วันที่ 26 ธีนวาคม 2557
ขอมอบวารสารกรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พ.ย.57 E.นร0219.02/ว2734 ชป.19194/57
ขอมอบเอกสารสิ่งพิมพ์ E.ศธ0516.59/ศอศ.ว.361 ชป.19161/57
การเผยแพร่หนังสือ "รายงานผลโครงการพัฒนาตุลาการศาลปกครองด้านสิ่งแวดล้อม(Green Judges) ปี 2556 : วิธิพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม E.ศป0015/ว169 ชป.19083/57
วันที่ 18 ธีนวาคม 2557
ขอส่งหนังสือ E.กท0505/2074 ชป.18818/57
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2556 E.ยธ0501/6356 ชป.18867/57
ขอนำส่งเอกสาร 'Cooperation for Water, Energy, and Food Security in Transboundary Basins under Changing Climate, E.ทส0630/ว.1547 ชป.18218/57
ขอมอบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 E.ปง0009.4/ว5083 ชป.18224/57
ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 E.นร0110/ว5319 ชป.18024/57
วันที่ 15 ธีนวาคม 2557
การเผยแพร่หนังสือ การเสวนาโต๊ะกลมตุลาการอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 "ความท้ายทายทางสิ่งแวดล้อมของอาเซียนกับบทบาทของศาล" E.ศป0015/ว148 ชป.17365/57
ขอส่งหนังสือ "จริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมอนามัยบันทึกเตือนใจ พ.ศ.2558" E.สธ0902.07/5751 ชป.17254/57
วันที่ 11 ธีนวาคม 2557
นำส่งรายงานการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559 ระยะครึ่งแผน(ภายหลังการประกาศใช้ 2 ปี) E.ทส1008.3/ว66 ชป.16905/57
ขอมอบหนังสือผลงานของวุฒิสภาเพื่อใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน E.สว0007/ว.3758 ชป.16909/57
ขอส่งหนังสือข้อมูลจำนวนปศุสัตว์ ในประเทศไทย ปี 2555 และหนังสือข้อมูลจำนวนปศุสัตว์ ในประเทศไทย ปี 2556 กับแผ่นซีดE.กษ0608/ว.1463 ชป.17144/57
ขอส่งหนังสือ E.นร1011/1268 ชป.17140/57
วันที่ 4 ธีนวาคม 2557
ขอมอบหนังสือ "50 ปี โยธา มข.แห่งนวัตกรรมวิศวกรรมโยธาสู่ความเป็นอาเซียน" E.ศธ0514.4.2/ว2074 ชป.16859/57
รายงานประจำปี 2556 ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตE.สศ0001/ว1102 ชป.16869/57
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
ขอส่งเอกสารสถิติการค้าสินค้าเกษตรไทยกับต่างประเทศปี 2556 E.กษ1303.01/ว2087 ชป.16452/57
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี 2556 E.ศป0019/ว121 ชป.16328/57
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2556 E.ทก0401/ว3144 ชป.15297/57
ขอมอบวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.57) E.ทส1008.2/ว10241 ชป.15356/57
ขอส่งรายงานประจำปี พ.ศ. 2556 E.ศธ0584/1279 ชป.15457/57
ขอส่งจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 13 จำนวน 4 ฉบับ E.สม0002/ว2393 ชป.15459/57
ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2556 ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรE.นร0501/ว(ท)7867 ชป.15793/57
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557
ขอส่งหนังสือ "สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระดับภาคดีเด่นและสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2556" E.กษ0402/ว89 ชป.14732/57
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2556 E.นร0901/ว1662 ชป.14728/57
การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี2558 E.กษ0207/ว7022 ชป.14799/57
ขอส่งหนังสือรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประจำปี 2556 E.คปก.01/ว698 ชป.14496/57
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่วารสาร"อบจ.ชัยภูมิ" E.ชย51001.4/ว511 ชป.14240/57
ขอมอบหนังสือ รายงานประจำปี ANNUAL REPORT 2556 E.วท0409.3/8571 ชป.14327/57
ขอส่งรายงานประจำปี 2556 E.นร0701/ว2 ชป.14238/57
ขอส่งหนังสือสถิติกรมป่าไม้ ปี 2556 E.ทส1606.44/12801 ชป.14239/57
