รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ ประเทศ Cook Islands เยี่ยมชมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำฯ กรมชลประทาน

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552 His Excellency Robert WIGMORE, Associate Minister, Ministry of Agriculture พร้อมด้วย Professor Antrony BROWN, Chief Advisor,Ministry of Agriculture เดินทางเพื่อรับฟังบรรยายสรุปภารกิจของกรมชลประทาน และเยี่ยมชมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำฯ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านต่างๆ ร่วมกัน อาทิ การตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการน้ำในพื้นที่ชนบท การชลประทานแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนนโยบายการบริหารจัดการน้ำในภาพรวม และการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรด้านต่างๆ โดยมีนายวีระ วงศ์แสงนาค รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายบำรุงรักษาและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของกรมชลประทานให้การต้อนรับ ณ กรมชลประทาน สามเสน