จัดทำโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน
โทร 02-2410965 โทรสาร 02-2436926

dot

พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ นำคณาจารย์นักเรียนนายร้อย จปร. ทัศนศึกษาโครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-สนามชัย จังหวัดสมุทรสาคร dot1

dot

กรมชลฯประชุมโครงการชลประทานทั่วประเทศปรับแผนการบริหารจัดการน้ำพร้อมคาดการณ์สภาพอากาศในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของฤดูฝน

dot

อธิบดีย้ำข้าราชการใหม่ต้องภูมิใจในองค์การที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและผลงานอันน่าภาคภูมิใจ

dot

คณะผู้บริหารกรมชลประทานและสชป.11 ลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

dot

สชป.11 จัดอบรม "โครงการอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการลดต้นทุน"

dot

กรมชลประทานส่งเจ้าหน้าที่ร่วมสัมมนาเพื่อสร้างศักยภาพเครือข่ายประสานงานมวลชนและองค์กรภาครัฐ

dot

รองอธิบดีกรมชลประทานติดตามงานก่อสร้างในเขตพื้นที่สำนักชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

dot

อธิบดีกรมชลประทานปฏิบัติงานในพื้นที่สำนักชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

dot

กรมชลประทานร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในเขตลุ่มน้ำปากพนัง

dot

กรมชลฯ นำสื่อมวลชนดูงานบริหารจัดการน้ำและการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมปี 52 ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกและบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ

dot

กรมชลประทานจับมือสำนักงานกิจการสตรีฯ จัดสัมมนาเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคชายหญิง

dot

ชลประทานระยองเล็งสร้างเครือข่ายด้านชลประทานจัดสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานชลประทานสู่ผู้นำท้องถิ่น

อธิบดีกรมชลประทานติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำป่าสักตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์อำนวยการฯ ปากพนังประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ

คณะเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 1 ร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช"

ศูนย์อำนวยการฯ ปากพนังร่วมกับหน่วยราชการในพื้นที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำฟื้นฟูทรัพยากรประมง

คณะเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สำนักชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการติมตามและประเมินผลและบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน

โครงการชลประทานเชียงราย สชป.2 จัดฝึกอบรมเรียนรู้งานชลประทาน

กรมชลฯ สนองพระราชดำริสร้างอ่างเก็บน้ำแม่เฉย จ.อุตรดิตถ์

สำนักออกแบบจัดทำแบบมาตรฐานในงานพัฒนาแหล่งน้ำ

ข้าราชการดีเด่นกรมชลประทานร่วมพิธีเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2551

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ ประเทศ Cook Islands เยี่ยมชมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำฯ กรมชลประทาน

กรมชลประทานลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับJIID

กรมชลประทาน ขานรับนโยบายรัฐฯ กระตุ้นเศรษฐกิจ จ่าย "เช็คช่วยชาติ" ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิในส่วนกลาง กว่า 3,500 ราย

สชป.11 จ่ายเช็คช่วยชาติให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักฯ

อ.สปร.ทบ.และคณะตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ จ.นครศรีธรรมราช

ประชุมกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงฤดูฝนนี้

การสัมมนาโครงการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อระบบชลประทานและการปรับมาตรการ

รมว.กษ.และคณะตรวจเยี่ยมส่วนราชการในอำเภอลาดยาว และอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

เมืองคอนจัดเสวนาการพัฒนาการท่องเที่ยว ณ โครงการลุ่มน้ำปากพนัง

สพบ.จัดบรรยายพิเศษมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ เสด็จฯ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน "โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว" จังหวัดชัยนาท

กลุ่มกิจกรรมพิเศษติดตามฎีกาในเขตพื้นที่สำนักชลประทานที่ 2

รองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่จ.กำแพงเพชร-พิจิตรติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการส่งน้ำจากแม่น้ำปิงช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกบริเวณฝั่งขวาของแม่น้ำยม ล่าสุดเกษตรกรได้รับน้ำเพียงพอแล้ว

