วันที่ 25 ธันวาคม 2556 
ขอส่งหนังสือ E.นร1012/199 ชป.16179/56
วันที่ 24 ธันวาคม 2556 
ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำปี พ.ศ.2554 E.ปช0021/ว0150 ชป.17137/56
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวสำนักงาน กปร. ประจำเดือน ต.ค. 56 E.กร0014/2744 ชป.17192/56
วันที่ 23 ธันวาคม 2556 
ขอส่งเอกสาร รายงานการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2556 E.ทก0506/ว3156 ชป.17853/56
ขอส่งหนังสือสถิติจัดหางาน E.รง0303/ว67673 ชป.17136/56
ขอมอบหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี 55 E.นร0913/ว33 ชป.17782/56
วันที่ 20 ธันวาคม 2556 
ขอส่งหนังสือสถิติกรมป่าไม้ปี 2555 E.ทส1603.62/18987 ชป.16822/56
ขอส่งหนังสือข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปี พ.ศ.2555 E.ทส0905.6/18548 ชป.17558/56
วันที่ 6 ธันวาคม 2556 
รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี 2555 E.ศป0019/ว161 ชป.15283/56
ขอมอบหนังสือที่ระลึก 50 ปี วว. E.วท5201/ว4235 ชป.14820/56
ขอจัดส่งหนังสือรายงานประจำปี 2555 ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (Annual Report 2012) E.นร04041.3/14438 ชป.15216/56
ขอส่งหนังสือผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 E.อก0506/2063 ชป.15032/56
ขอมอบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 E.ปง0009.4/ว2787 ชป.14913/56
ส่งรายงานประจำปี 2555 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และหนังสือรวมความเห็นและขอเสนอแนะ E.คปก.01/ว1355 ชป.15158/56
วันที่ 25พฤศจิกายน 2556 
ขอส่งหนังสือ 3 ปี สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE.ศธ0513.140/17843 ชป.15784/56
ขอมอบรายงานประจำปี 2555 E.วท5501/ว1269 ชป.16094/56
ส่งรายงานประจำปี พ.ศ.2555 E.กค0901/ว.186 ชป.14449/56
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี พ.ศ.2555 E.อส0007(สท)/ว24 ชป.14646/56
มอบหนังสือวิชาการประจำปี 2556และจุลสารด้านการพัฒนาทรัพยากรบคคล Developing Journal : D Menu ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 ปีที่ 4 E.นร1013.6/383 ชป.14445/56
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 
การเผยแพร่หนังสือ "รายงานผลโครงการพัฒนาตุลาการศาลปกครองด้านสิ่งแวดล้อม (Green Judges) ปี 2555 : การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน้ำ อย่างยั่งยืน" E.ศป0015/ว165 ชป.15030/56
ขอมอบแผ่นดีวีดีโครงการผลิตสื่อวีดีทัศน์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ E.กก0201/ว4656 ชป.14819/56
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 
ส่งเอกสารรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบทจากข้อมูล จปฐ.ปี 2556 E.มท0405.5/ว1653 ชป.13923/56
ขอมอบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณE.วช0007/ว7096 ชป.13704/56
ขอนำส่งเอกสารเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธE.ทก(สพธอ)511.1/ว955 ชป.13701/56
คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer ตอนที่ 2 การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer ของจังหวัด E.กษ0212/ว2211 ชป.14013/56
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2555 ของสำนักงาน ก.พ. E.นร1016.2/78 ชป.13604/56
วันที่ 31 ตุลาคม 2556 
ส่งวารสารวิชาการ Tropical Cyclone Research and Review ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือนธันวาคม 2555 E.ทก0406/1609 ชป.13700/56
ขอมอบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณE.วช0007/ว6895 ชป.13688/56
ขอมอบวารสารยุติธรรม ฉบับที่ 5 E.ยธ02001/6529 ชป.13605/56
