ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม มีสายการบังคับบัญชาที่ขึ้นต่อรองอธิบดีฝ่ายบริหาร และขึ้นต่ออธิบดีกรมชลประทาน ดังแผนภาพที่แสดงต่อไปนี้

การจัดโครงสร้างการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของกรมชลประทาน