สลก.ร่วมกับ สพบ. จัดอบรมการป้องกันอัคคีภัยฯ

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 นายสุธี ศรีเอี่ยมสะอาด เลขานุการกรมชลประทาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ การป้องกันอัคคีภัยและการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติของกรมชลประทาน ” จัดโดยสำนักงานเลขานุการกรมร่วมกับสำนัก พัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล ณ ห้อง 500 ศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน ผู้เข้าอบรมกว่า 150 คน

หลักสูตรนี้กล่าวถึงวิธีการป้องกันอัคคีภัย การแบ่งประเภทของเพลิงไหม้ วิธีการ ดับเพลิงประเภทต่าง ๆ เครื่องมือดับเพลิงชนิดต่าง ๆ การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ จิตวิทยาเมื่อเกิดเพลิงไหม้ แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟ การฝึกใช้อุปกรณ์ ดับเพลิงภาคสนาม ซึ่งจะช่วยเพิ่มทักษะให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติได้หากเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ขึ้น นอกจากนั้นยังช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดเพลิงไหม้เป็นการสร้างความเชื่อมั่น และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ด้วย