กรมชลฯ จัดสัมมนาเผยแพร่งานวิจัยด้านการบริหารจัดการน้ำ

กรมชลประทาน จัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำสมัยใหม่ พร้อมนำเสนอผลงานวิจัยด้านการชลประทาน

นาย ธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ภายใต้วิสัยทัศน์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะดูแลเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงและผาสุก และในพันธกิจหนึ่งที่สำคัญคืองานวิจัย การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร โดยมุ่งเน้นให้เกิดการใช้ทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และจากการวิเคราะห์จุดอ่อนของการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาพบว่า การพัฒนาและประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยในเชิงพาณิชย์มีน้อยมาก ประกอบกับต้องพึ่งพา นวัตกรรม ผลงานวิจัย และเครื่องมือใหม่ๆจากต่างประเทศทำให้ต้นทุนการผลิตมีราคาสูง ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้คือเครื่องมือใหม่ๆที่คิดค้นจากฝีมือคนไทย และกรมชลประทานก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีการพัฒนาผลงานการวิจัยออกมาอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการผลิตได้เป็นอย่างดี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การสัมมนาวิชาการและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่การบริหารจัดการน้ำสมัยใหม่ในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องการเป็นอย่างยิ่งในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆให้เกิดขึ้น ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมแสดงผลงาน ลักษณะเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างผู้ทำการวิจัย และผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งผลงานที่นำมาแสดงมีทั้งผลงานวิจัยที่ได้มีการใช้งานแล้ว และงานวิจัยที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อนำไปใช้งานต่อไป และการสัมมนาในลักษณะนี้ต่อไปในอนาคตจะเป็นการสัมมนาแบบบูรณาการในหลายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เห็นภาพรวมของการพัฒนาด้านการเกษตรในระดับประเทศ อย่างแท้จริง