วันที่ 25 ตุลาคม 2556 
ขอส่งมอบหนังสือ E.สว(กมธ2)0010/5160 ชป.13523/56
ขอส่งวารสาร "พระนารายณ์สาร" E.พง52107/ว2262 ชป.13527/56
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่วารสาร "อบจ.ชัยภูมิ" E.ชย511001.4/646 ชป.13525/56
ขอส่งรายงานประจำปี พ.ศ. 2555 E.ศธ0584/1210 ชป.13436/56
ขอมอบหนังสือ "จดหมายเหตุงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินฯ"E.คจข.06/2556 ชป.13155/56
ขอมอบรายงานประจำปี 2555 E.กก0306/1 ชป.13318/56
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่หนังสือการ์ตูน "ปริศนาคดีปราสาทพระวิหาร" E.กษ0201.06/ว8742 ชป.13239/56
ขอส่งหนังสือสถิติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2555 E.รง0508/ว009294 ชป.12917/56
การเผยแพร่เอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันผลกระทบทางลบต่อสังคมของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พ.ศ.2552-2555 E.กษ2801/ว1919 ชป.12819/56
ขอเรียนเชิญซื้อเข็มที่ระลึก E.นร0111/ว7309 ชป.12820/56
วันที่ 21 กันยายน 2556 
ขอส่งหนังสือรวบรวมบทความที่ชนะการประกวด E.ปช005/ว0071 ชป.12635/56
ขอมอบวารสารดีเอสไอไตรสาร กรมสอบสอบคดE.ยธ0801/ว2863 ชป.12763/56
วันที่ 15 กันยายน 2556 
ขอมอบหนังสือระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในอาเซียน E.วทส0102/ว0081 ชป.12823/56
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา E.ศธ0582.38/1123 ชป.12825/56
ขอส่งรายงานการประเมินผลงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2556 E.ศธ0514.3.1/ว1298 ชป.12437/56
หนังสือคู่มือคณะกรรมการกำหนดตำแหน่งระดับสูง E.นร01008.3.1/257 ชป.12590/56
ขอส่งหนังสือรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ-แรงงนไตรมส2:เมษายน-มิถุนายน 2556 E.รง0508/ว009208 ชป.12634/56
วันที่ 9 กันยายน 2556 
ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2555 E.ศธ0513.10801/ว.2717 ชป.11395/56
ขอนำส่งหนังสือ Regional CSOs Dialogue E.TEI/GMSCCA/783804/PB/06/2013 ชป11754/56
ขอนำส่งวารสารวิชาการ Tropical Cyclone Research and Review ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 E.ทก0406/1375 ชป.11280/56
ส่งคู่มือ"การประเมินผล" E.กษ1302/ว1611 ชป.12041/56
วันที่ 5 กันยายน 2556 
ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2555 และเอกสารเกี่ยวกับบทบาทการกำกับดูแลของ สำนักงาน ก.ส.ล. E.ก.ส.ล.นล.ว0503/2556 ชป.10059/56
ขอส่งรายงานประจำปี 2555 (Annual Report 2012) E.ทก0202/7231 ชป.10186/56
ขอมอบวารสารยุติธรรม ฉบับที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2556 E.ยธ02001/4388 ชป.10336/56
ขอส่งจุลสารลด-หยุด-ภัย ฉบับประจำเดือนสิงหาคม 2556 E.มท0627/ว1139 ชป.10335/56
ขอมอบวารสารสำนักงาน ป.ป.ส. ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 E.ยธ1121/13211 ชป.10399/56
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือ E.รถ0001/ว1108 ชป.10397/56
รายงานการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศาสนสถานฯ เล่มไตรมาสที่ 2 ปี 2556 E. ฝบพ.40000*0063/56 ชป.10756/56
ขอมอบวารสารกรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ก.ค. 56 E.นร0219.02/วว272 ชป.10663/56
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2555 E.กษ0101/ว758 ชป.10598/56
วันที่ 4 กันยายน 2556 
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2555 E.กษ0606/ว3176 ชป.10038/56
มอบวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Nature and Environment) ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคา - มีนาคม 2556) E.ทส1008.2/ว ชป.11237/56
