วันที่ 27 ธันวาคม 2556
การลงทะเบียนเอกสารลับ ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E.สลก 942/2556
วันที่ 24 ธันวาคม 2556
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2557 ในวันที่ 31 ธ.ค.56 E.สชป11/อ.764/2556 ลก.14333/56
วันที่ 23 ธันวาคม 2556
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการหมวด 1 ค่าห้องและค่าอาหาร E. กค0422.2/พิเศษว2 ชป.17868/56
การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน และเป็นหลักฐานในเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร E.กค0422.3/ว130 ชป.17881/56
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค E.กค0422.2/พิเศษว1 ชป.17870/56
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ E.กค0406.4/ว132 ชป.17883/56
แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร E.กษ0201.06/ว11535 ชป.17803/56
วันที่ 17 ธันวาคม 2556
การใช้รายงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตรวจสอบงบทดลองของส่วนราชการ E.กค0423.3/ว432 ชป.17673/56
แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร E.กษ0201.06/ว11445 ชป.17582/56
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจายกรณีไม่มีหนึ้ผูกพัน E.กค0406.6/ว449 ชป.17682/56
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ในระบบ GFMIS E.กค0409.3/ว438 ชป.17674/56
ผ่อนผันการปิดงวดบัญชีและการส่งรายงานของส่วนราชการ E.กค0423.3/ว/พิเศษ1 ชป.17581/56
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 E.กค0423.3/ว439 ชป.17611/56
ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องทำงาน 0217 (ห้อง วญช.ผค.เดิม) เป็นที่ทำการชั่วคราวของฝ่ายข่วยอำนวยการ ฯ E. สลก02/310/2556 ลก.14005/56
วันที่ 13 ธันวาคม 2556
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการส่งบทคัดย่อเพื่อเข้าร่วมจัดประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 E.ศธ0514.4.2/ว2514 ชป.17377/56
ขอให้ดำเนินการปกป้องสถานที่ราชการ E.กษ0201.06/ว11376 ชป.17448/56
พื้นที่ปรากฎเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร E.กษ0201.06/ว11404 ชป.17489/56
วันที่ 11 ธันวาคม 2556
ขอเปลี่ยนสถานที่ติดต่อราชการของสำนักงานก่อสร้าง 11 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญE.สพญ14/515/2556 ลก.13837/56
วันที่ 9 ธันวาคม 2556
การชำระหนี้ค่าไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค E.กษ0201.06/ว11331 ชป.17402/56
วันที่ 4 ธันวาคม 2556
ขอให้คืนเงินเหลือจ่ายโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ.2555 Eกค0909/ว.พิเศษ005 ชป.17258/56
ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของโครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 15 E.สชป15/1133/2556 ลก.13424/56
ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ห้อง ผชช.ชป.11 E.สส.11.05/503/2556 ชป.13438/56
วันที่ 3 ธันวาคม 2556
แจ้งสถานที่ประจำการชั่วคราวของสำนักการเกษตรต่างประเทศ E.กษ0204.1/ว7310 ชป.17109/56
แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มและการขยายระยะเวลาแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยคลื่นสึนามิ E.กษ0201.06/ว11098 ชป.17080/56
ขอส่งโครงสร้างการประสานงานและที่ทำงานชั่วคราว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ E.กษ0221/ว12346 ชป.17198/56
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 E.กษ0201.06/ว10999 ชป.16719/56
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนสำหรับประชาชนทั่วไป E.กษ0201.06/ว10968 ชป.16714/56
ขอเชิญร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "มิติใหม่ในการเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาความจำผู้บริหารและบุคคลกรที่ได้ผลทันที " E.IGET561102 ชป.16813/56
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการช่วยเด็กที่ติดเชื้อเอดส์ "จากแม่สู่ลูก" E.ม.พ.พ.ท.พิเศษ201.6/2556 ชป.16689/56
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556
ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่ในการจัดพิธีไถ่ชีวิตโค - กระบือ E.กษ0202/ว6154 ชป.16549/56
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีกรมการแพทย์ E.สธ0301/2394 ชป.16457/56
ขอแจ้งงดให้บริการบ้านพักรับรอง สชป.1 เป็นการชั่วคราว E.สชป1.01/995/2556 ลก.13068/56
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
ขอรับบริจาคของขวัญวันเด็กแห่งชาตE.พิเศษ/2556/อธช. ชป.16514/56
การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ประจำปี 2557 E.กษ0201.5/ว11405 ชป.15604/56
การแต่งกายสำหรับผู้ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน วันที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 07.40 น. E.สลก867/2556
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556
การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นสัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 E.กค0427/ว408/1 ชป.16493/56
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา NIDA Innovative Communication Seminar # 1 : Creative good/Creative marketing E.ศธ0526.15/ว147 ชป.15999/56
วิธีปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลบุคคบที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์และพิพากษา ล้มละลายในระบบบำเหน็จบำนาญ (e - Pension) และระบบบำเหน็จค้ำประกัน E.กค0402.1/ว00400 ชป.16106/56
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
