วันที่ 30 ธันวาคม 2558
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรE.กษ0201.06/ว11523 ชป.20050/58
วันที่ 24 ธันวาคม 2558
ขอเรียนเชิญร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการ "วันเกษตรศาสตร์" เขียวขจี ทำดี ทั่วแผ่นดิน"E.กษ201.06/ว11488 ชป.19959/58
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในเด็กแห่งชาตE.ศธ04231.07/ว.770 ชป.20156/58
การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตE.กค0422.3/ว152 ชป.20156/58
วันที่ 21 ธันวาคม 2558
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ E.กษ0201.06/ว11568 ชป.20115/58
ผลการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการขับเคลื่อนแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ครั้งที่ 1/2559 E.กษ0201/ว4425 ชป.19946/58
วันที่ 21 ธันวาคม 2558
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และประกาศยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมE.กค0422.3/ว148 ชป.20020/58
วันที่ 18 ธันวาคม 2558
เชิญเข้าร่วมพื้นที่สื่อสารทางตรง E.กษ201.06/ว11310 ชป.19805/58
บัญชานายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับรายงานการนำเสนอแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหาของชาตE.กษ0201.06/ว11406 ชป.19901/58
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ "นิติพัฒน์ - ธรรมศาสตร์" ครั้งที่ 1 E.ศธ0526.13/นต.ว.514 ชป.19800/58
ขอเชิญเข้าร่วมงาน TU-ASEAN COUNTDOWN 2015 "ธรรมศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียน" E.ศธ0516.59/ศอศ.276 ชป.19830/58
ขอให้กำชับข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมชลประทานแต่งกายอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติราชการ E.สลก1031/2558
วันที่ 17 ธันวาคม 2558
ขอส่งเอกสาร E.กษ0202/ว7585 ชป.19859/58
ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี เรื่องแนวทางในการปฏิบัติงานการติดตามและเร่งรัดการดำเนินการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ E.กษ0201.06/ว11383 ชป.19859/58
วันที่ 16 ธันวาคม 2558
เสนอแนวทางการยกร่างรัฐธรรมนูญของพรรคพลังอุดร E.พอด.123/2558 ชป.19702/58
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ E.กษ0202/ว7540 ชป19765/58
วันที่ 15 ธันวาคม 2558
ขอเชิญชวนให้แต่งกายด้วยชุดผ้าไหมไทยประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ E.กษ2701/ว104 ชป.19790/58
การจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) สำหรับผู้ที่แสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 E.กค0406.5/ว491 ชป.19760/58
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร E.ศศ.ม.001/2559 ชป.19704/58
วันที่ 14 ธันวาคม 2558
แจ้งการยกเลิกใบเสร็จรับเงินของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง E.ศธ0524/4111.02 ชป.19735/58
ถ้อยแถลงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559 E.สลก1022/2558
มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่4/2558 (ครั้งที่ 4) E.กษ0201.06/ว11119 ชป.19533/58
ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ.2558 E.กค0406.4/ว.137 ชป.19680/58
วันที่ 9 ธันวาคม 2558
การปฏิบัติราชการในวันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ Bike for Dad วันที่ 11 ธันวาคม 2558 E.สลก1007/2558
วันที่ 4 ธันวาคม 2558
ขอเชิญร่วมงานวันคืนสู่เหย้า "AGGIE Day 59" หรือ "รวงทองคืนทุ่ง 59" คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ E.สก.ว15/2558 ชป.19343/58
วันที่ 3 ธันวาคม 2558
การซ้กซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปรับชั้นความลับสำหรับเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี E.กษ0201.06/ว10895 ชป.19306/58
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาตE.ศธ0524.02/ว.6812 ชป.19274/58
วันที่ 1 ธันวาคม 2558
แนวทางปฏิบัติในการเสนอหนังสือราชการ E.กษ0201.6/ว10768 ชป.19122/58
การขอแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน E.กษ0202/7305 ชป.19159/58
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของราชการ หมวดที่ 15 ค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น E.กค0422.2/ว447 ชป.19240/58
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
เชิญชวนแต่งกายชุดสีดำในวันพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 E.กษ0201.06/ว10826 ชป.19094/58
ขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมชลประทานแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง E.สลก1003/2558
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน E.กษ0202/ว7157 ชป.18926/58
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล "88 พรรษามหาราชา องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก" E.กษ0201.06/ว10708 ชป.18971/58
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
การให้สิทธิพิเศษแก่ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย E.กษ0201.06/ว10359 ชป.18625/58
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
ขอชี้แจงลักษณะและที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรE.กร0003/3925 ชป.18732/58
การเสนอโครงการเข้าชิงรางวัล World Summit on the Information Society (WSIS) Project Prizes 2016 E.กษ0204.3/ว7366 ชป.18295/58
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
ขอเชิญประชุมรับมอบนโยบาย E.สลก980/2558 ลก.980/58
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว E.กษ0201.06/ว10353 ชป.18609/58
คำสั่งเรื่อง คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ E.กษ0202/ว6966 ชป.18611/58
รายชื่อเข้าร่วมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช 2558 ณ วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธาน
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2559 E.ศธ0517.12/5879 ชป.18546/58
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการ E.ศธ0512.35/00839 ชป.18553/58
ขอให้ดำเนินการจัดทำหนังสือราชการอย่างถูกต้องตามระเบียบและแนวทางที่กำหนดโดยเคร่งครัด E.สลก963/2558
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
บอกบุญงานกฐินสามัคคE.พิเศษ/วัดสวรรคนิเวศ/2558 ชป.18284/58
ขอสนับสนุนการจัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว E.กษ0201.06/ว10203 ชป.18300/58
มติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 9/2558 E.สลก965/2558
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
การกำหนดเลขรหัสหนังสือออกประจำสำนัก/กอง E.สลก938/2558
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม งานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรณา 88 พรรษา ณ พุทธมณฑล E.กษ0201.06/ว10046 ชป.18141/58
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