ขอจัดส่งหนังสือรายงานประจำปี 2555 E.วท5302/2143 ชป.11106/56
ขอนำส่งเอกสารเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธE.ทก(สพธอ)511.1/ว794 ชป.11107/56
วันที่ 9 สิงหาคม 2556 
ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์สร้างกระแสการเตรียมความพร้อมประชากรเข้าสู่วัยสูงอายE.พม0507/ว13530 ชป.9859/56
ขอจัดส่งหนังสือรวบรวมบทความของผู้รับทุนชื่อ "มุมมองมุมคิด 6" E.นร1003/310 ชป.9235/56
ขอมอบเอกสารทางวิชาการ E.กห0317.4/922 ชป.9485/56
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สารสาร "อบจ.ชัยภูมิ" E.ชย51001.4/ว630 ชป.9596/56
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่วารสาร "อบจ.ชัยภูมิ" E.ชย51001.4/ว596 ชป.9599/56
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่วารสาร "อบจ.ชัยภูมิ" E.ชย51001.4/ ชป.9600/56
ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 E.นร0110/ว5882 ชป.10416/56
วันที่ 5 สิงหาคม 2556 
ขอมอบวารสารกำลังใจ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2556 E.ยธ02015/ว010 ชป.8915/56
ขอมอบวารสารดีเอสไอไตรสารไตรสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 E.ยธ0801/ว72 ชป.8914/56
ส่งรายงานประจำปี 2555คณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน ประจำปี 2555 E.กษ0201.06/6078 ชป.8923/56
ขอส่งหนังสือ "81 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี" E.นร0101/ว3301 ชป.9013/56
ขอมอบหนังสือ "รายงานประจำปี 2555 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" E.ศธ0516.16/ท.948 ชป.8981/56
วันที่ 2 สิงหาคม 2556 
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2555 E.รง0508/ว007077 ชป.9305/56
ขอส่งจุลสารลด-หยุด-ภัย E.มท0627/ว999 ชป.8657/56
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2555 E.นว51003/ว1443 ชป.8686/56
ขอมอบวารสารกรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2556 E.นร0219.02/ว223 ชป.8669/56
ขอส่งรายงานประจำปี 2555 E.สวพส./ว.1639 ชป.8671/56
วันที่26กรกฎาคม 2556 
ขอส่งจดหมายข่าว "วารสารข้าราชการ" E.นร1016.2/57 ชป.9383/56
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2555 E.พม0401/ว1700 ชป.9385/56
วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 
ขอส่งหนังสือข้อมูลจำนวนปศุสัตว์ ในประเทศไทย ปี 2554 E.กษ0608/720 ชป.8306/56
ส่งวารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 5 E.ปช0032/ว0040 ชป.8387/56
ส่งหนังสือ "รายงานประจำปี 2555 กรมทางหลวงชนบท" E.คค0702.1/ว1609 ชป.8386/56
ขอส่งหนังสือ "กึ่งศตวรรษพัฒนาที่ดิน ธำรงถิ่นเกษตรไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม" และหนังสือ"ผลสำเร็จงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดินในรอบกึ่งศตวรรษ" E.กษ0801/1474 ชป.8241/56
ขอส่งหนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2555 E.ศธ0201.4/3802 ชป.5457/56
วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 
ขอนำส่งดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกืจการท่องเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ.2556 E.สทท/ว028/2556 ชป.8472/56
ขอส่งรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2553 - 2554 E.สม0004/ว767 ชป.7979/56
วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 
ขอส่งหนังสือ "คุณธรรม นำธุรกิจ" E.ปช0006/ว0034 ชป.7781/56
ขอส่งหนังสือรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ - แรงงาน ไตรมาส 1 : มกราคม - มีนาคม 2556 E.รง0508/ว006025 ชป.7784/56