ขอเชิญร่วมเป็นภาพสร้างหนังสือนักธรรมฯ-กองทุนบรรพชา-อุปสมบทไถ่ชีวิตโคกระบือ E.พิเศษ/2556/วัดดอนบม ชป.13910/56
มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน E.กษ0202/ว5912 ชป.15668/56
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดทุ่งโชนพุทธาวาส E.สลก823/2556
กำหนดการจัดพิธีไถ่ชีวิตโค - กระบือ ในโครงการบุญไถ่ชีวิตโค - กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 E.กษ0202/ว5806 ชป.15543/56
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556
ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำปี 2556 E.กษ0201.06/ว10242 ชป.15538/56
วันที่ 4 พฤศจิก 2556
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่4) พ.ศ.2556 E.กค0422.3/ว392 ชป.15436/56
วันที่ 31 ตุลาคม 2556
ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี 2556 E.กษ0201.06/ว10039 ชป.15241/56
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาE.ว4/2556 ชป.15128/56
วันที่ 30 ตุลาคม 2556
ขอความอนุเคราะห์กันพื้นที่จอดรถยนต์สำหรับการประชุมคณะผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 E.สลก780/2556
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำ หน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. E.กษ0201.06/ว10029 ชป.15232/56
การลงพื้นที่ติดตามและรายงานสถานการณ์อุทกภัย E.กษ0201.06/ว10009 ชป.15230/56
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "เดินหน้า แลหลัง 6 ปี กับการบังคับใช้กฎหมายความรุนแรงในครอบครัว" ยุติได้จริงหรือ E.สสช.457/2556 ชป.14989/56
ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน E.ทส1601.5/ว18596 ชป.14968/56
วันที่ 28 ตุลาคม 2556 
ขอเชิญร่วมงานฉลององค์กฐินสามัคคีปี 2556 (วัดเทวธรรม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ในวันที่ 17 พ.ย. 2556) E.สชป13/614/2556 ลก.11901/56
แนวทางการยกเลิกการจัดทำบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ(Manual) E.กค0423.3/ว384 ชป.15133/56

แจ้งย้ายที่ทำการห้อง วญช.ผค. E.วญช.ผค.76/2556 ลก.11935/56

วันที่ 22 ตุลาคม 2556 
ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศาลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2556 E.พน0501/ว28735 ชป.14750
ขอเชิญร่วมกุศลเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดอัมพวัน บ้านม่วงสามปี ต.ลี้ อ.ลี้ จงลำพูน E.กษ0201/ว9528 ชป.14517/56
วันที่ 21 ตุลาคม 2556 
ขอเชิญฟังธรรมในโครงการพบพระธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2556 E.กษ0201.06/ว9738 ชป.14718/56
ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกองทัพบกประจำปีพุทธศักราช 2556 E.กห0425/31459 ชป.14688/56
ขอสนับสนุนการจัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว E.กษ0201.06/ว9639 ชป.14639/56
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 E.กค0422.3/ว121 ชป.14821/56
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 15 และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 15 วันที่ 8-10 พ.ย. 56 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กทม. E.KPI15/ว51 ชป.14684/56
แจ้งการเปิดตรวจสอบรายงานการเงิน E.ตผ0030/5164 ชป.13973/56
วันที่ 18 ตุลาคม 2556 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานขององค์การตลาด ประจำปี 2556 E.มท5101/ว.1196 ชป.14551/56
วันที่ 17 ตุลาคม 2556 
ขอเชิญร่วมงานในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2556 E.กษ0201.06/ว9629 ชป.14580/56
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงคมนาคม E.กษ0201.06/ว9450 ชป.14514/56
วันที่ 16 ตุลาคม 2556 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ ระดับนานาชาติ เรื่องKorea and the ASEAN Community : Opportunity and Challenge"ในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 E.กษ0201.06/ว9489 ชป.14469/56
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ปี 2556 วัดดอนจั่น วันที่ 26-27ตุลาคม 2556 E.สลก730/2556
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ปี 2556 วัดหน้าพระบรมธาตุ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2556 E.สลก733/2556
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ปี 2556 วัดเทวธรรม วันที่ 16 พศจิกายน 2556 E.สลก732/2556
วันที่ 15 ตุลาคม 2556 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าเจ้าถวายผ้าพระกฐินสามัคีของกลุ่มเกษตรกร 77 จังหวัด ครั้งที่45 E.กษท.255/2556 ชป.14383/56
ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ห้อง ผคก.ชป.11 จำนวน 2 เลขหมาย ภายนอก 02-5836672 เลขหมายภายใน 497 E.สส.11.05/418/2556 ลก.11289/56
การปฏิบัติในเรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS E.กค0406.6/ว373 ชป.14437/56
การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในกรณีเด็กแรกเกิด E.กค0422.2/ว327 ชป.14436/56
แนวทางการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาสำหรับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ E.กค0422.2/ว356 ชป.14424/56
วันที่ 14 ตุลาคม 2556 
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2556 E.กษ0201.06/ว9305 ชป.14094/56
ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล ถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2556 E.กษ0201.06/ว9307 ชป.14092/56
ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปี 2556 E.ทส0701/2446 ชป.14274/56
