กรมชลประทานส่งเจ้าหน้าที่ร่วมสัมมนาเพื่อสร้างศักยภาพเครือข่ายประสานงานมวลชนและองค์กรภาครัฐ

นายบุญสนอง  สุชาติพงศ์  โฆษกกรมชลประทาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองกฎหมายและที่ดิน  เจ้าหน้าที่จากฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ร่วมสัมมนาโครงการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายด้านการประสานมวลชนและองค์กรภาคประชาชน จัดโดยศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 24-26  กรกฎาคม  2552   ณ  โรงแรม เซน  ไฮอะเวย์ รีสอร์ท  จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการประสานมวลชนและองค์กรภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็ง มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานข่าว มีความเข้าใจอันดีและมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน  ตลอดจนเป็นการกำหนดรูปแบบการรายงานข่าวให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแนวทางการทำงานร่วมกันของเครือข่ายด้านการประสานมวลชนอย่างมีศักยภาพในอนาคต

ในการนี้  นายกิตติ   ลิ้มชัยกิจ  รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานเปิดการสัมมนาได้กล่าวย้ำให้ตระหนักถึงแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์บริการประชาชนที่จะเป็นศูนย์กลางและต้นแบบการประสานมวลชนและองค์กรภาคประชาชน โดยเจ้าหน้าที่จะต้องรู้ความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  มีใครบ้างที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการร้องเรียน    เพื่อสร้างความสงบสุขให้มีขึ้น   ตลอดจนยับยั้งปัญหาต่างๆ ไม่ให้บานปลายออกไป  ตลอดจนให้มีการเรียนรู้ซึ่งกันเพื่อนำไปสู่การประสานข้อมูลให้เป็นไปอย่างฉับไว แก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีในอนาคต
               

โดยในการสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายเรื่องการสร้างความร่วมมือและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยอาจารย์สุรวัฒน์   ชุมภูพงษ์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   การอภิปรายเรื่อง “การสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายด้านการประสานมวลชนและองค์กรภาคประชาชน    โดยนายวชิระ  เพ่งผล   ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี”  และร้อยเอก ทวิช  ศุภวรรณ์   ผู้อำนวยการส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน  ศูนย์บริการประชาชน    ตลอดจนการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อร่วมอภิปรายเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเครือข่ายด้านการประสานมวลชนและองค์กรประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นของผู้เข้าร่วมสัมมนาจากกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกว่า 80  คน