ขอแก้ไขรายละเอียด หนังสือ "รายงานประจำปี 2555 " E.มท0810.5/ว1330 ชป.7125/56
วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 
นำส่งหนังสือ E.กบข.0310/ว.2365/2556 ชป.7167/56
ขอมอบวารสารกรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 E.นร0219.02/ว191 ชป.6929/56
ขอนำส่งรายงานประจำปี 2555 มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำรE.ปิดทอง56/138 ชป.6942/56
ขอเชิญร่วมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษาร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตครตาบอดไทย E.คบท.ว.030/2556 ชป.6939/56
ขอมอบหนังสือ "หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 5" E.ศป0015/ว78 ชป.6988/56
วันที่ 26 มิถุนายน 2556 
ขอมอบหนังสือที่ระลึก สกศ. ครบรอบ 54 ปี "จากอดีตอันยิ่งใหญ่ สู่อนาคตที่ท้าทาย" E.ศธ0301.1/ว1459 ชป.6411/56
ส่งแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ.2556-2559 E.กษ1004/ว490 ชป.6321/56
ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ความมั่นคงด้านอาหารและภาวะโภชนาการของไทย พ.ศ. 2548-2554 E.กษ1318.01/ว707 ชป.6859/56
ขอส่งเอกสาร การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2543 E.นร1111/301 ชป.6645/56
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 E.นร0101/ว3794 ชป.6763/56
วันที่ 19 มิถุนายน 2556 
ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2555 E.นร0219.02/ว168 ชป.6281/56
ส่งเอกสารวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรเรื่อง "การศึกษาสภาพครัวเรือนเกษตรยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง" E.กษ1305.01/ว1187 ชป.6080/56
รายงานประจำปี 2555 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น E.มท0810.5/ว957 ชป.6172/56
ขอส่งสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาข้าราชการ E.นร.1013.6/214 ชป.5952/56
ขอมอบวารสารกรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เม.ย. 2556 E.นร0219.02/ว151 ชป.6026/56
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี พ.ศ.2555 E.มท0506/ว10964 ชป.5580/56
รายงานการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศาสนสถาน ฯ เล่มไตรมาสที่ 1 ปี 2556 E.กบพ.1/0015/56 ชป.5523/56
มอบหนังสือให้หน่วยงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนข้าราชการร่วมสั่งจองหนังสือ "การทรงงานของพ่อ ในความทรงจำ โดย ปราโมทย์ ไม้กลัด"(เล่ม2)เพื่อหารายได้สร้างสถานพยาบาลสัตว์และดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ E.ส.ส.ส.98/2556 ชป.5719/56
วันที่ 18 มิถุนายน 2556 
ขอมอบหนังสือ "21 ปี... บนเส้นทางการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม" E.ทส0808/ว4876 ชป.7422/56
วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 
ขอมอบเอกสารทางวิชาการ E.กห0317.4/575 ชป.5417/56
หนังสือ "คู่มือแนวทางการว่งแผนและบริหารกำลังคนสำหรับส่วนราชการ" E.นร1008/72 ชป.5250/56
ขอส่งหนังสือผู้สนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงประจำปี 2555 E.ล03/56/0164 ชป.5415/56
ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการประเมินผลการแก้ไขพัฒนาสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก ปีงบประมาณ 2555 E.ทส1009.6/ว4353 ชป.5092/56
ขอส่งรายงานประจำปี การพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 E.นศ0006/ว.1032 ชป.5247/56
ขอส่งรายงานประจำปี 2555 E.กษ1210/ว395 ชป.5071/56
วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 
ขออนุญาตไปราชการเพื่อติดต่อราชการและติดตามงานวันที่ 25-27 เมษายน 2556 E.กษ1301/ว1056 ชป.4801/56