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วันที่ 20 ต.ค. 56 ณ วัดวชิรธรรมาราม ต.บ้านใหม่ อ.มหาราช จ.อยุธยา E.กห0404/พ. ชป.14163/56
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง "ภูมิคุ้มกันเพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน" E.ศ.ศ.พ./ว.169 ชป.14176/56
วันที่ 11 ตุลาคม 2556 
ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2556 E.มท0401.1/ว1707 ชป.13978/56
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 E.ศธ0514.4.2/ว1905 ชป.13257/56
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ประจำปี 2557 E.ศธ0517.12/3625 ชป.13103/56
วันที่ 10 ตุลาคม 2556 
การจัดงานเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติ วงศื กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย)ครบรอบ 90 ปี แห่งการสิ้นพระชนมE.กษ0201.06/ว9343 ชป.14067/56
วันที่ 9 ตุลาคม 2556 
ขอเชิญชวนเข้าอบรมวิปัสสนากัมมัฎฐานเฉลิมพระเกียรติ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" E.ศธ6100/592 ชป.12671/56
วันที่ 8 ตุลาคม 2556 
ขอเชิญร่วมมหากุศลยิ่งใหญ่เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2556 E.กษ0201.06/ว8906 ชป13480/56
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดป่าเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา E.สลก655/2556
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2556 E.ตผ0002/ว231 ชป.13845/56
ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2556 ของสภาผู้แทนราษฎร E.สผ0008/13747 ชป.13796/56
ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมชลประทาน ประจำปี 2556 E.สลก698/2556
หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน E.กค0406.6/ว114 ชป.13934/56
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน E.กค0406.6/ว115 ชป.13932/56
วันที่ 7 ตุลาคม 2556 
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2556 E.กษ0201.06/ว8791 ชป.13304/56
ขอเชิญร่วมอนุโมทนากฐินพระราชทานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว8791 ชป.13614/56
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2556 E.กษ0201.06/ว8667 ชป.13093/56
ขอเชิญชวนบริจาคเงินร่วมสมทบในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว8787 ชป.13314/56
ขอเรียนเชิญร่วมอนุโมทนากุศลบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2556 E.กษ0603/ว2224 ชป.13362/56
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมประมง ประจำปี 2556 E.กษ0501.1/ว1374 ชป.13360/56
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินมหากุศลสามัคคี EAU สืบสานงานพระศาสนา E.มวอ.1805/2556 ชป.13713/56
คู่มือรายงานเงินรายได้แผ่นดินในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร(MIS) E.กค0409.2/ว341 ชป.13865/56
คู่มือการเรียกรายงานระบบเบิกจ่ายเงินในระบบปฏิบัติการ(SAP R3) E.กค0409.3/ว346 ชป.13901/56
คู่มือการเรียกรายงานระบบรับและนำเงินส่งคลังในระบบปฏิบัติการ (SAP R3) E.กค0406.3/ว352 ชป.13899/56
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต) E.กค0423.3/ว339 ชป.13898/56
คู่มือการเรียกรายงานระบบสินทรัพย์ถาวรในระบบปฏิบัติการ(SAP R3) E.กค0409.3/ว347 ชป.13866/56
ขอเชิญร่วมให้การสนับสนุนบริจาคเครื่องบริโภคในการจัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย E.สลก 693/2556
วันที่ 4 ตุลาคม 2556 
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน "โครงการค่ายวิศวะดงตาลอาสาพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาสู่ชนบท ครั้งที่ 14" E.อนช.61/2556/รธร. ชป.13151/56
วันที่ 1 ตุลาคม 2556 
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2556 E.กษ0801.03/1006 ชป.13092/56
ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปี 2556 E.พบ0316.1/ว11359 ชป.13101/56
ขอเชิญร่วมงานและร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี พ.ศ.2556 E.วธ04701/3724 ชป.13193/56
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/8984 ชป.13573/56
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศมหาชาติเวสสันดรชาดก (กัณฑ์นครกัณฑ์ 48 พระคาถา) E.กษ0201.06/ว8753 ชป.13219/56
ขอเชิญร่วมพิธีและร่วมบริจาคปัจจัยสมทบถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2556 E.วท0201.1/6491 ชป.13246/56
ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2556 E.ยธ02001/4816 ชป.13247/56
วันที่ 27 กันยายน 2556 
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรถวายเครื่องสักการะและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 E.กษ0201.06/ว8946 ชป.13441/56
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดโพธิ์นิมิต จ.ชัยนาท E.สลก657/2556

วันที่ 23 กันยายน 2556 

กำหนดการสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพ บิดา ของรองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (นางนฤมล พนาวงศ์) E.กษ0201.06/ว8676 ชป.13005/56
วันที่ 20 กันยายน 2556 
พระกฐินวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม E.พว.0016/1753/2556 ชป.12430/56
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2556 E.ว.5311/2556 ชป.12687/56
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ ผ่านการทดสอบข้อเขียนในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการ ศาลปกครองชั้นต้น E.ศป0020/ว143 ชป.12673/56
ขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร E.สชป3/2030/2556 ลก.10237/56
