วันที่ 22 ส.ค. .2560
แนวทางการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) E.กษ0201.06/ว7365 ชป.13082/60
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณE.กษ0201.06/ว7243 ชป.12908/60
วันที่ 18 ส.ค. .2560
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พุทธศักราช 2560 E.ตผ00003/ว175 ชป.12982/60
ขอเชิญร่วมงาน "วันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2560" ภายใต้แนวคิด "รัฐบาลใหม่ คอร์รัปชั่นเก่า ?" E.กษ0201.06/ว7300 ชป.12938/60
ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 E.กษ0201.06/ว7197 ชป.12874/60
วันที่ 17 ส.ค. .2560
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนา เรื่อง "การสร้างมาตรฐานการวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล"E.กษ0201.06/ว7166 ชป.12871/60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนทุนรัฐบาบร่วมเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2560 และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย E.สนร.พิเศษ/2560 ชป.12820/60
วันที่ 16 ส.ค. .2560
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC) E.กค0402.2/ว116/อธช. ชป.12813/60
วันที่ 15 ส.ค. .2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11 E.TCNป.003/2560 ชป.12413/60
ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตรพุทธศักราช 2560 E.กษ2801/ว1981 ชป.12219/60
ขอเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน E.กษ1001/ว1010 ชป.12198/60
ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลและร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวานผ้าพระกฐินพระราชทาน E.กษ0201.06/ว6957 ชป.12469/60
วันที่ 10 ส.ค. .2560
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (OPS RUNNING CHARITY 2017) E.ยธ02002/3064 ชป12312/60
การจัดงานเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ ณ พุทธมณฑล E.กษ0201.06/ว6451 ชป.12468/60
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาเรื่อง "การสร้างมาตรฐานการวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล" E.วช0006/ว6451 ชป.12428/60
วันที่ 8 ส.ค. .2560
โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน E.กษ0201.06/ว6898 ชป.12281/60
วันที่ 4 ส.ค. .2560
การตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS E.กค0410.3/ว267 ชป.12143/60
ขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2560 E.กษ0201.06/ว6477 ชป.11746/60
ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา E.กษ0201.06/ว.6449 ชป.11747/60
วันที่ 2 ส.ค. .2560
ขอเชิญร่วมชมการนำเสนอผลงานและการประกวด "อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)" ประจำปี 2560 E.วช0005/ว6122 ชป.11980/60
วันที่ 31 ก.ค. .2560
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ(ฉบับที่7) พ.ศ.2560 E.กค0408.4/ว102 ชป.11786/60
ขอรับบริจาคเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนด้วยกาลเลี้ยงไก่ไข่ ของคนพิการและผู้ด้วยโอกาส Eสสชพคค.029/2560 ชป.11514/60
กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาลที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล E.กค0416.4/ว263 ชป.11702/60
ขอความอนุเคราะห์ซื้อแผ่น DVD เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน E.ศธ04136.0160/ว143 ชป.11396/60
วันที่ 27 ก.ค. .2560
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2560 E.กค0719.06/15124 ชป.11585/60
ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลและร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน E.ทส0501/ว2565 ชป.11578/60
ขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงพาณิชย์ ประจำปี 2560 E.กษ0201.06/ว6434 ชป.11570/60
วันที่ 25 ก.ค. .2560
อเลื่อนกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน E.กค0412.4/ว253 ชป.11451/60
วันที่ 24 ก.ค. .2560
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2560 Eศธ5202.2/09874 ชป.11301/60
เชิญพระราชกระแสงทรงขอบใจ E.พว0005.1/2418 ชป.11318/60
วันที่ 20 ก.ค. .2560
ขอความอนุเคราะห์สถานที่ให้สามเณรบิณฑบาต E.ศธ04230.03/256 ชป.11147/60
ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Gondwana ครั้งที่ 16 E.ทส0513/ว2582 ชป.11139/60
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2560 E.กษ0201.06/ว6241 ชป.11180/60
เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสวันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี 2560 (NET 2017) E.กษ0201.06/ว6199 ชป.11133/60
ขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2560 Eยธ02001/3909 ชป.11021/60
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมพิเศษ เรื่อง "The Development of Construction Industry in the Previous Decades and its Future" E.0120/2560 ขป.10966/60
วันที่ 19 ก.ค. .2560
โครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 E.วธ0303/ว3846 ชป.11162/60
วันที่ 18 ก.ค. .2560
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมการกุศลเพื่อผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ คนชรา เด็กกำพร้า ครั้งที่ 22 ตอน "เปิดตำนานเพลงรักสาวมอญ" E.หข112/012/2560 ชป.10709/60
ขอเชิญร่วมการกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 E.กษ0201.06/ว6062 ชป.10931/60
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 E.กษ1102/7413 ชป.10818/60
ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลังประจำปี 2560 E.กษ0201.06/ว.6073 ชป.10896/60
ขอเรียนเชิญร่วมงานการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 18th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2560 E.TQM009/60 ชป.11018/60
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกการเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน ปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน ZGL_J7_CC E.กค0414.3/ว240 ชป.11032/60
วันที่ 13 ก.ค. .2560
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2560 E.คศ(สพธอ)511.03/ว0365 ชป.10618/60
วันที่ 11 ก.ค. .2560
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมงานประชุมวิชาการโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 3 Eกษ0201.06/ว5879 ชป.10612/60
วันที่ 11 ก.ค. .2560
ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)" E.วช0005/ว3892 ชป.10137/60
วันที่ 7 ก.ค. .2560
ชมเชยข้าราชการกรมชลประทาน (นายฉัตรมงคล สิงหวิบูลย์) E.สลก513/2560
วันที่ 6 ก.ค. .2560
ขอเรียนเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการข้าว ประจำปี 2560 E.กษ2601/ว.133 ชป.10405/60
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ร่วมลงนามปฏิญาณตน วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 E.กษ0201.06/ว5787 ชป.10382/60
รายงานเบื้องต้นผลการสำรวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ E.นร1205.3/935 ชป.10130/60
วันที่ 5ก.ค. .2560
สิทธิพิเศษเมื่อเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ผ่านบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธ.ค.60 E.เคทีซี530/2560 ชป.10353/60
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 E.กษ0201.06/ว5771 ชป.10388/60
แจ้งการมีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 E.สธ0442.4/ว443 ชป.10140/60
วันที่ 3 ก.ค. .2560
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีพุทธศักราช 2560 E.กษ0401/ว645/ ชป.9933/60
วันที่ 30 .มิ.ย.2560
แจ้งสิทธิทางทัตกรรมของผู้ประกันตน E.พิเศษ/กมลภรณ์ตันวิมล/28มิ.ย.60 ชป.10092/60
วันที่ 26 .มิ.ย.2560
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติและสดับพระธรรมเทศนามหาชาติ E.นมร.0311/4633 ชป.9428/60
วันที่ 23 .มิ.ย.2560
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ E.วท6300/0496 ชป.9502/60
รายละเอียดการร่วมบริจาคเงินทำบุญ "เทศน์มหาชาติ ภวายราชสักการะ องค์ภูมิพล" E.ศธ0513.10102/6456 ชป.9177/60
วันที่ 22 .มิ.ย.2560
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ สศอ. (OIE Forum) ประจำปี 2560 : "S-Curve Industry" : Transforming towards Thailand 4.0 " S-Curve จุดเปลี่ยนประเทศไทย 4.0" E.อก0801/ว692 ชป.9339/60
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 E.กษ0201.06/ว5160 ชป.9235/60
วันที่ 20 .มิ.ย.2560
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์วิชาการ การประปานครหลวง ประจำปี 2560 E.มท5410-3-3.2/16839/2560 ชป.9134/60
ผลสำรวจการรับรู้ เข้าใจ และความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ปัญหาสำคัญของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ วันที่ 21 เมษายน 2560 E.กษ0100/ว3654 ชป.9037/60
วันที่ 14 .มิ.ย.2560
เชิญพนักงานร่วมงานสัมมนา ThailandCybersecurity Week 2017 E.ดศ(สพธอ)511.06/ว0349 ชป.8790/60
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร E.ศธ0916/904 ชป.8737/60
วันที่ 5 .มิ.ย.2560
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 (The 2nd International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals) E.ศธ0554/ว994 ชป.8296/60
วันที่ 2 .มิ.ย.2560
เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ "ร่วมลงขัน ชวนกันไปทำนา" ประจำปี 2560 E.ยส0016.3/ว4268 ชป.8039/60
วันที่ 1 .มิ.ย.2560
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเป็นประธาน รองประธาน หรือกรรมการ E.กษ0201.06/ว4414 ชป.7886/60
วันที่ 31 พ.ค. 2560
ขอเปลี่ยนแปลงวัดที่จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ E.วธ0301/2922 ชป.8037/60
วันที่ 29 พ.ค. 2560
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Global Business Dialogue : Sustainable Development Goals E.TMAว.075/2560 ชป.7800/60
วันที่ 25 พ.ค. 2560