ขอส่งเอกสาร เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน E.กษ0202/ว6585 ชป.17865/58
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
แจ้งสถานที่ติดต่อ E.พิเศษ/นายยงยุทธเชาวนานนท์/28ต.ค.58 ชป.18092/58
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
ขอเชิญร่วมงานการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2558 E.กษ0201.06/ว9976 ชป.17965/58
ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร E.กษ0201.06/ว9986 ชป.17940/58
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการกำกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน E.กษ0201.06/ว9727 ชป.17624/58
การใช้ขื่ออ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร E.รล0008.2/27175 ชป.17798/58
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว E.กษ0201.06/ว9865 ชป.17764/58
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
ขอความร่วมมือให้แจ้งจัดส่งเอกสารหรือพัสดุส่วนบุคคลทางไปรษณีย์ไปยังที่พักอาศัย E.สลก918/2558
วันที่ 30 ตุลาคม 2558
ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วม ประกวดโครงการ Thailand ICT Excellence Awards 2016 E.กษ0201.06/ว9702 ชป.17577/58
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 E.ศธ0526.01/ว.1080 ชป.17347/58
ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 E.กษ0201.06/ว9598 ชป.17421/58
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 E.กษ0201.06/ว9746 ชป.17636/58
ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบปัจจัยถวายผ้ากฐินพระราชทานของกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2558 E.กษ0201.06/ว9600 ชป.17416/58
การ์ดเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาสฯ E.กษ0201.06/ว9786 ชป.17635/58
ขอส่งบัตรเชิญ สูจิบัตร และกำหนดการฯ ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2558 E.กษ10014/ว1278 ชป.17200/58
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ่้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช 2558 E.กษ0201.06/ว9599 ชป.17418/58
ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ E.กค0422.3/ว122 ชป.17742/58
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินจากการซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและการรับหลักประกันการเสนอราคา E.กค0423.3/ว402/15ต.ค.58 ชป.17460/58
วันที่ 26 ตุลาคม 2558
การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ E.กษ0201.06/ว9630 ชป.17395/58
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ E.วธ0302/6208 ชป.16913/58
ข้อความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาตE.ศธ0524.02/6049 ชป.17186/58
ขอเชิญนำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2559 E.วช0005/ว8100 ชป.17476/58
วันที่ 22 ตุลาคม 2558
ขอกราบเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญทอดกฐินสามัคคี E.กษ0201.06/ว9468 ชป.17247/58
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาโดยเสด็จพระราชกุศลและร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช 2558 E.กษ0201.06/ว9464 ชป.17250/58
ขอความร่วมมือตรวจสอบการเปิด-ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในกรมชลประทาน สามเสน E.สลก04/430/2558 ลก.11128/58
ขอให้ไปรับคู่มือมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน E.สลก01/170/2558
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสมัคคี ประจำปี 2558 E.กห0314/2429 ชป.17311/58
ขอเชิญร่วมพิธีและร่วมบริจาคปัจจัยถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2558 E.กษ0201.06/ว9465 ชป.17254/58
ขอเชิญร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคE.พิเศษ/พระครูไพบูลกิจจาทร 19ต.ค.58 ชป.17239/58
วันที่ 20 ตุลาคม 2558
ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานเสวนา Assertive Leadership ภาวะผู้นำ : สู่การยกระดับผลกระกอบการ E.ทริส625/2558 ชป.17182/58
การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ.2559 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ E.กษ0201.06/ว9360 ชป.17036/58
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว9443 ชป.17240/58
วันที่ 20 ตุลาคม 2558
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การทำบุญรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง E.บช.7/2558 ชป.17217/58
ขอเชิญเยี่ยมชมและประชาสัมพันธ์งาน "สุดยอด SMEs ของดีทั่วไทย" และงาน "นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs" E.กษ0201.06/ว9438 ชป.17228/58
วันที่ 19 ตุลาคม 2558
สรุปนโยบายและข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการตรวจเยี่ยมผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ E.กษ0201.06/ว9348 ชป.17041/58
ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 E.ทส1601.5/ว17311 ชป17149/58
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 E.กษ0201.06/ว9291 ชป.16947/58
วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงาน EIS สำหรับส่วนราชการระดับกรม E.กค0409.2/ว390 ชป.17164/58
วันที่ 16 ตุลาคม 2558
สรุปผลสัมมนาเรื่อง "ภัยจากแผ่นดินไหวกับความท้าทายในการเตรียมความพร้อมรับมือ" E.กษ0212/ว3646 ชป.16892/58
การปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการลงทุนของประเทศ E.กษ0201.06/ว9304 ชป.16975/58
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมประมง ประจำปี 2558 E.กษ0501.1/ว1384 ชป.16951/58
ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2558 E.กษ0201.06/ว9300 ชป.17006/58
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 E.กษ0201.06/ว9303 ชป.17005/58
เชิญร่วมรับฟังการบรรยาย "สิทธิประโยชน์สมาชิก กบข." E.กบข.3050/5279/2558 ชป.17027/58
วันที่ 15 ตุลาคม 2558
สรุปแถลงการณ์ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติ E.กษ0212/ว6559 ชป.16942/58
สรุปการมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณE.กษ0212/ว3658 ชป.16944/58
วันที่ 14 ตุลาคม 2558
ขอเชิญร่วมอนุโมธนาทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี พ.ศ.2558 E.กษ0201.06/ว9236 ชป.16939/58
วันที่ 13 ตุลาคม 2558
การมอบหมายเขตตรวจราชการ/รับผิดชอบติดตามเร่งรัดงานในระดับกรม E.กษ0202/ว6081 ชป.16771/58
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาโดยเสด็จพระราชกุศลและร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2558 E.สธ0809.1/ว3865 ชป.16874/58
วันที่ 12 ตุลาคม 2558
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 E.ศธ0513.20102(2)/ว2888 ชป.16866/58
ขอเชิญร่วมพิธีและร่วมบริจาคปัจจัยสมทบถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2558 E.วท0201.1/7148 ชป.16793/58
