วันที่ 25 ธันวาคม 2557
แจ้งบัญชานายกรัฐมนตร E.กษ0220/ว4215 ชป.19425/57
สรุปแถลงการณ์ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาตE.กษ0212/ว8908 ชป.19450/57
ขอส่งเอกสาร เรื่องแจ้งยกเลิกแบบรายงานตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาตE.กษ0202/ว8803 ชป.19298/57
รายงานแผนปฏิบัติราชการระยะ 1 ปี (ประจำปี พ.ศ.2558) E.กษ0201.06/ว8815 ชป.19421/57
การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 พ.ย.2557 (เรื่องข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี) ด้านการต่างประเทศ E.กษ0201.06/ว8719 ชป.19204/57
วันที่ 23 ธันวาคม 2557
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 E.กค0422.3/ว.122 ชป.19405/57
ขอเชิญเข้าร่วมงาน ทางวิชาการ เนื่องในงานรำลึก ศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร เรื่อง "กฎหมายค้ำประกัน จำนงอที่แก้ไขใหม่ : ใครเห็นอย่างไร ควรถูกยกเลิกจริงหรือไม่" E.ศธ0516.12/ว.2091 ชป.19373/57
วันที่ 22 ธันวาคม 2557
งานสัมมนาเรื่องทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย E.พิเศษ/วาทีนีขานวงศ์/22ธ.ค.57 ชป.19331/57
วันที่ 19 ธันวาคม 2557
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อนในระบบ GFMIS E.กค0409.3/ว383 ชป.19262/57
ขอความร่วมมือในการส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายเพื่อส่งใช้คืนเงินยืม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2558 E.กค0406.3/ว388 ชป.19260/57
วันที่ 18 ธันวาคม 2557
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรE.กษ0201.06/ว8589 ชป.18954/57
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรE.กษ0201.06/ว8612 ชป.19040/57
ซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอกรมลงนาม E.สลก749/2557
ขอแจ้งงดการให้บริการบ้านพักรับรองเขื่อนแม่สรวย E.สชป2.01/692/2557 ลก.13377/57
วันที่ 16 ธันวาคม 2557
ส่งเอกสารหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน (Proposal of ASEAN Executive Management Program ) E.นร1013.6/248 ชป.18559/57
วันที่ 15 ธันวาคม 2557
ขอแจ้งเปลียนแปลงหมายเลยโทรศัพท์ภายใน สำนักชลประทานที่ 12 E.สชป12/1314/2557 ลก.13221/57
สรุปผลการประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลในการประชุมร่วม ครม./คสช.ของฝศก.คสช E.กษ0201.06/ว8076 ชป.17884/57
วันที่ 9 ธันวาคม 2557
แจ้งเปลี่ยนแปลงปมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร E.สชป.10.13/1335/2557 ลก.12727/57
วันที่ 4 ธันวาคม 2557
การจัดทำโครงการ "ทศพิธธรรมราชา" E.กษ0201.06/8278 ชป.18235/57
วันที่ 3 ธันวาคม 2557
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา TU-ASEAN Forum ครั้งที่ 9 หัวข้อ "โค้งสุดท้ายกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของไทย" E.ศธ0516.59/ศอศ.ว.345 ชป.17970/57
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
ประกาศมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ E.กค0423.2/ว357/เงินทุนหมุนเวียนฯ ชป.17701/57
การรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและการผลักดันนโยบายของคณะรัฐมนตรี ด้านกฎหมาย E.กษ0201.06/ว7669 ชป.17079/57
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี E.กษ0201.06/ว7873 ชป.17384/57
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย E ศธ0526.07/ว889 ชป.17614/57
การกำหนดอักษรย่อและเลขรหัสประจำสำนัก/กอง E.สลก705/2557
การจัดงานเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) E.กษ0201.06/ว 5862 ชป 17376/57
ประกาศมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ E.กษ0423.2/ว357 ชป.17329/57
แนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อน E.กค0423.3/ว359 ชป.17331/57
โครงการวาดภาพในหลวงและโครงการพระราชดำริขนาดใหญ่ที่สุดในโลก E.กษ0201.06/ว7875 ชป.17399/57
การกำหนดรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 E.กค0423.2/38561 ชป.17611/57
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
การแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง E.สลก701/2557
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาพิเศษ เรื่อง "อาเซียน+3+6(RCEP) : ผลกระทบต่อองค์กรภาครัฐและเอกชน" E.สธ0516.34/ว1950 ชป.17306/57
ขอเรียนเชิญร่วมสมทบทุนการกุศลจัดหายานพาหนะเพื่อใช้ในราชการของวิทยาลัยการอาชีพนาทวี E.กษ0201.06/ว7785 ชป.17241/57
การจัดงานเปิด "โครงการตลาดเกษตรกร" ในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 E.กษ0228/ว8000 ชป.17218/57
ขอความอุปถัมภ์ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการพุทธศาสนิกชนชาวไทยร่วมใจสร้างวัดใหม่ประเทศลาวเพื่อน้อมถวายองค์ในหลวง E.พิเศษ/วัดภูดวงดาว/2557 ชป.17173/57
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
ขอเชิญเข้าประชุม International conference expedite asia to be free from asbestos hazard global scientific and social evidence วันที่ 24-25 พ.ย.57 ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กทม. E.คคส.02/301 ชป.17124/57
เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อยกร่างหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบสุขภาพตามมาตรา 25(5) ของ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 E.มนส.ว.081/2557 ชป.17105/57
ขออุปถัมภ์ทำบุญทอดผ้าป่ากองทุนการศึกษาสามเณร กองทุนพระสยามเทวาธิราช กองทุนละ 9 บาท วันที่ 5 ธันวาคม 2557 E.กษ0201.06/ว7713 ชป.17138/57
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา E.ศธ0512.2.76/3296 ชป.17104/57
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย ปี 2555 E.กษ0201.06/ว7299 ชป.16272/57
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
การแต่งกายเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวา 2557 E.สลก670/2557
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรE.กษ0201.06/ว7527 ชป.16673/57
การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน E.กค0406.6/ว106 ชป.16832/57
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ "มิติใหม่ในการเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาความจำผู้บริหารและบุคลากร เพื่อพัฒนาองค์การ และกลยุทธ์การฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบใหม่ที่ได้ผลสำหรับคนไทย" E.IGET 571001/113 ชป.16641/57
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
ขอสำรวจข้อมูลความต้องการจอดรถยนต์ภายในบริเวณกรมชลประทาน สามเสน E.สลก04/508/2557
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
ขอเชิญชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติโอกาส 120 ปี พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว E.พป0006/ว.131 ชป.15741/57
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 9 E.วสท.934/2557 ชป.16270/57
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
การขอขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการ E.กต.ผง.884/2557 ลก.11551/57
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
ขอประชาสัมพันธ์สินเชื่อ "โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ" E.พฑ.(สค)ภายนอก7/2557 ชป.15968/57
ขอความอนุเคราะห์และเป็นเจ้าภาพร่วมสร้างกำแพงวัดใหม่โพธิ์งาม E.กษ0201.06/ว7193 ชป.15944/57
การประชุมคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาตE.กษ1304/ว2987 ชป.15481/57
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557
ขอเชิญร่วมฟ้งธรรมในโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ E.กษ0201.06/ว7106 ชป.15488/57
การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ.2558 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน E.นร0704/ว7 ชป.15938/57
วันที่3 พฤศจิกายน 2557
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ณ พุทธมณฑล E.กษ0201.06/ว7092 ชป.15486/57
หลักการและแนวทางในการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล E.กค0423.4/ว314 ชป.15711/57
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคE.กห0404/พ. ชป.15522/57
วันที่ 30 ตุลาคม 2557
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ E.วธ0302/5946 ชป.15311/57
วันที่ 24 ตุลาคม 2557
แนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อน E.กค0423.3/ว302 ชป15191/57
การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหี้ผูกพัน E.กค0406.6/ว299 ชป.15188/57
วันที่ 24 ตุลาคม 2557
ขอเชิญร่วมงานในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2557 E.กษ0201.06/ว6681 ชป.14667/57
วันที่ 20 ตุลาคม 2557
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ประสานรัก-ประสานใจ ครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง" E.สสช.321/2557/13ต.ค.57 ชป.14592/57
ขอเรียนเชิญร่วมงานเสวนาเรื่อง "ใบอนุญาตก่อสร้าง..........สิ่งที่ท่านควรรู้" วันที่ 28 ต.ค.57 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ E.วสท.878/2557 ชป.14623/57
วันที่ 16 ตุลาคม 2557
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ด้านกฎหมายแทนตำแหน่งที่ว่าง E.กษ0201.06/ว6408 ชป.14118/57
ขอเชิญร่วมทำบุญและเข้าร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2557 E.กษ0201.06/ว6483 ชป.14576/57
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2557 E.นร0704/ว3 ชป.14618/57
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช 2557 E.กษ0201.06/ว6560 ชป.14536/57
วันที่ 15 ตุลาคม 2557
แจ้งผลรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2557 E.นร1205.1/1651 ชป.13869/57
ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน E.พ.11/2557/กฐิน ชป.14390/57
วันที่ 14 ตุลาคม 2557
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดสว่างบรมนิวาส จังหวัดอุดรธานE.สลก578/2557
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่16 ประจำปี 2558 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8(TSAE 2015) E.กษ0201.06/ว6530 ชป.14416/57
วันที่ 13 ตุลาคม 2557
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดสว่างอารมณ์ จ.กำแพงเพชร E.สลก569/2557
ขอเชิญร่วมทำบุญกฐินกรมการแพทย์ ประจำปี 2557 E.สธ0301/2152 ชป.14205/57
การกำหนดหลักการให้รองนายกรัฐมนตรีอนุมัติเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีและกลั่นกรองเรื่องให้นายกรัฐมนตรE. กษ0201.06/ว6466 ชป.14218/57
วันที่ 9 ตุลาคม 2557
ขอเสนอร่างแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2558-2560 เข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ E.กษ0201.06/ว6274 ชป.13648/57
ขอเชิญร่วมอนุโมทนากฐินพระราชทานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปี 2557 E.กษ0201.06/ว6369 ชป.14142/57