ขอเรียนเชิญเป็นแขกวีไอพี และนำคณะเจ้าหน้าที่เข้าชมงานในมหกรรม "แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2017" E.RX0537 ชป.7742/60
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ E.สภร.0103/2560 ชป.7720/60
วันที่ 22 พ.ค. 2560
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 4 ทศวรรษสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง "เชื่อมประสานองค์ความรู้ด้านโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" E.ศธ0517.21/0784 ชป.7456/60
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาในชื่องาน "DEPA Tech Change 2017" E.สศด.220/ ชป.7449/60
การกำหนดให้สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ E.กค0416.4/ว137 ชป.7379/60
วันที่ 15 พ.ค. 2560
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2560 E.กษ0201.06/ว3848 ชป.7050/60
วันที่ 9 พ.ค. 2560
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา "แรงบันดาลใจสู่การสร้างสรรค์พิพิธภัณฑ์ปัญญานันทภิกขุ" E.152.11.2560 ชป.6888/60
วันที่ 8 พ.ค. 2560

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 E.ศธ0516.46/ว0496 ชป.6573/60

วันที่ 5 พ.ค. 2560
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2560 Eกษ0201.06/ว 3756 ชป. 6638
วันที่ 3 พ.ค. 2560
การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ที่อยู่และตราสัญลักษณ์ E.พิเศษ/นางสาวศิรินทิพย์โชติธรรมาภรณ์/2560 ชป.6323/60
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2560 E.กษ0201.06/ว3362 ชป.6173/60
วันที่ 1 พ.ค. 2560
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2559 เหลือจ่ายกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ E.กค0402.5/ว52 ชป.6345/60
วันที่ 28 เม.ย. 2560
ตั้งชื่ออาคารศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ E.ผทว.สอ.12/2560 ลก.3342/60
วันที่ 25 เม.ย. 2560
โครงการบริการรถเช่า AVIS และเงื่อนไขพิเศษในการชำระเงิน E.AVIS ชป.6006/60
วันที่ 20 เม.ย. 2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลังสูตรปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาวะผูนำ การจัดการ และนวัคตกรรม Eศร0526.12/ว.765 ชป.5830/60
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มผู้ขายในระบบ GFMIS E.กค0414.3/ว117 ชป.5800/60
วันที่ 18 เม.ย. 2560
ขอเรียนเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ครบรอบปีที่ 61 E.กห0317.3/3969 ชป.5496/60
วันที่ 11 เม.ย. 2560
ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งสวัสดิการสำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน E.สลก253/2560
วันที่ 10 เม.ย. 2560
ค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต) E.กค0402.2/ว106 ชป.5476/60
วันที่ 7 เม.ย. 2560
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ E.กค0402.5/ว42/อธช. ชป.5408/60
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ E.วธ0301/2031 ชป.5254/60
ข้อสั่งการจากการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 29 มีนาคม 2560 E.สลก240/2560
วันที่ 5 เม.ย. 2560
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง E.นร0106/ว527 ชป.5220/60
แจ้งการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวภายในกรมชลประทาน สามเสน E.สลก04/204/2560 ลก.4453/60
วันที่ 3 เม.ย. 2560
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2560 E.ศธ0516.43/ว.60 ชป.5145/60
วิธีการเรียกรายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ในระบบ GFMIS E.กค0410.3/ว103 ชป5123/60
วันที่ 30 มีนาคม 2560
ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสาร E.สชป10.07/154/2560 ลก.4154/60
วันที่ 24 มีนาคม 2560
กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (2) E.กค0416.2/ว91 ชป.4630/60
วันที่ 22 มีนาคม 2560
การดำเนินการตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่ 2/2560 (แนวทางการปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งในส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ และรายงานความคืบหน้าในการศึกษาความเป็นไปไดิในการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับอายุความ E.กษ0201.06/ว2176 ชป.3879/60
การดำเนินการตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่ 2/2560 (แนวทางการปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งในส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ และรายงานความคืบหน้าใน การศึกษา ความเป็นไปได้ในการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับอายุความ E.กษ0201.06/ว2174 ชป.3868/60
วันที่ 20 มีนาคม 2560
การบันทึกรหัสรายได้และรหัสแหล่งของเงินในระบบ GFMIS E.กค0410.2/ว78 ชป.4163/60
การกำหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS E.กค0410.3/ว77 ชป.4162/60
วันที่ 15 มีนาคม 2560
การแต่งตั้งองคมนตรีเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ E.กษ0230/ว1960 ชป.3748/60
