วันที่ 28 เม.ย. 2560
ตั้งชื่ออาคารศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ E.ผทว.สอ.12/2560 ลก.3342/60
วันที่ 25 เม.ย. 2560
โครงการบริการรถเช่า AVIS และเงื่อนไขพิเศษในการชำระเงิน E.AVIS ชป.6006/60
วันที่ 20 เม.ย. 2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลังสูตรปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาวะผูนำ การจัดการ และนวัคตกรรม Eศร0526.12/ว.765 ชป.5830/60
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มผู้ขายในระบบ GFMIS E.กค0414.3/ว117 ชป.5800/60
วันที่ 18 เม.ย. 2560
ขอเรียนเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ครบรอบปีที่ 61 E.กห0317.3/3969 ชป.5496/60
วันที่ 11 เม.ย. 2560
ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งสวัสดิการสำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน E.สลก253/2560
วันที่ 10 เม.ย. 2560
ค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต) E.กค0402.2/ว106 ชป.5476/60
วันที่ 7 เม.ย. 2560
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ E.กค0402.5/ว42/อธช. ชป.5408/60
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ E.วธ0301/2031 ชป.5254/60
ข้อสั่งการจากการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 29 มีนาคม 2560 E.สลก240/2560
วันที่ 5 เม.ย. 2560
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง E.นร0106/ว527 ชป.5220/60
แจ้งการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวภายในกรมชลประทาน สามเสน E.สลก04/204/2560 ลก.4453/60
วันที่ 3 เม.ย. 2560
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2560 E.ศธ0516.43/ว.60 ชป.5145/60
วิธีการเรียกรายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ในระบบ GFMIS E.กค0410.3/ว103 ชป5123/60
วันที่ 30 มีนาคม 2560
ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสาร E.สชป10.07/154/2560 ลก.4154/60
วันที่ 24 มีนาคม 2560
กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (2) E.กค0416.2/ว91 ชป.4630/60
วันที่ 22 มีนาคม 2560
การดำเนินการตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่ 2/2560 (แนวทางการปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งในส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ และรายงานความคืบหน้าในการศึกษาความเป็นไปไดิในการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับอายุความ E.กษ0201.06/ว2176 ชป.3879/60
การดำเนินการตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่ 2/2560 (แนวทางการปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งในส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ และรายงานความคืบหน้าใน การศึกษา ความเป็นไปได้ในการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับอายุความ E.กษ0201.06/ว2174 ชป.3868/60
วันที่ 20 มีนาคม 2560
การบันทึกรหัสรายได้และรหัสแหล่งของเงินในระบบ GFMIS E.กค0410.2/ว78 ชป.4163/60
การกำหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS E.กค0410.3/ว77 ชป.4162/60
วันที่ 15 มีนาคม 2560
การแต่งตั้งองคมนตรีเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ E.กษ0230/ว1960 ชป.3748/60
วันที่ 13 มีนาคม 2560
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 E.กค0408.4/ว26 ชป3760/60
วันที่ 10 มีนาคม 2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "มาตรฐานเกษตรปลอดภัย นำไทย สู่ความยั่งยืน" E.กษ2305/ว743 ชป.3663/60
วันที่ 6 มีนาคม 2560
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ทิศทางของนโยบายเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0" E.ศศ.109/2559 ชป.3463/60
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อรำลึกถึงศาสตราจารย์ จิตติ ติงศภัทิย์ ประจำปี 2560 E.ศธ0516.12/565 ชป.3379/60
วันที่ 3 มีนาคม 2560
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2560 E.วธ0503.1/ว927 ชป.3218/60
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
ขอเชิญร่วมสัมมนาเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย(Development of Thailand Effectiveness Index)" E.ปสพ.001/2560 ชป.3024/60
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนาทางวิชาการ "เกษตรศาสตร์ฟื้นโอกาสซับน้ำตาชาวใต้ เยียวยาความเสียหาย จากภัยน้ำท่วม" E.ศธ0513.10145/ว0276 ชป.2822/60
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา TU-ASEAN FORUM ครั้งที่ 14 หัวข้อ "50 ปี ไทยกับอาเซียน" E.ศธ0516.42(5)/ว.34 ชป.2742/60
ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการ "วิกฤตขยะบก สู่แพขยะในทะเล : จะแก้อย่างไร?" E.ศธ0512.35/81 ชป.2650/60
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา TU-ASEAN International Conference 2017 วันที่ 24 มี.ค.60 เวลา 08.30-15.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) กทม. E.ศธ0516.42(5)/ว.040 ชป.2697/60
การจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา E.นร1200/ว4 ชป.2576/60
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
การทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 E.กษ0201.06/ว1393 ชป.2610/60
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยแก้มใส ครั้งที่ 1/2560 E.กษ0201.06/ว1279 ชป.2336/60
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
อเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนา "ยกขีดความสามารถสู่การเป็นชาติการค้า" E.SEP/2017/023 ชป.2487/60
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 E.กค0410.3/ว38 ชป.2479/60
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 E.ศธ6931/229 ชป.2443/60
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
ลายพระราชหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร E.กษ0201.06/ว1059 ชป.2035/60
วันที่ 8 กุมภาพันธ์2560
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.... ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 E.กษ0201.06/ว1176 ชป.2140/60
วันที่ 6 กุมภาพันธ์2560
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ "ไทยแลนด์ 4.0 กับงานสวัสดิการสังคม E.กษ0201.06/ว1060 ชป2001/60
ขอให้สำรวจรายการหนังสือเพื่อขอทำความตกลงการทำลายกับสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต E.สลก88/2560
วันที่ 3 กุมภาพันธ์2560
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (กวฉ.) E.นร1007.4/200 ชป.1757/60
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การปลูกมันสำปะหลังแบบมืออาชีพ" ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 E.กษ0201.06/ว958 ชป.1732/60
วันที่ 2 กุมภาพันธ์2560
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2560 E.กษ0201.06/ว911 ชป.1623/60
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรE.กษ0201.06/ว850 ชป.1575/60
วันที่ 31 มกราคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา หัวข้อ ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ในยุค Donald Trump E.พิเศษ/รองศาสตราจารย์ ดรประภัสสร์/2560 ชป.1523/60
วันที่ 26 มกราคม 2560
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ(ฉบับที่6) พ.ศ.2560 E.กค0408.4/ว9 ชป.1433/60
วันที่ 23 มกราคม 2560
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาด้าน GIS Health Workshop E.ศธ5816/070.58 ชป.758/60
วันที่ 19 มกราคม 2560
ขอเชิญร่วมชมงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ (2017 Bangkok International Intellectual Property, Innovation and Technology Exposition : IPITEx2017) E.วช0005/ว9986 ชป.629/60
วันที่ 17 มกราคม 2560
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร E.กค0408.4/ว2 ชป.539/60
วันที่ 16 มกราคม 2560
การกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน E.กค0412.4/ว5 ชป.522/60
วันที่ 9 มกราคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล E.กษ0201.06/ว46 ชป.93/60
ขอปิดบ้านพักรับรองเพื่อเตรียมการรับเสด็จ E.สชป.1/8/2560 ลก.78/60
วันที่ 5 มกราคม 2560
หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย E.กค0408.4/ว165 ชป.62/60