การจัดตั้งสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ E.กษ0201.06/ว6404 ชป.14117/57
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2557 E.พิเศษ/2557/วัดจระเข้ไลชป.14079/57
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรE.กษ0201.06/ว6288 ชป.13657/57
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2557 E.กษ0201.06/ว6383 ชป.14109/57
วันที่ 7 ตุลาคม 2557
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2557 E.กษ0201.06/ว6236 ชป.13646/57
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2557 E.กษ0201.06/ว6331 ชป.13734/57
การเรียกรายงาน Web Report ผ่าน GFMIS Web Online E.กค0409.3/ว276 ชป.13858/57
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรศัพท์และโทรสาร E.สชป5/1000/2557 ลก.10041/57
ขอส่งเอกสารคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาตE.กษ0201.06/ว5844 ชป12247/57
วันที่ 6 ตุลาคม 2557
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอจัดตั้ง การดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินการทุนหมุนเวียน พ.ศ.2557 E.กค0427/ว278 ชป.13833/57
วันที่ 3 ตุลาคม 2557
ขอสนับสนุนการจัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว E.กษ0201.06/ว6059 ชป.13379/57
ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กพิการ E.กษ0201.06/ว6066 ชป.13382/57
ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพบกประจำพุธศศักราช 2557 E.กห0407.11/695 ชป.1303757
ขอเชิญชวนเข้าร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2557 E.ยธ02001/4338 ชป.13525/57
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินมหากุศลสามัคคี EAU สืบงานพระศาสนา E.มวอ.2369/2557 ชป.13060/57
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2557 E.กษ0603/ว20013 ชป.13032/57
ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ประเภททั่วไประดับอาวุโส เพื่อเป็นผู้แทนกรมในพระราชพิธีต่าง ๆ E.สลก01/136/2557
วันที่ 1 ตุลาคม 2557
บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (เพิ่มเติม) E.กค0406.5/ว269 ชป.13563/57
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี E.กษ1001/ว852 ชป.13551/57
การกำหนดขั้นตอนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี E.กษ0222/ว6480 ชป.13158/57
ซ้อมความเข้าใจการเรียกรายงาน AFMA55 (GFMIS Terminal) และรายงานแสดงยอดตามหน่วยรับงบประมาณ (GFMIS Web Online) E.กค0409.3/ว264 ชป.13504/57
วิธีการเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน ผ่าน Web online E.กค0409.3/ว260 ชป.13426/57
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรE.กษ0201.06/ว6083 ชป.13172/547
หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรสำหรับหน่วยงานภาครัฐ E.กค0423.3/ว238 ชป.13059/57
วันที่ 29 กันยายน 2557
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2557 E.พป0001/ว476/อธช. ชป.13107/57
วันที่ 25 กันยายน 2557
แจ้งการเปิดตรวจสอบรายงานการเงิน E.ตผ0030/4493 ชป.13012/57
วันที่ 24 กันยายน 2557
ขอให้งดการขึ้นป้ายต้อนรับ E.กษ0201.06/ว6001 ชป.12991/57
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 E.กษ0201.06/ว5995 ชป.12907/57
วันที่ 23 กันยายน 2557
วิธีการเรียกรายงานตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามหน่วยเบิกจ่าย ผ่าน GFMIS Web online E.กค0409.3/ว245 ชป.12334/57
สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 E.กค0422.3/ว.91 ชป.12946/57
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี 2557 E.ทส0401.5/ว2184 ชป.12855/57
ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมทรัพยากรน้ำบาดาลประจำปี 2557 E.ทส0701/25853 ชป.12944/57
ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2557 E.กษ0201.06/ว5736 ชป.12055/57
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2557 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ในระบบ GFMIS E.กค0406.6/ว248 ชป.12741/57
วันที่ 22 กันยายน 2557
แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง E.สพก17/656/2557 ลก.9447/57
เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแค้มป์นานาชาติปี 2014 E. ICC2014 ชป.12075/57
ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปี 2557 E.พม0316.1/ว.9234 ชป.12280/57
ขอเชิญร่วมพิธีและร่วมบริจาคปัจจัยสมทบถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2557 E.วท0201.1/4898 ชป.11925/57
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบโดยเสด็จพระราชกุศลกฐินพระราชทานกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2557 E.กษ0201.06/ว5862 ชป.12450/57
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2557 E.ตผ0002/ว199 ชป.12470/57
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557 E.กษ0201.06/ว5865 ชป.12459/57
ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี 2557 E.กษ0201.06/ว5863 ชป.12457/57
วันที่ 19 กันยายน 2557
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อยกร่างหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบสุขภาพตามมาตรา 25(5) ของ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ E .มนส.ว.068/2557 ชป.12462/57
ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2557 E.สลก512/2557