วันที่ 18 กันยายน 2556 
ขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน E. สชป3/2055/2556 ลก.10294/56
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2556 E.วธ0601/929 ชป.12540/56
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมประชาสัมพันธE.นร0201.01/ว1680 ชป.12546/56
ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบปัจจัยถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2556 E.กษ0201.06/ว8320 ชป.12576/56
วันที่ 17 กันยายน 2556 
ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลและร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วันที่ 1 พ.ย 2556 เวลา 10.09 น. E.ทส0501/ว.3285 ชป.12432/56
ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน E.กษ0201.06/ว8281 ชป.12462/56
ขอเชิญร่วมการกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2556 E.กษ0201.06/ว8137 ชป.12330/56
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทาน E.กษ0201.06/ว8128 ชป.12238/56
วันที่ 16 กันยายน 2556 
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2556 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ในระบบ GFMIS E.กค0406.6/ว102 ชป.12740/56
ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ประเภททั่วไประดับอาวุโส เพื่อเป็นผู้แทนกรมในพระราชพิธีต่าง ๆ E.สลก01/213/2556
วันที่ 12 กันยายน 2556 
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 E.กค0427/33615 ชป.12525/56
วันที่ 11 กันยายน 2556 
ขอแจ้งแผนการกำจัดปลวกภายในกรมชลประทาน สามเสน E.สลก04/312/2556
ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557 E.ส.มก.(น)136/2556 ชป.11975/56
ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณาตู้ยาพระราชทาน เป้นบริวารกฐินพระราชทาน ในการถวายแก่วัดที่หน่วยงานขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน E.วธ0302/4644 ชป.12103/56
ขอเชิญร่วมกุศลเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ E.กษ0201/ว8776 ชป.11599/56
ขอเชิญร่วมการกุศลถวายผ้าพระราชทานกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2556 E.กษ0201.06/ว5790 ชป.12259/56
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2556 E.กษ0201.06/ว7862 ชป.12010/56
ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน E.นร0305/พิเศษ ชป.12129/56
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2556 E.กษ0201.06/ว8015 ชป.12152/56
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2556 E.ศธ0513.10102/14012 ชป.11909/56
วันที่ 9 กันยายน 2556 
ขอขอบคุณในการบริจาคE.139/2556/25ก.ค.56 ชป.10944/56
วันที่ 5 กันยายน 2556 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกรายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและรายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง E.กค0409.3/ว311 ชป.12134/56
แนวปฏิบัติสำหรับการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทส่งมอบงานไม่แน่นอน(บส.04)ผ่าน GFMIS Web online E.กค0409.3/ว308 ชป.12133/56
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2556 E.กค0409.3/ว309 ชป.12130/56
ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน E.กค0406.6/ว307 ชป.12131/56
วันที่ 2 กันยายน 2556 
แจ้งเปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนหูหนวกไทย E.กษ0201.06/ว7624 ชป.11688/56
วันที่30 สิงหาคม 2556 
ประชาสัมพันธืโครงการประกวดภาพงานชลประทาน ปี 2556 เพิ่มเติม E.สสช.03/479/2556 ลก.9454/56
วันที่29 สิงหาคม 2556 
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ E.กค0420.2/ว300 ชป.11740/56
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว7580 ชป.11497/56
วันที่28 สิงหาคม 2556 
ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์/โทรสารโครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 7 E.สชป7.14/605/2556 ลก.9359/56
ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปี 2556 E.กษ0201.06/ว7391 ชป.11191/56
ขอเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2556 E.กษ1001/ว843 ชป.11193/56
ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2556 E.รถ0001/ว1221 ชป.11212/56
ขอเชิญโดยเสด็จพระราชกุศลในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2556 E.กษ0201.06/ว7476 ชป.11257/56
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้ากระกฐินพระราชทานของกรมทรัพยากรน้ำประจำปี 2556 E.ทส0601/ว.369 ชป.11439/56
ขอเชิญชวนร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2556 E.ศป0024/ว129 ชป.11421/56
การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (19 - 20 กันยายน 2556) E.กษ0201.06/ว7579 ชป.11494/56
ขอเรียนเชิญร่วมงานอภิปรายเรื่อง "พัฒนาทุนมนุษย์ไทยก้าวไกลสู่ AEC" E.ศธ0522.08(01)/ว1750 ชป.11429/56
วันที่27 สิงหาคม 2556 
การลบเอกสารพักในระบบ GFMIS E.กค0423.3/ว290 ชป.11493/56
ซ้อมความเข้าใจการส่งรายงานการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 E.กค0423.3/ว291 ชป.11492/56
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต) E.กค0406.3/ว91 ชป.11411/56
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม E.กค0422.2/ว284 ชป.11388/56
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด E.กษ0201.06/ว7538 ชป.11397/56
วันที่21 สิงหาคม 2556 
รายงานการรับเงินบริจาคร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 24 สิงหาคม 2556 เวลา 15.20-16.40 น. E.สลก564/2556
