วันที่ 11 ธันวาคม 2557
กำหนดการฌาปนกิจศพมารดาของนางอรทัย วัฒนชัย ที่ปรึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรE.สลก737/2557
วันที่ 2 ธันวาคม 2557
มารดานายกาญจน์ หมวกุล ผอ.คบ.น้ำอูน (นางบุญนาค หมวกุกล ถึงแก่กรรม) E.สชป5/1293/2557 ลก12739/57
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
คุณแม่สมจิต พงศ์สุทธิยากร มารดาของนายแหลมทอง พงศ์สุทธิยากร ถึงแก่กรรม E.สชป.2/1029/2557 ลก.12292/57
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันเป็นเจ้าภาพ นายวีร พุ่มวิเศษ อดีตผู้บริหารกรมชลประทาน (วิศวกรใหญ่ฝ่ายโยธา) ถึงแก่กรรม E.สลก652/2557
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
นายวีร พุ่มวิเศษ อดีตผู้บริหารกรมชลประทาน (วิศวกรใหญ่ฝ่ายโยธา) ถึงแก่กรรม E.สลก652/2557
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557
นายวีร พุ่มวิเศษ อดีตผู้บริหารกรมชลประทาน (วิศวกรใหญ่ฝ่ายโยธา) ถึงแก่กรรม E.สลก652/2557
วันที่ 21 ตุลาคม 2557
มารดาของนายจารุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 ถึงแก่กรรม E.สลก606/2557
วันที่ 17 กันยายน 2557
มารดาของนางอรทัย วัฒนชัย ที่ปรึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถึงแก่กรรม E.สลก504/2557
วันที่ 15 กันยายน 2557
มารดาของ ม.ล.อนุมาศ ทองแถม ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 3 ถึงแก่กรรม E.สลก500/2557
วันที่ 12 กันยายน 2557
มารดาของ ม.ล.อนุมาศ ทองแถม ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 3 ถึงแก่กรรม E.สลก500/2557
วันที่ 29 สิงหาคม 2557
นายสัมพันธ์บุญจองข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม E.สชป3/1983/2557 ลก.8697/57
วันที่ 19 สิงหาคม 2557
ภรรยาของนายภัทรพล ณ หนองคาย ถึงแก่กรรม E.สชป6.14/325/2557 ลก.8237/57
ข้าราชการถึงแก่กรรม (นายอดุลย์ ฉายอรุณ ตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่) E.สชป1.01/514/2557 ลก.8267/57
วันที่ 15 สิงหาคม 2557
นายเชื้อ สุภากาย บิดาของนายมงคล สุภากาย ผอ.คป.สุโขทัย ถึงแก่กรรม E.สชป4.07/994/2557 ลก.8183/57
วันที่ 15 มิถุนายน 2557
มารดาของนางศิวพร ภมรประวัติ ผชช.บค. ถึงแก่กรรม E.สลก375/2557
วันที่ 12 มิถุนายน 2557
ขอกำหนดวันเป็นเจ้าภาพนายเสว เกตุวรชัย บิดาของ นายสัญชัย (รธส) ถึงแก่กรรม E.สลก315/2557
วันที่ 11 มิถุนายน 2557
นายเสว เกตุวรชัย บิดาของนายสัญชัย เกตุวรชัย (รธส.) ถึงแก่กรรม E.สลก314/2557
วันที่ 27 พฤษภาคม 2557
นายฉัตรชัย แก้วประดิษฐ์ ถึงแก่กรรม E.สชป.16.11/220 ลก.5232/57
วันที่ 8 พฤษภาคม 2557
นายสุเวช กิจการ อดีตหัวหน้าฝ่ายบริหารสัญญาจ้างถึงแก่กรรม E.สบก.(ส)581/2557 ลก.4451/57
วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
อดีตรองอธิบดีกรมชลประทานถึงแก่กรรม E.สลก226/2557
อดีตรองอธิบดีกรมชลประทานถึงแก่กรรม E.สลก226/2557
วันที่ 23 เมษายน 2557
แจ้งกำหนดการฌาปนกิจศพ นางเฉียบ ใบเจริญ (มารดา นายธวัชชัย ใบเจริญ) E.สชป.10.01/ลก14/57 ลก.3871/57
วันที่ 17 เมษายน 2557
บิดานายเนรมิต เทพนอก (ผบร.ชป.12) ถึงแก่กรรม E.สชป12/311/2557 ลก.3673/57
นางเลื่อน ฤทธิชู มารดา นายสุพัฒน์ ฤทธิชู เสียชีวิต E.สชป8.09/358/2557 ลก.3721/57
วันที่ 9 เมษายน 2557
มารดาของนายวิทยา วรดิษฐ์ ตำแหน่งผวศ.ชป.16 ถึงแก่กรรม E.สชป16/453/2557 ลก.3396/57
วันที่ 1 เมษายน 2557
นายสุดใจ สุวรรณโมกข์ บิดานายฆฤณธร สุวรรณโมกข์ ถึงแก่กรรม E.สชป7.01/387/2557 ลก.3084/57
วันที่ 25 มีนาคม 2557
นายประสงค์ กระจ่างมนตรี บิดานายสุวัฒน์ กระจ่างมนตรี ถึงแก่กรรม E.สชป5/308/2557 ลก.2825/57
นางสาวเปรมฤดี เสริฐวิชา ข้าราชการบำนาญ สชป.6 ถึงแก่กรรม E.สชป6/310/2557 ลก.2789/57
วันที่ 18 มีนาคม 2557

ข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม (นายช่ำ สุทธาชีวะ) E.สชป13.12/116/2557 ลก.2581/57

มารดานายอิทธิ เม่นแมน ถึงแก่กรรม E.สอบ(กงช.6)06/34 ลก.2514/57
วันที่ 4 มีนาคม 2557
ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ และพระราชทานเพลิงศพ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายไพโรจน์ ลิปิกรณ์) E.กษ 0201.06/ว 1210 ชป.2044/57
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
นางบุษฎี ปฐวีกานต์ ข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม E.สอบ01/90/2557 ลก.1608/57
วันที่ 28 มกราคม 2557
บิดาของนายจีรพล ชลยุทธ์ ข้าราชการบำนาญ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ถึงแก่กรรม E.สพญ01/91/2557 ลก.954/57
วันที่ 20 มกราคม 2557
มารดาของนายพิทักษ์ ศรีเอนกกุล (อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล) ถึงแก่กรรม E.สลก38/2557
วันที่ 14 มกราคม 2557
แจ้งเปลี่ยนวันสวดพระอภิธรรม และวันฌาปนกิจศพ มารดา นางสาวสมคิด นิธิเกียรติชัย E.กกพ.01/6/2557 ลก417/57
นางภาย แซ่ลิ้ม มารดานายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. ถึงแก่กรรม E.สลก 25/2557
วันที่ 8 มกราคม 2557
มารดานายสุนทร คำศรีเมือง ถึงแก่กรรม E.สชป5.01/5/2557 ลก151/57