วันที่ 15 กันยายน 2557
ขอความสนับสนุนสร้างซุ้มประตE.1/2557/เจ้าอาวาสวัดอินจำปา ชป.11838/57
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS E.กค0423.3/ว234 ชป.11906/57
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน ประจำปี2557 E.กษ0201.06/ว5625 ชป.11847/57
วันที่ 12 กันยายน 2557
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2558 E.กษ0201.06/ว5706 ชป.11865/57
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 E.กษ0201.06/ว5709 ชป.11863/57
วันที่ 11 กันยายน 2557
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี กรมประมง ประจำปี 2557 E.กษ0501.0/ว962 ชป.11689/57
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ "Building Bridge for Eco-Economics" วันที่ 18-19 พ.ย.57 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กทม. E.ศธ0513.140/12748 ชป.11782/57
ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน E.วช0001.3/พิเศษ ชป.11722/57
วันที่ 10 กันยายน 2557
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาวิชาการเรื่อง "การเปลี่ยนผ่านสังคมไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ:จากนโยบายสู่การปฏิบัติจริง" E.ศธ0512.35/00623 ชป.11660/57
ขอเชิญร่วมงานเสวนา E.ศธ0516.12/ว.1733 ชป.11664/57
ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลและร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน E.กษ0201.06/ว5558 ชป.11650/57
วันที่ 8 กันยายน 2557
ขอเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 E.กษ1001/ว668 ชป.11537/57
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 E.กษ0201.06/ว5442 ชป.11538/57
พระกฐินวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม E.พว.0016/1194/2557 ชป.11571/57
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2557 E.กษ0201.06/ว5444 ชป.11536/57
ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานองค์การตลาด ประจำปี 2557 E.มท5101/ว.0548 ชป.11573/57
ขอเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2557 E.กษ0801/754 ชป.11468/57
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2557 E.ว.4805/2557 ชป.11465/57
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน E.กค0406.6/ว77 ชป.11518/57
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2556 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ E.กค0406.6/ว78 ชป.11516/57
เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบระบบ กระบวนการ และหลักเกณฑ์ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) เพื่อการขับเคลื่อนสิทธิชุมชนในรัฐธรรมนูญใหม่" E.มนส.ว.065/2557 ชป.11469/57
วันที่ 5 กันยายน 2557
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าสามัคคีมหากุศล "บูชาพระคุณพ่อ 87 พรรษา มหาราชา" E.ศธ6100/973 ชป.11293/57
ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร E.ผส0008/5429 ชป.11358/57
ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตรประจำปี 2557 E.กษ2801/ว2391 ชป.11390/57
วันที่ 4 กันยายน 2557
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงใกล้วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 E.กค0409.3/ว222 ชป.11429/57
ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตE.กษ0201.06/ว5357 ชป.11262/57
วันที่ 3 กันยายน 2557
รายงานเงินร่วมทำบุญงานเทศน์ ทศชาติ ทศบารมี E.สลก477/2557
ขอเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2557 ชป.10989/57
วันที่ 1 กันยายน 2557
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมประชาสัมพันธ์ E.นร0201.01/ว1952 ชป.1126/57
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2557 E วธ0601/979 ชป.11067/57
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2557 วันที่ 29 ต.ค.57 ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. E.นร0701/ว69 ชป.11065/57
วันที่ 29 สิงหาคม 2557
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน "ชลกรคัพ ครั้งที่ 5" E.อนช.47/2557 ชป.11151/57
การเร่งรัดการจ่ายงบประมาณงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น E.นร0705/ว67 ชป.11079/57
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2557 E.ทส1608.3/12067 ชป.11082/57
ขอแจ้งย้ายที่ทำการ สำนักงานก่อสร้าง 6 (โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก - อ่างเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรี) E.สพญ09/471/2557 ลก.8727/57
ขอเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2557 E.กษ0201/ว5618 ชป.10989/57
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 E.ศธ0526.01/ว.1027 ชป.10975/57
วันที่ 28 สิงหาคม 2557
ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และขยายเวลาเก็บรักษาเงิน E.กค0406.6/ว217 ชป.11030/57
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ E.กค0420.2/ว218 ชป.11032/57
ขอเชิญร่วมการกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2557 E.กษ0901/ว4238 ชป.10581/57
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าไตรพระราชทาน E.กษ0201.06/ว4902 ชป.10682/57
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงวัฒนธรรม ปรพจำปี 2557 E.วธ0203.6/2317 ชป.10745/57