วันที่20 สิงหาคม 2556 
ขอเรียนเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการข้าว ประจำปี 2556 E.กศ2601/ว207 ชป.11125/56
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร E.สชป5.01/375/2556 ลก.9090/56
วันที่ 19 สิงหาคม 2556 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายธรรมในโครงการ "ใฝ่คุณธรรม สร้างสรรค์ความดี"ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2556 E.กษ0202/ว8483 ชป.10930/56
วันที่ 15 สิงหาคม 2556 
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2556 E.กษ1102/9504 ชป.10542/56
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2556 E.ศธ0526.01/ว.1096 ชป.10707/56
วันที่ 7 สิงหาคม 2556 
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่154/2554 เรื่องยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติและปรับปรุงการจัดตั้ง ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาตE.กษ0201.06/ว6918 ชป.10377/56
การจัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล ณ พุทธมณฑล E.กษ0201.06/ว6730 ชป.10093/56
วันที่ 6 สิงหาคม 2556 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "เลือก ส.ว. แบบไหน ให้สิทธิคนไทยดีกว่า" E.สม0002/ว1928 ชป.10276/56
วันที่ 5 สิงหาคม 2556 
การเปิดให้บริการบ้านพักรับรองเขื่อนกิ่วลม E.สชป2.01/458/2556 ลก.8553/56
ขอแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์สำนักงานก่อสร้าง 11 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญE.สพญ14/261/2556 ลก.8506/56
การถวายผ้ากฐินพระราชทานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปี 2556 E.กษ0201.06/ว6625 ชป.9942/56
วันที่ 2 สิงหาคม 2556 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนเงินเหลือจ่ายโครงการระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศในระบบ GFMIS E.กค0409.3/ว262 ชป.10180/56
วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 
รายงานผลการดำเนินการจัดงานวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 111 E.สลก02/201/2556 ลก.8453/56
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2556 E.วธ0201.6/1817 ชป.9810/56
วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง"ในช่วงเข้าพรรษา E.กษ0201.06/ว6584 ชป.9842/56
วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 
มติที่ประชุมคณะทำงานจัดระเบียบการจอดรถยนต์ภายในบริเวณกรมชลประทาน สามเสน E.สลก04/234/2556 ลก.8336/56
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือมอบอำนาจเต็ม(Full powers) E.กษ0201.06/ว6457 ชป.9605/56
วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 
ประกาศพระบรมราชโองการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรE.กษ0201.06/ว6205 ชป.9150/56
การใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน E.กค0900/ว.65 ชป.9098
วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 
ขอเรียนเชิญร่วมงานเสวนา เรื่อง "รู้ทันป้องภัยจากโรคเบาหวาน" E.ศธ0522.08(01)/ว1380 ชป.9093/56
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 E.กค0423.3/ว244 ชป.9091/56
รายงานผลการมอบเงินบริจาคมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯE.สลก481/2556 สลก481/2556
วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 
ขอเชิญร่วมทำบุญแห่งเทียนจำนำพรรษา E.กท4611.2/391 ชป.8997/56
แจ้งที่อยู่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง E.สชป.8/827/2556 ลก.7749/56
วันที่ 9 กรกฎาคม 2556 
ประกาศยกเลืกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 E.กค0422.3/ว.64 ชป.8749/56
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลของคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย(บช.1)ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของ โครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานฯ E.ปช0001.26/ว0016 ชป.8722/56
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 E.กค0422.3/ว239 ชป.8726/56
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พงศ.2554 ในระบบ GFMIS E.กค0409.3/243 ชป.8727/56
การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา E.กษ0201.06/ว5522 ชป.8140/56
วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 
สิทธิพิเศษเมื่อเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ผ่านบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2556 E.เคทีซี2587/2556 ชป.8589/56
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ E.กษ0401/ว603 ชป.8579/56
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 E.TCN.ป.02/2556 ชป.8576/56
วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 
ขอแจ้งแผนการกำจัดปลวก E.สลก04/213/2556 ลก.7542/56
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 E.กค0406.4/ว.63 ชป.8495/56
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ E.กค0406.6/ว62 ชป.8536/56
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 25 E.กษ0501.4/945 ชป.8395/56
วันที่ 28 มิถุนายน 2556 
ขออนุมัติเงินกองทุนสวัสดิการกรมชลประทานเพื่อร่วมทำบุญวัดประสาทบุญญาวาส E.สลก427/2556
รายงานความคืบหน้าการจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการ E.กษ0201.06/ว5524 ชป.8142/56
วันที่ 26 มิถุนายน 2556 
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2556 E.กษ0201.06/ว5481 ชป.7992/56
ขอเรียนเชิญให้เกียรติรับเชิญเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2556 E.กษ0201.06/ว5440 ชป.8002/56
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 E.กษ0201.06/ว5508 ชป.8073/56
วันที่ 25 มิถุนายน 2556 
ขอเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2556 E.กษ0201/ว6441 ชป.8006/56
วันที่ 24 มิถุนายน 2556 
รับภาพถ่ายผู้บริหารระดับสูง E.สสช.270/2556 ลก.7068/56
วันที่ 21 มิถุนายน 2556 
ขอเชิญประชุมเตรียมการเพื่อรองรับงานของ กบอ E.อธช17/2556 ลก.7005/56
วันที่ 20 มิถุนายน 2556 
กฎ/ระเบียบ การขออนุญาตและทำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ ของผู้เข้าถึงพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปหรือพันธุ์พืชป่า เพื่อประโยชน์ทางการค้า ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 E.กษ0904/ว2954 ชป.6574/56
วันที่ 18 มิถุนายน 2556 
ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครี้งที่ 7 E.กษ0201.06/ว5082 ชป.7393/56
วันที่ 14 มิถุนายน 2556 
รับหนังสือที่ระลึกครบรอบ 111 ปี กรมชลประทาน E.สสช.03/342/2556 ลก.6774/56
ของดจ่ายกระแสไฟฟ้า ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2556 เวลา 12.00-13.00 น. E.สคก8/1192/2556 ลก6776/56
ผู้มีสิทธิเข้าระบบGFMIS ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 E.กค0409.4/ว214 ชป.7509/56
วันที่ 11 มิถุนายน 255
ขอความอนุเคราะห์ในการกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการใช้บริการด้าน GFMIS ผ่าน Facebook และระบบ Click Quick E.กค0409.2/ว197 ชป.7237/56
ซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบภายในและการรายงานผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2556) E.กค0423.3/ว215 ชป.7239/56
การเปลี่ยนชื่อผู้ถือรหัสผู้ใช้งาน (User ID) ระบบ GFMIS Web Online E.กค0409.4/ว194 ชป.7238/56
วันที่ 10 มิถุนายน 255
หนังสือสถิติอุทกวิทยา E.ทส0608.1/ว234 ชป.6278/56
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 และมาตรา 5 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว4673 ชป.6764/56
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา E.กษ0201.06/ว4953 ชป.7123/56
ขอส่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่2) พ.ศ.2556 E.กษ2301/1353 ชป.6633/56
การจัดตั้งกองเกษตรอาเซียน E.กษ0202/ว5722 ชป.7033/56
ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 E.นร1008.1/ว9 ชป.7026/56
แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ E.กษ2301/ว1461 ชป.7076/56
วันที่ 5 มิถุนายน 255
สอบถามความคิดเห็นในการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสE.สลก390/2556 ลก.390/56
วันที่ 4 มิถุนายน 255
ซักซ้อมความเข้าใจการจอดรถยนต์ในวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ 111 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556 E.สลก389/2556
วันที่ 31 พฤษภาคม 255
ขอข้อมูลเพื่อประเมินผลกระทบฯ ในโครงการประเมินผลกระทบการปฏิบัติภารกิจภาครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ภายใต้โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศปีงบประมาณ พ.ศ.2555 E.กษ0201.06/ว4409 ชป.6395/56
ขอส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์ E.สชป3/1170/2556 ลก.6031/56
ขอเปลี่ยนแปลงการแต่งกายของผู้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อุทานพระบรมราชานุสรณ์ พิธีเททองหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช E.สชป3/1283/2556 ลก.6184/56
วันที่ 30 พฤษภาคม 255
แนวทางปฏิบัติในการจอดรถยนต์ในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 111 E.สชป 3/1170/2556 ลก.6031/56
วันที่ 27 พฤษภาคม 255
ขอให้พิจารณาเลือกรายการซุ้มอาหารงานวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 111 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556 E.สลก353/2556
วันที่ 23 พฤษภาคม 255
ขอความอนุเคราะห์รายงานการใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ 2556 E.สลก349/2556
วันที่ 22 พฤษภาคม 255
แนวทางการจัดทำใบสำคัญการปรับปรุงบัญชE.กค0423.3/ว173 ชป.6405/56
การแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อปรับปรุงบัญชีของหน่วยงานลักษณะพิเศษ(เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) E.กค0423.3/ว174 ชป.6482/56
วันที่ 21 พฤษภาคม 255
มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ E.กค(กวพ)0421.3/ว180 ชป.6403/56
แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ E.กค0421.4/ว179 ชป.6401/56
การผ่อนผันการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 E.กค0420.5/17901 ชป.6392/56
วันที่ 20 พฤษภาคม 255
ขอความร่วมมือแจ้งยืนยันการเข้าร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง วันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 111 E.สลก.334/2556
ขอเรียนเชิญเฝ้ารับเสด้จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาน สยามบรมราชกุมารE.กษ0201.06/ว4404 ชป.พิเศษ/1
วันที่ 17 พฤษภาคม 255
ขอแจ้งเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์และโทรสารของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปE.สชป.5/435/2556 ลก.5495/56
แจ้งที่ติดต่อประสานงาน โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 6 E.คส.ชป.6/84/2556 ลก.5503/56
ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ / โทรสารเพิ่มเติม E.คส.ชป.6/163/2556 ลก.5502/56
วันที่ 10 พฤษภาคม 255
ขอเชิญประชุมการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำ ปี 2556 E.อธช.12/2556 ลก5480/56
วันที่ 10 พฤษภาคม 255
รายงานยอดเงินร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพพระธรรมวิมลโมลี ( รุ่น ธีรปญฺโญ ป.ธ.9) อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ E.สลก297/2556 สลก.297/2556
วันที่ 9 พฤษภาคม 255
ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ตู้กลางของ สชป.8 E.สชป.8/582/2556 ชป.5265/56
เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิใบบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน และการหักเงินบำนาญเพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน E.กค0406.5/ว162 ชป.5802/56
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 E.กค0422.3/ว42 ชป.5808/56
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพในการจัด"พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พ.ศ.2556" E.รจนก/ชพ.2556/88 ชป.4751/56
วันที่ 8 พฤษภาคม 255
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.)ในย่านอันตราย E.กค0420.7/ว154 ชป.5772/56
วันที่ 29 เมษายน 255
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกรายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด(Bank statement) E.กค0409.3/ว124 ชป.5331/56
วันที่ 26 เมษายน 255
การประกาศใช้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว3528 ชป.5096/56
บันทึกความร่วมมือด้านส่งเสริมสนับสนุนให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นกลไกของเกษตรกร ในการสื่อสารกับรัฐบาลและร่วมกันพัฒนาเกษตรกรด้วยตนเอง E.กษ0212/ว4143 ชป.5154/56
แนวทางปฏิบัติกรณีทรัพย์สินทางราชการได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาตE.รธร.42/2556 ลก.4750/56
วันที่ 24 เมษายน 255
การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกฌฉิน E.กษ0212/ว4055 ชป.4883/56
การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดกำแพงเพชร E.กษ0201.06/ว3431 ชป.4817/56
วันที่ 23 เมษายน 255
แจ้งเปลี่ยนแปลงการย้ายที่ทำการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร E.ฝบร/5144 ชป.4849/56
สรุปพระราชดำริในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และคณะเข้าเฝ้าฯ เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2556 ณ โรงพยาบาลศิริราช E.พิเศษ/2556/01 ชป.4898/56
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพในการจัด"พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พ.ศ.2556" E.รจนก/ชพ.2556/88 ชป.4751/56
ว/ันที่ 19 เมษายน 255
การประดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 100ปี สมเด็จพระณาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 E.กษ0201.06/ว3490 ชป.4965/56
วันที่ 18 เมษายน 255
การปรับค่าตอบแทนพนักงานทุนหมุนเวียน E.กค0427/ว.33 ชป.4731/56
การปรับปรุงบัญชีประเภทเอกสารพัก E.กค0423.4/ว136 ชป.4799/56
วันที่ 17 เมษายน 255
การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำเงินทุนหมุนเวียน E.กค0427/ว.32 ชป.472
วันที่ 10 เมษายน 255
มาตรการรองรับภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า E.กษ0201.06/ว3251 ชป.4608/56
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องผลการออกรางวัลสลากกาชาดของร้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในงานกาชาด ประจำปี 2556
วันที่ 9 เมษายน 255
ขอแจ้งย้ายสถานที่ทำการของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ E.กษ0201.06/ว3122 ชป.4569/56
คู่มือการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS Web Online E.กค0409.3/ว123 ชป.4566/56
คู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบปฏิบัติการ (SAP R3) E.กค0409.3/ว121 ชป.4551/56
คู่มือการเรียกรายงานระบบบัญชีแยกประเภทในระบบปฏิบัติการ (SAP R3) E.กค0409.3/ว122 ชป.4564/56
วันที่ 4 เมษายน 255
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน E.กค0406.6/ว36 ชป.4485/56
ขอแจ้งย้ายสถานที่ทำการของสำนักงานสภาเกษตรแห่งชาติ E.สกช.0205/ว.793 ชป.4200/56
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อและหมายเลขโทรศัพทE.สคก.354/2556 ลก.4068/56
วันที่ 2 เมษายน 255
แนวทางการบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาสินทรัพยE.กค0423.3/ว113 ชป.4278/56
การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ E.กค0428/ว31 ชป.4284/56
วันที่1 เมษายน 255
ของดใช้ห้องประชุมกรมชั้น 3 ชั่วคราว E.สลก200/2556
วันที่ 29 มีนาคม 255
การปรับปรุงหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ E.กค0421.3/ว22 ชป.4147/56
วันที่ 28 มีนาคม 255
ปิดระบบบำเหน็จบำนาญ(e - Pension) และระบบบำเหน็จค้ำประกัน E กค0420.1/ว109 ชป.4088/56
ชี้แจงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขของการดำเนินงาน รายการเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณรายจ่ายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2554 และปี พ.ศ.2555 E.รธร.32/2556 ลก.3897/56
วันที่ 26 มีนาคม 255
แจ้งที่ติดต่อประสานงาน E-mail address และ Web site โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 6 E.คส.ชป./84/2556 ลก.3749/56
ขอความร่วมมือตรวจสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี E.กษ0208/ว3208 ชป.3945/56
วันที่ 22 มีนาคม 255
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศถึงแก่อสัญกรรม E.นร0518/ว46 ชป.3874/56
วันที่ 18 มีนาคม 255
ย้ายที่ทำการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร E.กษ0201.06/ว22326 ชป.3396/56
