สชป.11 จัดอบรม "โครงการอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการลดต้นทุน"

สำนักชลประทานที่ 11 จัดอบรม“โครงการอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการลดต้นทุน” โดย นายพัชร์พล  โชติช่วง ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ในส่วนปฏิบัติการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่  21  กรกฎาคม  2552 ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 11 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักชลประทานที่ 11 ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดต้นทุนผลผลิตการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย  เพื่อจะได้นำความรู้ความเข้าใจนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานสมดังความมุ่งหมาย เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน โดยมี นายชัยนรินท์  พันธ์ภิญญาภรณ์  ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 เป็นประธานเปิดการอบรม