อธช.แถลงนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน ปี 52 แก่บุคลากรในสังกัด

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 กรมชลประทาน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน ประจำปี 2552 ” เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานและปฏิบัติงาน ให้แก่ผู้บริหารและข้าราชการในสังกัด โดยมี นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน และรองอธิบดีทั้ง 4 สายงาน เป็นผู้แถลง และดร. เสรี วงษ์มณฑา ร่วมให้ความรู้การประชาสัมพันธ์เชิงรุก ณ หอประชุมชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี

สำหรับนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน ของกรมชลประทาน ในปี 2552 จะมุ่งเน้นด้านการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พร้อมเดินหน้าสร้างการยอมรับจากมวลชน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้งานในภารกิจได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่าย อาทิ งานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ปัจจุบันได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ 4 โครงการแล้ว ได้แก่ โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระ จ. ชลบุรี โครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ไปยังอ่างเก็บน้ำจังหวัดระยอง โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่2) จ. จันทบุรี และโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี- พุมดวง จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขยายพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น อีกทั้งด้านการบริหารจัดการน้ำ จะเพิ่มประสิทธิภาพของระบบชลประทานเดิมให้สามารถใช้งาน เตรียมพร้อมรับกับวิกฤตการณ์น้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเสีย ได้เต็มศักยภาพ

นอกจากนี้ ยังเน้นสานต่องานที่ยังทำไม่แล้วเสร็จ อีกหลายด้าน อาทิ งานการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า การก่อสร้างสถานีสูบน้ำขนาดเล็ก เพิ่มประสิทธิภาพการเตือนภัยเรื่องน้ำให้แม่นยำ ขยายเครือข่ายโดยการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ สร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยเขื่อน งาน PMQA และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกส่วนงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นต้น

ทั้งนี้โดยมุ่งหวังให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในกรมชลประทาน ได้นำหลักที่ว่า “ ร่วมกันทำ ร่วมกันคิด ร่วมแก้ปัญหา ” มาปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์ต่อกรมชลประทานสูงสุด