โครงการชลประทานเชียงราย สชป.2 จัดฝึกอบรมเรียนรู้งานชลประทาน

โครงการชลประทานเชียงราย จัดฝึกอบรมหลักสูตร ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน ณ ห้องประชุมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (อ่างเก็บน้ำแม่ต๊าก) ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552 โดยมีนายณรงค์ อินทโชติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน มียุวชลกรที่เป็นลูกหลานของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1-5 โครงการชลประทานเชียงราย จำนวนกว่า 50 คน เข้าร่วมฝึกอบรม และจากการสังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมกลุ่มยุวชลกรดังกล่าวมีความรู้ มีความเข้าใจ และมีความพร้อมที่จะเป็นเครือข่ายในการสนับสนุนงานชลประทานเป็นอย่างดี โดยจากการประเมินผลพบว่า 90 % ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในระดับดีมาก และ 20% มีความเข้าใจในระดับดี