วันที่ 25 ธันวาคม 2556 
แจ้งกำหนดการเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 7 มกราคม 2556 เวลา 14.00 น. ภายในวันที่ 2 มกราคม 2556 E.สลก932/2556
วันที่ 24 ธันวาคม 2556 
แจ้งกำหนดการเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 7 มกราคม 2556 เวลา 14.00 น. ภายในวันที่ 2 มกราคม 2556 E.สลก932/2556
วันที่ 17 ธันวาคม 2556 
นายพีระพงศ์ ประกอบทรัพย์ บิดานายชัพพาคม ประกอบทรัพย์ เสียชีวิต E.กษ0100/ว10372 ชป.17574/56
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 
ลงนามหนังสือกรมชลประทานเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ วันที่ 7 มกราคม 2556 เวลา 14.00 น. E.สลก885/2556
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 
นางฉูขิ้ม มากสุวรรณ์ มารดาของ ว่าที่ ร.ต. ไพเจน มากสุวรรณ์ (รธว.) ถึงแก่กรรม E.สลก882/2556
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 
นายชัยณรงค์ อุดรชัยนิตย์ อดีตผู้จัดการโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถึงแก่กรรม E.สลก878/2556
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 
นางทิพพา พรประศาสตร์ (มารดาภริยาของนายมงคล วิเชียรชิต อดีต รธร.) ถึงแก่กรรม E.สชป1/1187/2556 ลก.12488/56
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 
ขอกำหนดวันเป็นเจ้าภาพมารดาของนายเอกจิต ไตรภาควาสิน (ผส.จก.) ถึงแก่กรรม E.สลก797/2556
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 
มารดาของนายเอกจิต ไตรภาควาสิน (ผส.จก.) ถึงแก่กรรม E.สลก798/2556
วันที่ 28 ตุลาคม2556 
ขยายเวลาการไว้ทุกข์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เป็น 30 วัน E.สลก772/2556
วันที่ 25 ตุลาคม2556 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็นพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฒโน) สิ้นพระชนม์ E.สลก770/2556
วันที่ 22 ตุลาคม2556 
นายปิ่น ขันอาสา ถึงแก่กรรม E.สชป5.01/1853/2556 ลก.11726/56
วันที่ 1 ตุลาคม2556 
ภรรยาอดีตผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายจำนง หิรัญประดิษฐ์ ถึงแก่กรรม E.สลก670/2556
วันที่ 22 สิงหาคม 2556 
มารดาของนายสาธิต มณีผาย ถึงแก่กรรม E.สลก572/2556
วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 
แจ้งกำหนดการกรมเป็นเจ้าภาพงานศพ นายมงคล วิเชียรชิต อดีตรองอธิบดีกรมชลประทาน วันที่ 4 สิงหาคม 2556 เวลา 18.30 น. E.สลก518/2556
วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 
นายมงคล วิเชียรชิต อดีตรองอธิบดีกรมชลประทานถึงแก่กรรม E.สลก512/2556
วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 
นายทรง พรมทา บิดาของนางกัลยารัตน์ ลิ้มเสรี (บท.สก.1 พก.) ถึงแก่กรรม E.สกก01/609/2556 ลก.7987/56
วันที่ 28 มิถุนายน 2556 
ข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม (นายวิลาศ พรหมโชติชัย) E.สชป15/603/2556 ลก.7295/56
วันที่ 27 มิถุนายน 2556 
บิดาของ นางประภา แต้มแก้ว ถึงแก่กรรม E.กกพ.1655/2556 ลก.7267/56
วันที่ 26 มิถุนายน 2556 
ขอแจ้งเปลี่ยนเวลาพระราชทานเพลิงศพ นางลาภ ทรัพย์เจริญ มารดานายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ อดีตข้าราชการกรมชลประทาน ถึงแก่กรรม E.สลก432/2556
วันที่ 25 มิถุนายน 2556 
นางลาภ ทรัพย์เจริญ มารดานายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ อดีตข้าราชการกรมชลประทานถึงแก่กรรม E.สลก424/2556
วันที่ 18 มิถุนายน 2556 
บิดาของนายอนุศักดิ์ ชะนะวิทย์ ถึงแก่กรรม E.ผสก.3พก./422/2556 ลก6849/56
วันที่ 11 มิถุนายน 255
แจ้งกำหนดการสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพ นายประดิษฐ์ เพิ่มพูลสวัสดิ์ E.สชป11.20/154/2556 ลก.6652/56
วันที่ 7 มิถุนายน 255
แจ้งบิดาของนายประหยัด ปันแก้ว ถึงแก่กรรม E.สกก.02/593/2556 ลก.6519/56
วันที่ 5 มิถุนายน 255
มารดาของนายประณาม สวัสดิ์สุข ถึงแก่กรรม E.สกก.15/330/2556 ลก.6360/56
วันที่ 3 มิถุนายน 255
มารดาของนายชาญ แสงประภาเจริญ ถึงแก่กรรม E.สชป14/478/2556 ลก.6237/56
วันที่ 31 พฤษภาคม 255
ขอแจ้งรายละเอียดการเสียชีวิตของนางประภัสศรี ภาคพิเศษ (เพิ่มเติม) E.สชป.(บท.)11.18/96/2556 ลก.6220/56
วันที่ 29 พฤษภาคม 255
ภรรยาของข้าราชการเสียชีวิต ( นางประภัสศรี ภาคพิเศษ) ภรรยา นายเกรียงไกร ภาคพิเศษ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 11 E.สชป(บท)11.18/95/2556 ลก.6166/56
มารดาของนายพิทยา พรหมปลัด ถึงแก่กรรม E.สกก15/311/2556 ลก.6118/56
วันที่ 22 พฤษภาคม 255
ขอแจ้งหมายกำหนดการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ นายชุมพล ศิลปอาชา E.กษ0201.06/ว4468 ชป.6488/56
บิดานางอุไรรัตน์ จงก้องเกียรติ ถึงแก่กรรม E.สอบ417/2556 ลก.5939/56
วันที่ 21 พฤษภาคม 255
มารดาของนายกิตติสาน จิตตเสวี ถึงแก่กรรม E.ฝบท.44/2556 ลก.5781/56
วันที่ 17 พฤษภาคม 255
นายวิรัช เถื่อนยืนยงค์ อดีตผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ถึงแก่กรรม E.กษ0201.06/ว4334 ชป.6200/56
วันที่ 16 พฤษภาคม 255
อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ธงไชย เพ็ชรรัตน์ ถึงแก่กรรม E.กษ0201.06/ว4224 ชป.6030/56
วันที่ 9 พฤษภาคม 255
บิดาของนายวัชรินทร์ เทพไท ถึงแก่กรรม E.สกก.12/316/2556 ลก.5371/56
วันที่ 8 พฤษภาคม 255
แจ้งกำหนดการพระราชทานเพลิงศพ พลตรีสนั่น ขจรประศาสนE.กษ0201.06/ว4003 ชป.5751/56
วันที่ 7 พฤษภาคม 255
มารดานายมลชัย ใบเงิน ถึงแก่กรรม E.สชป.12/402/2556 ลก.5232/56
วันที่ 23 เมษายน 255
มารดาของนายชนพัฒน์ ทุ่มแก้ว ถึงแก่กรรม E.สกก.15/252/2556 ลก.4699/56
วันที่ 22 เมษายน 255
มารดาของนายนิวัติ เอี่ยมโสภณ (จันทรหัตถ์) ถึงแก่กรรม E.สชป12/363/2556 ลก.4642/56
วันที่ 9 เมษายน 255
นายจำลอง พินิจการ ผู้อำนวยการโครงการฯ มูลบน-ลำแชะ ถึงแก่กรรม E.สชป.8/516/2556 ลก.4602/56
วันที่ 27 มีนาคม 255
มารดาของนายวิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง ถึงแก่กรรม E.กษ0201.06/ว2832 ชป.4050/56
วันที่ 21 มีนาคม 255
มารดาของนายจาตุรงค์ นิลพันธุ์ ถึงแก่กรรม E.สชป16/379 ลก.3574/56
วันที่ 20 มีนาคม 255
มารดาของนายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ถึงแก่กรรม E.กษ0201.06/ว2608 ชป.3693/56
วันที่ 13 มีนาคม 255
นายอภิชัย จึงประภา อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถึงแก่กรรม E.กษ0201.06/2377 ชป.3363/56
วันที่ 7 มีนาคม 255
มารดาของนายสุนทร จันทร์ช่วย ถึงแก่กรรม (วันที่ 5 มีนาคม 2556) E.สก.16พก./260/2556 ลก.2948/56
วันที่ 5 มีนาคม 255
นายนัทธกรณ์ อัศวินวงศ์ (นรช.รุ่น 42) ถึงแก่กรรม E.สชป2.01/114/2556 ลก.2817/56
วันที่ 1 มีนาคม 255
นางสุมาลา ภูปรีชากร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 1 ถึงแก่กรรม E.สชป1.01/187/2556 ลก.2621/56
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 255
กำหนดเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนา ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 19.00 น. E.กษ0201.06/ว1547 ชป.2433/56
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 255
บิดาของนางศิวพร ภมรประวัติ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ถึงแก่กรรมE.สลก105/255
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 255
บิดาของนางศิวพร ภมรประวัติ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ถึงแก่กรรม E.สลก105/2556
วันที่ 22 มกราคม 2556 
เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2556 เวลา 19.00 น.E.กษ0201.06/ว680 ชป.908/56
กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ นายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา E.กษ0201.06/ว684 ชป.907/56
วันที่ 21 มกราคม 2556 
แจ้งกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณE.กษ0201.06/ว644 ชป.882/56
วันที่ 14 มกราคม 2556 
นายสายัณย์ วุฒิโภค ข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม E.สชป.14.07/36/2556 ลก.518/56
วันที่ 3 มกราคม 2556 
บิดา นางประไพ กลิ่นขจร ถึงแก่กรรม E.สบค.5763/2555 ลก.8/56