ขอเรียนเชิญร่วมงานการประชุม Thailand Quality Conference & The 15th Symposium on TQM-Best วันที่ 24-25 ก.ย.57 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา ถ.สุขุมวิท ซอย 5 กทม. E.TQM032/54 ชป.10932/57
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 E.กษ0201.06/ว5130 ชป.10852/57
ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบปัจจัยถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2557 E.กษ0201.06/ว5134 ชป.10854/57
วันที่ 25 สิงหาคม 2557
ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมชลประทาน ประจำปี 2557 E.สลก436/2557
วันที่ 21 สิงหาคม 2557
ขอส่งสำเนาคำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในรายการคืนความสุขให้ในชาตE.กษ0201.06/ว4860 ชป.10317/57
ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2557 E.มท0401.1/ว1246 ชป.10487/57
ขอเชิญร่วมงานและร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทาน กรมศิลปากร ประจำปี 2557 E.วธ0401/2588 ชป.10525/57
การจัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล ณ พุทธมณฑล E.กษ0201.06/ว4853 ชป.10303/57
วันที่ 19 สิงหาคม 2557
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2557 E.วท5404/ว737 ชป.10380/57
ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 E.กษ0201.06/ว4858 ชป.10324/57
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย E.ศธ0526.07/ว635 ชป.10296/57
วันที่ 18 สิงหาคม 2557
ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2558 E.ส.มก.(น)105/2557 ชป.9613/57
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 E.กษ0201.06/ว4801 ชป.10254/57
วันที่ 14 สิงหาคม 2557
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรครึ่งปีแรกของปี 2557 และแนวโน้วปี 2557 E.กษ0201.06/ว4546 ชป.9347/57
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าไตรพระราชทาน E.ศธ5202.2/10562 ชป.9939/57
ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ E.กษ0201.06/ว4718 ชป.9895/57
วันที่ 13 สิงหาคม 2557
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ
และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 65 ) พ.ศ. 2557
E.กค0406.4/ว.69 ชป.10053/57
แจ้งเปลี่ยแปลงหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร จำนวน 4 หมายเลข E.สชป10.13/797/2557 ลก.7716/57
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาและแสดงสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม E.ทส0308/ว238 ชป.9855/57
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2557 E.ศธ0513.10102/10894 ชป.9825/57
วันที่ 7 สิงหาคม 2557
ขอเรียนเชิญร่วมงานเสวนาเรื่อง "ภัยร้ายจากโรควิถีชีวิต(NCDs): พิชิตไดE ศธ0522.08(01)/ว1708 ชป.9710/57
วันที่ 6 สิงหาคม 2557
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงคมนาคม E.กษ0201.06/ว4548 ชป.9459/57
ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตE.กษ0201.06/ว4504 ชป.9251/57
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "การกัดกร่อนและการชุบสังกะสีเพื่อป้องกันการกัดกร่อนในประเทศไทย : ปัจจุบันและโอกาสในอนาคต"E.พิเศษ/นายวัฒนาสุจิตรานุรักษ์/2557 ชป.9489/57
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาทางวิชาการ E.ศธ0516.12/ว.1625 ชป.9566/57
แจ้งความต้องการแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 E.สลก417/2557
วันที่ 4 สิงหาคม 2557
ขอเชิญร่วมทำบุญและร่วมเป็นเจ้าภาพงานเทศน์ "ทศชาติ ทศบารมี" วันที่ 31 สิงหาคม 2557 เวลา 14.30 น. E.สลก413/2557
วันที่ 1 สิงหาคม 2557
ขอเรียนเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการข้าว ประจำปี 2557 E.กษ2601/ว373 ชป.9194/57
บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน(เพิ่มเติม) E.กค0406.5/ว192 ชป.9147/57
ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตE.กษ0201.06/ว4287 ชป.9066/57
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2557 E.ทส0601/ว.291 ชป.8756/57
วันที่ 29 กรกฎาคม 2557
ขอเชิญร่วงเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา E.กษ0201.06/ว4250 ชป.8972/57
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557 E.สม0001/ว1415 ชป.8889/57
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2557 E.กษ1102/6842 ชป.9872/57
วันที่ 28 กรกฎาคม 2557
สำรวจความคิดเห็นและสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้งานเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ E.กษ0209/ว439 ชป.8418/57
ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแแห่งชาตE.กษ0201.06/ว4217 ชป.8779/57
วันที่ 25 กรกฎาคม 2557
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 E.กค0422.3/ว.57 ชป.8766/57
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 81/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ.2521 E.กค0406.5/ว181 ชป.8762/57
วันที่ 24 กรกฎาคม 2557
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอนุสาวรีย์ขุนหาญพิทักษ์ไพรวัน (ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน) E.กร0010/5946 ชป.8388/57
วันที่ 23 กรกฎาคม 2557
ขอความร่วมมือแต่งกายด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (สีกากี) E.กษ0201/ว4832 ชป.8758/57
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ThaiLis Digital Coller on) และฐานข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อสืบค้นเอกสารทางวิชาการ E.กษ0201.06/ว4230 ชป.8731/57
วันที่ 21 กรกฎาคม 2557
ขอเชิญเข้าร่วมงาน TU-ASEAN Week 2014 E.ศธ0516.59/ศอศ.ว226/2557 ชป.8406/57
ขอปรับระดับชั้นและแต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น E.สลก286/2557
วันที่ 18 กรกฎาคม 2557
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด E.กค0423.2/ว152 ชป.8364/57
แผนพัฒนาการชลประทาน เพื่อการเกษตรกรรรม E.กษ0201.06/ว3901 ชป.8150/57
วันที่ 16 กรกฎาคม 2557
โครงการแสดงพระธรรมเทศนาถวายตู้ยาสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์ 77 จังหวัดทั่วประเทศเพื่อ พระภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ ครั้งที่3/2557 E.กษ0201.06/ว3844 ชป.8012/57
ขอส่งสำเนาคำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาควาามสงบแห่งชาตE.กษ0201.06/ว3879 ชป.8077/57
วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
ขอเรียนเชิญร่วมฟังธรรมในโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ และปฏิบัติธรรมประจำเดือนสำหรับประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งปฏิบัติธรรมเทศน์กลางเดือน E.กษ0201.06/ว3915 ชป.8143/57
ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตE.กษ0201.06/ว3832 ชป.8006/57
วันที่ 9 กรกฎาคม 2557
กรอกแบบสำรวจการใช้รายงาน Web Report ในระบบ GFMIS E.กค0409.3/ว166 ชป.7914/57
วันที่ 7 กรกฎาคม 2557
รายงานการประชุมนโยบายกรมชลประทาน E.สลก367/2557
วันที่ 4 กรกฎาคม 2557
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบกระทรวงเกษตรและสหกรณE.คำสั่ง601/2557 ชป.7764/57
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีพุทธศักราช 2557 E.กษ0401/ว489/กรม ชป.7692/57
วันที่ 3 กรกฎาคม 2557
สรุปผลการประชุมฝ่ายกิจการพิเศษ ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมและส่วนราชการขึ้นตรงหัวหน้า คสช. E.กษ0201.06/ว3636 ชป.7558/57
โครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน E.กค0406.5/ว158 ชป.7598/57
วันที่ 2 กรกฎาคม 2557
ร่างรายงานการประชุมผู้บริหารกรมสัญจร ครั้งที่ 1/2557 E.สลก342/2557
วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
ค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ E.กค0406.4/ว.49 ชป.7494/57
วันที่ 30 มิถุนายน 2557
แจ้งเตือนการรายงานข้อมูลคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย (บช.1)ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐพ.ศ.2554และที่แก้ไขเพิ่มเติม E.ปช0035/ว0003 ชป.7278/57
วันที่ 27 มิถุนายน 2557
ขอความร่วมมือในการมีส่วนร่วมผลักดันการปฎิรูปตามนโยบายของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ E.นร0101/ว526 ชป.7230/57
วันที่ 26 มิถุนายน 2557
ประกาศกรมชลประทาน นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน E.สลก04/302/2557 ลก.6384/57
วันที่ 25 มิถุนายน 2557
วิธีการเรียกรายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย (NEW) : ZMM_PO_RPT02 ที่ปรับปรุงใหม่ E.กค0409.3/ว147 ชป.7161/57
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี วัดอินทาราม E.พิเศษ/2557/วัดอินทาราม ชป.7026/57
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2557 E.กษ0201.06/ว3394 ชป.7079/57
ขอเชิญร่วมถวายพระพรชัยมงคลในหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2557 E.สสคท.666/2557 ชป.7100/257
วันที่ 19 มิถุนายน 2557
การประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานกรมชลประทาน โดย อธช. 17 มิถุนายน 2557
ขอเรียนเชิญให้เกียรติรับเชิญเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557 E.กษ0201.06/ว3292 ชป.6893/57
วันที่ 18 มิถุนายน 2557
ขอเข้าดำเนินงานรื้อถอนและติดตั้งเวอรืกิตเบรกเกอรื (ACB) อาคารตึกวิชาการ 12 ชั้น E.สคก.1/425/2557 ลก.6090/57
วันที่ 16 มิถุนายน 2557
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำรE.สชป5/624/2557 ลก.5942/57
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ TU-ASEAN International Conference 2014 E.ศธ0516.59/ศอศ.143/2557 ชป.6690/57
การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่3 E.วช0004/ว3513 ชป.6683/57
วันที่ 13 มิถุนายน 2557
ขอเชิญประชุมรับมอบนโยบาย วันที่ 17 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. E.สลก317/2557
วันที่ 12 มิถุนายน 2557
แบบสอบถามการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร(MIS)ในระบบ GFMIS E.กต0409.2/ว133 ชป.6494/57
วันที่ 10 มิถุนายน 2557
ผลการเข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานบังคับใช้กฏหมายทรัพย์สินทางปัญณาเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน E.กษ0208/ว853 ชป.6114/57
ซักซ้อมความเข้าใจในการเสนอหนังสือราชการ (เพิ่มเติม) E.กษ0100/ว2051 ชป.6405/57
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลารถออกไปประชุมผู้บริหารกรมชลประทานสัญจร ครั้งที่ 1/2557 E.สลก307/2557
วันที่ 6 มิถุนายน 2557
กรอกแบบสำรวจการใช้รายงาน Web Repot ในระบบ GFMIS E.กค0409.3/ว129 ชป.6311/57
ขอเรียนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง ประเด็นเชิงนโยบายและแผน พลังงานทดแทนสำหรับภาคขนส่ง E.รถ0003/ว772 ชป.6223/57
การบังคับใช้กฎหมายอาญาอิสลามในบรูไนดารุสซาลาม E.กษ0204.5/ว3476 ชป.6095/57
วันที่ 5 มิถุนายน 2557
เงินงบประมาณคงค้างในระบบ GFMIS (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555) E.นย0003/3984 ชป.6193/57
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดโครงร่างรายงานในระบบปฏิบัติการ GFMIS (SAP R3) E.กค0409.3/ว128 ชป.6190/57
วันที่ 4 มิถุนายน 2557
ซักซ้อมการเสนอหนังสือราชการ E.กษ0100/ว1939 ชป.5814/57
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
ให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเป็นการเฉพาะตัว E.กษ0201.06/ว2975 ชป.5787/57
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของนายสุชาติ หาญชนะชัยกูล E.สชป7/714/2557 ลก.5246/57
วันที่ 21 พฤษภาคม 2557
การขยายระยะเวลาประกาศพื้นที่ปรากฏการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร E.กษ0201.06/ว2611 ชป.4709/57
วันที่ 20 พฤษภาคม 2557
ขอแจ้งโทรศัพท์สายภายในของ สชป.1 ขัดข้อง E.สชป1.01/266/2557 ลก.4875/57
วันที่ 8 พฤษภาคม 2557
แนวทางการคำนวณต้นทุนผลผลิตของงานบริการสาธารณะ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 E.กค0423.2/ว98 ชป.4632/57
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน และการหักเงินบำเหน็จรายเดือนเพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถานบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน E.กค0406.5/ว106 ชป.4631/57
วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงาน Web Report (MIS Static) สำหรับผู้บริหารระดับกรม E.กค0409.2/ว97 ชป4569/57
การลงทะเบียนสิทธิการเข้าใช้งานใน Web Report (MIS Static) สำหรับผู้บริหารระดับกรม E.กค0409.4/ว101 ชป.4570/57
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน E.กค0422.2/ว95 ชป.4474/57
วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ ระดับชาติ เรื่องปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจไทย เพื่อก้าวย่างที่ยั่งยืน ในวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 E.ศศ.090/2556 ชป.4354/57
วันที่ 29 เมษายน 2557
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ 2557 E.สลก01/56/2557
วันที่ 25 เมษายน 2557
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2557 E.กษ0201.06/ว2166 ชป.3975/57
วันที่ 23 เมษายน 2557
การรับรองวันดินโลกขององค์การสหประชาชาต E.กษ0204.3/ว1753 ชป.3917/57
วันที่ 18 เมษายน 2557
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งกรมชลประทาน สามเสน E.สพก01/244/2557 ลก.3762/57
วันที่ 17 เมษายน 2557
หลักเกณฑ์ วิธิการ และเงื่อนไขในการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน E.กค0406.5/ว.28 ชป.3822/57
วันที่ 11 เมษายน 2557
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 4 E.สจป.สวพ162/2557 ชป.3574/57
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสิรมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2557 E.กษ0201.06/ว1976 ชป.3578/57
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรศัพท์/โทรสารของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก E.สชป17.10/197/2557 ลก.3481/57
การเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการในช่วงการยุบสภาผู้แทนราษฎร E.กษ0208/ว541 ชป.3630/57
วันที่ 10 เมษายน 2557
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เงินลงทุน E.กค0423.2/ว70 ชป.3666/57
ขอความร่วมมือในการจัดทำมาตรฐานกาจัดเก็บเอกสาร E.สลก01/45/2557
ขอแจ้งรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่จะพ้นจากราชการเพราะเกษียณ E.กค0420.7/08516 ชป.3635
วันที่ 9 เมษายน 2557
ผลการออกรางวัลสลากกาชาดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2557 E.สลก02/39/2557 ลก.3529/57
การมอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกรรมการอนุกรรมการ คณะทำงาน E.กษ0206.1/ว30 ชป.3300/57
วันที่ 3 เมษายน 2557
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา หัวข้อ "การสร้างโอกาสนักลงทุนไทยในอาเซียน" ในวันที่ 30 เม.ย. 2557 E.ศรป.201/2556 ชป.3375/57
วันที่ 1 เมษายน 2557
การหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ E.กค0409.3/ว59 ชป.3284/57
การส่งเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง สำหรับผู้ที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายE.กค0420.7/ว63 ชป.3283/57
มาตรการการประหยัดพลังงาน กรมชลประทาน E.สคก27/2557 ลก.3162/57
วันที่ 28 มีนาคม 2557
ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการกลศาสตร์หินแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ในวันที่ 22-23 มกราคม 2558 E.ศธ5614/ว.54/อธช. ชป.3051/57
วันที่ 27 มีนาคม 2557
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์(เพิ่มเติม) E.สชป13.06(บท.)/23/2557 ลก.2899/57
วันที่ 26 มีนาคม 2557
การดำเนินการกำจัดปลวกกรมชลประทาน สามเสน E.สลก.04/142/2557 ลก.2917/57
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2557 E.ศธ0519.103/886 ชป.3085/57
วันที่ 21 มีนาคม 2557
ที่จอดรถยนต์ชั่วคราวสำหรับผู้มาติดต่อราชการ ผู้บริหารกรม E.สลก04/129/2557 ลก.2612/57
วันที่ 19 มีนาคม 2557
ขอความอนุเคราะห์ผลิตภัณฑ์ E.กษ0201.06/ว1741/57 ชป.2836/57
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง E.สชป4/329/2557 ลก.2579/57
วันที่ 18 มีนาคม 2557
ขอเชิญประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 และระดับนานาชาติ ครั้งที่7 ประจำปี 2557 (The 15th TSAE National Conference and the 7th TSAE International Conference : TSAE 2014) E.TSAE2557/008 ชป.2745/57
วันที่ 17 มีนาคม 2557
การเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการในช่วงการยุบสภาผู้แทนราษฎร E.กษ0201.06/ว1169 ชป.2219/57
วันที่ 14 มีนาคม 2557
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557 E.กค0406.4/ว16 ชป.2656/57
วันที่ 11 มีนาคม 2557
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่องการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในภูมิภาคอาเซียน" E.กษ0201.06/ว1197 ชป.2159/57
วันที่ 10 มีนาคม 2557
ขอเรียนเชิญร่วมการเสวนาในวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2557 E.ศธ0526.02/182 ชป.2283/57
ผ่อนผันการส่งรายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 E.กค0423.2/ว24 ชป.2316/57
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
ขอส่งเอกสาร เรื่องแก้ไข่คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมอบอำนาจหน้าที่ให้หัวหน้าผู้ตรวจราชกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ E.กษ0202/ว637 ชป.1962/57
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 E.กค0422.3/ว.13 ชป.1903/57
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 E.กค0422.3/ว..27 ชป.1898/57
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
ผ่อนผันการส่วรายงานงบทดลองประจำเดือนจากเหตุชุมนุมทางการเมือง E.กค0423.3/ว16 ชป.1765/57
แนวทางการแก้ไขปัญหาบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ E.กค0423.3/ว18 ชป.1764/57
แจ้งเวียนแก้ไขรายชื่อในสมุดบันทึกกรมชลประทาน ปี 2557 E.สพญ10/91/2557 ลก.1627/57
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
การขออนุญาตตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันตE.วท0403.1/ว270 ชป.1420/57
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
แจ้งเปลี่ยนแปลงแบบเอกสารที่ใช้ในการบันทึกรายการจัดเก็บและนำส่งผ่าน GFMIS Web online โดยการแนบไฟล์ (Excel form) E.กค0409.3/ว8 ชป.1601/57
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ.2557 E.FPST058-02/2557 ชป.1050/57
วันที่ 31 มกราคม 2557
การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและการวางตัวทางการเมืองของข้าราชการภายใต้สถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง E.กษ0212/ว744 ชป.1088/57
วันที่ 30 มกราคม 2557
แจ้งเวียนแก้ไขรายชื่อในสมุดบันทึกกรมชลประทาน ปี 2557 E.สชป17/29/2557 ลก.1078/57
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร สำนักงานก่อสร้าง 5 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง E.สพก08/72/2557 ลก.1068/57
วันที่ 29 มกราคม 2557
ขอให้รายงานความเสียหายที่เกิดจากการชุมนุม E.กษ0201.06/ว442 ชป.779/57
วันที่ 28 มกราคม 2557
ขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเลือกตั้ง E.กษ0201.06/ว448 ชป.791/57
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา "สร้างพลังความรัก สู่การพัฒนาคนพิการ" E.ศธ04007.300/ว.005 ชป.981/57
วันที่ 27 มกราคม 2557
สรุปสาระสำคัญการประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติราชการปกติ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม วันที่ 24 มกราคม 2557 เวลา 14.00 น. E.สรุป/กลาโหม24มค57 ลก.957/57
วันที่ 21 มกราคม 2557
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้าน GPS/GNSS ระดับนานาชาติ E.วร198/2557 ชป.704/57
วันที่ 17 มกราคม 2557
ขอให้เร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการ/แผนงานในความรับผิดชอบ E.กษ0201.06/ว364 ชป.657/57
ขอให้สนับสนุนการปฏิบัติงาน E.กษ0201.06/ว336 ชป.607/57
วันที่ 15 มกราคม 2557
ขอส่งสรุปผลการประชุมเตรียมการรับสถานการณ์การชุมนุมใหญ่ทางการเมือง E.กษ0201.06/ว227 ชป.474/57
ขอให้ทบทวนแก้ไขปรับปรุงระเบียบกรมชลประทาน E.สชป.14/768/2556 ลก.10952/56
วันที่ 14 มกราคม 2557
มอบหมายเขตตรวจราชการและการติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน E.กษ0202/ว73 ชป.415/57
แนวทางการดำเนินการโฆษณาการประชาสัมพันธ์ที่มีภาพและเสียงของนายกรัฐมนตรE.กษ0201.06/ว193 ชป.395/57
ขอความร่วมมือในการลดใช้พลังงานไฟฟ้าช่วงหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาตE.กษ0201.06/ว233 ชป.510/57
การขยายระยะเวลาการประกาศพื้นที่ปรากฎเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร E.กษ0201.06/ว198 ชป.391/57
วันที่ 9 มกราคม 2557
การอนุมัติวงเงินทดรองราชการเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีการชุมนุมทางการเมือง E.กค0406.3/ว4 ชป.348/57
การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค E.กค0422.2/ว474 ชป.278/57
ขอเชิญร่วมงาน E.ศธ0516.12/ร613 ชป.253/57
วันที่ 6 มกราคม 2557
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว11692 ชป.119/57
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 E.กค0423.3/ว458 ชป.148/57
สาส์นปีใหม่...จากใจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ E.สาส์นปีใหม่ ชป.11/57
เชิญร่วมงานบุญงานเททองหล่อองค์หลวงพุทธโสธรจำลอง E.พิเศษ/วัดพุทธธรรมวิปัสสนา ชป.18133/56
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว11621 ชป.18063/56
วันที่ 3 มกราคม 2557
การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน E.กค0420.5/ว.461 ชป.104/57