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรณรงค์และประเมินผลการลดใช้พลังงาน และแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานE.สคก.282/2556 ลก.3281/56
วันที่ 12 มีนาคม 255
ขอเชิญประชุมชี้แจงเรื่อง การส่งหนังสือของสำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 14 มีนาคม 2556 เวลา 13.30 น. E.สลก01/104/2556
สรุปผลการประชุมผปรึกษาหารือการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจของหน่วยงาน อันเนื่องมาจากมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคไข้เลือดออก E.กษ0201.06/ว2204 ชป.3265/56
วันที่ 11 มีนาคม 255
ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร E.สพก.265/2556 ลก.3030/56
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง "สตรีไทยก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน" ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556 E.สสช.210/2556 ชป.3133/56
วันที่ 7 มีนาคม 255
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซูเอลาถึงแก่อสัญกรรม E.กษ0204.06/ว2132 ชป.3048/56
วันที่ 6 มีนาคม 255
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 "Creative Content & Tools for Tablet & m-Learning" E.กษ0201.06/ว1982 ชป.2909/56
มาตรการรองรับภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า E.กษ0201.06/ว2012 ชป.2935/56
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 255
การจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่(วันที่ 30-31 มีนาคม 2556) E.กษ0201.06/ว1724 ชป.2531/56
ขอยกเลิกการผลิตแบบพิมพ์ พด.59 E.สลก129/2556
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 255
แจ้งสถานที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร E.กษ0201.06/ว1706 ชป.2561/56
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 255
วันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2556 (วันที่12-16 เมษายน 2556) E.กษ0201.06/ว1503 ชป.2369/56
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 255
แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี(เพิ่มเติม) E.กษ0201.06/ว1370 ชป.2146/56
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 255
แนวปฏิบัติ 8 ประการของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการรับรองบุคคล/คณะบุคคล E.กษ0204.4/ว686 ชป.1997/56
มอบหมายอำนาจหน้าที่ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ E.สลก103/2556
การรับชมรายการทางโทรทัศน์ทาง"สถานีโทรทัศน์เกษตร MOAC TV" E.กษ0205/ว1076 ชป.1310/56
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 255
แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2555 E.สว.110/2556 ลก.2013/56
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 255
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2556 E.ศธ0519.103/354 ชป.1972/56
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 255
คำสั่งการจัดตั้งกองอำนวยการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2556 E.กษ0212/ว1548 ชป.1781/56
การดำเนินการโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นจะต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า E.กษ0201.06/ว1208 ชป.1844/56
ส่งเอกสารงบประมาณโดยสังเขป และแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณE.กษ1304.01/169 ชป.1331/56
แจ้งรายชื่อผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสE.สลก86/2556
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 255
แจ้งรายชื่อผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสE.สลก86/2556
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 255
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนจัดสร้างเจ้าพ่อขุนด่าน (ขุนหาญพิทักษ์ไพรวัน) E.กผง06/97/2556 ลก.1443/56
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 255
เรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายหัวข้อ "Building Your Next Generation Leaders to Achieve Sustainable Success" E.PacRimGroup ชป.1348/56
วันที่ 31 มกราคม 255
แนวทางการเตรียมการเพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศ พ.ศ... E.กษ0201.06/ว799 ชป.1128/56
วันที่ 29 มกราคม 255
การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติม E.กษ0201.06/ว827 ชป.1176/56
วันที่ 23 มกราคม 255
การปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ กรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2555 E.สลก21/2556
การเผยแพร่โลโก้ 111 ปี กรมชลประทาน E.สสช.03/23/2556 ลก.307/56
วันที่ 17 มกราคม 255
ขอแจ้งเลขหมายตู้ไปรษณียE.0329.11/33/2556 ลก.619/56
วันที่ 15 มกราคม 255
การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวม 5 คณะ E.กษ0201.06/ว270 ชป.423/56
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน E.กค0406.6/ว148 ชป.580/56
วันที่ 10 มกราคม 255
การมอบอำนาจในการดำเนินการโครงการฝายราษีไศลและโครงการฝายหัวนา E.สลก01/26/2556 สลก.26/56
วันที่ 8 มกราคม 255
การจัดทำสมุดบันทึกและสมุดโทรศัพท์กรมชลประทาน E.สลก01/24/2556 สลก24/56
วันที่ 7 มกราคม 255
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์(042-266372เป็น042-121143) E.ฝด.ผด.5/198/2555 ลก.14354/55
วันที่ 3 มกราคม 255
สรุปผลการเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาติดตามการบริหารงบประมาณแหล่งน้ำ E.รธร.2/2556
/