ศูนย์อำนวยการฯ ปากพนังร่วมกับหน่วยราชการในพื้นที่ปล่อยพันธุ์สัคว์น้ำฟื้นฟูทรัพยากรประมง

เมื่อวันที่   3   เมษายน  2552  นายปริญญา  สัคคะนายก  ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง   ร่วมกับศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  บริเวณปากคลองฉุกเฉิน  ริมชายทะเลปากพนัง  ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในอ่าวปากพนัง  ประจำปีงบประมาณ 2552  โดยศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ร่วมกับหน่วยงานราชการและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  โดยมีหน่วยงานราชการและประชาชนเข้าร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่ทะเลเป็นจำนวนมาก