วันที่ 13 มีนาคม 2560
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 E.กค0408.4/ว26 ชป3760/60
วันที่ 10 มีนาคม 2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "มาตรฐานเกษตรปลอดภัย นำไทย สู่ความยั่งยืน" E.กษ2305/ว743 ชป.3663/60
วันที่ 6 มีนาคม 2560
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ทิศทางของนโยบายเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0" E.ศศ.109/2559 ชป.3463/60
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อรำลึกถึงศาสตราจารย์ จิตติ ติงศภัทิย์ ประจำปี 2560 E.ศธ0516.12/565 ชป.3379/60
วันที่ 3 มีนาคม 2560
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2560 E.วธ0503.1/ว927 ชป.3218/60
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
ขอเชิญร่วมสัมมนาเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย(Development of Thailand Effectiveness Index)" E.ปสพ.001/2560 ชป.3024/60
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนาทางวิชาการ "เกษตรศาสตร์ฟื้นโอกาสซับน้ำตาชาวใต้ เยียวยาความเสียหาย จากภัยน้ำท่วม" E.ศธ0513.10145/ว0276 ชป.2822/60
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา TU-ASEAN FORUM ครั้งที่ 14 หัวข้อ "50 ปี ไทยกับอาเซียน" E.ศธ0516.42(5)/ว.34 ชป.2742/60
ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการ "วิกฤตขยะบก สู่แพขยะในทะเล : จะแก้อย่างไร?" E.ศธ0512.35/81 ชป.2650/60
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา TU-ASEAN International Conference 2017 วันที่ 24 มี.ค.60 เวลา 08.30-15.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) กทม. E.ศธ0516.42(5)/ว.040 ชป.2697/60
การจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา E.นร1200/ว4 ชป.2576/60
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
การทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 E.กษ0201.06/ว1393 ชป.2610/60
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยแก้มใส ครั้งที่ 1/2560 E.กษ0201.06/ว1279 ชป.2336/60
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
อเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนา "ยกขีดความสามารถสู่การเป็นชาติการค้า" E.SEP/2017/023 ชป.2487/60
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 E.กค0410.3/ว38 ชป.2479/60
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 E.ศธ6931/229 ชป.2443/60
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
ลายพระราชหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร E.กษ0201.06/ว1059 ชป.2035/60
วันที่ 8 กุมภาพันธ์2560
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.... ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 E.กษ0201.06/ว1176 ชป.2140/60
วันที่ 6 กุมภาพันธ์2560
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ "ไทยแลนด์ 4.0 กับงานสวัสดิการสังคม E.กษ0201.06/ว1060 ชป2001/60
ขอให้สำรวจรายการหนังสือเพื่อขอทำความตกลงการทำลายกับสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต E.สลก88/2560
วันที่ 3 กุมภาพันธ์2560
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (กวฉ.) E.นร1007.4/200 ชป.1757/60
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การปลูกมันสำปะหลังแบบมืออาชีพ" ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 E.กษ0201.06/ว958 ชป.1732/60
วันที่ 2 กุมภาพันธ์2560
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2560 E.กษ0201.06/ว911 ชป.1623/60
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรE.กษ0201.06/ว850 ชป.1575/60
วันที่ 31 มกราคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา หัวข้อ ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ในยุค Donald Trump E.พิเศษ/รองศาสตราจารย์ ดรประภัสสร์/2560 ชป.1523/60
วันที่ 26 มกราคม 2560
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ(ฉบับที่6) พ.ศ.2560 E.กค0408.4/ว9 ชป.1433/60
วันที่ 23 มกราคม 2560
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาด้าน GIS Health Workshop E.ศธ5816/070.58 ชป.758/60
วันที่ 19 มกราคม 2560
ขอเชิญร่วมชมงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ (2017 Bangkok International Intellectual Property, Innovation and Technology Exposition : IPITEx2017) E.วช0005/ว9986 ชป.629/60
วันที่ 17 มกราคม 2560
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร E.กค0408.4/ว2 ชป.539/60
วันที่ 16 มกราคม 2560
การกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน E.กค0412.4/ว5 ชป.522/60
วันที่ 9 มกราคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล E.กษ0201.06/ว46 ชป.93/60
ขอปิดบ้านพักรับรองเพื่อเตรียมการรับเสด็จ E.สชป.1/8/2560 ลก.78/60
วันที่ 5 มกราคม 2560
หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย E.กค0408.4/ว165 ชป.62/60