วันที่ 11 ธันวาคม 2555  
ขอแจ้งงดให้บริการบ้านพักรับรอง สชป.1 เป็นการชั่วคราว E.สชป.1.01/1034/2555 ลก.14035/55
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555  
อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (พันเอกสุรินทร์ ชลประเสริฐ) ถึงแก่กรรม E.กษ0201.06/ว10383 ชป.15035/55
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555  
แจ้งกำหนดการเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดา อธิบดีกรมปศุสัตวE.กษ0201.06/ว10063 ชป.14661/55
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555  
มารดาอธิบดีกรมปศุสัตว์ ถึงแก่กรรม E.กษ0201.06/ว10004 ชป.14521/55
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555  
บิดานายถาวร ไหมฉิม ถึงแก่กรรม E.สกก.33/751/2555 ลก.12489/55
วันที่ 8 ตุลาคม 2555  
มารดาของนายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงแก่กรรม E.สลก.1002/2555
วันที่ 2 ตุลาคม 2555  
บิดาของนายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่กรรม E.สลก.980/2555
บิดาของนายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่กรรม E.สลก.980/2555
วันที่ 1 ตุลาคม 2555  
บิดา ว่าที่ร้อยตรี จำเริญ เพชรรักษ์ ถึงแก่กรรม E.สชป5.01/937/2555 ลก.11081/55
วันที่ 24 กันยายน 2555  
บิดานายนิธิ วรมงคล ถึงแก่กรรม E.สชป.2/986/2555 ลก.10799/55
วันที่ 19 กันยายน 2555  
ข้าราชการบำนาญ(อดีตผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่)ถึงแก่กรรม E.สชป.4/2224/2555 ลก.10616/55
วันที่ 18 กันยายน 2555  
นายภาณุวัฒน์ อินทรพิพัฒน์ ถึงแก่กรรม E.สชป.17/387/2555 ลก.10550/55
วันที่ 12 กันยายน 2555  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานเพลิงศพ นายสวัสดิ์ วัฒนายากร ป.จ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม. องคมนตรE.สลก.912/2555
วันที่ 10 กันยายน 2555  
ข้าราชการบำนาญเสียชีวิต E.กพศ.ส.374/2555 ลก.10216/55
วันที่ 28 สิงหาคม 2555  
มารดาของ นายวินัย มาลัยทอง ถึงแก่กรรม E.คก.16/133 ลก.9681/55
วันที่ 24 สิงหาคม 2555  

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลากำหนดการพระราชทานเพลิงศพ นายเดชา สกลภาพ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 (สำนักชลประทานที่ 13 ปัจจุบัน) E.สลก.851/2555

วันที่ 21 สิงหาคม 2555  
ข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม (นายเดชา สกลภาพ) E.สลก.834/2555
วันที่ 17 สิงหาคม 2555  
แจ้งกำหนดสวดอภิธรรมศพมารดา นายกมล จิตระวัง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณE.กษ0201.06/ว7218 ชป.9758/55
วันที่ 31 กรกฎาคม 2555  
นายยงยุทธ เหล็กสมบูรณ์ ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม E.สชป1.07/1755/2555 ลก.8495/55
บุตรนายทรงศักดิ์ เสาวัง ถึงแก่กรรรม E.สสช.452/2555 ลก.8450/55
วันที่ 12 กรกฎาคม 2555  
การสวดพระอภิธรรมศพ รศ.ดร.บุญสม สุวชิรัตนE.รธร.51/2555 ลก.7739/55
การสวดพระอภิธรรมศพ รศ.ดร.บุญสม สุวชิรัตนE.รธร.50/2555 ลก.7677/55
วันที่ 10 กรกฎาคม 2555  
บิดา นายสมพงษ์ ทองขาว ถึงแก่กรรม E.สกก.29/567/2555 ลก.7481/55
วันที่ 6 กรกฎาคม 2555  
แจ้งกำหนดการเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพบิดา นายชิตชนก สมประเสริฐ E.กษ0201.06/ว5951 ชป.7732/55
วันที่ 5 กรกฎาคม 2555  
ข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม (นายพยงค์ ราชติชิต) E.ฝบท.ชป.13/91/2555 ลก.7337/55
วันที่ 3 กรกฎาคม 2555  
แจ้งกำหนดสวดอภิธรรมศพบิดา นายชิตชนก สมประเสริฐ E.กษ0100/ว6138 ชป.7508/55
วันที่ 21 มิถุนายน 2555  
บิดาอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงแก่กรรม E.กษ0201.06/ว5413 ชป.6942/55
วันที่ 18 มิถุนายน 2555  
ว่าที่ร้อยตรี สมพร ทัพทอง อดีตผู้อำนวยการกองสำรวจภูมิประเทศถึงแก่กรรม E.สรธ.366/2555 ลก.6578/55
วันที่ 14 มิถุนายน 2555  
ขอแจ้งงดให้บริการบ้านพักรับรองสำนักชลประทานที่ 1 เป็นการชั่วคราว E.สชป.1.01/513/2555 ลก.6468/55
วันที่ 24 พฤษภาคม 2555  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ บำเพ็ญพระราชกุศล ๑๐๐ วันพระราชทานศพ นายสวัสดิ์ วัฒนายากร E.กพศ.ส.239/2555 ลก.5571/55
กำหนดพระราชทานเพลิงศพ และสวดพระอภิธรรมมารดาของ นางวัสวิภาอร มาศศรีรัตน์ E.กกพ.1706/2555 ลก.5584/55
วันที่ 18 พฤษภาคม 2555  
ขอเชิญร่วมทำบุญงานพระราชทานเพลิงสพ นายจาริน อัตถะโยธิน E.สลก.493/2555
วันที่ 15 พฤษภาคม 2555  

