว7798 ชป.13229/59
วันที่ 12 กันยายน 2559
ขอมอบเอกสารสิ่งพิมพ์ E.ศธ0516.59/ว.245 ชป.12992/59
ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2558 การพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ E.นศ0006/ว4412 ชป.12929/59
วันที่ 2 กันยายน 2559
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ วารสาร BEST E.ธ(ป)281/2559 ชป.12386/59
วันที่ 27 สิงหาคม 2559
ขอส่งหนังสือ "Young Smart Farmer อนาคตและทิศทางภาคเกษตรไทย" E.กษ1009/ว973 ชป.11401/59
บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย E.นร0719.2/ว.105 ชป.11403/59
ขอส่งหนังสือรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย E.ทส0301/ว411 ชป.11554/59
วันที่ 3 สิงหาคม 2559
เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 E.สผ0009/ว268 ชป.10780/59
ขอส่งรายงานประจำปี 2558 E.วท5309/ว2193 ชป.10495/59
วันที่ 25 กรกฎาคม 2559
ขอมอบหนังสือ "84 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี " E.นร0101/ว1240 ชป.10266/59
วันที่ 29 มิถุนายน 2559
ส่งหนังสือ "รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2558" E.ผผ17/ว30 ชป.8901/59
วันที่ 23 มิถุนายน 2559
ขอส่งรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 (1 ต.ค. 57-30 ก.ย. 58) E.กร0006/ว.1853 ชป.8595/59
วันที่ 21 มิถุนายน 2559
ขอมอบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 E.ปง0009.6/ว2850 ชป.8341/59
ขอส่งเอกสารรายงานประจำปี 2558 E.กษ1302.01/ว1433 ชป.8303/59
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 (เมษายน - ธันวาคม พ.ศ. 2558) จำนวน 3 เล่ม E.ศธ0513.143/428 ชป.8061/59
นำส่งรายรายงานการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศาสนสถาน ฯ เล่มไตรมาสที่ 2 ปี 2559 E.ฝบพ.40000/078 ชป.8125/59
วันที่ 2 มิถุนายน 2559
ขอส่งคู่มือสำหรับการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชายให้แก่หน่วยงานภาครัฐ (Gender Responsive Budgeting : GRB) E.พม0503/ว1328 ชป.7371/59
การจัดส่งรายงานประจำปี และรายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน ประจำปี 2558 E.กบข.3062/ว.1997/2559 ชป.7369/59
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559
ขอมอบเอกสารสิ่งพิมพEศธ0516.59/ว.98 ชป.6332/59
วันที่ 10 พฤษภาคม 2559
ส่งสมุดหมายเลขโทรศัพทE.ยธ02001/1091 ชป.5808/59
ขอส่งปฏิทินฤดูการลสิ้นค้าเกษตร ปี 2559 E.พณ0410/ว1504 ชป.5985/59
วันที่ 3 พฤษภาคม 2559
ขอมอบหนังสือ "SMART FARMER รู้ไว้...ทำได้จริง คัมภีร์ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ" E.นร0201.01/ว.1271 ชป.5654/59
ขอมอบหนังสือนโยบายและคู่มือบริหารความเสี่ยง เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา E.ทก(สรอ)510/2559/ว.819 ชป.5475/59
ขอส่งเอกสาร : รายงาน 52 ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติฯ E.ทก0506/ว739 ชป.5653/59
วันที่ 19 เมษายน 2559
ขอนำส่งหนังสือรายงานประจำปี 2558 E.มท5470-1-3.3/8682 ชป.5044/59
วันที่ 18 เมษายน 2559
ขอส่งรายงานประจำปีงบประมาณ 2557-2558 E.กษ0210/ว456 ชป.4945/59
วันที่ 12 เมษายน 2559
ขอส่งรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ.2556 และพ.ศ.2557 E.นร1207.4/058 ชป.4732/59
วันที่ 8 เมษายน 2559
ขอส่งรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2558 E.นร0110/ว2642 ชป.4688/59
วันที่ 31 มีนาคม 2559
ส่งเอกสารรายงานประจำปี พ.ศ.2558 E.สวก0700/ว526 ชป.4096/59
ขอส่งหนังสือกรอบแนวความคิดเชิงนโยบาย เพื่อนำไปสู่การจัดทำร่างพระราชกำหนดปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม E.กษ1304.01/ว394 ชป.4119/59
