วันที่ 18 เมษายน 2560
นายนิคม อินทร์ทุ่ง บิดานายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผอ.ปพ. ถึงแก่กรรม E.สลก265/2560
วันที่ 10 เมษายน 2560
นายวิทยา สมาหาร อดีตผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ถึงแก่กรรม E.สลก248/2560
วันที่ 28 มีนาคม 2560
(เพิ่มเติม) นายศิลป์ชัย นิยมศิลป์ ผู้อำนวยการก่อสร้างโครงการกลาง (เดิม) ถึงแก่กรรม E.สลก214/2560
วันที่ 10 มีนาคม 2560
บิดาของนายเพิ่มศักดิ์ คิดหมาย อีดตผุ้ทรางคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านบำรุงรักษา) ถึงแก่กรรม E.สลก170.01/2560
วันที่ 9 มีนาคม 2560
บิดาของนายเพิ่มศักดิ์ คิดหมาย อีดตผุ้ทรางคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านบำรุงรักษา) ถึงแก่กรรม E.สลก170/2560
วันที่ 10 มกราคม 2560
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนางประจวบ สัจจะเวทะ มารดาของ นายเพิ่มศักด์ สัจจะเวทะ อดีตที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ E สลก21/2560