กรมชลฯจับมือสำนักงานกิจการสตรีฯ จัดสัมมนาเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย

ศูนย์ประสานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชายกรมชลประทานร่วมกับสำนักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายกรมชลประทาน   แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายกรมชลประทานในส่วนภูมิภาค จำนวน  50   คน   ระหว่างวันที่20-22 กรกฎาคม  2552  ณ โรงแรมโคซี่บีช จ.ชลบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชายประจำสำนักชลประทานที่1-17  ที่จัดตั้งขึ้นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกัน ตลอดจนเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทาง วิธีการ ในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของผู้เข้าร่วมสัมมนา                

การสัมมนาครั้งนี้ผู้เข้ารับการสัมมนาจะได้เรียนรู้ร่วมกันถึงการสร้างความตระหนักและวิเคราะห์บทบาทความสัมพันธ์หญิงชาย   การล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานหรืออันเกี่ยวเนื่องจากการทำงาน    การวิเคราะห์ปัญหาความไม่เสมอภาคทางสังคมและกฎหมายที่ได้รับการแก้ไข   กิจกรรมการสร้างเครือข่ายการทำงานด้านความเสมอภาคหญิงชายกรมชลประทาน  รวมทั้งการดำเนินการด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและการจัดทำแผนปฏิบัติการที่มีการบูรณาการมิติหญิงชายภายใต้การดำเนินงานตามภารกิจหลักของกรมชลประทาน    โดยมี  ผศ.นาถฤดี  เด่นดวงวิทยากร  จากมหาวิทยาลัยมหิดล    ทีมวิทยากรจากสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และวิทยากรจากกรมชลประทานร่วมบรรยายให้ความรู้ในการสัมมนาครั้งนี้