วันที่ 24 ตุลาคม 2557
ส่งเอกสารกำลังคนภาครัฐ E.นร1002/132 ชป.13644/57

ขอมอบหนังสือ "สมบัติปัตตานี" จำนวน 1 เล่ม E.ปน0017.1/ว22984 ชป.13329/57

ขอส่งจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 7 E.สม0002/ว2070 ชป.12856/57
ขอส่งรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 2552 และ 2553 E.กค0423.4/ว250 ชป.13061/57
ขอส่งจุลสาร EXCISE NEWSLETTER E.กค0601/ว823 ชป.13004/57
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ วารสาร BEST E.ธ(ป)00324/2557 ชป.12842/57
ขอส่งจดหมายข่าว "วารสารข้าราชการ" เม.ย.-มิ.ย.57 E.นร1016.2/45 ชป.12980/57
ขอมอบหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองประจำปี 2556 E.นร0913/ว1 ชป.12984/57
ขอส่งหนังสือข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประจำปี พ.ศ.2556 และขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม E.ทส0905.6/16111 ชป.12304/57
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2556 E.พม0401/ว2167 ชป.11948/57
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่วารสาร "อบจ.ชัยภูมิ" E.ชย51001.4/ว408 ชป.11963/57
วันที่ 6 ตุลาคม 2557
ขอส่งหนังสือรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ - แรงงาน ไตรมาส 2 : เมษายน - มิถุยายน 2557 จำนวน 1 เล่ม E.รง0508/ว007235 ชป.11754/57
ขอมอบหนังสือ "แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ.2556" E.ศป0001/3363 ชป.11365/57
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2556 E.อส1237/2557 ชป.11314/57
รายงานผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร E.กษ1005/ว556 ชป.11391/57
ขอส่งวารสารยุติธรรม Advanced ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2557 E.ศย0009/ว518 ชป.11453
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2556 (สทอภ.) E.วท5309/ว2587 ชป.11455/57
ขอส่งหนังสือวารสารกรมบังคับคดี ปีที่ 18 ฉบับที่ 90 ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2557 E.ยธ0501/4157 ชป.11454/57
วันที่ 15 กันยายน 2557
ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556 E.กสล.สร.ว.0425/2557 ชป.11100/57
ขอมอบวารสารกรมประชาสัมพันธ์ E.นร0219.02/ว1595 ชป.11083/57
ขอส่งรายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง "การจัดทำตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน" E.สม0004/ว1656 ชป.10444/57
ขอส่งจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 6 E.สม0002/ว1540 ชป.10224/57
ขอส่งหนังสือสถิติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2556 E.รง0508/ว006773 ชป.11035/57
วันที่ 10 กันยายน 2557
ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2556 E.อก5102.2.3/ว.3142 ชป.11313/57
วันที่ 8 กันยายน 2557
ขอมอบมาตรฐานการประเมินและการเสริมความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารในเขตที่อาจได้รับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (มยผ.1303-57) และคู่มือการปฏิบัติประกอบมาตรฐานฯ E.มห0710/ว7413 ชป.9773/57
ขอส่งเอกสารวิจัยฉบับที่ 213 เรื่อง "การติดตามและประเมินผลวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปี พ.ศ.2554" E.กษ1210/ว827 ชป.10233/57
ขอส่งเอกสารวิชาการฉบับที่ 121 E.กษ1210/ว796 ชป.9836/57
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2556 E.ยธ0301/ว332 ชป.9617/57
ขอมอบวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม E.ทส1008.2/ว8329 ชป.9676/57
ขอส่งจดหมายข่าว "วารสารข้าราชการ" ราย 3 เดือน E.นร1016.2/27 ชป.9270/57
วันที่ 22 สิงหาคม 2557
ขอส่งหนังสือ "82 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี" และหนังสือสมุดภาพ "เฉลิมพระราชศรัทธา" ฉบับภาษาอังกฤษ E.นร0101/ว652 ชป.8617/57
ขอส่งคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตามหลักมนุษยชน E.สม0002/ว1322 ชป.8844/57
ขอมอบรายงานดัชนีการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2556 E.วช0005/ว4528/อธช. ชป.8968/57
ขอส่งรายงานประจำปี 2556 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณE.กษ0401/ว630ลว28ก.ค.57 ชป.9168/57
วันที่ 18 สิงหาคม 2557
ขอมอบจดหมายข่าวโครงการกำลังใจในพระราชดำริฯ E.ยธ02015/1514 ชป.9021/57
วันที่ 7 กรกฎาคม 2557
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2556 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน E.รง0505/ว004895 ชป.7537/57
ขอส่งวารสารงบประมาณ ปีที่ 10 ฉบับที่ 33 จำนวน 2 เล่ม E.พิเศษ/สำนักงบประมาณ/30มิ.ย.57 ชป.7518/57
วันที่ 27 มิถุนายน 2557
รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำ 2555 E.สม0004/ว986 ชป.6958/57
ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2555 E.นร0501/ว(ท)3327 ชป.7078/57
วันที่ 19 มิถุนายน 2557
ขอส่งหนังสือรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ - แรงงาน ไตรมาส 1 E.รง0508/ว004135 ชป.6416/57
ขอส่งรายงานประจำปี 2556 E. สวพส./ว1283 ชป.6415/57
ขอนำส่งหนังสือรายงานประจำปี 2556 E.สวก1000/ว.914 ชป.6105/57
วันที่ 13 มิถุนายน 2557
ขอมอบหนังสือบุคคลที่ได้รับการยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2556 E.ปช0005/ว0042 ชป.6090/57
ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2556 E.กค0301/ว64 ชป.6091/57
วันที่ 23 พฤษภาคม 2557
ขอมอบหนังสือและวีดิทัศน์ "สรุปผลงานวุฒิสภา ประจำปี 2556 " E.สว0002/ว126 ชป.4796/57
ขอส่งเอกสารวิชาการ "39 ปี ส.ป.ก." E.กษ1210/ว384 ชป.4797/57
วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
ขอส่งกล่องสารสนเทศทางการเงิน และแบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจเกี่ยวกับสารสนเทศทางการเงิน E.กษ0403/ว20 ชป.4878/57
ขอมอบวารสาร E.ทส1008.2/ว907 ชป.4708/57
วันที่ 20 พฤษภาคม 2557
ส่งรายงานประจำปี 2556 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร E.กษ1302/ว677 ชป.4374/57
วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
ขอส่งหนังสือเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ E.ทส0608.2/ว165 ชป.4192/57
ขอนำส่งวารสารวิชาการ Tropical Cyclone Research and Review E.ทก0406/535 ชป.4194/57
วันที่ 24 เมษายน 2557
ขอส่งหนังสือ E.ทส0608.2/ว.121 ชป.3409/57
วันที่ 22 เมษายน 2557
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2555 E.ยธ0501/1387 ชป.3486/57
วันที่ 28 มีนาคม 2557
ขอส่งรายงานประจำปี การพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 E.นศ0006/ว509 ชป.3015/57
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
ขอมอบหนังสือประวัติกรมอุทกศาสตร์ ที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 93 ปี และหนังสือรายงานประจำปีงบประมาณ 2556 E.กห0531/182 ชป.1568/57
ขอส่งเอกสารตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทยปี 2555 E.กษ1303.01/ว164 ชป.1618/57
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
ขอมอบคู่มือเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวภาครัฐ(กรณีอาคารเดิม) และคู่มือเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวภาครัฐ(กรณีที่จะมีการก่อสร้างอาคารใหม่) E.ทส0308/ว18 ชป.1265/57
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
ส่งรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ.2555 E.นร1207.4/003 ชป.1243/57
วันที่ 31 มกราคม 2557
ขอมอบรายงาน ระบบจัดการแหล่งน้ำของประเทศ จำนวน 2 เล่ม E.ลน(นรน.)002/2557 ชป.1117/57
วันที่ 30 มกราคม 2557
ขอส่งจดหมายข่าวสำนักงาน กปร. ฉบับเดือน ธ.ค.56 E.กร.0014/227 ชป.1048/57