แจ้งกำหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก E.วสท.378/2558 ชป.16712/58
ขอเชิญร่วมการกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2558 E.กษ0901/ว5182 ชป.16713/58
ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศล ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 E.วธ0801/ว5456 ชป.16643/58
ขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2558 E.ยธ02001/6244 ชป.16642/58
วันที่ 9 ตุลาคม 2558
ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพบก ประจำปีพุทธศักราช 2558 E.กห0406/3407 ชป.16421/58
ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 E.กร0001/3379 ชป.16579/58
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง E.กษ0201.06/ว8777 ชป.16400/58
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2558 E.นร0701/ว9 ชป.16580/58
ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 E.กษ0201.06/ว9011 ชป.16568/58
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 E.กษ0201.06/ว9033 ชป.16632/58
วันที่ 8 ตุลาคม 2558
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจำปี 2558 E.วท0301/ว11495 ชป.16463/58
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 E.ตผ0003/ว338 ชป.16215/58
ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมทรัพยากรน้ำบาดาลประจำปี 2558 E.ทส0701/2583 ชป.16200/58
ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระราชทาน ประจำปี 2558 ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร E.สผ0008/6759 ชป.16147/58
ขอเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 E.กษ1001/ว1188 ชป.15976/58
วิธีการลดยอดเอกสารสำรองเงิน ผ่าน GFMIS Web Online E.กค0409.3/ว368 ชป.16624/58
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกปรับหมวดรายจ่าย (J7) ในระบบ GFMIS E.กค0409.3/ว357 ชป.16616/58
วันที่ 7 ตุลาคม 2558
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปี 2558 E.กษ0201.06/ว8973 ชป.16480/58
ขอเชิญร่วมงานและร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี พ.ศ.2558 E.กษ0201.06/ว8829 ชป.16402/58
การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป E.กค0406.6/ว369 ชป.16465/58
วันที่ 6 ตุลาคม 2558
ขออนุญาตเข้าพื้นที่ เพื่อทำการล้างระบบเครื่องปรับอากาศ E.ปฟคก/197/2558 ลก.10226/58
วันที่ 5 ตุลาคม 2558
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 E.กษ0201.06/ว8774 ชป.16407/58
ขออุปถัมภ์ทับุญทอดผ้าป่า กองทุนปิดทองหลังพระ กองทุนบะ 99 วันที่ 23 ตุลาคม 2558 E.กษ0201.06/ว8826 ชป.16404/58
ขอเชิญร่วมการสัมมนา หัวข้อ "นวัตกรรมสร้างองค์การสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข และเก่งภาษาอังกฤษ" E.IGET580803/84 ชป.16346/58
ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 E.กษ0201.06/ว8607 ชป.15927/58
ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปี 2558 E.พม0603.1/ว.6392 ชป.15938/58
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2558 E.กษ0201.06/ว8612/กฐิน ชป.15923/58
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 E.กษ0201.06/ว8605 ชป.15922/58
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี 2558 E.ทส0401.5/ว2427 ชป.15798/58
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 E.ศธ0513.13102/ปวก.54/ว.13413 ชป.15944/58
ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปี 2558 E.กษ0201.06/ว8781 ชป.16295/58
วันที่ 2 ตุลาคม 2558
แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อผิดพลาดสำหรับการบัญชีภาครัฐ E.กค0423.3/ว338 ชป.16224/58
การเตรียมการจัดสรรงบประมาณ เพื่อรองรับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในระบบ GFMIS E.กค0409.3/ว345 ชป.16223/58
วันที่ 29 กันยายน 2558
หมายกำหนดการถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์หน้าพระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร พุทธศักราช 2558 E.กษ0201.06/ว8754 ชป.16089/58
วันที่ 25 กันยายน 2558
ขอให้จัดส่งรายงานผลการใช้บัตรเครดิตราชกาE.กค0407.2/ว336 ชป.15814/58
ขอเชิญบริจาคเงินร่วมสมทบในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2558 E.กษ0201.06/8558 ชป.15764/58
วันที่ 24 กันยายน 2558
ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 E.กษ0201.06/ว8439 ชป.15508/58
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2558 E.กษ0201.06/ว8438 ชป.15511/58
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ E.กษ0201.06/ว8599 ชป.15800/58
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการคืนเงินของผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ UNDO E.กค0402.7/ว341 ชป.15796/58
วันที่ 23 กันยายน 2558
แจ้งการปิดอาคารเอนกประสงค์ E.สชป1/971/2558 ลก.10050/58
วันที่ 21 กันยายน 2558
ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 E.นร0201.01/ว2939 ชป.15574/58
ขอเชิญร่วมงานและร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานกรมศิลปกร ประจำปี พ.ศ.2558 E.วธ0401/3444 ชป.15448/58
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมการแพทย์ ประจำปี 2558 E.สธ0301/2068 ชป.15445/58
ขอซักซ้อมความเข้มใจเกี่ยวกับการใช้ ชัก และแสดงธงชาติในราชอาณาจักร E.นร0106/ว2233 ชป.14783/58
ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 E.ยธ0819/ว3022 ชป.15303/58
วันที่ 18 กันยายน 2558
รายงานการเข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์ร่าง พรบ. วิศวกร พ.ศ. .......... E.วสท.657/2558 ชป.13777/58
วันที่ 17 กันยายน 2558
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา "ยางพาราไทยกับงานวิจัยมุ่งเป้า 2558" E.วช0004/ว6989 ชป.15349/58
การเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 E.กค0409.3/ว312 ชป.15399/58
ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลและร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมทรัพยากรธรณี ประจำปี 2558 E.ทส0501/ว2536 ชป.15398/58
การปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรE.กษ0201.06/ว8345 ชป.15370/58
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2558 E.มท0401.1/ว1383 ชป.15380/58
การมอบหมายงานจากการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2558 E.กษ0201.06/ว8366 ชป.15436/58
วันที่ 16 กันยายน 2558
ขอให้ลงนามในหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะทำงานจัดระเบียบการจอดรถยนต์ภายในบริเวณกรมชลประทาน สามเสน E.สลก04/383/2558 ลก.9638/58
วันที่ 15 กันยายน 2558
การปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรE.กษ0100/ว3397 ชป.15025/58
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2558 E.วธ0203.6/2761 ชป.15094/58
