วันที่ 21 ธ.ค. 2560
นายอเนก วิชญกุล อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านงานวางแผนคันคูน้ำและจัดรูปที่ดิน ถึงแก่กรรม E.สลก1090/2560
วันที่ 27 ก.ย. 2560
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพและพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายทวี โกวัฒนะ บิดานายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ E.กษ0201.06/ว8679 ชป.15780/60
วันที่ 1 กันยายน .2560
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพและพิธีฌปนกิจศพ E.กษ0201.06/ว8400 ชป.15039/60
วันที่ 1 สิงหาคม .2560
นายประทิน วัฏฏางกูร อดีตผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ถึงแก่กรรม E.สลก583/2560
วันที่ 18 กรกฎาคม .2560
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพและพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่หอมหวน สุทธิรัตน์ มารดาของนางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร E.กษ0201.06/ว6130 ชป.10969/60
ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพและพิธีฌาปนกิจศพ นายวนิช วารีกุล อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และอธิบดีกรมประมงE.กษ0201.06/ว5519 ชป.10980/60
วันที่ 23 .มิ.ย.2560
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐวานูอาตูถึงแก่อสัญกรรม E.กษ0201.06/ว5314 ชป.9411/60
วันที่ 20 .มิ.ย.2560
บิดาของนายทองเปลว กองจันทร์ รธบ. ถึงแก่กรรม E.สลก463/2560
วันที่ 14 .มิ.ย.2560
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพและพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายวีรพันธุ์ ศรีบุญลือ อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ E.กษ0201.06/ว4972 ชป.8778/60
วันที่ 8 พ.ค. 2560
นายประวัติ นวลอยู่ บิดานายโสรัจจะ นวลอยู่ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน ถึงแก่กรรม E.สลก328/2560
วันที่ 1 พ.ค. 2560
บิดาของลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม E.สลก05/245/2560 ลก.5522/60
วันที่ 18 เมษายน 2560
นายนิคม อินทร์ทุ่ง บิดานายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผอ.ปพ. ถึงแก่กรรม E.สลก265/2560
วันที่ 10 เมษายน 2560
นายวิทยา สมาหาร อดีตผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ถึงแก่กรรม E.สลก248/2560
วันที่ 28 มีนาคม 2560
(เพิ่มเติม) นายศิลป์ชัย นิยมศิลป์ ผู้อำนวยการก่อสร้างโครงการกลาง (เดิม) ถึงแก่กรรม E.สลก214/2560
วันที่ 10 มีนาคม 2560
บิดาของนายเพิ่มศักดิ์ คิดหมาย อีดตผุ้ทรางคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านบำรุงรักษา) ถึงแก่กรรม E.สลก170.01/2560
วันที่ 9 มีนาคม 2560
บิดาของนายเพิ่มศักดิ์ คิดหมาย อีดตผุ้ทรางคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านบำรุงรักษา) ถึงแก่กรรม E.สลก170/2560
วันที่ 10 มกราคม 2560
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนางประจวบ สัจจะเวทะ มารดาของ นายเพิ่มศักด์ สัจจะเวทะ อดีตที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ E สลก21/2560