กรมชลประทานลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ JIID

 

นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน ให้การต้อนรับ Mr. Masashi Morita ประธานบริหารของ Japanese Institute of Irrigation and Drainage (JIID ) ประเทศญี่ปุ่น และคณะเจ้าหน้าที่จาก Ministry of Agriculture , Fishery and Forestry (MAFF ) ในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง JIID กับกรมชลประทาน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2552 ณ ห้องประชุมศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน ความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นได้เพราะความสัมพันธ์อันดีด้านการชลประทานระหว่างกรมชลประทาน และ MAFF ซึ่งได้ดำเนินการในรูปแบบของความช่วยเหลือทางวิชาการเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี ในเรื่องการจัดการระบบชลประทานและการพัฒนาชลประทานโดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วม กอรปกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอาหาร(Food Security ) และสภาวะวิกฤตทางสิ่งแวดล้อม รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้เริ่มทำการศึกษาผลกระทบจากภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงต่อระบบชลประทานและมาตรการแก้ไขและเห็นว่าควรดำเนินการโครงการในพื้นที่อื่น ๆ นอกจากประเทศญี่ปุ่นด้วย

ในการนี้คณะของ JIID และ MAFF จึงได้เสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการที่จะดำเนินการร่วมกับกรมชลประทาน 2 โครงการ คือ 1.โครงการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อระบบชลประทานและการปรับมาตรการ (Impact of Climate Change on Irrigation System and Adaptation Measures ) โดยมีพื้นที่นำร่องคือโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จ.เชียงใหม่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด จ.เชียงใหม่ และ 2.โครงการมาตรการสนับสนุนองค์กรการจัดการชลประทานแบบมีส่วนร่วม (Measures for Institutional Building for Participatory Irrigation Management ) โดยดำเนินการต่อเนื่องในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม จ.ลพบุรี