ศูนย์อำนวยการฯ ปากพนัง ร่วมกิจกรรม "การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ"

เมื่อวันที่   22-24  เมษายน  2552  ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม “ การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ” ตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย ณ  หน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ อีกทั้งยังจัดมุมให้ประชาชนได้ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อีกด้วย