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2558 E.กษ0603/ว24067 ชป.15117/58
สรุปแถลงการณ์ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติ E.กษ0212/ว5884 ชป.14925/58
วันที่ 9 กันยายน 2558
ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขออนุมัติใมห้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไร หรือให่หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร E.นร0106/ว2254 ชป.14761/58
ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน E.วช0001.3/พิเศษ ชป.14821/58
แนวทางปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับคณะรัฐมนตร E.กษ0201.06/ว7978 ชป.14617/58
ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี 2558 E.กษ0201.06/ว8097 ชป.14842/58
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2558 E.กษ0201.06/ว8087 ชป.14841/58
วันที่ 8 กันยายน 2558
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "International Geosciences Programme (IGCP) Project 589" และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ E.ธ512/2558 ชป.14800/58
วันที่ 7 กันยายน 2558
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา "เสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน กลุ่มเรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน E.วช0004/ว7001 ชป.14658/58
สรุปแถลงการณ์ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติ E.กษ0212/ว5644 ชป.14488/58
วันที่ 3 กันยายน 2558
การจัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ พุทธมณฑล E.กษ0201.06/ว7882 ชป.14535/58
วันที่ 2 กันยายน 2558
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ "ก้าวใหม่ ก้าวไกล ก้าวที่ปลอดภัย ก้าวไปกับแผน ปภ.แห่งชาติ" E..มท1618/ว6189 ชป.11747/58
วันที่ 1 กันยายน 2558
การแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างฝายห้วยละห้า E.กษ0220/4785 ชป.13453/58
วันที่ 31 สิงหาคม 2558
ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 E.รภ0001/1044 ชป.14362/58
คู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ E.กค0423.3/ว267 ชป.14335/58
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่สำหรับสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติฯ ในรายการพิเศษ "คัดกรองมะเร็งเต้านม ค้นหาปัจจัยเสี่ยง" E.กบม.01/0072/2558 ชป.14345/58
หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาครข้อเสื่อม E.กค0422.2/ว83 ชป .14389/58
พระกฐินวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม E.พว.0016/0449/2558 ชป.14305/58
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาตE.ทส0628/ว477 ชป.14261/58
วันที่ 28 สิงหาคม 2558
ขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 E.กษ0306/ว2634 ชป.14265/58
วันที่ 26 สิงหาคม 2558
ขอเรียนเชญร่วมการกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมหม่อนไหม ประจำปี พ.ศ.2558 E.กษ2701/ว71 ชป.14125/58
ขอเชิญร่วมการกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 E.กษ0201.06/ว7632 ชป.14120/58
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558 E.กษ0201.06/ว7634 ชป.14122/58
วันที่ 25 สิงหาคม 2558
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2558 E.ทส0601/ว.462 ชป.14088/58
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ E.วช0004/ว6602 ชป.13919/58
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาทางวิชการการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย E.ศธ0526.07/ว637 ชป.14021/58
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ"งานวิจัยมุ่งเป้า ด้านมันสำปะหลัง" E.กษ0201.06/ว7592 ชป.14019/58
วันที่ 24 สิงหาคม 2558
ขอเชิญร่วมงานของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 8 E.กษ0212/ว5478/งาน ชป.13941/58
วันที่ 21 สิงหาคม 2558
ขอเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2558 Eกษ1102/8619 ชป.13647/58
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2558 E.กษ0801/837 ชป.13771/58
ขอเชิญรับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี E.ศธ6100.12/43 ชป.13538/58
วันที่ 18 สิงหาคม 2558
ขอเชิญร่วมงานเวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 E.วท6001/ว.1257/2558 ชป.13606/58
วันที่ 17 สิงหาคม 2558
การสัมมนา เรื่องเหล็กก่อสร้าง : มาตรฐานใหม่ และแนวทางการออกแบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด E.TATA ชป.13517/58
การส่งรายงานประจำเดือน E.กค0423.3/ว264 ชป.13633/58
การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน E.กค0409.3/ว277 ชป.13632/58
วันที่ 13 สิงหาคม 2558
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2558 E.กษ0201.6/ว7122 ชป.13377/58
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 E.กษ0201.06/ว7120 ชป.13374/58
ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กพิการ E.กษ0201.06/ว7121 ชป.13376/58
วันที่ 11 สิงหาคม 2558
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในงานบริการภาครัฐเพื่อป้องกันการทุจริต E.กษ0201.06/ว7152 ชป.13364/58
วันที่ 7 สิงหาคม 2558
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติฯ E.สช.ศปก.ว0636/2558 ชป.13154/58
วันที่ 6 สิงหาคม 2558
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(ฉบับที่3) พ.ศ.2558 E.กษ0230/ว5036 ชป.13090/58
แจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา E.กษ0208/ว1602 ชป.12831/58
ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการการถวายความปลอดภัยในวันจัดกิจกรรม Bike for MOM E.กษ0201.06/ว6862 ชป.13023/58
หลักเกณฑ์การเบิกค่ายานวดบรรเทาอาการ E.กค0422.2/ว262 ชป.13136/58
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน E.กค0423.3/ว257 ชป.13126/58
วันที่ 5 สิงหาคม 2558
เรียนเชิญเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน IFAT INdia 2015 ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย E.พิเศษ/กมลชนกนันทบุรมย์/2558 ชป.13069/58
เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา E.กษ0201.06/ว6926 ชป.13060/58
วันที่ 4 สิงหาคม 2558
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 E.กษ1303/ว2616 ชป.13017/58
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่14 (วทท41) E.วทท41/004 ชป.12754/58
ขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศึกราช 2558 E.กษ0201.06/ว6649 ชป.12722/58
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาการเมืองการปกครองไทย 2558 E.พป0004/ว11814 ชป.12978/58
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2558 E.สม0001/ว1534 ชป.12701/58
การปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง E.กค0428/ว77 ชป.12995/58
ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกเป็นบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปี 2558 E.กษ0201.06/ว6741 ชป.12818/58
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ E.กค0406.4/ว80 ชป.13015/58
ขอนำเสนอประเด็นสำคัญเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรE.กษ0201.06/ว6406 ชป.12219/58
วันที่ 3 สิงหาคม 2558
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต E.กษ0201.06/ว6780 ชป.12815/58
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
ขอแจ้งที่ทำการ ฝ่ายก่อสร้าง 1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13 E.สพญ.16/465/2558 ลก.7930/58
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา E.กษ0201.06/ว6658 ชป.12720/58
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงคมนาคม E.กษ0201.06/ว6654 ชป.12721/58
วันที่ 27 กรกฎาคม 2558
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 E.ศธ5202.2/11619 ชป 12630/58
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2558 E.ศธ0513.10102/9610 ชป.12537/58
ขอเชิญส่งบทความวิชาการร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICELS 2015 E.คผร.001-082/2558 ชป.12481/58
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังและให้ข้อคิดเห็นงานวิจัย E.มกท(ว)/บร.0336/2558 ชป.12584/58
รายงานการรับเงินบริจาคร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ E.สลก535/2558
วันที่ 24 กรกฎาคม 2558
ขอเชิญร่วมทำบุญแห่เทียนจำนำพรรษา E.กท4611.2/302 ชป.12554/58
10 มาตรการชาวชลประทานใช้น้ำอย่างประหยัด E.สลก04/308/2558 ลก7778/58
วันที่ 21 กรกฎาคม 2558
ขอเชิญชวนร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2558 E.ศป0024/ว88 ชป.12131/58
ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ : กฎหมายติดอาวุธให้ประชาชน" E.ศธ0526.13/นต.ว.303 ชป12301/58
สารจากท่านอธิบดE.สลก537/2558
วันที่ 20 กรกฎาคม 2558
ขอเชิญเข้าร่วมงาน TU-ASEAN Day 2015 "ASEAN for New Generations" E.ศธ0516.59/ศอศ.ว.166 ชป.12142/58
วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
สรุปผลประชุมหารือแนวทางปฏิบัติในการเสนอหนังสือราชการ E.กษ0201.06/ว5504 ชป.10919/58
วันที่ 16 กรกฎาคม 2558
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 185/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ลว 15 ก.ค.58 E.พิเศษ/คำสั่งสำนักนายกรับมนตรีที่ 185/2558 ชป.12170/58
วันที่ 10 กรกฎาคม 2558
ขอเชิญทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปี 2558 E.กษ2801/ว1486 ชป.11775/58
ขอความร่วมมือประดับธงอักษรพระนามาภิไธย "มวก" E.กษ0201.06/ว6061 ชป.11727/58
วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ชป
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรม และร่วมฟังธรรมในวันธรรมสวนะ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม E.กษ0201.06/ว6097 ชป.11726/58
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2558 E.กษ0201.06/ว6047 ชป.11663/58
วันที่ 8 กรกฎาคม 2558
การจัดหาทุน "อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา "คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล E.กษ0201.06/ว5934 ชป.11559/58
สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 7 (ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2557 - 30 เมษายน 2558 Eกษ0201.06/ว5971 ชป.11617/58
วันที่ 7 กรกฎาคม 2558
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณืในการบำบัดรักษาโรค(ฉบับที่2) E.กค0422.2/222 ชป.11633/58
วันที่ 6 กรกฎาคม 2558
ประชาสัมพันธ์การสัมนาวิชาการและนำเสนอบทความวิจัย หัวข้อ "รัฐประศาสนศาสตร์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" E.ศธ0526.02(3)/600 ชป.11570/58
วันที่ 2 กรกฎาคม 2558
ขอส่งสมุดลงนามงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2558 E.กษ0201.06/ว5866 ชป.11370/58
เว็บไซต์ปณิธานความดีปีมหามงคล E.สลก460/2558
วันที่ 30 ,มิถุนายน2558
สั่งจองเสื้อโปโลสีฟ้า ปักตรากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ สิงหาคม 2558 E.กษ0202/ว3837 ชป.11168/58
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกันสังคมห่วงใย ใส่ใจผู้ขับขี่ ร่วมรักสามัคคี 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ปี 2558 E.รง06255/14908 ชป.11201/58
วันที่ 29 ,มิถุนายน2558
เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา"Innovations for Global Agribusiness" E.สพช20459/2558 ชป.11032/58
วันที่ 25 ,มิถุนายน2558
ขอส่งเอกสาร หลักการลงทุนภาคการเกษตรและระบบอาหารอย่างรับผิดชอบ (Principles for Responsible Investment in Agriculture and Food Systems) E.กษ1318/ว2073 ชป.10948/58
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดป้ายกรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรE.สลก432.01/2558
วันที่ 24 ,มิถุนายน2558
ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวเขา E.กษ0201.06/ว5568 ชป.10944/58
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2558 E.กษ0201.06/ว5506 ชป.10655/58
วันที่ 23 ,มิถุนายน2558
ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมฟังการบรรยาย Executive Briefing: "Unleash Your Strategic Thinking Abilities to Maximize Your Leadership Potential" E.Macademy ชป.10871/58
วันที่ 22 ,มิถุนายน2558
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดป้ายกรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรE.สลก432/2558
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัขฌาสัย เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน "60พรรษาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชลประทานทั่วไทย น้อมถวายพระพรชัยมงคล" E.สลก431/2558
ขอเรียนเชิญส่งบทความวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 7 E.ศธ0517.0128/ว.0256 ชป.10772/58
การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี E. กค0406.6/ว.54 ชป.10825/58
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน E.กค0406.3/ว.56 ชป.10826/58
วันที่ 19 ,มิถุนายน2558
ขอเรียนเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ E.กษ0201.06/ว5424 ชป.10640/58
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรศัพท์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง E.สพก11/339/2558 ลก.6240/58
วันที่ 18 ,มิถุนายน2558
มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน E.กษ0202/ว3450 ชป.10204/58
สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 6 (ระหว่างวันที่ 12 กันยายน2557 - 31 มีนาคม 2558 E.กษ0201.06/ว5283 ชป.10380/58
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรE.กษ0201.06/ว5292 ชป.10375/58
การเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยคณะรัฐมนตรี และผู้ช่วยปฏิบัติราชการในงานของคณะรัฐมนตรี E.กษ0201.06/ว5179 ชป.10272/58
ผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ E.กษ0201.06/ว5101 ชป.10094/58
การดำเนินการตามมติ ก.ก.ถ. เรื่อง (ร่าง) แผรการกระจายอำนาจฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ 3) E.นร0107/ว4321 ชป.10269/58
วันที่ 16 ,มิถุนายน2558
ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)" E.วช0005/ว3989 ชป.10426/58
วันที่ 15 ,มิถุนายน2558
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2558 E.กษ0401/ว616 ชป.10397/58
วันที่ 10 ,มิถุนายน2558
มาตรการในการกำกับดูแลการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ E.กษ0201.06/ว4978 ชป.9862/58
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี E.กษ0201.06/ว4880 ชป.9841/58
ขอเชิญร่วมบริจาคงาน "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน" E.ม.ป.อ.0358/2558 ชป.10087/58
วันที่ 8 ,มิถุนายน2558
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 E.วช0004/ว4364 ชป.9978/58
วันที่ 5 ,มิถุนายน2558
การตรวจสอบรถราชการ รถประจำตำแหน่ง รถส่วนกลาง และรถรับรอง E.กษ0201.06/ว4940 ชป.9844/58
วันที่ 4 ,มิถุนายน2558
ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการเปลี่ยนเลขรหัสหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสE.สลก326/2558
วันที่ 2 ,มิถุนายน2558
การรายงานสถานะเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555 - 2557 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน E.กค0406.6/ว189 ชป.9703/58
ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนา Critical Infrastructure Protection & Resilience Asia 2015 E.ทก(สพธอ)511.12/0380 ชป.9683/58
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ E.กค0428/ว42 ชป.9636/58
วันที่ 29 พฤษภาคม 2558
การเสนอวีดิทัศน์หรือสื่อนำเสนอ (PowerPoint Presentation) ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี E.กษ0201.06/ว4743 ชป.9481/58
แจ้งการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวภายในกรมชลประทาน สามเสน E.สลก04/209/2558 ลก5365/58
ขอแจ้งยกเลิกใบเสร็จรับเงิน E.สธ0514.01/ว2204 ชป.9535/58
การปรับค่าตอบแทนของพนักงานราชการ E.นร1008.5/17 ชป.9514/58
วันที่ 26 พฤษภาคม 2558
กฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว4197 ชป.8487/58
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร ครั้งที่ 4 : เกษตรก้าวไกลด้วย Digital Economy วันที่ 18-19 มิ.ย.58 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน E.ศธ0513.135/ว6513 ชป.9337/58
ขอเชิญร่วมถวายพระพรชัยมงคลในหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2558 E.สสคท.664/2558 ชป.9281/58
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย E.ศธ0526.07/ว364 ชป.9328/58
ขอรับการสนับสนุนกิจกรรม งานเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และวันอัฎฐมีบูชา ปี 2558 E.กษ0201.06/ว4645 ชป.9360/58
วันที่ 25 พฤษภาคม 2558
ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงใหมE.กษ0201.06/ว4469 ชป.9038/58
วันที่ 22 พฤษภาคม 2558
ขอแจ้งสถานีที่ในการจัดส่งเอกสารและติดต่อราชการ E.สคก1/536/2558 ลก.5123/58
วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ E.พม0503/ว2397 ชป.9081/58
วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
ขอเชิญร่วมฟังปาฐกถาพิเศษเรื่อง "บทบาทของภาคพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญใหม่" และการแถลงข่าว "บอกย้ำอีกที 60 ปี รศ." ปาฐกถาในวันที่ 26 พ.ค.58 เวลา 10.00-11.30 น. และแถลงข่าวเวลา 11.30-12.00 น. E.ศธ/0526.02/ว481 ชป.8883/58
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสมทบทุนมูลนิธิ โดยการขอสถานที่ติดตั้งเครื่องถวายพระพรออนไลน์ E.กษ0201.06/ว4215 ชป.8367/58
ขอเรียนเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการข้าว ประจำปี 2558 E.กษ2601/ว122 ชป8726/58
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2557 เหลือจ่ายกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ E.กค0406.6/ว.41 ชป8740/58
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ E.กค0406.4/ว.38 ชป.8765/58
วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ E.นร0704/ว68 ชป.8169/58
วันที่ 7 พฤษภาคม 2558
ขอเชิญเข้าร่วมงาน Expo Milano 2015, Italy E.กษ0227/ว2765 ชป.8121/58
ขอจัดส่งหนังสือประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเล่มที่ 3368 ถึง 3388 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ถึงมีนาคม 2558 E.กษ0201.06/ว3981 ชป.8024/58
วันที่ 6 พฤษภาคม 2558
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี E.กษ0201.06/ว4055 ชป.8091/58
วันที่ 30 เมษายน 2558
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ E.กค0406.4/ว30 ชป.7936/58
วันที่ 29 เมษายน 2558
ขอความเห็นต่อร่างกรอบวิจัย ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1 E.กษ0201.06/ว3970 ชป.7929/58
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับมติคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ E.กษ0201.06/ว3805 ชป7770/58
วันที่ 28 เมษายน 2558
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง "มิติด้านสิ่งแวดล้อมในความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก(TPP) และความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศกับสหภาพยุโรป" E.สคพ231 ชป.7759/58
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา TU-ASEAN Forum ครั้งที่ 10 เรื่อง "อาเซียนไทย และ มหาอำนาจในยุดแห่งการปฏิรูป" E.ศธ0516.59/ศอศ.ว.88 ชป.7546/58
วันที่ 24 เมษายน 2558
ขอเชิญฟังปาฐกถาพิเศษ E.ศธ0526.02/345 ชป.7404/58
วันที่ 23 เมษายน 2558
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2558 E.กษ0201.06/ว3504 ชป.7214/58
ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 E.กษ0201.06/ว3501 ชป.7204/58
วันที่ 22 เมษายน 2558
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2558 E.กษ0201.06/ว3459 ชป.7121/58
การดำเนินการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล E.กษ0201.06/ว3436 ชป.7017/58
วันที่ 17 เมษายน 2558
ขอแจ้งสถานที่ในการจัดส่งเอกสารและติดต่อราชการ E.สพญ07/205/2558 ลก.3856/58
วันที่ 10 เมษายน 2558
แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหมE.พิเศษ/นายคเชนทร์/2558 ชป.6727/58
การปรับปรุงการปฏิบัติราชการและหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ของสำนักงบประมาณ E.กษ0201.06/ว3016 ชป.6117/58
ขอเปลี่ยนแปลงสิทธิการใช้งานบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card) ของผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม (ประเภทสิทธิ Z) E.กค0409.4/ว146 ชป.6700/58
วันที่ 9 เมษายน 2558
ขอแจ้งที่อยู่สำนักงานแห่งใหมE.กษ0201.06/ว3248 ชป.6644/58
คู่มือการบันทึกรายการนำส่งเงินฝากคลังผ่าน GFMIS Terminal E.กค0409.3/ว133 ชป.6564/58
วิธีการเรียกรายงานงบการเงินในระบบ GFMIS E.กค0409.3/ว134 ชป.6563/58
วันที่ 8 เมษายน 2558
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ E.กค0406.6/ว23 ชป.6573/58
วันที่ 7 เมษายน 2558
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการและทหารกองประจำการ E.กค0420.9/ว126 ชป.6458/58
คู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้า ผ่าน GFMIS Web online E.กค0409.3/ว129 ชป.6456/58
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ(ฉบับที่15) พ.ศ.2558 E.กค0406.5/ว127 ชป.6457
วันที่ 3 เมษายน 2558
พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับอัญเชิญไปใช้ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 E.กษ0205/ว458 ชป.6335/58
วันที่ 31 มีนาคม 2558
กรณีการใช้เงินแก้ปัญหาเกษตรยังไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ E.กษ0201.06/ว2805 ชป.5735/58
รายงานการสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ E.กษ0201.06/ว2621 ชป.5596/58
แนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 และการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่ E.กค0410.2/ว22 ชป.6092/58
ขอมอบเอกสาร "เริ่มแรกของการปลูกปาล์มงาช้างในไทย(2545)" "ปาล์มงาช้าง" E.กษ0901/พิเศษ24/58 ชป.6089/58
วันที่ 30 มีนาคม 2558
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ(ฉบับที่6) พ.ศ.2558 E.กค0406.4/ว115 ชป.5992/58
วิธีการเรียกรายงานลูกหนี้เงินยืมราชการในระบบ GFMIS E.กค0409.3/ว112 ชป.5989/58
วันที่ 27 มีนาคม 2558
การเบิกค่าใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 E.กค0406.4/ว.16 ชป.5869/58
วันที่ 26 มีนาคม 2558
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 10 หัวข้อ "รัฐธรรมนูญฉบับใหม่การปฏิรูประบบตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ" E.กษ0201.06/ว2858 ชป.5856/58
วันที่ 24 มีนาคม 2558
ผลการปฏิบัติงานและแนวทางดำเนินงาน (Road Map) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ E.กษ0201.06/ว2573 ชป.5377/58
วันที่ 23 มีนาคม 2558
แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญE.สพญ04/126/2558 ชป.2440/58
วันที่ 20 มีนาคม 2558
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "วิกฤตการท่องเที่ยวทางทะเล" E.ศธ0513.10145/ว0501 ชป.5342/58
วันที่ 19 มีนาคม 2558
การปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ E.นร1008.5/6 ชป.5205/58
วันที่ 18 มีนาคม 2558
ขอแจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร สำนักงานก่อสร้าง 5 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง E.สพก08/152/2558 ลก.2643/58
รายงานข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทย ฉบับปรับปรุงตามมตืคณะรัฐมนตรี (วันที่ 6 มกราคม 2558) E.กษ0201.06/ว1955 ชป.4000/58
วันที่ 17 มีนาคม 2558
การบันทึกรายการบัญชีในการใช้เช็คเพื่อจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยE.กค0423.3/ว77 ชป.5026/58
การใช้งานบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card) E.กค0409.4/ว86 ชป.5028/58
วันที่ 13 มีนาคม 2558
พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟในอาคารสูง E.สลก170/2558
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสรรของราชการ พ.ศ.2540 E.กษ0208/ว527 ชป.4623/58
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำไตรมาสที 1 (1ต.ค.-31ธ.ค.57) ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน - 2 กันยายน 2557) E.กษ0201.06/ว2269 ชป.4781/58
วันที่ 11 มีนาคม 2558
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่อง "การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์" E.วช0004/ว1451 ชป.4258/58
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสมัชชาคุณธรรมประเทศไทย ครั้งที่7 E.วธ1002/ว194 ชป.4255/58
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติมและเรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ E.กษ0201.06/ว2062 ชป.4217/58
การแต่งตั้งผู้ประสานงานบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล (ระดับกระทรวง) (ปขก.) E.กษ0201.06/ว2072 ชป.4211/58
ประดับธงตราสัญลักษณ์และแต่งกายด้วยเสื้อประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 E.สลก162/2558
วันที่ 5 มีนาคม 2558
ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่1/2558 E.กษ0201.06/ว1800 ชป.3745/58
วันที่ 3 มีนาคม 2558
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2558 E.ศธ0517.12/0904 ชป.3793/58
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2558 E.ศธ0519.103 ชป.3906/58
ขอแจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร E.สพญ08/196/2558 ลก.2050/58
วันที่ 2 มีนาคม 2558
ส่งคืนเงินทดลองราชการเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีการชุมนุมทางการเมือง E.กค0406.3/ว62 ชป.3785/58
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อหนังสือที่มีคุณค่าภายในหน่วยงานเพื่อจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2558 E.สลก128/2558
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรE.กษ0201.06/ว1555 ชป.3406/58
ผลการประชุมหารือประเด็นเศรษฐกิจ ครั้งที่1/2558 E.กษ0201.06/ว1051 ชป.2524/58
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการ E.ศธ0512.35/00123 ชป.3469/58
ขอแจ้งงดการให้บริการบ้านพักรับรอง E.สชป.2/130/2558 ลก.1794/58
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
รายงานเรื่อง "ข้อเท็จจริง 10 ปีระบบข้าราชการไทย" E.0004/2558 ชป.3295/58
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมเสวนาทางวิชาการเรื่อง "เขื่อนภูมิพล : กว่าจะเป็นวันนี้" และเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2557 สมาคมนักอุทกวิทยาไทย E.ส.อท./58-040 ชป.3386/58
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการ "ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ" และงาน "2 nd Thailand Domestic MICE Mart (TDMM2015)" E.สสปน.2301/ว.273 ชป.3379/58
การดำเนินการตามยุทธศาสตร์คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ค.ส.ช.) E.กษ0212/ว1145 ชป.3278/58
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เรื่อง เจาะลึกเมียนมาร์ป่านสายตาทูตไทย E.ศธ0526.07/ว132 ชป.3276/58

แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพทE.สพก18/111/2558 ลก.1724/58

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การยื่นแบบบัญชีแสดงรายการรับจ่ายของโครงการ (บช.1) E.ปช0025/ว0010 ชป2932/58
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
การทำหนังสือสัญญาที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี E.กษ0201.06/ว1144 ชป.2736/58
ส่งเอกสาร เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายเขตตรวจราชการและตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน E.กษ0202/ว878 ชป.2725/58
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (27 มกราคม 2558) E.กษ0201.06/ว1138 ชป.2743/58
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ E.กษ0201.06/ว1000 ชป.2440/58
การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ E.นร0506/ว.34 ชป.2821/58
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรE.กษ0201.06/ว1045 ชป.2527/58
แผนการดำเนินการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ปี 2558 E.กษ0201.06/ว998 ชป.2456/58
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรผ่าน GFMIS Web Online ของหน่วยเบิกจ่าย E.กค0423.3/ว28 ชป.2645/58
การพัฒนาปรับปรุงระบบ e-GP เพิ่มเติม เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย E.กค0421.4/ว37 ชป.2632/58
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
ขอให้สอดส่องดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในโครงการจ้างงานเร่งด่วนของรัฐบาล E.สลก87/2558
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
ขอให้แจ้งความประสงค์การตัดโอนตำแหน่งลูกจ้างประจำของสำนักงานเลขานุการกรม E.สลก77/2558
ขอให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอกรมลงนามโดยเคร่งครัด E.สลก76/2558
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี E.กษ0201.06/ว772 ชป.2232/58
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
การประชุมชี้แจงและมอบนโยบายการดำเนินงานยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2557-2561) ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) E.กษ0201/ว322 ชป.1351/58
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสารโครงการชลประทานชัยนาท E.สชป12.01/014/2558 ลก.959/58
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ANU-DPU CONFERENCE E.มธบ0501(1)/01526 ชป.2004/58
วันที่ 28 มกราคม 2558
ขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 (เรื่องข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี) E.กษ0201.06/ว555 ชป.1680/58
การปรับโครงสร้างการผลิตและความมั่นคงทางอาหารด้านการปศุสัตวE.กษ0201.06/ว562 ชป.1578/58
การรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและการผลักดันนโยบายของคณะรัฐมนตรี ด้านกฎหมาย E.กษ0201.06/ว569 ชป.1573/58
วันที่ 27 มกราคม 2558
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 E.ศธ0526.11/016 ชป.1693/58
ขอเชิญหน่วยงานทางการเกษตรเข้าร่วมงาน Agritechnica 2015 ณ เมืองฮันโนเวอร์ ประเทศเยอรมณE.กษ0204.5/ว287 ชป.1194/58
มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน E.กษ0202/ว419 ชป.1349/58
ข้อสั่งการของนายกรัฐมตรี E.กษ0201.06/ว486 ชป1348/58
วันที่ 26 มกราคม 2558
การแอบอ้างขอความอนุเคราะห์เพื่อจัดสร้างอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ในนามกรมชลประทาน E กงบ.110/2558 ลก841/58
วันที่ 23 มกราคม 2558
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง แนวทางการปรับปรุง พรบ.วิศวกร เพื่อการปฏิรูปวิชาชีพวิศวกรรม E.วสท.060/2558 ชป.1407/58
ขอแจ้งย้ายที่ทำการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 5 E.สพญ.08/77/2558 ลก.743/58
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญE.สพญ04/31/2558 ลก.744/58
แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตรวจสอบบัญชีสำหรับส่วนราชการในการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มของผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดที่ประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 E.กค0423.3/ว14 ชป.1546/58
วันที่ 21 มกราคม 2558
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้าน GPS/GNSS ระดับนานาชาติ E.วร1/2558 ชป.1328/58
วันที่ 20 มกราคม 2558
การเสนอเรื่องประเภทนโยบาย แผนงาน โครงการต่อคณะรัฐมนตรี E.กษ0201.06/ว363 ชป.1184/58
ขอความอนุเคราะห์อนุญาตให้สมาชิกสมาคมนักอุทกวิทยาไทยเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สมาคมนักอุทกวิทยาไทย E.ส.อท./58-008 ชป.1144/58
วันที่ 16 มกราคม 2558
เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 E.กค0423.3/ว402 ชป.1004/58
แนวปฎิบัติทางบัญชีและการตรวจสอบบัญชีสำหรับส่วนราชการในการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มของผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดที่ประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 E.กค0423.3/ว404 ชป.1003/58
วันที่ 14 มกราคม 2558
ขอเรียนเชิญร่วมงานถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารE.อธช.2/2558 ลก.381/58
ขอเข้าเริ่มดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารอำนวยการ 4 ชั้น กรมชลประทาน สามเสน E.สคก8/104/2558 ลก.338/58
วันที่ 13 มกราคม 2558
เชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้ข้อบังคับสภาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ และการควบคุมมลพิษ พ.ศ.2557 E.สชวท.001/2558 ชป.676/58
วันที่ 9 มกราคม 2558
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อ "International Conference on " Research for Social Devotion" In Commemoration for the 50 th Anniversary of Khon Kaen University, Thailand" E.ศธ0514.1.61.5/ว19123 ชป.399/58
การจัดระเบียบการจอดรถยนต์และการจราจรเนื่องจากผลกระทบในช่วงที่มีการก่อสร้างศูนย์ควบคุมน้ำ E.สลก16/2558
วันที่ 7 มกราคม 2558
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาตE.รถ0003/ว1790 ชป.162/58
การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน E.กค0420.5/ว.397 ชป.100/58
สรุปผลการประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลในการประชุม คณะรัฐมนตรี/คณะรักษาความสงบแห่งชาติของ ฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ E.กษ0201.06/ว8959 ชป.19567/57
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2558 E.ศธ0517.12/5446 ชป.19834/57
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครผู้สมควรเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน E.กษ0201.06/ว16 ชป.97/58
วันที่ 6 มกราคม 2558
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี E.กษ0201.06/ว8950 ชป.19568/57
มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน E.กษ0202/ว5333 ชป.19517/57
การขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่1 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และการขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านริมเมย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก E.กษ0201.06/ว6012 ชป.19676/57
การประเมินผลสำเร็จของรัฐบาล E.กษ0201.06/ว9051 ชป.19820/57