วันที่ 23 ธันวาคม 2558
ขอมอบหนังสือรวบรวมผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกฤษฎีกา E.นร0913/ว4 ชป.19693/58
วันที่ 4 ธันวาคม 2558
รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2557 E.สม0004/ว5590 ชป.18937/58
รายงานการขุดค้นเพื่อเก็บข้อมูลทางโบราณคดีเมืองทุ่งยั้ง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะที่ 2 E.วธ0420/5049 ชป.18839/58
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
ขอนำส่งวารสารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา E.กก0201/ว5918 ชป.18680/58
ขอส่งหนังสือรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ประจำปี 2557 E.ทส0301/ว479 ชป.18406/58
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
ส่งรายงานประจำปี กรมทรัพยากรน้ำ 2557 E.ทส0601.5/ว610 ชป.18522/58
ขอส่งสำเนากฎบัตรการตรวจสอบภายใน E.กษ0617/414 ชป.18548/58
ขอส่งเอกสารตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย ปี 2557 E.กษ1330/ว.415 ชป18397/58
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
ขอส่งหนังสือยุทธศาสตร์กรมการข้าว พ.ศ.2558-2562 E.กษ2606/ว226 ชป.18248/58
ขอส่งแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ E.ทส0604.2/ว612 ชป.18249/58
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
ขอส่งหนังสือรายงานการศึกษาวิจัยเรื่องสิทธิชุมชนและผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใตE.สม0004/ว5211 ชป.17745/58
ขอส่งหนังสือ E.สม0004/ว5212 ชป.17867/58
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
ขอรูปถ่ายสำหรับลงพิมพ์ในหนังสือ "เบื้องหลังการสานต่อโครงการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกาตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน" E.พิเศษ/ดร.วัฒนาเสถียรสวัสดิ์/2558 ชป.17746/58
ขอเชิญสมัครสมาชิกวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม E.วส100/2558 ชป.17710/58
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
ขอส่งหนังสือผลผลิตหมู่บ้านประมงทะเลปี 2556 E.กษ0508.4/ว1402 ชป.17167/58
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
ขอส่งมอบ "จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน" E.กษ0201.06/ว9387 ชป.17176/58
นำส่งรายงานการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศาสนาสถานฯเล่มไตรมาสที่ 3 ปี 2558 E.ฝบพ.4000/72 ชป.16921/58
รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี 2557 E.ศป0019/ว120 ชป.16888/58
วันที่ 12 ตุลาคม 2558
ขอส่งหนังรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองประจำปี 2557 E.นร0913/ว3 ชป.16690/58
ส่งเอกสารกำลังคนภาครัฐ E.นร1002/94 ชป.16648/58
วันที่ 25 กันยายน 2558
ขอมอบหนังสือ "สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2557-2558" E.สว0002/ว5387 ชป.15649/58
วันที่ 10 กันยายน 2558
ขอมอบหนังสือ "แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิขฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ.2557" E.ศป0001/2789 ชป.14910/58
ขอส่งเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2557 E.นร0110/ว6345 ชป.14468/58
ขอส่งรายงานการประเมินผลงานวันเกษตรภาคอิสานประจำปี 2558 E.ศธ0514.3.1/ว12292 ชป.14409/58
วันที่ 3 กันยายน 2558
ส่งรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 E.กษ0206.21/ว2273 ชป.13966/58
ขอมอบหนังสือ "หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 7" E.ศป0015/ว98 ชป.14216/58
วันที่ 27 สิงหาคม 2558
ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557 E.ก.ส.ล.สร.ว.3016/2558 ชป.13887/58
ส่งเอกสารวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร E.กษ1305.01/ว2251 ชป.13778/58
วันที่ 14 สิงหาคม 2558
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 E.นร1211/1302 ชป.12997/58
ขอส่งหนังสือรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประจำปี 2557 E.คปก.01/905 ชป.13174/58
ขอส่งหนังสือ "วัฒนธรรมคุณภาพ : สร้างคน สร้างชาติ" E.มศ0004/(ว)1446 ชป.13076/58

ขอจัดส่งรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรครึ่งแรกของปี 2558 และแนวโน้ม ปี 2558 E.กษ1304.01/ว1115 ชป.13089/58

วันที่ 10 สิงหาคม 2558
ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 22 พ.ศ. 2558 E.พิเศษ/ไพรัชธัชยพงษ์/2558 ชป.12829/58
ขอจัดส่งรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำรE.กร0011/2438 ชป.12715/58
วันที่ 5 สิงหาคม 2558
ขอส่งรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 E.นร0110/ว5478 ชป.12515/58
วันที่ 27 กรกฎาคม 2558
ขอมอบหนังสือ 83 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี และหนังสือรายงานประจำปี 2557 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี E.นร0101/ว1750 ชป.12158/58
ขอส่งหนังสือทำเนียบสมาชิกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558-2559 E.สกวท-02/339/58 ชป.12156/58
วันที่ 20 กรกฎาคม 2558
ขอส่งหนังสือและผลการศึกษาด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ E.นร1104/ว029 ชป.12103/58
วันที่ 25 มิถุนายน 2558
ขอส่งวารสาร "จำขึ้นใจ" ฉบับที่ 2 - 4 และวีดีทัศน์ภาพยนต์สารคดีข้าราชการพลเรือนดีเด่น E.นร1019/172 ชป.11045/58
วันที่ 23 มิถุนายน 2558
รายงานประจำปี 2557 E.กษ0212/ว2238 ชป.10860/58
ขอมอบ Hand Out "ดัชนีการวิจัย : บันไดสู่การพัฒนาประเทศ 2558" E.วช0005/ว4812 ชป.10839/58
ขอมอบวารสาร "สลค.สาร" E.กษ0201.06/ว5450 ชป.10722/58
ขอส่งจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 E.สม0002/ว1241 ชป.10674/58
ขอนำส่งหนังสือรายงานประจำปี 2557 E.มท5470-1-3.3/13458 ชป.10650/58
วันที่ 17 มิถุนายน 2558
ขอส่งเอกสารรายงานประจำปี 2557 E.กษ1302/ว1097 ชป.10552/58
วันที่ 16 มิถุนายน 2558
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2557 E.ยธ0301/ว247/2 ชป.10507/58
ส่งหนังสือ "รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2557" E.ผผ17/ว119 ชป.10505/58
วันที่ 15 มิถุนายน 2558
ขอส่งเอกสารผลการประชุม AMCDRR ครั้งที่ 6 พ.ค.57 ให้กับหน่วยงานเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป E.มท0628/ว3262 ชป.10379/58
วันที่ 11 มิถุนายน 2558
ขอนำส่งเอกสารเผยแพร่การเปลี่ยนผ่านระบบการรับส่งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิทัล E.ทก0211/ว5835 ชป10176/58
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
ขอจัดส่งหนังสือโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว E.กษ0230/ว3540 ชป.10027/58
วันที่ 4 มิถุนายน 2558
การจัดส่งรายงานประจำปี และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 2557 E.กบข.3062/ว.2482/2558 ชป.9685/58
เอกสารการศึกษาการคุ้มครองแรงงานและจัดสวัสดิการให้แก่แรงงานภาคเกษตร ประจำปี พ.ศ.2557 E.กษ1304.01/ว727 ชป.9705/58
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าว ประกาศองค์การคลังสินค้า E.อคส.1022/ว.1902 ชป.9705/58
วันที่ 26 พฤษภาคม 2558
การเผยแพร่หนังสือ "แนวทางการพัฒนาวิธีพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม" E.ศป0015/ว63 ชป.9268/58
ขอมอบหนังสือรวบรวมผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เล่ม 1 (พ.ศ.2541-2550) และเล่ม 2 (พ.ศ.2551-2556) E. นร0913/ว1 ชป.9336/58
วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ขอมอบวารสารยุติธรรม ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2558 E.ยธ02001/3504 ชป.8879/58
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
หนังสือผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณE.กษ1304.01/ว623 ชป.8627/58
วันที่ 6 พฤษภาคม 2558
ส่งเอกสารรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2556 E.ทส1008.2/ว4777 ชป.8159/58
ขอส่งรายงานประจำปี 2557 E.กษ1210/ว472 ชป.6964/58
วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
ขอส่งรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 และ 2555 E.กค0423.4/ว149 ชป.7496/58
ขอมอบหนังสือ "กฎหมายจักรวาล" เพื่อใช้เป็นประโยชน์สูงสุด และมอบแผ่น DVD เพื่อความปรองดองสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาตE.จพ.021/2558 ชป.6909/58
ขอส่งรายงานประจำปี 2556 สภาพัฒนาการเมือง E. สพม.0004/ว.154 ชป.6765/58
วันที่ 20 เมษายน 2558
ขอส่งหนังสือความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล "กระแสคน กระแสโลก" E.นร1016.2/10 ชป.6633/58
ขอส่งเอกสารวิชาการ 40 ปี "รักษ์น้ำ รักษ์ผืนดิน สืบทอดทำกินอย่างรู้ค่า" E.กษ1210/ว381 ชป.6631/58
ขอส่งหนังสือ "รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ปีงบประมาณ 2556" E.นร1012.1/21 ชป.6527/58
โปรดประชาสัมพันธE.กต0204/ว.3656 ชป.7005/58
วันที่ 17 เมษายน 2558
ส่งรายงานประจำปี 2557 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณE.กษ1304.101/ว493 ชป.6924/58
วันที่ 10 เมษายน 2558
ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำปี พ.ศ.2555 และ พ.ศ.2556 E.ปช0021/ว0037 ชป.6148/58
วันที่ 11 มีนาคม 2558
ขอมอบวารสารยุติธรรม ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 E.ยธ02001/1010 ชป.3859/58
ขอมอบวารสารดีเอสไอไตรสาร เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธE.ยธ0801/ว396 ชป.3744/58
ขอส่งปฏิทินฤดูกาลสินค้าเกษตรปี 2558 E.พณ0410/ว1649 ชป.3746/58
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน E.ศธ0516.12/ว.52 ชป.3658/58
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
ส่งเอกสารงบประมาณ E.กษ1304.01/ว93 ชป.1948/58
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
รายงานการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศาสนสถานฯ เล่มไตรมาสที่ 4 ปี 2557 E.ผชป.80000/003 ชป.1893/58
ขอส่งวารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 7 E.ปช0032/ว0010 ชป.1884/58
วันที่ 21 มกราคม 2558
รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556 E.สม0004/ว3271 ชป.1286/58
บทสรุปแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557-2561) E.ยธ0404/ว595 ชป.1280/58
วันที่ 16 มกราคม 2558
ขอส่งหนังสือ E.นร0720/ว.27 ชป.976/58
ขอมอบหนังสือ "การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" E.มท0618ว14218 ชป.640/58
วันที่ 9 มกราคม 2558
ส่งหนังสือ 6 ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน E.นร1010/625 ชป.19827/57
วันที่ 8 มกราคม 2558
ส่งเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหรณ์ระดับจังหวัด(จังหวัดตรัง)ปีงบประมาณ พงศ.2557 E.กษ0224.4ตง/ว844 ชป125/58