สำนักออกแบบฯจัดทำแบบมาตรฐานในงานพัฒนาแหล่งน้ำ

สำนักออกแบบฯ จัดทำแบบมาตรฐานกรมชลประทานสำหรับใช้ในงานพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อความสะดวกในการดำเนินงานของสำนักชลประทานตามต่างจังหวัดทั่วประเทศ ในการนำแบบมาตรฐานไปใช้ ในขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมของการก่อสร้างโครงการชลประทาน ซึ่งแบบก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางให้งานก่อสร้างไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำแบบมาตรฐานกรมชลประทาน ไปใช้ในงานพัฒนาแหล่งน้ำ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2552 ณ โรงแรม ริชมอนด์ โดยมี นายวิเชียร อนุตรโสตถิ วิศวกรใหญ่ ด้านสำรวจและหรือออกแบบ นายประวิทย์ ตุลาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานเตรียมความพร้อมของโครงการชลประทาน เช่น สำนักออกแบบฯ สำนักบริหารโครงการ สำนักชลประทานที่ 1-17 จำนวน 100 คนเข้าร่วมประชุม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบมาตรฐาน และคู่มือการใช้แบบมาตรฐาน สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดเวทีให้แลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ที่พบจากการปฏิบัติงานด้านการออกแบบ เพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงแบบมาตรฐานให้มีรายละเอียดครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์เป็นมาตรฐานต่อไป ทั้งรูปแบบรายละเอียด แนวทาง วิธีการ หลักเกณฑ์การออกแบบที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก