วันที่ 24 กันยายน 2563
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2563 E.กษ0201.06/ว7942ชป 11826/63
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563 E.กษ0201.06/ว7936 ชป 11830/63
ขอเชิญชวนทำบุญร่วมสมทบในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2563 E.กษ0201.06/ว7926 ชป11735/63
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 E.สพร2563/ว2686 ชป 11836/63
ขอเชิญร่วมการกุศลงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด E.กษ0201.06/ว7876 ชป 11715/63
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพริราชทานของการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2563E.มท5207/94/63 ชป 11713/63
ขอเชิญชวนรว่มทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563E.ศป0024/ว145 ชป 11716/63
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของการประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีพุทธศักราช 2563E.กษ0201.06/ว7951 ชป 11835/63
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 E.กษ0201.06/ว7891 ชป 11832/63
วันที่ 15 กันยายน 2563
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2563 E.ว.6846/2563 ชป 11466/63
ขอเชิญร่วมอนุโมทนากฐินพระราชทาน6มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2563 E.อว0652.16/2724 ชป 11470/63
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของการประส่วนภูมิภาค ประจำปีพุทธศักราช 2563 E.มท55011/5651 ชป 11287/63
อเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปี 2563 E.ปช0004/ว0001 ชป 11280/63
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2563 E.กษ0306/ว31207ชป 11284/63
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2563 E.oi0406/9619 ชป 11431/63
วันที่ 11 กันยายน 2563
ขอเชิญร่วมอนุโททนาพระกฐินพระราชทานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีพุทธศักราช 2563 E.ดผ0015/ว228 ชป 11223/63

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563 E.อว0401.5/พิเศษ ชป 11222/63

วันที่ 10 กันยายน 2563
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 E.กษ0201.06/ว7474 ชป 11163/63
ขอเชิญร่วมอนุธมทนากุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2563 E.พน0501/ว44 ชป 11129/63
วันที่ 8 กันยายน 2563
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงบประมาณ ประจำปี 2563 E.นร0701/ว108 ชป 10935/63
ขอเชิญร่วทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ของสภาผู้แทนราษฎร E.สผ0008/ว257 ชป 11049/63
วันที่ 3 กันยายน 2563
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม E.กษ0201.06/ว7296 ชป 10834/63
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีพุทธศักราช 2563 E.มท0401.1/ว1860 ชป 10869/63
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 E.ทส0401/ว2988 ชป 10733/63
ขอเชิญร่วมพิธีและร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมบัญชีกลาง ประจำปี พ.ศ.2563 Eกค0401.5/38461/เงินทุนหมุนเวียนฯ ชป 10565/63
ขอเชิญร่วมพิธีและร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมบัญชีกลาง ประจำปี พ.ศ.2563 E.กค0401.5/38461/จัดรูปที่ดิน ชป 10566/63
ขอเชิญชวนร่วทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563 E.นร.6161/พิเศษ ชป 10763/63
ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพบก ประจำปีพุทธศักราช 2563 E.กห0425.10/2005 ชป 10663/63
วันที่ 2 กันยายน 2563
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Startup Thailand x Innovation Thailand Expo 2020 ผ่านทางออนไลน์ E.กษ0201.06/ว7271 ชป 1076363
วันที่ 26 สิงหาคม 2563
ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรม "ไทย-เดนมาร์ค ออนไลน์ ไลฟ์ มิ้ลล์สิค เฟสติวัล 2020" E.กษ1910/ว4296 ชป 10426/63
ขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนาการร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบการก่อสร้างมหาเจดีย์โพธิญาณ ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ธุดงสถานสุทธาวงศ์มงคลราชพรหมปัญโญ ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรE.พิเศษ/นายสาธิตมณีผาย/24ส.ค.63 ชป 10494/63
วันที่ 25 สิงหาคม 2563
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2563 E.อว6501.0201/8896 ชป 10375/63
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบโดยสมเด็จพระราชกุศลกฐินพระราชทานกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 E.กษ0201.06/ว6904 ชป 10161/63
วันที่ 20 สิงหาคม 2563
ขอเชิญร่วมพิธีและร่วมทำบุญพิถีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมบัญชีกลาง ประจำปี พ.ศ.2563 E.กค0401.5/38461 ชป10111/63
วันที่ 19 สิงหาคม 2563
ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลและร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน E.ทส0501/ว2501 ชป 9993/63
วันที่ 17 สิงหาคม 2563
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2563 E.วธ0203.6/ว2573 ชป 9920/63
วันที่ 11 สิงหาคม 2563
แจ้งเปลี่ยนสถานที่ติดต่อและส่งเอกสารสมาคE.สค.สวล.3/2563 ชป 9618/63
วันที่ 10 สิงหาคม 2563
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี 2563 E.กษ1201/ว4818 ชป 9613/63
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตE.กษ0201.06/ว6478 ชป 9486/63
วันที่ 7 สิงหาคม 2563
ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2563 E.ยธ02001/ว5301 ชป 9484/63
วันที่ 4 สิงหาคม 2563
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี พ.ศ. 2563 E.กษ0201.06/ว6261 ชป 9201/63
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี พ.ศ.2563 E.วธ0401/2456 ชป 8877/63
ขอเชิญร่วมการกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2563 E.กษ09014/ว3555 ชป 8915/63
ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยาย "Reimagine Leadership Development for the New Normal" E.3060/2563 ชป 9248/63
วันที่ 3 สิงหาคม 2563
ขอเรียนเชิญร่วมงานในงานการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2563 E.TQM008/63 ชป 9109/63
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 E.กษ0201.06/ว5928 ชป 8811/63
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมในหัวข้อ "การบูรณาการระบบและฐานข้อมูลงานวิจัยและอุดมศึกษา" และหัวข้อ "ภาพที่อยากเห็นของระบบและฐานข้อมูลอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในอนาคต" E อว0407/ว5351 ชป 9037/63
ขอเชิญร่วมโครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา E กษ0801/1220 ชป 8677/63
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 E กษ02501.06/ว6083 ชป 8930/63
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 E สม0004/ว44 ชป 8759/63
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563E รภ0001/ว572 ชป 8722/63
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 E.กษ0801/553 ชป 8693/63
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563
ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)" E.อว0405/ว4393 ชป 8504/63
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ " THAILAND'S DESTINY : WATER CRISIS AND DEVELOPMENT PHILOSOPHY " 2020 PTIT LECTURE by Khunying Thongtip ratanarat E.PTIT2020/ว0180 ชป 8558/63
ขอเรียนเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการข้าว ประจำปี 2563 E.กษ2601/ว142 ชป 8469/63
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ และร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประจำปีพุทธศักราช 2563 E.พม0601.01/ว7339 ชป 8346/63
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 E.กษ1102/5853 ชป 8397/63
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563
ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระราชทาน ประจำปี 2563 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา E.กษ0201.06/ว5508 ชป 8043/63
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
ขอเชิยร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีพุทธศักราช 2563 E.กษ0201.06/ว5374 ชป 7755/63
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปีพุทธศักราช 2563 E.กษ0201.06/ว5374 ชป 7755/63
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระรบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 E.กษ0201.06/ว5374 ชป 7755/63
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด E.ศป0020/ว104 ชป 7911/63
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงคมนาคม E.กษ0201.06/ว5374 ชป 7755/63
วันที่ 29 มิถุนายน 2563
ขอเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2563 E.กษ1001/ว863 ชป 7732/63
วันที่ 25 มิถุนายน 2563
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำปี 2563 E.กษ0201.06/ว5231 ชป 7575/63
วันที่ 17 มิถุนายน2563
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปี2563 E.กษ02800/ว1679 ชป 7168/63
วันที่22 เม.ย.. 2563
แนวทางการดำเนินการตรวจสอบและชี้แจงข่าวปลอม กรมชลประทาน(ฉบับเพิ่มเติม) E.สลก06/398/2563 ลก.4817/63
วันที่ 23 มี.ค.. 2563
อเรียนเชิญร่วมสนับสนุนการจัดทำหนังสือ"การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ" วิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดล E.อว78.16/1109 ชป 3634/63
วันที่ 18 มี.ค. 2563
การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 E.กษ0201.06/ว2519 ชป 3427/63
วันที่ 13 มี.ค. 2563
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563) E.กษ0201.06/ว2385 ชป 3197/63
วันที่ 11 มี.ค.. 2563
หลักเกณฑ์สำหรับให้ข้าราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรE.นร 1007.4/326 ชป 3062/63
วันที่ 4 มี.ค.. 2563
การประชุมเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) E.สลก175/2563
วันที่3 มี.ค.. 2563
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนกิจกรรมมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ E.กษ0201.06/ว1851 ชป 2576/63
วันที่ 28 ก.พ.. 2563
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) E.กษ0202/ว1260 ชป 2614/63
วันที่ 26 ก.พ.. 2563
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อรำลึกถึงศาสตราจารย์ จิตติ ติงศภัทิยE.อง67.21/ว.248 ชป 2497/63
วันที่ 25 ก.พ.. 2563
ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ที่จะเดินทางไปต่างประเทศในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid - 19 E.สลก153/256
วันที่ 17 ก.พ.. 2563
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม E.กค0408.2/ว540 ชป14373/62
วันที่ 12ก.พ.. 2563
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนา AI&IoT Summit 2020 E.สตท.2563/006 ชป.1783/62
วันที่ 31 ม.ค. 2563
ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563 E.วสช.พิเศษ/2563 ชป.1340/62
วันที่ 29 ม.ค. 2563
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ E.อว.6501.2101/ว213 ชป.1132/62
วันที่ 24 ม.ค. 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ E.พิเศษ/ศูนย์แว่นไทย/27ม.ค.63 ชป.1085/62
วันที่ 15 ม.ค. 2563
ขอเชิญร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณ และร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสองค์การยูเนสโกรับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต E.วธ0301/ว321 ชป.550/62
วันที่ 10 ม.ค. 2563
ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง E.กษ0234/ว3 ชป.331/62
วันที่ 6 ม.ค. 2563
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนของขวัญและรางวัลในการจัดกิจกรรมกีฬาและวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 E.กท4411.3/860 ชป.15809/62