อธิบดีกรมชลประทานติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำป่าสักตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2552 นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทานและคณะเดินทางไปติดตามความความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำป่าสักตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในเขตสำนักชลประทานที่ 10

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่    23    กุมภาพันธ์ 2547  และ  25  สิงหาคม  2548  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้   ทรงพระราชทานพระราชดำริ ให้กรมชลประทานพิจารณาเก็บกักน้ำตอนบนของลำน้ำสาขาแม่น้ำป่าสักไว้ให้มาก  เพื่อใช้ด้านการเกษตร และป้องกันอุทกภัย เนื่องจากปริมาณน้ำเหนือเขื่อนป่าสักมีมาก และให้พิจารณาจัดเก็บให้เหมาะสม

กรมชลประทานได้สนองพระราชดำริ ดังกล่าวโดยวางแผนงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในระยะเร่งด่วนจำนวน 7 โครงการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหิน และอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา  อยู่ในระหว่างการก่อสร้างจำนวน 4 โครงการได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่  อ่างเก็บน้ำห้วยนา  อ่างเก็บน้ำคลองลำกง  และอยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อม 1 โครงการ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง

นอกจากนั้นกรมชลประทานยังได้วางแผนที่จะดำเนินการเพิ่มเติมโดยบรรจุไว้ในแผนระยะกลาง จำนวน 14 โครงการ และแผนระยะยาว จำนวน 8 โครงการ อาทิ อ่างเก็บน้ำห้วยชุนใหญ่  อ่างเก็บน้ำห้วยชุนน้อย อ่างเก็บน้ำคลองท่าพล อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก เป็นต้น

 

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ ตำบลน้ำก้อ  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์

เก็บกักน้ำ 20.58 ล้าน ลบ.ม. แผนงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ปี 2548-2554 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

 

 

ดูสภาพพื้นที่ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยชุนใหญ่ ตำบลแคมป์สน  อำเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์

เก็บกักน้ำ 7.52 ล้าน ลบ.ม. แผนงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ปี 2553-2555

 

 

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา  ตำบลป่าเลา  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์

เก็บกักน้ำ 8.40 ล้าน ลบ.ม. แผนงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ปี 2549-2551 ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว

 

 

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ ตำบลห้วยใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์

เก็บกักน้ำ 13.25 ล้าน ลบ.ม. แผนงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ปี 2550-2553 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

 

 

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยนา ตำบลวังชมพู  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์

เก็บกักน้ำ 5.80 ล้าน ลบ.ม. แผนงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ปี 2552-2554 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

 

 

ดูสภาพพื้นที่ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง ตำบลโคกปรง  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์

เก็บกักน้ำ 17.20 ล้าน ลบ.ม. แผนงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ปี 2553-2555