มารดาของ นางภารดี บำรุงตระกูล ถึงแก่กรรม ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 โดยกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแต่วันที่ 10 – 16 พฤษภาคม 2555 ณ ศาลา 13 วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน เวลา 18.30 น. และกำหนดพระราชทานเพลิงศพ วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 เวลา 17.00 น. E.สบค.1914/2555 ลก.5157/55

วันที่ 3 พฤษภาคม 2555  
มารดาของ นายชยพล เตชะฐิตินันท์ ผู้อำนวยการส่วนปฐพีกลศาสตร์ ถึงแก่กรรม E.ฝบ.รธ.100/2555 ลก.4807/55
วันที่ 30 เมษายน 2555  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ บำเพ็ญพระราชกุศล 50 วันพระราชทานศพ นายสวัสดิ์ วัฒนายากร E.กพศ.ส.204/2555 ลก.4615/55
วันที่ 24 เมษายน 2555  
นายสำเริง ศรีจันทร์งาม อดีตวิศวกรใหญ่ฝ่ายเครื่องกลถึงแก่กรรม E.สลก.408/2555
วันที่ 26 มีนาคม 2555  
การเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ องคมนตรีสวัสดิ์ วัฒนายากร และรายชื่อผู้ร่วมทำบุญ E. สลก.305/2555
วันที่ 21 มีนาคม 2555  
เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพท่านองคมนตรี(นายสวัสดิ์ วัฒนายากร)อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณE.กษ0201.06/ว2626 ชป.3314/55
วันที่ 20 มีนาคม 2555  
สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรตองกาสวรรคต E.กศ0201.06/ว2574 ชป.3163/55
วันที่ 19 มีนาคม 2555  
กรมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพองคมนตรีสวัสดิ์ วัฒนายากร E.สลก.286/2555
วันที่ 15 มีนาคม 2555  
ขอแจ้งกำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ รศ.ประเสริส ผลดี อดีตอาจารย์วิทยาลัยการชลประทาน(สถาบันพัฒนาการชลประทาน) ถึงแก่กรรม (เพิ่มเติม) E.สลก.273/2555
รศ.ประเสริฐ ผลดี อดีตอาจารย์วิทยาลัยการชลประทาน (สถาบันพัฒนาการชลประทาน) ถึงแก่กรรม E.สลก.268/2555
วันที่ 14 มีนาคม 2555  
แจ้งงดรับพวงหรีดองคมนตรีสวัสดิ์ วัฒนายากร อดีตอธิบดีกรมชลประทานถึงแก่อสัญกรรม E.สลก.271/2555
องคมนตรีสวัสดิ์ วัฒนายากร อดีตอธิบดีกรมชลประทาน ถึงแก่อสัญกรรม E.สลก.266/2555
วันที่ 12 มีนาคม 2555  
จ.ส.ต.ทวี ไชยมงคล บิดาของนายมนตรี ไชยมงคล ถึงแก่กรรม E.สกก.28/211/2555 ลก.2768/55
วันที่ 1 มีนาคม 2555  
กำหนดพระราชทานเพลิงศพ และสวดพระอภิธรรมคุณหญิงลัคนา ถนอมสิงห์ ต.จ. E.สลก232/2555
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555  
นายประชา วงศ์เกตุ อดีตนายช่างหัวหน้าโครงการส่งน้ำฯ ทุ่งสัมฤทธิ์ ถึงแก่กรรม  E.สชป.8/254/2555 ลก.1891/55
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555
บิดาของนายพิเชษฐ์ ศุภฤกษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ผชช.อบ.8) ถึงแก่กรรม E.สลก.127/2555
วันที่ 27 มกราคม 2555
เปิดให้บริการบ้านพักรับรอง สชป.1 -E.สชป1/103/2555-ลก.867/55
วันที่ 24 มกราคม 2555
สมาชิกถึงแก่กรรม ครั้งที่ 1/2555 -Eฌชป.12/2555 ลก.782/55
วันที่ 13 มกราคม 2555
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งศพบำเพ็ญกุศลมารดารองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ) ถึงแก่กรรม -E.สลก.48/2555
วันที่ 12 มกราคม 2555
มารดารองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ) ถึงแก่กรรม -E.สลก.43/2555
แจ้งเปลี่ยนวันกรมชลประทานเป็นเจ้าภาพงานศพ นายสุเมธ กลมเกลี้ยง อดีตผู้อำนวยการสำนักโครงการขนาดใหญ่ ถึงแก่กรรม -E.สลก.42/2555
วันที่ 1 มกราคม 2555
นายสุเมธ กลมเกลี้ยง อดีตผู้อำนวยการสำนักโครงการขนาดใหญ่ ถึงแก่กรรม -E. สลก.36/2555
วันที่ 29 ธันวาคม 2554
สมาชิกถึงแก่กรรม ครั้งที่ 12/2554 -E.ฌชป.27ธค.2554 ลก.14195/54
วันที่ 28 ธันวาคม 2554
นายจาริน อัตถะโยธิน อดีตรองอธิบดีกรมชลประทานถึงแก่กรรม -E.สลก.1289/2554
วันที่ 27 ธันวาคม 2554
นายจาริน อัตถะโยธิน อดีตรองอธิบดีกรมชลประทานถึงแก่กรรม (กำหนดเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม) -E.สลก.1289/2554
วันที่ 26 ธันวาคม 2554
นายจาริน อัตถโยธิน อดีตรองอธิบดีกรมชลประทานและอดีตเลขาธิการ สปก.ถึงแก่กรรม
นายจาริน อัตถโยธิน อดีตรองอธิบดีกรมชลประทานถึงแก่กรรม -E.สลก.1289/2554