ข้าราชการดีเด่นกรมชลประทานร่วมพิธีเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2551

ข้าราชการดีเด่นประจำปี 2551 กรมชลประทาน เข้าร่วมพิธีเชิดชูเกียรติรับเกียรติบัตรและเข็มครุฑทองคำ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำ ปี 2552 โดยมีข้าราชการจากกรมชลประทานที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการดีเด่นระดับประเทศ จำนวน 3 คน คือ นางศิวพร ภมรประวัติ นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล นางกิติยา ช้างนะ เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับชำนาญงาน โครงการชลประทานเพชรบุรี สำนักชลประทานที่ 14 และนายแจ่ม พลเขียว ผู้รักษาอาคารชลประทาน โครงการชลประทานสระแก้ว สำนักชลประทานที่ 9 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2552 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร