ชลประทานระยองเล็งสร้างเครือข่ายด้านชลประทานจัดสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานชลประทานสู่ผู้นำท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2552 โครงการชลประทานระยอง  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการชลประทานถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องงานชลประทานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจการบริหารจัดการน้ำจากกรมชลประทาน พร้อมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมแก่นายกฯ ปลัดฯ นายช่างโยธา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดระยองกว่า 140 คน ณ บรุค ไซด์ วัลเลย์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  โดยมีนายวิชิต ชาตไพสิฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา


 นายวรศักดิ์ สิริภาพ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระยอง กล่าวว่า  จากแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เมื่อปี 2545 ที่กรมชลประทาน ได้ถ่ายโอนภารกิจไปให้แก่อปท. จำนวน 8 ภารกิจนั้น พบว่ายังมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นมากมาย ดังนั้นกรมชลประทานจึงได้จัดทำโครงการชลประทาน(จังหวัด)ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องงานชลประทานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับภารกิจที่ถ่ายโอนไป ซึ่งในปี 2552 กรมได้คัดเลือก โครงการชลประทานระยอง  โครงการชลประทานสุโขทัย โครงการชลประทานมุกดาหาร และโครงการชลประทานชุมพร เพื่อดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว                                

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระยอง กล่าวต่อว่า เนื้อหาของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย การให้ความรู้ในส่วนของ การพิจารณาโครงการเบื้องต้น การสำรวจออกแบบเบื้องต้น การซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารชลประทาน การจัดทำคำของบประมาณ รวมถึงการระดมความคิดเพื่อจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำในเขตจังหวัดระยอง อีกทั้งจัดให้มีการเสวนาในเรื่อง การบริหารจัดการน้ำให้เกิดความพึงพอใจทุกภาคส่วน ทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกิดความเข้าใจในการพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารหรือสิ่งก่อสร้างด้านชลประทาน พร้อมนำรูปแบบของงานชลประทานไปใช้ในการพัฒนาแหล่งน้ำให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสุดท้ายคือสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระยองให้เกิดกับผู้นำท้องถิ่น ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในภารกิจต่างๆของโครงการชลประทานระยอง และกรมชลประทานต่อไป