กรมชลประทานร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในเขตลุ่มน้ำปากพนัง

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายสาธิต กลิ่นภัคดี ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมชลประทาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตลุ่มน้ำปากพนัง ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นโครงการนำร่องที่กรมชลประทานและหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันดำเนินการแบบบูรณาการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำเน่าเสียในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังเนื่องจากการทับถมของวัชพืชซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้การไหลเวียนของน้ำไม่สะดวก ซึ่งภายหลังจากดำเนินการกำจัดวัชพืชแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้เพียงพอแก่การอุปโภคบริโภคและการเกษตร รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำอีกด้วย ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลและงบประมาณเพื่อดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชตามความเหมาะสม และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะได้ส่งมอบคลองและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับไปบริหารจัดการ หลังจากนั้น กรมชลประทานจะขยายผลการดำเนินการในลักษณะเดียวกันกับพื้นที่โครงการอื่น ๆ ในโอกาสต่อไป