ขออนุมัติแผนงานค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ครั้งที่ 23 E.นร0219.02/ว139 ชป.4957/56
ขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร นายช่างกลโครงการ E.ยธ02015/ว005/3 ชป.4756/56
วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 
ขอส่งจุลสารลด-หยุด-ภัย ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม 2556 E.มท0627/ว669 ชป.5713/56
วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 
ส่งหนังสือสถิติสถานการณ์สาธารณภัยประจำปี 2554 E มท0616/ว2809 ชป.4864/56
ขอส่งหนังสือ "รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ปีงบประมาณ 2553" E.นร1012/80 ชป.4649/56
ขอส่งปฏิทินฤดูกาลสินค้าเกษตรปี 2556 E.พณ0407/ว3732 ชป.4648/56
วันที่ 30 เมษายน 2556 
ส่งหนังสือที่ระลึกวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 121 ปี E.กษ0205/ว579 ชป.5166/56
วันที่ 18 เมษายน 2556 
ส่งเอกสารวิชาการ "38 ปี ส.ป.ก." E.กษ1210/ว337 ชป.4497/56
ขอมอบวารสารกรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 E.นร0219.02/ว129 ชป.4415/56
ขอส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์ "1 ทศวรรษ ปภ. จากป้องกันภัยเชิงรุก..สู่จัดการภัยพิบัติยั่งยืน" E.มท0627/ว469 ชป.4408/56
ขอส่งจุลสารลด-หยุด-ภัย ฉบับประจำเดือน เม.ย. 2556 E.มท0627/ว463 ชป.4409/56
จัดส่งหนังสือคู่มือ "การส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแพ่ง" E.อส0024/3978 ชป.4495/56
ขอส่งหนังสือ "การขัดกันแห่งผลประโยชน์และมาตรา 100 พ.ร.บ. ป.ป.ช." E.ปช0030/ว0016 ชป.4412/56
วันที่ 10 เมษายน 2556 
ส่งหนังสือรายงานประจำปี 2555 จำนวน 1 เล่ม E.สวก1000/ว585 ชป.4083/56
ขอส่งจดหมายข่าว "วารสารข้าราชการ" ราย 3 เดือน ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2555 E.นร1016.2/30 ชป.4169/56
ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2555 E.ฝบพ.40000/0021 ชป.4211/56
ขอส่งกล่องสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรตกร E.กษ0403/ว30 ชป.4001/56
วันที่ 2 เมษายน 2556 
ขอมอบหนังสือ "แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 4" พร้อมแผ่น CD-ROM E.ศป0015/ว40 ชป.3464/56
ขอส่งหนีงสือรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ - แรงงานไตรมาส 4 : ตุลาคม - ธันวาคม 2555 E.รง0508/ว002978 ชป.3779/56
ขอมอบคู่มือการแปลงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 สูการปฏิบัติ E.นร1103/ว793 ชป.3218/56
ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2555 และรายงานสรุปผลการประชุมประจำปี 2555 ของ สศช. E.นร1103/ว1076 ชป.2862/56
ขอส่งหนังสือวารสารกรมบังคับคดี ปีที่ 16 ฉบับที่ 83 ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2555 จำนวน 1 เล่ม E.ยธ0501/1346 ชป.3208/56
ขอส่งหนังสือ "กฎหมายไทย" E.นร0902/99 ชป.3674/56
วันที่ 19 มีนาคม 2556 
อภินันทนาการหนังสือรายงานประจำปี 2554 E.รถ0001/ว1954 ชป.2494/56
ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำปี พ.ศ. 2553 E.ปช021/ว0022 ชป.2345/56
ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2554 E.วช0001.5/ว9316 ชป.2480/56
ขอมอบจุลสาร กพร. พิมพ์ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2555 E.อก0501/784 ชป.2475/56
วันที่ 13 มีนาคม 2556 
ขอมอบรายงานการใช้ข้อมูลสารสนเทศมาตราส่วนใหญ่(1:25,000)เพื่อติดตามและประเมินพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยปี 2554 E.วท5304/ว0477 ชป.2737/56
ขอมอบวารสารยุติธรรม ฉบับที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2555 E.ยธ02001/995 ชป.2587/56
