พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จฯ นำคณาจารย์นักเรียนนายร้อย จปร. ทัศนศึกษาโครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-สนามชัย จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม   2552 เวลาประมาณ 12.45   น.  พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  องค์ผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ส่วนการศึกษา   โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เสด็จพระราชดำเนินนำคณาจารย์ นักเรียนนายร้อย จปร. ชั้นปีที่ 4  จำนวน  30  คน  คณาจารย์ 20 คน ทัศนศึกษาโครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-สนามชัย  โดยมีนายชลิต ดำรงศักดิ์  อธิบดีกรมชลประทาน ถวายรายงาน    นายชัยนรินทร์  พันธุ์ภิญญาภรณ์  ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11     นายพิศิษฐ์   พิบูลย์ศิริ  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและราษฎรในเขตพื้นที่ร่วมรับเสด็จฯ


โครงการแก้มลิงในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (คลองมหาชัย – คลองสนามชัย)  ทำหน้าที่รับน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา  ผ่านพื้นที่บางส่วนของจังหวัดกรุงเทพมหานคร  และสมุทรสาครตอนบนไปลงคลองมหาชัย – คลองสนามชัย และ แม่น้ำท่าจีน เพื่อระบายออกสู่ทะเลด้านจังหวัดสมุทรสาคร   มีขอบเขตของพื้นที่

ทิศเหนือติดเขตอำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม      เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานครโดยอาศัยคลองมหาสวัสดิ์เป็นแนวรับน้ำ

ทิศตะวันออก       ติดต่อแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ใต้สะพานพระราม  7  ลงไปจดเขตราษฎร์บูรณะ
อำเภอพระประแดง  กิ่งอำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ  มีคลองขุนราชพินิจใจเป็น
แนวแบ่งเขต   

ทิศใต้จดชายทะเลเขตบางขุนเทียน   กรุงเทพมหานคร   และเขตอำเภอเมือง   จังหวัด
สมุทรสาคร    

ทิศตะวันตก   จดแม่น้ำท่าจีนในเขต  อำเภอกระทุ่มแบน  และ  อำเภอเมือง   จังหวัด
สมุทรสาคร   โดยมีประตูระบายน้ำในระบบแก้มลิงของกรมชลประทานทั้งสิ้น10  แห่ง

โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่พื้นที่แก้มลิงโดยเร็วที่สุด  โดยแบ่งปริมาณน้ำให้ระบายไปตามคลองระบายน้ำ  และแหล่งเก็บชะลอน้ำตามประสิทธิภาพที่มีอยู่เดิม   และสมดุลกับปริมาณน้ำหลาก      ปรับปรุงคลองระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำได้ตามที่ได้ศึกษากำหนดแนวทางไว้     พิจารณาเพิ่มคลองระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำ  เพื่อชักน้ำลงสู่แก้มลิงให้ได้เร็วและมากขึ้น          ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำต่าง  ๆ  ตามความจำเป็น     ดำเนินการโครงการ  โดยประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำได้อย่างถูกต้อง  และสอดคล้องไปแนวทางเดียวกัน  พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาผลกะทบที่เกิดขึ้นทั้งน้ำท่วมและน้ำเสีย