คณะเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

            เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ     สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2552 จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ โดยในเวลา 08.30 น. เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพร ในการนี้นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1  นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีฯ และลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาสดังกล่าวด้วย