ขอส่งหนังสือแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) E.พม0403/ว462 ชป.2622/56
เผยแพร่หนังสือ "คนดีข้าแผ่นดิน" โครงการมหาดไทย..ดำรงธรรม ดำรงราชานุภาพ E.มท0211.6/ว4826 ชป.2344/56
วันที่ 8 มีนาคม 2556 
ขอมอบชุดเอกสาร "การจำแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีรายจังหวัด" E.ทส0508/ว800 ชป.2903/56
วันที่ 6 มีนาคม 2556 
ขอส่งจุลสารลด-หยุด-ภัย ฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 และหนังสือ "คนพร้อม รถพร้อม เดินทางปลอดภัย" E.มท0627/ว122 ชป.1704/56
วันที่ 5 มีนาคม 2556 
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี E.ยธ0901/232 ชป.2087/56
ขอมอบวารสารกรมประชาสัมพันธE.นร0219.02/ว53 ชป.1913/56
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่หนังสือ "50 ปี 50 ประเด็นถาม - ตอบ กรณีปราสาทพระวิหาร" E.กษ0201.06/ว1376 ชป.2235/56
ขอส่งเอกสารวาระแห่งชาติด้านการสหกรณE.กษ111/1588 ชป.2237/56
ขอมอบหนังสือ จำนวน 1 เล่ม E.ทส0806/ว292 ชป.1884/56
ขอส่งหนังสือ"พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัย" E.กษ0201.06/ว1049 ชป.1603/56
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 
ส่งรายงานการวิจัย เรื่อง"กรอบแนวทางการกระจายงบประมาณด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ" E.วช0007/ว782 ชป.1161/56
ส่งเอกสารรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบทจากข้อมูล จปฐ. ปี 2555 E.มท0405.6/ว2458 ชป.1165/56
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 
ขอมอบหนังสือ "พระมหากษัตริย์กับงานสิทธิมนุษยชน" E.สม0002/ว75 ชป.538/56
ขอส่งจดหมายข่าวกรมหม่อนไหม เดือน พ.ค.-มิ.ย., ก.ค.-ส.ค. และ ก.ย.-ต.ค.2555 E.กษ2701/ว347 ชป.1600/56
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 
ขอส่งหนังสือ "9 องค์การ" บนเส้นทางสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ E.นร1205.3/368 ชป.1239/56
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2555 กรมการศาสนา E.วธ0301/167 ชป.1036/56
ขอมอบรายงานประจำปีและรายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2554 E.ศธ0541/ว0071 ชป.1116/56
ขอมอบหนังสือ "1 ทศวรรษกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 121 ปี อุตสาหกรรมเหมืองแร่ไทย" E.อก0501/446 ชป.1521/56
มอบหนังสือรายงานประจำปี 2554 E.ทก0401/ว248 ชป.1388/56
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2554 กรมวิชาการเกษตร E.กษ0901/ว477 ชป.1187/56
รายงานปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี 2554 E.ศป0019/246 ชป.1188/56
ขอส่งหนังสือวารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2555 E.ศย009/853 ชป.1186/56
ส่งรายงานประจำปี 2554 (Annual Report) E.พน0409/ว357 ชป.836/56
ขอส่งหนังสือแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ E.กษ0201.06/ว627 ชป.952/56
มอบวารสารกำลังใจ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2555 E.ยธ02015/006 ชป.835/56
ขอมอบรายงานประจำปี พ.ศ.2554 (จำนวน 1 เล่ม) E.ปง0002.3/044 ชป.618/56
วันที่ 25 มกราคม 2556 
ขอนำส่งรายงานฉบับสมบูรณ์การทดสอบประสิทธิภาพการระบายน้ำ Eนร0413.1/ว0193 ชป.472/56
ขอมอบหนังสือ "บันทึกไว้ในวันร่วมกันฝ่ามหาอุทกภัย 54" E.ศธ0578.01/0044 ชป.433/56
ขอมอบวารสารกรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พ.ย. 2555 E.นร0219.02/ว5 ชป.325/56
วันที่ 22 มกราคม 2556 
ขอมอบจุลสารลด-หยุด-ภัย ประจำเดือน ม.ค. 2556 E.มท0627/ว46 ชป.620/56
ขอส่งหนังสือวารสารบังคับคดี ปีที่ 16 ฉบับที่ 82 ประจำดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2555 E.ยธ0501/8242 ชป.166/56
