วันที่ 17 ก.พ.. 2563
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม E.กค0408.2/ว540 ชป14373/62
วันที่ 12ก.พ.. 2563
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนา AI&IoT Summit 2020 E.สตท.2563/006 ชป.1783/62
วันที่ 31 ม.ค. 2563
ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563 E.วสช.พิเศษ/2563 ชป.1340/62
วันที่ 29 ม.ค. 2563
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ E.อว.6501.2101/ว213 ชป.1132/62
วันที่ 24 ม.ค. 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ E.พิเศษ/ศูนย์แว่นไทย/27ม.ค.63 ชป.1085/62
วันที่ 15 ม.ค. 2563
ขอเชิญร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณ และร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสองค์การยูเนสโกรับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต E.วธ0301/ว321 ชป.550/62
วันที่ 10 ม.ค. 2563
ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง E.กษ0234/ว3 ชป.331/62
วันที่ 6 ม.ค. 2563
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนของขวัญและรางวัลในการจัดกิจกรรมกีฬาและวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 E.กท4411.3/860 ชป.15809/62