วันที่ 25 มีนาคม 2559
ส่งเอกสารวิชาการ เรื่อง 41 ปี การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม E.กษ1210/ว289 ชป.3887/59
ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2558 E.ฝบพ.4000/88 ชป.3744/59
ขอส่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ไว้ใช้ในราชการ E.กษ0201.06/ว2750 ชป.3951/59
วันที่ 18 มีนาคม 2559
ขอส่ง หนังสือข้อมูลจำนวนปศุสัตว์ ในประเทศไทย ปี 2558 Eกษ0608/ว217 ชป.3696/59
ขอส่งหนังสือเรื่องรายงานสถานการณ์ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี พ.ศ.2558 E.ทส0503/ว935 ชป.3511/59
ขอส่งรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 E.กค0423.4/ว83 ชป.3471/59
ขอมอบชุดเอกสาร "การจำแนกเขตทรัพยากรธรณีเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีรายจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ.2558 " E.ทส0503/ว736 ชป.3300/59
การเผยแพร่หนังสือ พัฒนาการของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองของศาลปกครองไทยระหว่างปี พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2558 E.ศป0015/ว40 ชป.3249/59
วันที่ 2 มีนาคม 2559
ขอส่งหนังสือรายงานผลทางวิชาการการประชุมสัมมนาวิชาการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 เล่ม E.กร0008/633 ชป.2501/59
ขอส่งหนังสือสถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 - 2555 และปีงบประมาณ พ.ศ.2556 E.กค0403.2/ว.94 ชป.2699/59
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
ขอมอบหนังสือรวมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ E.นร1001/23 ชป.2404/59
ขอส่งหนังสือรายงานผลการดำเนินงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2557 E.กษ0229/ว944 ชป.2248/59
ขอมอบเอกสารรายงานประจำปี 2558 ของจังหวัดปัตตานี จำนวน 1 เล่ม E.ปน0017.1/ว2875 ชป.2353/59
ขอส่ง คู่มือการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ ในการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา และโรคอุบัติใหม่อื่นๆสำหรับผู้ปฏิบัติงานนอกภาคสาธารณสุข E.กษ0201.6/ว1469 ชป.2170/59
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
ขอนำส่งหนังสือ "คู่มือการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก" E.ทส0204.2/ว4468 ชป.1668/59
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
บัญชีนวัตกรรมไทย E.นร0719.2/ว.36 ชป.1479/59
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
ขอส่งเอกสารรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2557 E.ทส1008.2/ว15846 ชป. 1401/59
วันที่ 21 มกราคม 2559
ขอส่งหนังสือวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง "The New Move" E.นร1013.3/3 ชป.840/59
วันที่ 18 มกราคม 2559
ขอส่งหนังสือ "นโยบายการบริหารประเทศ 1 ปี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทำก่อน ทำจริง ทำทันที " E.นร0403/ว15371 ชป.19/59
ส่งจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ E.สม0002/ว601 ชป.320/59
ขอมอบวารสาร สลค.สาร E. กษ0201.06//ว114 ชป.297/59
วันที่ 11 มกราคม 2559
ขอมอบรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีครบรอบ 1 ปี (12 กันยายน 2557-12 กันยายน 2558) E.กษ0201.06/ว19 ชป.141/59
วันที่ 5 มกราคม 2559
ขอส่งมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 E.กค0423.2/ว457 ชป.20327/58
ขอมอบหนังสือ สึนามิ คลื่นแห่งการปฏิรูป(Tsunami : waves of reform) E.มชท.036/2558 ชป.20331/58
ขอนำส่งรายงานประจำปีฉบับรวมเล่ม ปี 2551-2553 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมซีดE.ปส./1497/2558 ชป.20226/58