ขอมอบวารสารดีเอสไอไตรสาร ปีที่4 ฉบับที่ 4 E.ยธ0801/ว106 ชป.167/56
วันที่ 21มกราคม 2556 
หนังสือส่งสรุปผลการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2555 E.ทส1601.4/23620 ชป.741/56
ขอส่งรายงานประจำปี 2554 E.นร0501/ว(ท)9322 ชป.39/56
ขอส่งจุลสารลด-หยุด-ภัย ประจำเดือน ธ.ค. 55 E.มท0627/ว2019 ชป.16920/55
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2554 E.ยธ0501/8016 ชป.17036/55
ขอมอบ "จดหมายข่าวโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา" E.ยธ02015/3094 ชป.17034/55
วันที่ 18 มกราคม 2556 
ขอมอบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง "ประสิทธิภาพของหญ้าแฝกต่อการหยั่งลึกของรากและความชื้นของดินในการปลูกพืชบนดินลูกรังและศูนย์การเรียนรู้การจัดการดินลูกรังเพื่อการเกษตรยั่งยืน" E.วช0007/ว9142 ชป.16808/55
ขอนำส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง "การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างกลยุทธ์การฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำกว๊านพระเยา" E.วช0007/ว9274 ชป.16805/55
ขอจัดส่งหนังสือรวบรวมบทความของผู้รับทุนฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารระดับกลาง ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย และผู้เข้าร่วมโครงการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 E.นร1003/499 ชป.16861/55
วันที่ 17 มกราคม 2556 
ขอส่งหนังสือ E.นร0716/ว38 ชป.16960/55
ขอนำส่งหนังสือ Climate Change Adaptation : Mekong Civil Society Organizations Dialogue E.พิเศษ/สมฤดีนิโครวัฒนยิ่งยง/2555 ชป.16793/55
ขอนำส่งหนังสือ "รายงานประจำปี พ.ศ.2549 และ พ.ศ.2550 การรถไฟแห่งประเทศไทย" E.ปส./3808/2555 ชป.17035/55
ขอส่งหนังสือรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ - แรงงาน ไตรมาส 3 : กรกฎาคม - กันยายน 2555 E.รง0508/ว011170 ชป.16714/55
ขอส่งหนังสือวารสารศาลยุติธรรใปริทัศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2555 E.ศย009/ว715 ชป.16712/55
วันที่ 3 มกราคม 2556 
ขอมอบเอกสาร "บทความผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2" E.ทส0608/ว989 ชป.16576/55
ส่ง"รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การบริหารจัดการน้ำท่วมและอุทกภัยของประเทศไทย" E.ผผ17/ว279 ชป.16399/55
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี พ.ศ. 2554 E.อส0007(สท)/ว36 ชป.15739/55
ขอจัดส่งจุลสาร-หยุด-ภัย(จุลสารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการภัยพิบัตร)ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 E.มท0627/ว1850 ชป.15737/55
ขอส่งหนังสือวารสารกรมบังคับคดี ปีที่ 16 ฉบับที่ 81 ประจำเดือน มีนาคม-เมษายน 2555 E.ยธ0501/7265 ชป.15602/55
ขอส่งเอกสาร เรื่อง การดำเนินงานจุดเรียนรู้ หลักสูตรและองค์ความรู้ประกอบการเรียนรู้ โครงการศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร จังหวัดพิจิตร E.กษ1005/ว1327 ชป.15547/55
ขอส่งวารสารดีเอสไอไตรสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 E.ยธ0801/ว4239 ชป.15548/55
ขอนำส่งหนังสือเรื่อง กรองยุโรปเพื่อไทย 4 โดย คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป E.กษ0204.5/ว7561 ชป.16245/55
หนังสือผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล (1 ปี มุ่งมั่น เดินหน้าพัฒนาร่วมกัน) E.กษ0201.06/ว11066/6ธ.ค.55 ชป.16108/55
ขอจัดส่งแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2555-2559) E.กก0305/3923 ชป.16050/55
ส่งหนังสือเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปE.คค0720.6/ว3145 ชป.15972/55