ศูนย์อำนวยการฯ ปากพนังประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ

เมื่อวันที่   7   เมษายน  2552  ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ขึ้น  ณ  ห้องประชุม2  ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  โดยมี  นายบุญวัฒน์       ชีช้าง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   เป็นประธานในการประชุม  ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ     และมี  นายปริญญา  สัคคะนายก  ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้