ชป.ระนอง สชป.14 ร่วมงาน "เทศกาลเที่ยวระนอง ท่องอันดามัน" ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมชลประทานและโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น

รมว.กษ.ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเขื่อนแควน้อยฯ จ.พิษณุโลก

กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลลิสและคณะสื่อมวลชนไทยในนครลอสแอนเจลลิสเยี่ยมชมเขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก

รองอธิบดีฝ่ายบริหารติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

ผวจ.พิจิตรร่วมกับกรมชลประทานบินสำรวจพื้นที่เตรียมรับมือปัญหาขาดแคลนน้ำ

ผคส.2/03 นำคณะสื่อมวลชนและผู้นำท้องถิ่นบินสำรวจพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จ.นครสวรรค์

กรมชลฯ รับโล่เกียรติยศ มูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา

"การหรี่บาน" เขื่อนบางปะกงเพื่อการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2551/2552

ผอ.คบ.ท่ามะกาตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้ใช้น้ำในเขตจังหวัดราชบุร

ชป.ลำปางร่วมงานโครงการคลินิกบำบัดทุกข์บำรุงสุข จังหวัดลำปาง ประจำปี 2552

ผส.ชป.16 ตรวจความก้าวหน้างานก่อสร้างในจังหวัดสตูล

องคมนตรีพร้อมราชเลขาธิการดูงานการบริหารจัดการน้ำและติดตามความก้าวหน้าการศึกษาศักยภาพด้านไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการคลองลัดโพธิ์ จ.สมุทรปราการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฟฯ และศูนย์การเรียนรู้พัฒนาการเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟฯ จังหวัดพะเยา

องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตจังหวัดน่าน

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของสำนักชลประทานที่ 2

รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำของกรมชลประทาน

รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานติดตามการดำเนินงานในพื้นที่สำนักชลประทานที่ 14

รองปลัดกระทรวงฯ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานติดตามสถานภาพการดำเนินงานของสำนักชลประทานที่ 1

ผอ.สำนักงานก่อสร้าง 5 (โครงการท่าด่าน) จัดนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการก่อสร้าง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสมุดบันทึก บัตรอวยพร แก่ผู้บริหารกรมชลประทาน

หน่วยงานราชการในจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกันหารือหาแนวทางการพัฒนาในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

สำนักชลประทานที่ 1 ร่วมพิธี "เทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ"

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ "งานใต้ร่มพระบารมีที่ห้วยฮ่องไคร้"

สมาคมศิษย์เก่าการชลประทานร่วมแสดงมุทิตาจิตพระคุณครู อาจารย์จาริน อัตถะโยธิน

คณะผู้แทนสมุหราชองครักษ์ ตรวจพื้นที่เพื่อประชุมและเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร

รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เข้าดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานวันแรก

เลขาธิการ กปร.เป็นประธานในพิธีเปิดฝายทดน้ำห้วยปุ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.มุกดาหาร

ปัจฉิมนิเทศ...สรุปผลการศึกษาโครงการวังหีบ

กรมชลฯ เปิดเวทีปัจฉิมนิเทศ เผยผลการศึกษาแนวทางบรรเทาปัญหาแล้งซ้ำซาก 5 อำเภอในเขต จ.กาญจน์-สุพรรณฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับสำนักชลประทานที่ 1

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่โครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา-สาธารณรัฐประชาชนจีน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

คณะ กปร. ติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ชลประทานลำปาง จัดโครงการฝึกอบรม "ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน หลักสูตรในรั้วโรงเรียน"

รมว.กษ.เดินทางตรวจราชการในพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนย์อำนวยและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552

ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม มหาราช

ผส.ชป.2 ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่จังหวัดน่าน

ผส.ชป.2 ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผส.ชป.14 เป็นประธานประชุมกลุ่มผู้ใชน้ำพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ

โครงการฯ คลองเพรียว-เสาไห้จัดประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำสำหรับนาปรัง ปี 2551/52

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

รธร.เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี จังหวัดเชียงใหม

ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2552

โครงการฯ ลุ่มน้ำชีตอนกลางจัดอบรม "การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน" เสริมสร้างความรู้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชัยนาท

สำนักชลประทานที่ 1 รับโล่เกียรติยศ "หน่วยงานใสสะอาด" ประเภทท้าทายสูงของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2551

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณดูงานและตรวจราชการในเขตพื้นที่สำนักชลประทานที่ 1

สำนักชลประทานที่ 1 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสีภายในกรมชลประทาน ประจำปี 2551

กรมชลฯ จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 โครงการฯ พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่แห้งแล้งจังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี พร้อมนำข้อคิดเห็นชาวบ้านปรับใช้ในการศึกษา

จนท. จากศูนย์บริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ เยี่ยมชมกรมชลประทาน

18 หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ขานรับโครงการ "จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี" ร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีภายในองค์กร

รธบ.ติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านไฟฟ้าพลังน้ำ

กรมชลฯ แจงน้ำปี 52 เพียงพอสำหรับปลูกพืชฤดูแล้งปี 51/52 แน่นอน

อธช.แถลงนโยบายมอบแนวทางการดำเนินงานปี 52 พร้อมติดตามงาน ปี 51

มูลนิธิชัยพัฒนาประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

สำนักชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ "5 ธันวามหาราช ประจำปี 2551"

อธิบดีกรมชลประทานนำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานบริเวณอ่างเก็บน้ำโครงการกิ่วคอหมา

สำนักชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีอันเชิญและพิธีสมโภชพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติสมถะวิปัสสนากรรมฐาน

คณะผู้บริหารกรมชลประทานร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

คณะผู้บริหารกรมชลฯมอบกระเช้าแด่คณะรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรฯ

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานรับรางวัล "ทุนหมุนเวียนดีเด่นด้านการพัฒนาดีเด่น" ประจำปี 2551

สชป.2 ร่วมโครงการ "พลิกฟื้นธนาคารควายไถนา" ตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

สำนักชลประทานที่ 1 ร่วมจัดนิทรรศการงาน "ราชพฤกษ์รวมใจภักดิ์รักพ่อหลวง"

สชป.1จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2551

องคมนตรีมอบรางวัลประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ "แนวพระราชดำริกับภาวะโลกร้อน"

"แอ่วเมืองเหนือ ดูความปลอดภัยเขื่อน กับกรมชลประทาน

คณะผู้บริหารนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมชลประทานถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

กรมชลประทานร่วมจัดนิทรรศการงาน "ราชพฤกษ์รวมใจภักดิ์รักพ่อหลวง" 1-10 ธันวาคม 51 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 จังหวัดเชียงใหม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จ ฯ ทรงเปิดการเริ่มเก็บกักน้ำเขื่อนแควน้อยฯ

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา

รมว.กษ.ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูม

สื่อมวลชนสัญจรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "พอเพียงสู่ประโยชน์สุข" กับ สำนักงาน กปร.

รมว.กษ.เผยเขื่อนแควน้อยฯ คืบหน้าเกินเป้า เสร็จทันพิธีเก็บกักน้ำ 26 พ.ย.นี้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะก่อสร้างฝายห้วยเล็ง จังหวัดเพชรบูรณ์

กรมชลฯจับมือสถาบันการศึกษาจัดสัมมนาปิดโครงการศึกษาพัฒนาระบบพยากรณ์น้ำท่วมลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ท่าจีน

กรมชลฯสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชประสงค์ของในหลวงจัดหาน้ำเพิ่มเติมให้สหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ จ.ประจวบคีรีขันธ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหิดลฯศึกษาดูงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร

ชาวชลประทานพร้อมใจร่วมถวายราชสักการะ "สมเด็จพระปิยมหาราช"

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 6-9 ต.ค. 2551