ผอ.สปร.ทบ.และคณะตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่   26   มีนาคม  2552  พล.อ.จริยะ  ทองทับ  ผอ.สปร.ทบ.  และคณะ  ตรวจเยี่ยมกำกับดูแลประสานงานและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ    ได้รับฟังคำบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน  ณ  ห้องประชุม1  ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  โดยมี  นายเทอดศักดิ์  ลักษณะหุต  หัวหน้ากลุ่มวิชาการ ,  นายศุภชัย  อักษรวงศ์  หัวหน้ากลุ่มขยายผล , นายอนุสรณ์  สุทธิวัฒน์  หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ  และเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย