วันที่ 30 ธันวาคม 2559
การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการไทยจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา E.สลก1034/2559
วันท ี่28 ธันวาคม 2559
การอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร E.กษ0201.06/ว11522/59 ชป.19793/59
วันท ี่27 ธันวาคม 2559
ขอรับบิณฑบาตของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2560 ให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ชนบท E.สบ1007.5/10 ชป.19698/59
การประชุมศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) E.กษ0201.06/ว11375 ชป.19308/59
วันท ี่23 ธันวาคม 2559
ขอความอนุเคราะห์แจ้งเรื่องเข็มวิทยฐานะหลักสูตร นบส. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ E.สลก1008/2559
ขอแจ้งที่อยู่ของหน่วยงานและหมายเลขโทรศัพท์ E.กษ0201.06/ว11415 ชป.19551/59
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ 4) E.กค0416.4/ว457 ชป.19475/59
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 E.กค0408.4/ว161 ชป.19474/59
วันท ี่21 ธันวาคม 2559
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไตรมาสที่ 4 E.กษ1302/ว4439 ชป.18753/59
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 31 E.ศธ0526.02(3)/963 ชป.19175/59
วันที่20 ธันวาคม 2559
ชี้แจงขอบเขตการจัดจ้างให้เอกชนผู้รับจัดงาน (Organizer) งานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ที่มีวงเงินการจัดจ้างตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป E.กษ0201.06/ว11028 ชป.18846/59
วันที่15 ธันวาคม 2559
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน E.กค0410.2/ว446 ชป.18973/59
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี E.กษ0202/ว7577 ชป.18665/59
วันที่14 ธันวาคม 2559
ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง อุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : Wood Industries Driven SDG Thailand 4.0 E.ศธ0513.10608/822 ชป.18905/59
วันที่13 ธันวาคม 2559
ขอเรียนเชิญเข้าชม โครงการวู้ดแลนด์เมืองไม้ E.พิเศษ/ดร.ณัฐกฤษฎ์ทิวไผ่งาม/2559 ชป.18623/59
วันที่7 ธันวาคม 2559
ขอเรียนเชิญให้เกียรติรับเชิญเป็นเจ้าภาพและเป็นประธานรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติฯ พลเรือเอก พระเจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) E.กษ0201.06/ว5862 ชป.18627/59
วันที่ 6 ธันวาคม 2559
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 E.กค0408.5/ว154 ชป18500/59
การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการไทยจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา E.กษ0201.06/ว10826/59 ชป.18545/59
วันที่ 1 ธันวาคม 2559
การเสนอเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการต่อคณะรัฐมนตรE.กษ0201.06/ว10682 ชป.18375/59
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 E.กษ0201.06/ว10674 ชป.18377/59
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
ขออนุญาตเข้าพื้นที่ เพื่อทำการล้างระบบเครื่องปรับอากาศ ครั้งที่ 2 E.ปฟ/คฟ/441/2559 ลก.14183/59
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
ขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นตามรอยเท้าพ่อ E.กษ1002/1508 ชป.18371/59
ขอความอนุเคราะห์บริจาคของขวัญวันเด็กแห่งชาตE.พิเศษ/นางสุชีลาสุดสังเกตุ/2559/อธช. ชป.18026/59
ขอเลื่อนการร่วมบริจาคกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน สชป.13 E.สลก932/2559
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
ขอเชิญร่วมบริจาคกรณีเกิดเหตุเพลิงใหม้บ้านพักโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน สชป.13 E.สลก930/2559
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา TU-ASEAN International Conference 2016 Eศธว.338 ชป.17949/59
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา Knowledge Discovery in Climate Change E.ศบว.6310/111/1 ชป.17903/59
การปฏิบัติตนของข้าราขการเวรเฝ้าฯในพระพิธีธรรมสาวพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช E.กษ0201.03/ว10474 ชป.17855/59
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาการจัดคณะเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม และท่องเที่ยว ณ ประเทศเกาหลีใตE.พิเศษ/KTCC/18พ.ย.59 ชป.17518/59
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาวิชาการ "เรื่องชีวิตคนไทยภายใต้ธรรมนูญฉบับใหม่" E.ศธ0526.01/นพ.ว.126 ชป.17429/59
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 โดยมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง E.กษ0201.06/ว10127 ชป.16696/59
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ทำดี เพื่อพ่อ" บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 E.กษ2302/ว3306 ชป.17305/59
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
ขออนุญาตเก็บแบบสอบถาม E.ศธ0567.4/897 ชป.16966/59
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ขอให้ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมใงงานพระราชพิธีสำคัญ E.สลก899/2559
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
ขอส่งเอกสาร E.กษ0202/ว5953 ชป.16290/59
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
ขอข้อมูลกิจกรรมย่อยของส่วนราชการเพื่อกำหนดรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2560 E.กค0410.2/ว424 ชป.16298/59
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
การปรับปรุงแนวทาง เรื่องการแต่งกายไว้ทุกข์เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต E.กษ0201.06/ว9873 ชป.16217/59
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การดูแลรักษาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช E.กษ0201.06/ว9838 ชป.16077/59
การเตรียมการระหว่างพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช E.กษ0201.06/ว9844 ชป.16075/59
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
แจ้งกำหนดการ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เพิ่มเติม E.สชป13/847/2559 ลก.12947/59
วันที่ 31 ตุลาคม 2559
ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาการเลือกตั้งงบประธานาธิบดีสหกรัฐอเมริกา 2016 หัวข้อ "โค้งสุดท้ายสู่ทำเนียบขาว : ผลกระทบต่ออาเซียนและไทย" E.ศธ0516.59/ว.326 ชป.15875/59
การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน E.กษ0201.06/ว9729 ชป.15892/59
วันที่ 28 ตุลาคม 2559
แนวทางการปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ E.กษ0201.06/ว9631 ชป.15738/59
ขอเชิญร่วมทำบุญในงานทอดกฐินสามัคคีองค์การคลังสินค้า ประจำปี 2559 E. อคส.1022/ว.5383 ชป.15773/59
วันที่ 27 ตุลาคม 2559
การดูแลรักษาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช E.นร0505/ว357 ชป.15621
การเตรียมการระหว่างพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช E.นร0505/ว348 ชป.15618/59
ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการทำวิทยานิพนธ์ E.ศธ0517.12/5113 ชป.15712/59
เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจ E.กษ0201.06/ว9600 ชป.15662/59
วันที่ 25 ตุลาคม 2559
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างวัดวชิรธรรมาวาส E.พม.มธจ.144/2559 ชป.15569/59
วิธีการเรียกรายงานนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online ในระบบ GFMIS E.กค0414.3/ว405 ชป.15584/59
ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชนุสรณ์หรือถวายเป็นพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช E.กค0408.4/ว414 ชป.15588/59
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ E.กค0402.5/ว407 ชป.15586/59