วันที่ 25 ธันวาคม 2555 
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2556 วันที่ 31 ธ.ค.55 เวลา 06.00 น. E.สชป.11/อ.974/2555 ลก.14631/55
วันที่ 21 ธันวาคม 2555 
การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใตE.กษ0212/ว12093 ชป.16612/55
วันที่ 20 ธันวาคม 2555 
ขอมอบหนังสือวิศวกรรมความปลอดภัยเขื่อน E.พิเศษ/สุทธิศักดิ์/2555 ชป.16446/55
วันที่ 11 ธันวาคม 2555 
ขอการอนุเคราะห์งบประมาณสนับสนุนโครงการช่วยเหลือเด็กผู้ติดเอดส์ "จากแม่สู่ลูก" E.ม.พ.พ.ท.พิศษ/2555 ชป.16060/55
คำจำกัดความ "ผู้แทนพระองค์" E.กษ0201.06/ว11001 ชป.16005/55
วันที่ 7 ธันวาคม 2555 
การจำหน่ายแท่งแก้วเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา E.สลก.1316/2555
วันที่ 4 ธันวาคม 2555 
หมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ธันวาคม พุทธศักราช 2555 E.กษ0201/ว11556 ชป.15914/55
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 
ใบจอง/สั่งซื้อ บัตรส่งความสุขกรมชลประทานปี 2556
ขอเลื่อนการกำหนดใช้เลขรหัสในหนังสือราชการของหน่วยงานที่ต่ำกว่าสำนัก/กอง E.สลก.1284/2555
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 
ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงาน E.กค0406.4/ว138 ชป.15530/55
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณE.กษ0209/ว887 ชป.15591/55
รายงานภารกิจที่รัฐ/ฝ่ายบริหารต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปีงบประมาณ 2555 สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2555) E.กษ1304/ว4344 ชป.15582/55
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ E.กค0427/ว134 ชป.15531/55
การแก้ไขปัญหาของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย E.กษ0201.06/10517 ชป.15333/55
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 
ให้ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทยพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย E.กษ0201.06/ว10434 ชป.15274/55
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 
แจ้งยกเลิกสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยใน (DRGs) E.กค0422.2/ว447 ชป.15094/55
ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2556 ในระบบ GFMIS E.กค0409.3/ว450 ชป.15180/55
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 
รายชื่อผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินกฐินพระราชทาน ณ วัดบางไผ่ ี วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ วัดชลประทานรังสฤาดิ์ วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.30 น.
ขอเชิญร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีปล่อยปลาถวายเป็นพระราชกุศล วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555 E.สลก.1226/2555
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 
แจ้งการขอปิดน้ำประปาอาคารอำนวยการ วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2555 E.สลก.1237/2555
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 
ขอแจ้งประกาศดับไฟและขอความร่วมมือประกาศข่าว E.สชป.5/1109/2555 ลก.12883/55
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรศัพทE.สชป.1.01/973/2555 ลก.12827/55
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 
ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชจทานกรมชลประทาน ประจำปี 2555 วัดชลประทานรังสฤษดิ์ E.สลก.1196/2555
ขอแจ้งเปลี่ยนเวลาการลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว E.สลก.1195/2555
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน E.นร1013.7/163 ชป.14370/55
กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555 E.กษ0201.06/ว10005 ชป.14559/55
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 
แจ้งการเปิดตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง E.กษ0201.06/ว10041 ชป.14572/55
การลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกกับสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง E.กค0422.2/ว130 ชป.14689/55
การเบิกจ่ายค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต E.กค0422.2/ว129 ชป.14687/55
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 
การยกเลิกและกำหนดพื้นที่ที่มีความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 E.กค0422.3/ว432 ชป.14227/55
แผนที่ "วัดบางไผ่"
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดไร่มะม่วง ในวันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย.55 E.สลก.1161/2555
แจ้งกำหนดการวันลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช (ระหว่างวันที่ 15 พ.ย. -28 ธ.ค.55 ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ) E.สลก.1160/2555
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าในระบบ GFMIS E.กค0423.3/ว436 ชป.14373/55
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณE.สลก.1154/2555
ขอเลื่อนเวลาการลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเวลา 15.00 น. ตอบรับภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 E.สลก.1150/2555
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 
ส่งเอกสาร เรื่องมอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน E.กษ0202/ว5740 ชป.13413/55
ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาประเทศไทย" E.กษ0201.06/ว9247 ชป.13303/55
วันที่ 30 ตุลาคม 2555 
ขอเชิญร่วมงาน "ด้วยรักและผูกพัน" E .สลก.1133/2555
วันที่ 30 ตุลาคม 2555 
การบันทึกข้อมูลการทำประกันการรับเงินและการอายัดเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญในระบบบำเหน็จบำนาญ(e-pension) E.กค0420.1/ว424 ชป.14055/55
ผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง E.กษ0201.06/ว9592 ชป.13830/55
วันที่ 26 ตุลาคม 2555 
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 E.กค0422.3/ว122 ชป.13892/55
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว E.สลก.1112/2555
วันที่ 25 ตุลาคม 2555 
คู่มือการปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ผ่าน GFMIS Web Online E.กค0409.3/ว417 ชป.13760/55
วันที่ 22 ตุลาคม 2555 
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมการแพทย์ ประจำปี 2555 E.สธ0301/2278 ชป.13172/55
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 E.กค0406.4/ว413 ชป13590/55
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการกู้เงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน (ระบบบำเหน็จค้ำประกัน) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 E.กค0420.1/ว410 ชป.13585/55
ขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับพื้นที่จอดรถบริเวณกรมชลประทานสามเสน E.สลก.1076/2555
วันที่ 19 ตุลาคม 2555 
รายงานการรับเงินบริจาคกฐินพระราชทานกรมชลประทาน ประจำปี 2555 E.สลก.1051/2555
การลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกกับสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง E.กค0422.2/ว.115 ชป.13415/55
วันที่ 17 ตุลาคม 2555 
ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรม E.สศส.868/2555 ลก.11844/55
ขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง(ระยะที่ 11 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556) E.กษ0201.06/ว9222 ชป.13143/55
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรศัพท์สำนักชลประทานที่ 5 E.สชป.5/1016/2555 ลก.11724/55
วันที่ 16 ตุลาคม 2555 
การลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่ายนอกกับสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้ป่วยเรื้อรัง E.กค0422.2/ว115 ชป.13164/55
วันที่ 12 ตุลาคม 2555 
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน(ฉบับที่5) พ.ศ.2555 E.กค0406.5/ว394 ชป.13004/55
การยุบรวมสิทธิการอนุมัตินำส่ง(P3) E.กค0409.4/ว396 ชป.13008/55
ขอแจ้งย้ายห้องทำงาน และหมายเลขโทรศัพท์ห้อง วญช.ผค. E.วญช.ผค.23/55 ลก.11615/55
วันที่ 11 ตุลาคม 2555 
การเข้าดำเนินการกำจัดปลวกกรมชลประทาน สามเสน E.สลก.1034/2555
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ปี 2555 วัดเทวธรรม (ในวันที่ 11 พ.ย. 2555 ณ วัดเทวธรรม ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี) E.สลก.1012/2555
วันที่ 9 ตุลาคม 2555 
การสั่งซื้อบัตรส่งความสุข กรมชลประทาน ประจำปี 2556 E.สลก.1018/2555
วันที่ 8 ตุลาคม 2555 
แนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครในช่วงฝนตกชุก E.กษ0201.06/ว8860 ชป.12568/55
แนวทางการตรวจประเมินตัวชี้วัดที่ 14.2 "จำนวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ" ตามมิติภายในด้านการพัฒนาองค์การ E.นร1205.3/967 ชป.12159/55
วันที่ 5 ตุลาคม 2555 
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 E.กค0406.5/ว391 ชป.12599/55
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการกู้เงินกับสถานบันการเงินโดยนำสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน(ระบบบะเหน็จค้ำประกัน)เพิ่มเติมครั้งที่ 1 E.กค0420.1/ว383 ชป.12598/55
การปฏิบัติในเรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS E.กค0406.6/ว113 ชป.12593/55
วันที่ 4 ตุลาคม 2555 
การระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย E.กค0422.2/ว111 ชป.12526/55
คำสั่งสำนักงานเลขานุการกรม ที่ ส 12/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียน
วันที่ 3 ตุลาคม 2555 
ขอความอนุเคราะห์ในการจำหน่ายใบสมัครและเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมศาลปกครอง เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555) E.ศป0024/192 ชป.12418/55
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน E.กค0406.6/ว108 ชป.12457/55
รายงานยอดเงินร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีวัดป่ามุจลินทาราม (บ้านนาม่วง) E.สลก.975/2555
วันที่ 2 ตุลาคม 2555 
คู่มือการเรียกรายงานระบบงบประมาณในระบบปฏิบัติการ(SAP R3) E.กค0409.3/ว381 ชป.12369/55
แนวทางการบริหารจัดการน้ำของประเทศ E.กษ0201.06/ว8442 ชป.11852/55
ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการประภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ประเภททั่วไประดับอาวุโส เพื่อเป็นผู้แทนกรมในพระราชพิธีต่าง ๆ E.สลก.978/2555
วันที่ 27 กันยายน 2555 
การกำหนดเลขรหัสในหนังสือราชการของหน่วยงานที่ต่ำกว่าสำนัก/กอง E.สลก.946/2555 ดาวน์โหลด
วันที่ 26 กันยายน 2555 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณเป็นเงินฝากคลังของทุนหมุนเวียนผ่าน GFMIS Web Online E.กค0409.3/ว373 ชป.12105/55
ขอมอบหนังสือเฉลิมพระเกียรติ "๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข" E.กร0010/2655 ชป.11343/55
วันที่ 25กันยายน 2555 
สรุปรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสองปี 2555 E.กษ0201.06/ว8556 ชป.11999/55
วันที่ 20กันยายน 2555 
คู่มือการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายในระบบ GFMIS Web Online E.กค0409.3/ว369 ชป.11871/55
แนวปฏิบัติในการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช้เป็นการจ้างบริการจากบุคคธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน E.กค0409.3/ว368 ชป.11869/55
วันที่ 20กันยายน 2555 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS E.กค0406.6/ว104 ชป.11734/55
สรุปรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2555 E.กษ0201.06/ว8079 ชป.11249/55
วันที่ 19 กันยายน 2555 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 30 กันยายน ผ่านGFMIS Web Online E.กค0409.3/ว362 ชป.11687/55
วันที่ 18 กันยายน 2555 
การผ่อนผันการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 E.กษ0201.06/ว8234 ชป.11602/55
ขอความร่วมมือในการจัดจำหน่วยเสื้อประดับตราสัญลักษณ์ 84 พรรษา ภายใต้โครงการเทิดไท้องค์ราชันร่วมร้อยดวงใจถวายพ่อของแผ่นดิน E.สลก.927/2555
วันที่ 17 กันยายน 2555 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS E.กค0406.6/ว100 ชป.11502/55
การผ่อนผันการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 E.กค0420.5/ว360 ชป.11510/55
วันที่ 13 กันยายน 2555 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี วัดป่ามุจลินทาราม (บ้านนาม่วง) E.สลก.914/2555
รายงานการรับเงินบริจาคกฐินพระราชทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปี 2555 E.สลก.913/2555
การบริการข้อมูลบำเหน็จบำนาญ E.กค042.1/ว351 ชป.11237/55
การให้ส่วนราชการ ผู้จำหน่ายสินค้าและบริการกับภาครัฐ มาลงทะเบียนในฐานะผู้ค้ากับภาครัฐในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) E.กค0421.4/ว350 ชป.11234/55
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ(ฉบับที่4) พ.ศ.2555 E.กค0406.5/ว328 ชป.10882/55
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน(ระบบบำเหน็จคำประกัน) E.กค0420.1/ว329 ชป.10883/55
วันที่ 12 กันยายน 2555 
รายงานการรับเงินบริจาคร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรตชป.10217/55
รายงานการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนค.ศ.2012(Rio-20) E.กษ0204.3/ว5535 ชป.10955/55
ตัวอย่างแนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบ GFMIS สำหรับโปรแกรม Microsoft Office Excel 2003 E.กค0423.3/ว325 ชป.11073/55
วันที่ 10 กันยายน 2555 
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2555 E.กค0409.3/ว343 ชป.11049/55
การปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS E.กค0423.4/ว.345 ชป.11015/55
แนวปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ E.กค0423.3/ว335 ชป.11019/55
วันที่ 7 กันยายน 2555 
คำชี้แจงการเปลี่ยนอัตราค่าไฟฟ้ากับหน่วยงานราชการคำชี้แจง E.มท5311.15/33341 ชป.10674/55
วันที่ 6 กันยายน 2555 
การตรวจสอบอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าตู้จ่ายไฟฟ้าของอาคารที่ทำการ 4 ชั้น และอาคารวิชาการ 14 ชั้น และแจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าอาคารวิชาการ 14 ชั้น E.สคก8/1634/2555 ลก.10070/55
วันที่ 5 กันยายน 2555 
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 E.กษ0201.06/ว7680 ชป.10510/55
ขอแจ้งประกาศดับไฟและขอความร่วมมือประกาศข่าว E.สชป.5/889 ลก.9966/55
วันที่ 30 สิงหาคม 2555 
แนวทางการใช้งานระบบ Click Quick สำหรับผู้ใช้งาน (User) ในระบบ GFMIS E.กค0409.2/ว319 ชป.10404/55
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเช็คขัดข้องผ่าน GFMIS Web Online E.กค0409.3/ว312 ชป.10403/55
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ในเว็บซต์สำนักงบประมาณ http:www.bb.go.th) E.นร0717/ว114 ชป.10287/55
วันที่ 29 สิงหาคม 2555 
การจัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล ณ พุทธมณฑล E.กษ0201.306/ว7518 ชป.10217/55
วันที่ 27 สิงหาคม 2555 
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น E.สลก.853/2555
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น E.สลก.853/2555
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา E.รธร.66/2555 ลก.9618/55
แนวทางปฏิบัติในการผ่อนชำระหนี้ กรณีผู้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญเกินสิทธิเนื่องจากการมีสถานะเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำของส่วนราชการ E.กค0410.2/ว.81 ชป.10152/55
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน E.กค0406.6/ว83 ชป.10153/55
วันที่ 24 สิงหาคม 2555 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ประกวดการเขียนจดหมายประเภทเยาวชนระหว่างประเทศของสหภาพสากลไปรษณีย์(Universal Postal Union) ประจำปี 2556" E.ปณทสข.(ดม.22)/1695 ชป.10131/55
วันที่ 22 สิงหาคม 2555 
การเข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง Olympic Day 2012 เฉลิมพระเกียรติฯ ที่ประสงค์จะขึ้นรถกรม วันที่ 26 สิงหาคม 2555 เวลา 05.30 น. E.สลก.840/2555
วันที่ 21 สิงหาคม 2555 
ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของชลประทาน ประจำปี 2555 วัดชลประทานรังสฤษดิ์ E.สลก.817/2555
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง E.สชป8/1268/2555 ลก.9077/55
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง E.สชป8.12/1089 ลก.9362/55
วันที่ 20 สิงหาคม 2555 
การเร่งรัดการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 E.กค0402.5/ว306 ชป.9833/55
วันที่ 16 สิงหาคม 2555 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับงานด้านการชลประทาน E.สชป.11/อ.693/2555 ลก.8909/55
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 E.นร0704/ว104 ชป.9416/55
วันที่ 15 สิงหาคม 2555 
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง E. สชป๘.๐๗/๓๙๖ ลก.8851/55
วันที่ 10 สิงหาคม 2555 
คู่มือการบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดินในระบบ GFMIS E.กค0409.3/ว292/2 ชป.9278/55
วันที่ 8 สิงหาคม 2555 
ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนคำสั่งฯ และแจ้งแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน E.สคก.807/2555 ลก.8767/55
วันที่ 7 สิงหาคม 2555 
แจ้งเพิ่มหมายเลขโทรสาร ( Fax ) สำนักชลประทานที่ 12 E.สชป12.01/085/2555 ลก.8584/55
รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องรายงานการเงินรวมภาครัฐ E.กค0423.4/ว.291 ชป.9127/55
วันที่ 6 สิงหาคม 2555 
ขอเชิญร่วมหารือเกี่ยวกับการกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขที่หนังสือของสำนักชลประทานที่ 1-17 E.สลก.765/2555
วันที่ 1 สิงหาคม 2555 
อายุการใช้งานเพื่อการคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์(เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) E.กค0423.2/ว284/เงินทุนหมุนเวียนฯ ชป.8998/55
วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานจากระบบบัญชีแยกประเภทผ่าน GFMIS Web Online E.กค0409.3/ว280 ชป.8974/55
ขอความร่วมมือส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรม เดิน - วิ่ง Olympic Day 2012 เฉลิมพระเกียรติฯ E. สลก.755/2555 (ดาวน์โหลดจุดนัดหมาย)
วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกานาถึงแก่อสัญกรรม E.กษ0201.06/ว6688 ชป.8904/55
การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ E.กค0428/ว73 ชป.8887/55
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงระบบโทรศัพท์ สำนักงานก่อสร้าง 16 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง E.สกก.16/444162/2555 ลก.8314/55
วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตราชการในระบบ GFMIS E.กค0423.3/ว265 ชป.8546/55
ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และ สถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น E.สลก.732/2555
ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และ สถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น E.สลก.731/2555
วันที่ 20 กรกฎาคม 2555 
เปลี่ยนแปลงวันประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดสุรินทร์(29-30 กรกฎาคม 2555) E.กษ0201.06/ว6362 ชป.8369/55
วันที่ 17 กรกฎาคม 2555 
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2554 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเงินสิ่งจูงใจ E.กค0406.6/ว.68 ชป.8179/55
วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 
ขอเชิญร่วมหารือเกี่ยวกับการกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขที่หนังสือของสำนัก/กอง (ส่วนกลาง) E.สลก.706/2555
วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 
ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของชลประทาน ประจำปี 2555 E.สลก.697/2555
คู่มือการบันทึกรายการสำหรับโครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศในระบบ GFMIS E.กค0409.3/ว238 ชป.7985/55
วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 
ขอแจ้งสถานที่จอดรถเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน (สชป.1-17) E.สลก.679/2555
แผนผังเส้นทางเข้า-ออก และสถานที่จอดรถของผู้ร่วมงาน
วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 
การปิดอาคารตามมาตรการรักษาความปลอดภัย วันที่ 7 กรกฎาคม 2555 E.สลก.677/2555
ขอแจ้งกำหนดการพิธีเปิดโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5 โครงการ E.สลก.676/2555
ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ให้งดขับรถยนต์มาทำงานในวันศุกร์ที่ 6 กรกรกฎาคม 2555 E.สลก.675/2555
เขิญทำบุญใส่บาติสามเณร Eศษ04230.03/404 ชป.7625/55
แจ้งงดการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2555 สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานรับเสด็จฯ E.สลก.674/2555
วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 
ขอเชิญการซ้อมใหญ่งานรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด 5 โครงการชลประทาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ E.สลก.671/2555
แนวทางปฎิบัติในการจอดรถยนต์ในพิธีเปิดโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5 โครงการ E.สลก.666/2555
 ขอเชิญร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด 5 โครงการชลประทาน อันเนื่องมาจากพระราชดำรE.สลก.668/2555
วันที่ 3 กรกฎาคม 2555 
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พงศ.2553 ในระบบ GFMIS E.กค0409.3/ว218 ชป.7440/55
วันที่ 26 มิถุนายน 2555 
การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) E.กค0421.4/ว214 ชป.7197/55
ขอเชิญทำบุญสร้างศาลาอเนกประสงค์ และโรงครัวพร้อม ห้องสุขา E.วัดขุนทิพยชป.6785/55
รายงานสรุปยอดเงินทำบุญร่วมถวายผ้าป่า มหาบุญ มหากุศล ณ วัดอุโลม E.สลก.639/2555
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ.2554 และเรื่องมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ.2554 มติ 1 ความปลอดภัยทางอาหาร : การจัดการน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ E.กษ0201.06/ว5352 ชป.6910/55
วันที่ 25 มิถุนายน 2555 
แนวปฎิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS E.กค0423.3/ว212 ชป.7091/55
แจ้งย้ายสถานที่ทำการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง โทรศัพท์ โทรสาร และ e - mail ที่ใช้ติดต่อและประสานราชการ E.สพก.558/2555 ลก.6817/55
รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 11 E.กษ0201.06/ว5426 ชป.6974/55
วันที่ 21 มิถุนายน 2555 
ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ "แนวทางการบรรเทาอุทกภัยในปี 2555 ในระยะเร่งด่วน" E.กษ0201.06/5359 ชป.6889/55
วันที่ 19 มิถุนายน 2555 
แจ้งสถานที่ติดต่อราชการ หรือส่งเอกสารประสานงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) E.นร5201.1/ว164 ชป.6788/55
ขอส่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (จำนวน 50 องค์) E.นร1012/320 ชป.6583/55
การบริหารจัดการการระบายน้ำ E.กษ0201.06/4901 ชป.6310/55
การตรวจสอบเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2554 ที่เหลือจ่าย E.กค0406.6/ว208 ชป.6906/55
วันที่ 14 มิถุนายน 2555 
รายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน E.กค0420.5/23137 ชป.6686/55
การพิจารณาส่งตัวแทนเข้าการอบรมสัมมนา เรื่อง "นวัตกรรมงานโครงสร้างเหล็กยุคใหม่" E.สลท2228/2555 ชป.6603/55
ขอแจ้งที่ทำการของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดงเลขที่106หมู่ที่1 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์62000 โทรศัพท์/โทรสาร055841553 E.สชป.4.12/52/2555 ลก.6313/55
วันที่ 13 มิถุนายน 2555 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมงานวันแห่งการเรียนรู้สำนักงานเลขานุการกรม ปี 2555 E.สลก.596/2555
วันที่ 11 มิถุนายน 2555 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา"อนาคตประเทศไทยในพลวัตรเอเซียแปซิฟิก" ในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2555 E.กษ0201.06/ว5100 ชป.6486/55
วันที่ 8 มิถุนายน 2555 
ขอแจ้งที่ตั้งที่ทำการสำนักงานก่อสร้าง 13 E.0329.16/155/2555 ลก.6054/55
การปรับเปลี่ยนชื่อสำนัก E.ศธ0526.07/ว306 ชป.6304/55
วันที่ 7 มิถุนายน 2555 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ กรมชลประทาน E.สลก.570/2555 (รธส.)
คำสั่งอนุกรรมการฝ่านอาคารสถานที่ในการจัดงานเปิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5 โครงการ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายอาคารสถานที่ E. สลก.565/2555 (รธส.)
วันที่ 5 มิถุนายน 2555 
ขอเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2555 -E. กษ0201/ว4770 ชป.5856/55
ขอเชิญร่วมงาน วันแห่งการเรียนรู้สำนักงานเลขานุการกรม ปี 2555 -E.สลก.539/2555
วันที่ 1 มิถุนายน 2555 
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายนิติบุคคลในระบบ GFMIS -E.กค0409.3/ว196 ชป.6162/55
วันที่ 28 พฤษภาคม 2555 
มอบหมายรองลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ E.กษ0209/ว4517 ชป.5634/55
วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 
ตรวจสอบสิทธิการใช้งานของบัตรกำหนดสิทธิการใช้(GFMIS Smart Card) E.กค0409.4/ว173 ชป.5524/55
วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 110 (ระหว่างเวลา 06.00 - 12.00 น. ณ กรมชลประทานสามเสน แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ในสังกัด ภายในวันที่ 31 พ.ค.2555) E.สลก.482/2555
วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระประธานพระอุโบสถ E.สลก.473/2555
โครงการ"ธรรมเกษตรสัญจร ครั้งที่ 4" ณ วัดเขาแผงม้า อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2555 E.กษ0202/ว4256 ชป.5345/55
ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานร่วมสัมมนานำเสนอผลการศึกษาวิจัยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและภาพลักษณ์ของกรมชลประทาน E.ผปพ.สช.320/2555 ลก.5174/55
วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 
สารนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบปีที่ 120 E.กษ0205/ว3907 ชป.4900/55
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ผอ.คบ.เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ E.สชป.10/195 ลก.4770/55
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในาถานพยาบาลของทางราชการ E.กค0422.2/ว167 ชป.5118/55
การเรียกรายงานการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับอุทกภัย/นโยบายเร่งด่วน E.กค0409.3/ว156 ชป.5105/55
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 E.กค0422.3/ว32 ชป.5119/55
วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายธรรมในโครงการ หนึ่งใจให้ธรรมะในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2555 E.กษ0202/ว4080 ชป.5063/55
เข็มที่ระลึกเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 E.สลก.447/2555
ชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารในการรับชำระค่าบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค E.กค0409.3/ว168 ชป.5096/55
ขอยกเลิกชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเดิมในการรับชำระค่าบริการ E.กค0409.3/ว161 ชป.5107/55
วันที่ 4 พฤษภาคม 2555 
ขอเชิญร่วมงานโครงการประกวดภาพวาด วิถีน้ำ อย่างสร้างสรรค์ วันที่ 1 มิย 55 E.พิเศษส.ค.ส.21/2555 ลก.4805/55
วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเงินประกันผลงานผ่าน GFMIS Web Online E.กค0409.3/ว155 ชป.4908/55
การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับโครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ E.กค0409.4/ว159 ชป.4884/55
วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับโครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ E.กค0406.3/ว.31 ชป.4783/55
วันที่ 30 เมษายน 2555 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการถอดคืนรายได้แผ่นดินผ่าน GFMIS Web Online E.กค0409.3/ว152 ชป.4692/55
วันที่ 27 เมษายน 2555 
ขอเข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน E.SPL034/55 ลก.4468/55
วันที่ 24 เมษายน 2555 
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาทางวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "มาตรา 112 ข้อถกเถียงทางกฎหมาย สู่ข้อถกเถียงทางสังคม" เนื่องในงานรำลึก ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย E.ศธ0516.12/ว.844 ชป.4467/55
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข431/2555 เรื่องมอบหมายอำนาจและหน้าที่ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 E.สลก.405/2555
คู่มือการปฏิบัติงานในการบันทึกรายการล้างลูกหนี้เงินยืมผ่าน GFMIS Web Online E.กค0409.3/ว128 ชป.4477/55

การเพิ่มรายชื่อสถานพยาบาลตามที่คณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. กำหนด E.นร1018.5/410 ชป.4361/55

วันที่ 23 เมษายน 2555 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชการ สลก.
วันที่ 19 เมษายน 2555 
รายงานเงินร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2555 ณ วัดเทวธรรม ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรE.สลก.393/2555
ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ พ.ศ.2555 "การประกันคุณภาพการศึกษาไทยใต้ร่มพระบารมี" E.มศ0005/939 ชป.4316/55
ขอเชิญหน่วยงาน,ข้าราชการร่วมสั่งจองหนังสือ "การทรงงานของพ่อ ในความทรงจำ โดยปราโมทย์ไม้กลัด" E.ส.ส.ส.112/2555 ชป.4215/55
ผลการออกรางวัลสลากกาชาดของร้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในงานกาชาด ประจำปี 2555 E.รางวัล ชป.4035/55
วันที่ 18 เมษายน 2555 
ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารกรมชลประทาน วันที่ 26 เมษายน 255 เวลา 17.00 น. E.สลก.378/2555
วันที่ 5 เมษายน 2555 
รายงานสรุปยอดเงินร่วมบริจาคทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ สำนักงานพระธรรมเทศนาสัญจร ศูนย์เผยแพร่พระพุทธศาสตร์ (บางใหญ่) อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี E.สลก.353/2555
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายในโครงการ หนึ่งใจให้ธรรมะ E.กษ0202/ว3037 ลก.3889/55
ขอเชิญร่วมถวายพระพร ในวโรกาสวันพระราชสมภพ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี E.0201.06/ว3111 ชป.3965/55 (ดาวน์โหลดรูปภาพ)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรม "10 เมษา ปฏิบัติการช่วยชาติ งดใช้พลังงาน 1 ชั่วโมง"E.กษ0201.06/ว3174 ชป.3938/55
วันที่ 3 เมษายน 2555 
รายงานสรุปยอดเงินร่วมบริจาคทำบุยทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน และกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2555 E.สลก.344/2555
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเข้าร่วมชมงานนิทรรศการเนื่องในวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบ 120 ปี และจัดผู้เข้าร่วมชมงาน E.กองกลางสป.กษ./03012555/11:08:08 ชป.3813/55
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าพาพนะส่งต่อผู้ป่วย E.กค0422.2/ว76 ชป.3825/55
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายธรรมในโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ E.กษ0202/ว2939 ชป.3775/55
วันที่ 2 เมษายน 2555 
ประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศฝนหลวงบนคอมพิวเตอร์แบบหน้าจอสัมผัส(Tablet) และโทรศัพท์เคลื่อนที่ Smart phone (iOS Application) หรือ App "ฝนหลวง" E.กษ0209/2904 ชป.3701/55
วันที่ 27 มีนาคม 2555 
ขอเชิญข้าราชการร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2555 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 30 มี.ค. 2555 ถึงวันที่ 1 เม.ย. 2555 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน โดยไม่ถือเป็นวันลา E.นร1012/238 ชป.3558/55
วิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ E.กค0420.8/ว108 ชป.3539/55
การเลื่อนวันจัดงานกาชาด ประจำปี 2555 E.กษ0201.06/ว2722 ชป.3509/55
วันที่ 23 มีนาคม 2555 
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาส ครบ 120 ปE.กษ0201.06/ว2571 ชป.3356/55
วันที่ 22 มีนาคม 2555 
แจ้งรายชื่อผุ้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Cops) เรื่องการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ รุ่นที่3E.สลก.306/2555
ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการ กิจกรรม "ร่วมใจอนุรักษ์พัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์และคลองสาขา (วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2555) E.สชป.11/อ.321/2555 ลก.3222/55
วันที่ 21 มีนาคม 2555 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Cops) เรื่องการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ (รุ่นที่3) E.สลก.300/2555
ขอให้ประกาศแจ้งเวียนกับการจัดการพลังงานควบคุม กรมชลประทาน E.สคก.267/2555 ลก.2854/55
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร E.สชป.5/2593/2555 ลก.3012/55
วันที่ 20 มีนาคม 2555 
ขอแก้ไขข้อมูลตามบันทึก ที่ กษ 0201.06/ว2391 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2555 E.กษ0201.06/ว2428 ชป.3063/55
วันที่ 13 มีนาคม 2555 
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน E.กค0406.6/ว.89 ชป.2765/55
วันที่ 9 มีนาคม 2555 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Cops) เรื่อง การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1 วันที่ 15 มีนาคม 2555 E.สลก.257/2555
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตรของประเทศอิสราเอลภายใต้หัวข้องาน "Isracl Agriculture Innovation&Agritech 2012" E.พิเศษ/agritech/2555 ชป.2626/55
วันที่ 8 มีนาคม 2555 
แจ้งเปลี่ยนชื่อ-ที่อยู่ E.วท5201/527 ชป.2314/55
ขอแจ้งอีเมล์ใหม่ของงานบริหารทั่วไป โครงการชลประทานหนองคาย E.สชป.5/260/2555 ลก.2209/55
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2555 E.ศธ0519.103/944 ชป.2674/55
การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย E.กค0422.2/ว79 ชป.2569/55
ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกจ่ายค่ายาประเภทวิตามิน E.กค0422.2/ว72 ชป.2537/55
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน การชดใช้คนเงนยืม การเบิกเงินงบประมาณเพื่อชดใช้เงินเดือนล่วงล้ำหน่วยงาน สำหรับเอกสารขอเบิกที่ใช้เงินงบประมาณ พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน E.กค0409.3/ว77 ชป.2541/55
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่งคราวตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลุกจ้างประจำส่งนราชการ(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 E.กค0406.6/ว.16 ชป.2530/55
การสร้างและการเปลี่ยแปลงข้อมูลหลักผู้ขายให้สอดคล้องกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรในระบบ GFMIS E.กค0409.3/ว74 ชป.2533/55
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ E.กค0406.6/ว.19 ชป.2528/55
วันที่ 5 มีนาคม 2555 
การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 E.สลก.222/2555
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 
ขอให้แจ้งรายละเอียดการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อช่วยราชการ E.นร0716/ว24 ชป.2047/55
การประชุมคระรัฐมตนตรี วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 E.สลก.201/2555
การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ E. นร1008.5/22 ชป.2086/55
ปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำนามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย E.สลก.207/2555
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 
 ขอเชิญร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง รูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยฯ วันที่ 15 มีนาคม 2555 เวลา 09.30-12.00 น. E.สลก.200/2555
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 
การส่งเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง และเงินช่วยเหลือตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด  E.กค0420.7/ว55 ชป.1932/55
การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  E.สลก.192/2555 (รธบ.)
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 
การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555  E.สลก174/2555
การติดตามความก้าวหน้าการป้องกันอุทกภัยปี 2555   E.สลก.177/2555 (รธบ.)
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 
การกำหนดเลขที่หนังสือส่งออกภายนอกกรมของหน่วยงานที่ต่ำกว่าสำนักและกอง  E.สลก.170/2555
รูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการเสนอกรม E.สลก.169/2555
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555
การกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติและซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  E.กค(กวพอ)0421.3/ว38 ชป.1510/55
โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบอุทกภัย  E.สอ.ชป.1267/2555 ชป.1483/55
การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 7กุมภาพันธ์ 2555   E.สลก.152/2555
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555
แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน กรณีเบิกเงินงบประมาณแทนกัน  E.กค0409.3/ว33 ชป.1460/55
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของส่วนราชการ  E.นร1200/ว1 ชป.1207/55
ขอประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาโท(ภาคพิเศษ)หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมชลประทาน) จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค..2554 - 24 ก.พ.55  E.วช177/2555 ชป.1233/55
การกำหนดอักษรย่อและเลขรหัสประจำสำนัก/กอง E.สลก.126/2555
วันที่4 กุมภาพันธ์ 2555
ขอส่งแผนแม่บทโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ E.กร0006/144 ชป.856/55
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555
กำหนดกิจกรรมปรับปรุงการให้บริการของสำนักตรวจสอบภายใน E.กษ0216/ว50 ชป.1167/55
การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 31 มกราคม 2555 E.สลก.121/2555
แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมชลประทาน E.สพบ.432/2555 ลก.1157/55
วันที่ 27 มกราคม 2555
ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ 7th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM -E. THAICID/13/2555 ลก.650/55
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการงานพิธีบรรพชาอุปสมบทวัดชลประทานรังสฤษฎ์ E.สลก.103/2555
ขอขอบคุณ -E.ชมร2/2555 -ชป.787/55
มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน -E.กษ0202/ว205 -ชป.483/55
วันที่ 26 มกราคม 2555
ขอแจ้งกำหนดการงานพิธีบรรพชาอุปสมบทวัดชลประทานรังสฤษฎ์ -E.สลก.99/2555
การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 มกราคม 2555 -E.สลก.87/2555
ขอเชิญร่วมทำบุญและร่วมงานพิธีบรรพชาอุปสมบท -E.สลก.92/2555
วันที่ 20 มกราคม 2555
สรุปประเด็นข้อหารือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -E.กษ0222/ว460-ชป.579/55
วันที่ 19 มกราคม 2555
แนวปฏิบัติในการเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2555 -E 0625/ว1255-ชป.589/55
ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ.2540 ตั้งแต่ปี 2541-ปัจจุบัน -E.กษ0208/ว229-ชป.418/55
วันที่ 18 มกราคม 2555
ย้ายสถานที่ทำการชั่วคราวจากวัดราชาธิวาสวิหาร(ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อาคารพระธรรมวโรดมฯ100ปี) -E .พศ0001/10815-ชป.586/55
การประชุมคณะรัฐมตรี วันที่ 15 มกราคม 2555 -E.สลก.57/2555
วันที่ 13 มกราคม 2555
การดำเนินงานโครงการและ/หรืองานของผลผลิตที่2 การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทานและผลผลิตท ี่4 การป้องกันและ บรรเทาภัยจากน้ำในปีงบประมาณพ.ศ.2555 -E.สพก.7/2555 ลก.263/55
วันที่ 12 มกราคม 2555
การจัดทำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยใช้แบบฟอร์มมาตรฐาน(template) -E.นร0507/ว(ท)9705 ชป.206/55
วันที่ 11 มกราคม 2555
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2555 -E.กษ0206/ว4161 ชป.13257/54
การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 มกราคม 2555 -E.สลก.33/2555
วันที่ 10 มกราคม 2555
ผลการประชุมหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย - E. กษ0201.06/ว9474 ชป11568/54
มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย(เพิ่มเติม) -E.กษ0201.06/ง9467 ชป.11566/54
วันที่ 9 มกราคม 2555
ขอขอบพระคุณลูกศิษย์ลูกหาชาวชลประทานทุกๆคน -E.ครอบครัวอ.จารินอัตถะโยธิน ลก.147/55
วันที่ 6 มกราคม 2555
การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 มกราคม 2555-E.สลก.9/2555
ขอส่งสำเนาเรื่องการกำหนดชื่อประเทศฮังการีตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ -E. กษ0204.5/ว7240 ชป.12/55
แบบและวิธีการในการขอรับบำเหน็จตกทอดลูกจ้าง -E. กค0406.5/ว461 ชป.31/55
วันที่ 4 มกราคม 2555
ผลคดีเรื่องพิพาทกรรมสิทธิ์ที่ดินที่กรมชลประทานถูกฟ้องเป็นจำเลย -E.รธร.73/2554 ลก.25/55
วันที่ 29 ธันวาคม 2554
การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 ธันวาคม 2554 -E.สลก.1302/2554
วันที่ 28 ธันวาคม 2554
ขอความอนุเคราะห์ในการออกเลขหนังสือ -E.สลก1298/2554
หมายกำหนดการวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2555 - E. กษ0201/ว11280 ชป.13156/54
ข้อมูลแนวเขตการปกครองท้องที่เขตของตำบล อำเภอ และจังหวัด -E. มท0310.1/30226 ชป.13097/54
ขอการสนับสนุนของขวัยวันเด็ก ประจำปี 2555 -E. กท4611.2/612 ชป.13149/54
ขอแนะนำสมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย -E. สวนท.24/2554 ชป.13121/54
วันที่ 26 ธันวาคม 2554
ขออนุเคราะห์ของขวัญวันเด็กปี 2555 E.ชมร/2555 ชป.12990/54
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับญัตติ รายงาน และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฏรและวุฒิสภา E. กษ0201.06/ว7747 ชป.9584/54
แจ้งการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน E. พสท.1626/2554 ชป.12959/54

การออกเลขที่หนังสือราชการของกรมชลประทาน ในระบบ E-สารบรรณ -E.สลก.1290/2554

วันที่ 22 ธันวาคม 2554
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2555 E.สชป.11/อ.1852/2554-ลก.13949/54
รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2554 E. สลก.1275/2554
การดำเนินการเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย E. กษ0201.06/ว10460-ชป.12789/54
วันที่ 21 ธันวาคม 2554
ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า ณ ห้องศูนย์ควบคุมระบบเครือข่าย ศูนย์สารสนเทศ E.กศท.632/2554-ลก.13814/54
วันที่ 20 ธันวาคม 2554
การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 ธันวาคม 2554 E.สลก.1271/2554
วันที่ 19 ธันวาคม 2554
มอบหมายรัฐมนตรีรับผิดชอบเร่งรัด กำกับ ติดตามการกู้วิกฤตจากภัยธรรมชาติเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วน รวม 58 จังหวัด และกรุงเทพฯ E. กษ0201.06/ว10354-ชป.12654/54
วันที่ 15 ธันวาคม 2554
มาตรการช่วยเหลือลูกค้าข้าราชการและลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการ รวมทั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย -E.รกพ.23742/2554-ชป.12658/54
การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 ธันวาคม 2554 -E.สลก.1252/2554
วันที่ 9 ธันวาคม 2554
การออกเลขที่หนังสือราชการของกรมชลประทาน -E.สลก.1243/2554
ขอให้แจ้งแผนการจัดผู้เข้าร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ -E.ผปพ.สช.835/2554-ลก.13568/54
วันที่ 8 ธันวาคม 2554
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม -E.ECEBF.357/2554-ชป.12418/54
วันที่ 7 ธันวาคม 2554
วันที่ 6 ธันวาคม 2554
วันที่ 1 ธันวาคม 2554