อธิบดีย้ำข้าราชการใหม่ต้องภูมิใจในองค์การที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและผลงานอันน่าภาคภูมิใจ

นายชลิต    ดำรงศักดิ์   อธิบดีกรมชลประทานได้กล่าวต้อนรับข้าราชการใหม่ในการ
ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ  2552   จำนวน 42  คน  ณ ห้องประชุม  501 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน ถนนสามเสน 

โดยในการนี้ได้กล่าวแสดงความยินดีกับข้าราชการบรรจุใหม่พร้อมย้ำ ให้ทุกคนมีความภูมิใจในหน่วยงานที่ได้เลือกเข้ามาบรรจุ เพราะเป็นหน่วยงานที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5  มีผลงานการพัฒนาแหล่งน้ำที่น่าภาคภูมิใจ  อาทิ การก่อสร้างเขื่อนภูมิพล   เขื่อนสิริกิติ์    โครงการเจ้าพระยา   เราซึ่งเป็นคนรุ่นหลังจะต้องพิจารณาว่าจะทำอะไรได้บ้างที่จะเป็นการสร้างผลงาน     นอกจากความภาคภูมิใจแล้วสิ่งที่อยากให้ตระหนักในการปฏิบัติงานคือเรื่องของภารกิจวิสัยทัศน์  ซึ่งจากการอบรมครั้งนี้จะทำให้ทุกคนเข้าใจการทำงานในระบบราชการยิ่งขึ้น เพราะมีรายละเอียด   องค์ประกอบหลายอย่าง   จึงไม่อยากให้รู้สึกกลัวแต่อยากฝากให้มีการใฝ่หาความรู้เกี่ยวกับระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง    ซึ่งตอนนี้ทุกคนกำลังปรับจากการใช้ชีวิตนักศึกษามารับราชการ   ซึ่งในการทำงานปัจจุบันนี้จะไม่มีใครเอางานมาป้อนเราเราต้องเป็นฝ่ายวิ่งเข้าหางาน   ไม่มีใครรับราชการแล้วมีบุญได้เลื่อนขั้น ได้ตำแหน่ง   โดยไม่ลงมือทำอะไรเลย อาจจะมีบุญก็จริง แต่เป็นบุญที่เริ่มสั่งสมมาตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตการทำงาน  จึงอยากฝากให้ทุกคน  ซึ่งเป็นเลือดใหม่ของกรมชลประทานมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยการนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป

 

โดยการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 30-31  กรกฎาคม   2552   โดยมีการบรรยาย  ให้ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์   ค่านิยมองค์กร นโยบายการกำกับดูแลตัวเองที่ดี    คำรับรองการปฏิบัติราชการและการถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่ระดับสำนักกองและระดับบุคคล   การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล   โครงสร้างองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกรมชลประทาน   ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน   และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)    ทั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการใหม่มีความเข้าใจในเรื่อง ดังกล่าวมากยิ่งขึ้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป